تدوین کیفی الگوها و شاخص‌های بازآفرینی اقتصادمبنا با رویکرد رقابت‌پذیری شهر (شهر سنندج)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکدۀ فنی و مهندسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد شهرسازی،گروه شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه کردستان‌، سنندج، ایران

3 استادیار شهرسازی، دانشکدۀ فنی و مهندسی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران‌

چکیده

مقدمه
‌رقابت‌پذیری ‌موضوعی مهم و محوری است که از آن به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به رشد اقتصادی مطلوب و توسعۀ پایدار یاد می‌شود. رقابت‌پذیری یک شهر به مجموعه‌ای از عوامل بستگی دارد که شامل نوع حاکمیت، ارتباطات جهانی، زیرساخت‌های اجتماعی و اقتصادی، کیفیت سرمایۀ انسانی و محیط طبیعی، محیط تجاری و قابلیت مؤسسه‌های محلی است. طی چند دهۀ اخیر شهر، سنندج به عنوان مرکز استان کردستان با رشد روزافزون جمعیت و مهاجرت که منجر به ساخت‌وساز و تغییرات زیاد در ساختار فضایی به‌ویژه رشد و گسترش کالبدی - فیزیکی شهر در مکان‌های نامساعد طبیعی شده است. موقعیت بافت قدیم و بازار تاریخی در مرکز ثقل جغرافیایی شهر و بارگذاری پتانسیل‌های گردشگری- تفریحی به‌خصوص آبیدر، توجه به پتانسیل رودخانۀ قشلاق و لبه‌های طبیعی می‌تواند با تأکید بر تعیین عوامل و تعیین الگوها و شاخص‌ها که لزوم توجه به مسائل شهری و به‌خصوص رقابت‌پذیری اقتصاد شهری آن را ضروری ساخته است. این پژوهش ضمن مرور مفاهیم، رویکردها و نظریه‌های رقابت‌پذیری شهری و بازآفرینی شهری به ارائۀ الگوها، مضامین و شاخص‌های رقابت‌پذیری شهری پایدار با تأکید بر رویۀ اقتصادمبنا در برنامه‌های مدیریتی بازآفرینی پایدار خواهد پرداخت.
مواد و روش
ماهیت روش‌شناسی پژوهش حاضر بر اساس نتیجه از نوع توسعه‌ای و بر اساس ماهیت، هدف و روش، از جنس ترکیبی به صورت توصیفی - تحلیلی است. با توجه به مسئلۀ پژوهش حاضر که ضمن بررسی استنادی، شاخص و معیارها، مفاهیم و الگوهای مستخرج از بخش مبانی نظری از طریق تحلیل محتوا و تکنیک تحلیل کیفی (تحلیل مضمون) و بررسی وضع موجود محدودۀ مورد مطالعه با روش رگرسیون چندگانه در محور اصلی پژوهش با استفاده از تحلیل داده‌های محتوای و کدگذاری، نرم‌افزار کتاب‌شناختی (VOSviewer) و نرم‌افزاری (SPSS20) در عنوان، چکیده، کلیدواژه، متن و نتایج مقالات که به زبان انگلیسی در ژورنال‌های معتبر شامل مقاله (article) یا مقالۀ مروری (review) چاپ شده در نشریات (ScienceDirect) و (Scopus) در مجموع 623 سند حاوی یکی از کلیدواژه‌های رقابت‌پذیری شهری، بازآفرینی اقتصادی در این پایگاه‌های علمی مورد بررسی و مطالعۀ اولیه قرار گرفته است. همچنین، جامعۀ آماری 76 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی در دسترس شامل سازمان‌ها و نهادهای دخیل در امر بازآفرینی شهری و تأثیرگذار بر اقتصاد شهری و همچنین، نهادهای مردمی و خصوصی شهر سنندج در ارتباط با مناطق انتخابی به عنوان نمونه‌های مورد مطالعه شامل پارک تفریحی و گردشگری کوه آبیدر به عنوان نشانۀ کلان و شاخص شهری، بازار سنتی به عنوان هویت تاریخی، رودخانۀ قشلاق و لبه‌های طبیعی تعیین شده است.
