دوره و شماره: دوره 4، شماره 1 - شماره پیاپی 13، فروردین 1402، صفحه 6-248 
تبیین مدل مفهومی برنامه‌ریزی شهری درمانگر استرس

صفحه 52-75

10.22034/uep.2023.383058.1321

خاطره مغانی رحیمی؛ مصطفی بهزادفر؛ سمانه جلیلی صدرآباد