اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عطاءالله رفیعی آتانی

اقتصاد رییس مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

rpc.tehran.ir/Default.aspx?tabid=1483
rafieiataniiust.ac.ir
02122392086

سردبیر

دکتر هاشم داداش پور

برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار گروه طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/h-dadashpoor
h-dadashpoormodares.ac.ir
82883764
0000-0002-2914-3668

h-index: 18  

اعضای هیات تحریریه

دکتر بهناز امین زاده گوهرریزی

شهرسازی استاد گروه شهرسازی، دانشکده شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

profile.ut.ac.ir/fa/~bgohar
bgoharut.ac.ir
0000-0002-0634-6585

h-index: 10  

دکتر پروین پرتوی

برنامه ریزی شهری استاد، گروه برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

faculty.art.ac.ir/partovi/fa
p.partoviart.ac.ir
0000-0003-4287-9335

دکتر حسین پناهی

اقتصاد استاد، گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?h.panahi
panahitabrizu.ac.ir
0000-0002-6158-608X

h-index: 4  

دکتر محمدتقی پیربابایی

معماری و شهرسازی استاد، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران

pirbabaeitabriziau.ac.ir
0000-0002-6305-9611

h-index: 4  

دکتر علی خاکساری رفسنجانی

برنامه ریزی شهری و منطقه ای استاد، گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

ssd.atu.ac.ir/fa/page/1374/%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A3%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C
khaksariatu.ac.ir

h-index: 4  

دکتر رضا خیرالدین

برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

www.iust.ac.ir/content/26772/%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86
reza_kheyroddiniust.ac.ir
0000-0002-5511-1539

h-index: 7  

دکتر هاشم داداش پور

برنامه ریزی شهری و منطقه ای دانشیار گروه طراحی و برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده هنر، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران

www.modares.ac.ir/pro/academic_staff/h-dadashpoor
h-dadashpoormodares.ac.ir
82883764
0000-0002-2914-3668

h-index: 14  

دکتر محمد منان رئیسی

معماری دانشیار، گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران

qom.ac.ir/mraeesi
m.raeesiqom.ac.ir
0000-0002-8169-4125

دکتر رضا رنجپور

اقتصاد دانشیار، گروه توسعه اقتصادی و برنامه ریزی،دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?r.ranjpour
r.ranjpourtabrizu.ac.ir
0000-0002-4724-0285

دکتر سید سعید زاهد زاهدانی

جامعه شناسی دانشیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکدة اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

zahedanishirazu.ac.ir

دکتر حسین کلانتری خلیل آباد

برنامه ریزی شهری استاد، گروه برنامه ریزی شهری، پژوهشکده فرهنگ، هنر و معماری، جهاد دانشگاهی، تهران، ایران

www.magiran.com/author/profile/324906
h_kalantari2005yahoo.com
086-34130022
0000-0002-2442-9472

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Dr. Huseyin Murat Çelik

برنامه ریزی شهری Professor, School of Arcitecture, Avcılar Istanbul, Istanbul Gelisim University

celikhusitu.edu.tr

h-index: 12  

مدیر اجرایی

مهندس زهرا روحی دهکردی

برنامه ریزی شهری پژوهشگر دکتری گروه شهرسازی، دانشکدگان هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

zhr.rouhiut.ac.ir

ویراستار انگلیسی

دکتر لیلا قاسم پور

برنامه ریزی منطقه ای دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

llghasempourgmail.com