یافته‌ها
مرحلۀ اول: بخش کیفی؛ این نتایج بیانگر آن است که (ScienceDirect) 311 سند و (Scopus) با 312 سند در مجموع 623 سند علمی معتبر حاوی یکی از کلیدواژه‌های رقابت‌پذیری شهری، بازآفرینی اقتصادی در این پایگاه‌های علمی مورد بررسی و مطالعۀ اولیه قرار گرفته است. در نهایت، با بررسی مقالات؛ تعداد ‌15 مقالۀ علمی معتبر که بیشترین ارتباط موضوعی و محتوایی را با عنوان پژوهش و مقالۀ حاضر داشتند، تجزیه‌و‌تحلیل نهایی شدند. بیشترین تعداد مقالات و اسناد علمی منتشر‌شده در این بازه مربوط به سال 2021 و مرتبط به مقالاتی از نوع پژوهشی با 61.1 است. نشریات Sustainability Switzerland بیشترین استناد علمی بر اساس سال انتشار در زمینۀ بازآفرینی و رقابت‌پذیری شهری است. بیشترین تعداد مقالات در این زمینه موضوعی به لحاظ قلمروی جغرافیایی به آمریکا با 202 مقاله و پس از آن به انگلستان با 96 و ایالت متحدۀ آمریکا با 90 مقاله اختصاص دارد. بر اساس تحلیل و بررسی محتوایی و کیفی جدول 1 کدگذاری انجام‌شده نتایج نشان‌دهندۀ 55 معیار/شاخص، 12 مضامین (محتوایی و رویه‌ای) و 5 مؤلفۀ اصلی «اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی و مدیریتی، کالبدی» است. نتایج تحلیل ثانویه و مستخرج از کدگذاری اولیه در جدول 2 بررسی شده است.
مرحلۀ دوم: بخش کمی؛ برای تهیۀ پرسشنامه به منظور بررسی شناسایی الگوها، شاخص‌ها/معیارها و مفاهیم مؤثر بر رقابت‌پذیری اقتصادی شهر سنندج و جامعۀ آماری منتخب از طریق روش دلفی و ابزار پرسشنامه، جامعۀ آماری 76 نفر از طریق نمونه‌گیری تصادفی در دسترس از کارمندان و شاغلان در سازمان‌ها و و نهادهای دخیل در امر بازآفرینی شهری و تأثیرگذار بر اقتصاد شهری و همچنین، نهادهای مردمی و خصوصی شهر سنندج در ارتباط با مناطق انتخابی به عنوان نمونه‌های مورد مطالعه شامل پارک تفریحی و گردشگری کوه آبیدر به عنوان نشانۀ کلان و شاخص شهری، بازار سنتی به عنوان هویت تاریخی، رودخانۀ قشلاق و لبه‌های طبیعی هستند. با توجه به روش ترکیبی پژوهش و مشخص کردن مضامین از طریق تحلیل محتوای کیفی، تعداد 12 مورد از مضامین استنباطی از مرحلۀ اول تجزیه‌وتحلیل برای ادامه در روش کمی مورد بهره‌برداری و تحلیل نهایی خواهد بود. نتایج جدول 6 و میانه نظری (عدد 3) نیز نشان می‌دهد اختلاف معناداری وجود دارد (05/0p<). براساس مدل در سطح اول، مضامین متغیر رقابت‌پذیری شهری اقتصادی شهر مورد بررسی قرار گرفته‌اند. در مجموع میانگین؛ در مضامین «سرمایه‌گذاری شهری»، «رقابت‌پذیری رویدادمحور شهری»، «توسعۀ رقابتی کاربری‌های زمین»، «رقابت‌پذیری گردشگری شهری»، «مسکن و رقابت اقتصادی»، «رقابت در ایجاد دسترسی در شهرها» بالاتر از میانۀ نظری ارزیابی شده که در جدول 7 به‌تفصیل مورد بررسی قرار گرفته و نشان‌دهندۀ این مطلب است.
