تغییر آدرس سایت نشریه

از این پس سایت نشریه اقتصاد و برنامه ریزی شهری از آدرس زیر در دسترس خواهد بود:

JUEP.net