دوره و شماره: دوره 4، شماره 3 - شماره پیاپی 15، مهر 1402 
عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن از دیدگاه ساکنان در محلۀ چرنداب شهر تبریز

صفحه 172-187

10.22034/uep.2023.424496.1430

علی زینالی عظیم؛ بهرام محمدیان؛ محمد جدیری عباسی؛ سولماز بابازاده اسکویی؛ لیدا اخلاقی


شناسایی عوامل و شاخص‌های مؤثر بر توسعۀ مدیریت شهری بر مبنای فناوری‌های نوین هوشمند ارتباطی مبتنی بر رویکرد کمی‌

صفحه 212-223

10.22034/uep.2023.418976.1413

بی‌بی‌سادات میراسماعیلی؛ مهدی عسکری؛ افشین محمدی؛ حمیدرضا حسینی دانا؛ سید رضا نقیب‌السادات