نتیجه‌گیری
نتایج حاصل از تحلیل‌های انجام‌شده در منابع و نتایج پرسشنامه نشان می‌دهد مهم‌ترین مقولات تأثیرگذار بر رقابت‌پذیری بازآفرینی اقتصادی شهری در قالب پنج مؤلفه (اجتماعی، مدیریتی‌ـ سیاسی، اقتصادی، زیست‌محیطی و کالبدی) و با بررسی و جمع‌بندی مبانی نظری و روش پژوهشی ترکیبی شامل تحلیل محتوای کیفی و کمی، 5 کلیدواژۀ موضوعی به عنوان مفهوم «ایجاد رقابت شهری از طریق برنامه‌های رویدادمحور، سرمایه‌گذاری در جذابیت‌های رقابت‌پذیر شهر، سرمایه‌گذاری در صنایع دوستدار محیط زیست، رشد خلاقیت و نوآوری رقابتی در کارآفرینی، رقابت‌پذیری در سطح مکان و مسکن» 55 کلیدواژه به عنوان شاخص‌های پژوهش «جذابیت مناطق تاریخی شهری، خلاقیت شهری، جذابیت و رقابت‌پذیری، ساختار اجتماعی شهر، پویایی شهری، کاهش جنبه‌های فرهنگی، پراکندگی شهری، نوآوری شهری، تولید دانش، سرمایۀ فرهنگی، جذابیت اقتصادی شهری، رقابت اقتصادی جهانی، توسعۀ رقابت اقتصادی، رقابت بین شهرهای کوچک و متوسط، مکانیسم‌های اقتصادی و مالی، بهبود رقابت شهری، ایجاد اشتغال، جذب سرمایه، قیمت مسکن، ارتقای سلامت عمومی، زیست‌محیطی، اکوسیستم شهری، سیاست‌های گسترش شهری، موقعیت مکانی، رویدادهای شهری، حاشیه‌نشین اقتصادی، رقابتی شدن شهرها، سیاست پولی دولت، مقاصد رقابت‌پذیر گردشگری، فناوری اطلاعات کسب‌وکار، نابرابری‌های منطقه‌ای و شهری، پیاده‌راه، توسعۀ مجدد نواحی تاریخی، دسترسی، بازآفرینی توسعۀ مجدد زمین، توسعۀ خودبه‌خود، تراکم شهری، فاصلۀ رفت و آمد شهری، سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی، آثار تاریخی، بازار مسکن، نوسازی مسکن، گسترش شهری» و 5 کلیدواژۀ موضوعی به عنوان الگوهای پژوهش «رقابت در نوآوری شهری، رقابت‌پذیری گردشگری شهری، سرمایه‌گذاری شهری، پراکندگی شهری و رقابت شهری، عوامل رقابت‌پذیری در کارآفرینی، مسکن و رقابت اقتصادی، رقابت‌پذیری رویدادمحور شهری، رقابت در ایجاد دسترسی در شهرها، توسعۀ رقابتی کاربری‌های زمین، رقابت‌پذیری توسعۀ سبز، سرمایه‌گذاری‌های زیست‌پذیری بر اساس مزیت رقابتی، تجمع و مکان‌یابی و تجمع استقرار فعالیت‌ها» از مطالعات مستخرج شده است و اطلاعات و روند مفهومی به صورت تفصیلی در نمودار چارچوب نظری و مفهومی (شکل 6) ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Compilation of Qualitative Models Pattern and Indicators of Economic-Led Regeneration on the City Competitiveness Approach (Case Study: Sanandaj)

نویسندگان [English]

  • Parviz Akbari 1
  • Kiumars Habibi 2
  • Malihe Ahmadi 3
1 Ph.D. candidate Urban Development, Department of Urban Development, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor of Urban Development, Faculty of Arts and Architecture, Kurdistan University, Sanandaj
3 Assistant Professor of Urban Development, Department of Urban Development, Shahr-e-Qods Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction 
The issue of competitiveness is an important and central issue that is referred to as a means to achieve favorable economic growth and sustainable development. A city’s competitiveness depends on a set of factors that include the type of governance, global communications, social and economic infrastructure, the quality of human capital and the natural environment, the business environment, and the capabilities of local institutions. During the last few decades, the city of Sanandaj as the capital of Kurdistan province, with increasing population growth and migration, has led to the construction and many changes in the spatial structure, especially the skeletal-physical growth and expansion of the city in unfavorable natural locations. The spatial situation of the old fabric and the historical market in the center of the geographical gravity of the city and the loading of tourism-recreational potentials, especially in Abidar, Qeshlaq River, and the natural edges can be emphasized in determining the factors, the patterns, and indicators that are necessary to pay attention to address urban issues and especially competition The adaptability of the urban economy has made it necessary. While reviewing the concepts, approaches, and theories of urban competitiveness and urban regeneration, this research will provide patterns, themes, and indicators of sustainable urban competitiveness, emphasizing the economy-based procedure in sustainable regeneration management programs.
