لزوم بارگذاری چکیده مبسوط فارسی و درج لینک DOI یا DOR

به اطلاع نویسندگان محترم می رساند  از شماره 1 دوره 4 (بهار 1402) موارد زیر الزامی خواهد بود:

  • بارگذاری چکیده مبسوط فارسی (علاوه بر چکیده مبسوط انگلیسی) پس از پذیرش مقاله
  • درج لینک DOI یا DOR منابع