انواع مقالات قابل پذیرش

مروری (Review):

مقالات مروری (انتقادی یا نظام مند)، مقالاتی هستند که به صورت انتقادی یا نظام مند به مرور پژوهش های انجام شده در موضوعی مشخص می پردازند. هدف از مرور انتقادی یا نظام مند، مشخص نمودن وضعیت فعلی دانش در حیطه ای خاص و تحلیل آن است. این نوع مقالات، برخلاف مقالات مرور روایتی، باید با استفاده از روش های مشخص و پذیرفته شده نوشته شوند. مقالات مروری که در چارچوب مرور مقالات ایرانی نوشته شد باشند، دارای اولویت هستند.

 

مطالعه موردی (Case Study):

مقالات مطالعه موردی، یک مورد (مکان، رویداد، پدیده، ...) خاص و جالب توجه را مورد مطالعه قرار می دهند. هدف از این گونه مقالات، بررسی، تحلیل و تفسیر مورد انتخاب شده از زوایای گوناگون و در حیطه نظری مشخصی است. یک مطالعه موردی صحیح، کاوشی عمیق و چندجانبه پیرامون مورد انتخاب شده را ممکن می سازد.

 

نقطه نظر (Viewpoint):

مقالات نقطه نظر، مقالات کوتاهی هستند که بر پایه موضوعی مشخص و عموما نو و چالش برانگیز نوشته شده اند. در این گونه مقالات، نویسندگان با مرور مختصر و انتقادی پیشینه پژوهش مرتبط، نقطه نظری جدید در مورد موضوع انتخاب شده ارائه می دهند.

 

تک نگاری (Monograph):

تک نگاری تحقیق و نگارش در مورد یک واحد (جغرافیایی یا موضوعی) و ارائه توصیفی ژرف و دقیق از آن است. مشاهده از مهم ترین ارکان نگارش این نوع مقالات است. هدف این نوع مقالات ارائه تحلیلی تام از واحد انتخابی است.

 

پروفایل شهری (City profile):

مقالات پروفایل شهری یا نمایه شهری، مقالاتی هستند که با تمرکز بر یک شهر مشخص نوشته شده اند. در این نوع مقالات علاوه بر تاریخچه تحلیلی توسعه شهر، شرایط، مشکلات و مسائل کنونی آن مطرح شده است. سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و اقدامات مدیریتی مرتبط نیز در پروفایل شهری به صورت انتقادی مورد تحلیل قرار می گیرند.

 

سایر انواع مقالات قابل پذیرش عبارتند از مقاله پژوهشی و مقاله نظری و بنیادین.

 

 

**از تاریخ 1401/5/1 مقالات نقطه نظر، تک نگاری و پروفایل شهری در اولویت پذیرش قرار می گیرند.**