Methods and Materials
The nature of the current research methodology is developmental based on the result and descriptive-analytical based on the nature, purpose, and method. According to the problem of the present research, citations, indicators and criteria, and concepts and patterns extracted from the theoretical foundation’s section through content analysis and qualitative analysis technique (theme analysis) were examined. Also, the current situation of the studied area was examined with the multiple regression method as the main focus of the research. We applied content data analysis and coding, bibliographic software (VOSviewer), and software (SPSS20) in the title, abstract, keyword, text, and results of articles in the English language in authentic journals including articles or review articles, published in (ScienceDirect) and (Scopus) publications. A total of (623) documents containing one of the keywords of urban competitiveness, and economic regeneration were examined and studied in these scientific bases. Also, the statistical population (76) people through random sampling available includes organizations and institutions involved in urban regeneration and affecting the urban economy, as well as public and private institutions of Sanandaj city in connection with selected areas as study samples including (amusement park Abider mountain tourism has been determined as a macro sign and urban indicator, traditional market as historical identity, Qashlaq river and natural edges.
Findings
First stage: qualitative part; These results indicate that (ScienceDirect) 311 documents and (Scopus) 312 documents in total (623) valid scientific documents containing one of the keywords of urban competitiveness, economic regeneration have been examined and studied in these scientific databases. Finally, by reviewing (15) articles of valid scientific articles that had the most thematic and content relationship with the research title and the present article was subjected to final analysis. The highest number of articles and scientific documents published in this period is related to the year (2021) and related to research articles with (61.1). Publications (Sustainability Switzerland) have the most scientific citations based on the year of publication in the field of urban regeneration and competitiveness. The largest number of articles in this field in terms of geographical territory is assigned to America with (202) articles, followed by England with (96) and the United States of America with (90) articles. Based on the content and qualitative analysis and review of Table No. (1), the results of the coding show (55) criteria/indicators, (12) themes (content and procedures), and (5) the main components of “social, economic, environmental, political, administrative, physical. The results of the secondary analysis extracted from primary coding are reviewed in table number (2).
Second stage: Quantitative part
To prepare a questionnaire to investigate the identification of models, indicators/criteria, and concepts affecting the economic competitiveness of Sanandaj city and the selected statistical population through the Delphi method and the questionnaire tool, the statistical population (76 people) through random sampling available from employees and employees in organizations and institutions involved in urban regeneration and influencing the urban economy, as well as public and private institutions of Sanandaj city about selected areas as studied examples including (Abider mountain amusement and tourism park as a macro sign and urban indicator, traditional market as historical identity, Qashlaq river and natural edges). According to the combined method of research and determining the themes through qualitative content analysis, the number (12) of inferred themes from the first stage of analysis will be exploited and analyzed in the final analysis. The results of table number (6) also show that there is a significant difference in the theoretical mean (number 3) (p<0.05). Based on the model at the first level, the changing themes of urban economic competitiveness of the city have been investigated. In total, the themes of “Urban investment”, “Competitiveness of urban events”, “Competitive development of land uses”, “Competitiveness of urban tourism”, “Housing and economic competition”, and “Competitiveness in creating access in cities” the average have been assessed to be above the theoretical average of evaluation.  This is examined in detail in table number (7) and shows this matter.
Conclusion
The results of the analysis of the sources and the results of the questionnaire show that the most important categories affecting the competitiveness of urban economic regeneration are in the form of five components (social, management-political, economic, environmental, and physical). By examining and summarizing the theoretical basics and  and applying combined research method including; Qualitative and quantitative content analysis, we submitted (5) thematic keyword as the concept of “creating urban competition through event-oriented programs, investing in the city’s competitive attractions, investing in environmentally friendly industries, developing creativity and competitive innovation in entrepreneurship, Competitiveness at the level of location and housing”; (55) keywords as research indicators “attractiveness of urban historical areas, urban creativity, attractiveness and competitiveness, social structure of the city, urban dynamics, reduction of cultural aspects, urban dispersion, urban innovation, knowledge production , low capital, urban economic attractiveness, global economic competition, development of economic competition, competition between small and medium cities, economic and financial mechanisms, improvement of urban competition, job creation, capital attraction, housing price, promotion of public health, ecology, urban ecosystem , urban expansion policies, location, urban events, economic marginalization, competitiveness of cities, government monetary policy, competitive tourism destinations, business information technology, regional and urban inequalities, pedestrians, redevelopment of historical areas, access , regeneration, land redevelopment, spontaneous development, urban density, distance gone Urban influx, infrastructural investments, historical monuments, housing market, housing renovation, and urban expansion”; and (5) thematic keywords as research models “competition in urban innovation, competitiveness of urban tourism, and urban investment, and urban dispersion and urban competition. Factors of competitiveness in entrepreneurship, housing, and economic competition, the competitiveness of urban events, competition in creating access in cities, competitive development of land uses, the competitiveness of green development, livability investments based on competitive advantage, accumulation and location, and accumulation of activities. These have been extracted from the studies and the conceptual information and process have been presented in detail in the theoretical and conceptual framework diagram (Figure No. (6)).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic Regeneration
  • Pattern and Indicators of Development
  • Sanandaj
  • Urban Competitiveness
  • Urban Economy
[1] Shomaie, A., & Vahedinejad, S. H. (2019). Spatial Analysis of Criminal Hotspots in Urban Worn-Out Textures (Case Study: District 12 of Tehran Municipality). Journal of Social Order, 10(4), 191-216. 10.22034/JSC.2020.187370.1019 [In Persian]
[2] Shabani, A., & Izadi, M. S. (2014). Exploring The Position Of Creative City Theory In Culture Led Urban Regeneration. Naqshejahan, 4(2), 54-63. Retrieved from http://bsnt.modares.ac.ir/article-2-6763-fa.html. 20.1001.1.23224991.1393.4.2.2.8 [In Persian]
[3] Molaei, A. (2019). Analysis of Contextual Urban and Regional Competitiveness Potentials (Case Study: Tabriz City). Spatial Planning, 9(4), 109-138. 10.22108/sppl.2019.116940.1381. [In Persian].
[4] Ambashta, A., & Momaya, K. (2004). Competitiveness Of Firms: Review Of Theory, Frameworks, And Models. Singapore Management Review, 26(1), 45-61. HTTPS://SSRN.COM/ABSTRACT=2146487
[5] Roberts, P., & Sykes, H. (2000). Urban Regeneration: Handbook. Sage Publications: London.
[6] McDonald, S., Naglis, M., & Vida, M. (2009). Urban Regeneration For Sustainable Communities: A Case Study. Baltic Journal on Sustainability, 15(1), 49-59. 10.3846/1392-8619.2009.15.49-59
[7] Yazidi, M., & Sahizadeh, M. (1383). Urban Protection And Development, Two Complementary Or Contradictory Approaches. Abadi, 14(series 43), 12-21. Retrieved from https://sid.ir/paper/449470/fa. [In Persian]
[8] O’Sullivan, A., & Steven, M. S. (2003). Economics: Principles in action. Pearson Prentice Hall: Upper Saddle River, New Jersey 07458, pp. 57-310. Retrieved from http://www.pearsonschool.com/index.cfm?locator=PSZ3R9&PMDbSiteId=2781&PMDbSolutionId=6724&PMDbCategoryId=&PMDbProgramId=12881&level=4. Accessed 21 June 2012.
[9] John M. Quigley, A Leading Scholar Of Housing Markets, Local Public Finance, Energy Efficient Buildings, Homelessness, And Racial Discrimination In Housing, Passed Away In Berkeley, California on May 12, 2012.
[10] Latifi, G. (2009). A Comparative Study Of Methodological Ideas Of Max Weber And Peter Winch. Social Sciences, 16(46), 75-105. 20.1001.1.17351162.1388.16.46.3.8 [In Persian]
[11] Goksin Z.A., Muderrisoglu, B. (2005). Urban regeneration: A comprehensive strategy for creating spaces for innovative economies. In Urban: A Comprehensive Strategy, 41st ISoCaRP Congress 2005.
[12] Zali, N., & Ashrafi, S. (2013). An Investigation of Economic Globalization Role on Metropolitan’s Sustainable Development. Strategic Studies of public policy, 4(11), 1-16. [In Persian]
[13] Aliakbari, E., Khodadad Kashi, F., & Komasi, H. (2018). Evaluating the Economic Competitiveness of Metropolises in Iran. Regional Planning, 8(29), 13-26.  20.1001.1.22516735.1397.8.29.2.0 [In Persian]
[14] Abbasi, M.R., & Rahimi Koloor, H. (2010). The Requirements Of Competitiveness In The Sectors Of Industry And Commerce. Journal of Political Economic Information, III(IV), 248-255. [In Persian]
[15] Schwab, K. (2013). The Global Competitiveness Report 2013. Geneva: World Economic Forum.
[16] Porter, M.E., & Schwab, K. (2008). Competitiveness. New York: The Free Press.
[17] Samuelson, P.A. (2004). Where Ricardo and Mill Rebut and Confirm Arguments of Mainstream Economists Supporting Globalization. Journal of Economic Perspectives, 18, 146-135. 10.1257/0895330042162403
[18] Sojasi Qeidari, H., Shayan, H., & Soleymani, Z. (2022). Analysis of the Impact of Environmental Unsustainability on Social Unsustainability: Tensions and Social Damages Caused by Drought in Rural Areas (Case Study: Neyshabur County). Journal of Research and Rural Planning, 11(4), 1-19. 10.22067/jrrp.v11i4.89036
[19] Martin, R.L. (2004). A Study On The Factors Of Regional Competitiveness. Cambridge: University of Cambridge.
[20] Sáez, L., & Periáñez, I. (2015). Benchmarking Urban Competitiveness In Europe To Attract Investment. Cities, 76-85. https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.06.002
[21] Stimson, R.J., Stough, R.R., & Roberts, B.H. (2006). Regional Economic Development: Analysis And Planning Strategy. Canberra: Springer. ISBN: 978-3-540-34829-0
[22] Stimson, R. J., Stough, R. R., & Roberts, B. H. (2006). Regional economic development: Analysis and planning strategy. Springer: Canberra.
[23] Hadi Zonooz, B., & Bakhtiari, H. (2010). Factors Affecting the Calculation of Productivity of Factors of Production Case study: Carbon Co. in Iran. Economics Research, 10(37), 241-266. [In Persian]
[24] Ni, P. (2012). Global Urban Competitiveness Report-2012. Edward Elgar Publishing: Cheltenham/Northampton.
[25] Scott, A., J., Agnew, J., Soja, E. W., & Storper, M. (1999). Global CityRegions: An Overview. Retrieved from http://www.lse.ac.uk/geographyAndEnvironment/whosWho/profiles/Michael%20Storper/pdf/GlobalCityRegions.pdf.
[26] Dijkstra, L., Annoni, P., & Kozovska, K. (2011). A New Regional Competitiveness Index: Theory, Methods And Findings. European Commission.
[27] Dwyer, L. (2015). Globalization of tourism: Drivers and outcomes. Tourism Recreation Research, 40(3), 326-339. https://doi.org/10.1080/02508281.2015.1075723
[28] Begg C, Cho M, Eastwood S et al. Improving The Quality Of Reporting Of Randomized Controlled Trials. The CONSORT statement. JAMA 1996; 276: 637–639.
[29] Ghorbani Sepehr, A., Janparvar, M., & Ghane, M. (2021). Class boundaries, the Primary Obstacle to Organize the Urban Space (Case Study: The Metropolis Tehran). Quarterly Journal of Social Development (Previously Human Development), 16(1), 179-218. 10.22055/qjsd.2022.24127.1558. [In Persian]
[30] Bruneckienė, J., Činčikaitė, R., & Kilijonienė, A. (2012). The specifics of measurement the urban competitiveness at the national and international level. Inžinerinė ekonomika = Engineering economics, Vol. 23, No. 3, p. 256-270.
[31] Miranjaf Mousavi, Hakime Ghanbari, Khaled Ismailzad. (2013). Spatial analysis of the relationship between social capital and sustainable urban development case: cities of West Azarbaijan province. Journal of Geography and Development, 10(27), 1-18. 10.22111/gdij.2012.273. [In Persian]
[32] Buckley, P., J et al. (1991). “Foreign Market Servicing Strategies and Competitiveness”, Journal of General Management, 17 (2), pp 34-46. https://doi.org/10.1177/030630709101700204
[33] D’Cruz, J., and Rugman, A., 1992, “New Concepts for Canadian Competitiveness”, Kodak, Canada.