ارزیابی نقش بهبود فضای کسب‌وکار با تأکید بر رویکرد آینده‌پژوهی: مورد مطالعه منطقۀ 6 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیای انسانی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 ‌استاد گروه جغرافیای انسانی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیای انسانی، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
از مهم‌ترین پیامدهای تخلیۀ مراکز شهری می‌توان به رکود اقتصادی، تخلیۀ جمعیتی، حکمروایی نامطلوب شهری، کاهش تقاضای خرید و کمبود سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی اشاره کرد؛ بنابراین احیا و باززنده‌سازی مراکز شهری، به ‌عنوان قلب تپندۀ شهرها در بهبود کیفیت زندگی ساکنان نقش بسزایی دارد. بهبود فضای کسب‌وکار ((BID یکی از روش‌های موفق با رویکرد اقتصادی به مراکز شهری محسوب می‌شود. هدف تحقیق حاضر، سنجش و استخراج پیشران‌های بهبود نواحی کسب‌وکار در منطقۀ 6 شهر تهران با رویکرد آینده‌پژوهی است. در استفاده از روش بهبود فضای کسب‌وکار در احیای مراکز شهری، داشتن نگاه آینده‌پژوهی برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امری منطقی و ضروری است. منطقۀ ۶ شهر تهران به علت قرارگیری در مرکز ثقل ارتباطی شهر تهران و رواج مشاغل اقتصادی غیررسمی، خصوصیات خاص ترافیکی را در این منطقه سبب شده است. با توجه به الگوی سفرهای روزانۀ شهر تهران، منطقۀ ۶ ضمن آنکه از بیشترین میزان جذب سفرهای روزانه برخوردار است.
روش تحقیق
این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش کمی و از نظر ماهیت، بر اساس روش جدید علم آینده‌پژوهی، تحلیلی و اکتشافی بوده که با به‌کارگیری ترکیبی از مدل‌های کمی و کیفی انجام ‌گرفته است. جامعۀ آماری این پژوهش برای آینده‌پژوهی بهبود نواحی کسب‌وکار در منطقۀ 6 شهر تهران، تعداد 15 نفر از مدیران و کارشناسان متخصص در حوزۀ شهری بوده است. در پردازش اطلاعات از روش تحلیل اثرات متقابل  به متغیرها، بر مبنای تأثیرگذاری و تأثیرپذیری مستقیم و غیرمستقیم هر یک از عناصر در نرم‌افزار MICMAC استفاده ‌شده است. با استفاده از روش دلفی تعداد 31 پیشران اولیه شناسایی‌ شده است. 
یافته‌ها
نتایج تحقیق بیانگر آن است که پیشران کلیدی تأثیرگذار بر ایجاد فضای کسب‌وکار در منطقۀ 6 تهران شناسایی نشده است. همچنین، عوامل دووجهی نظیر حکمروایی خوب شهری، عملکرد شهرداری در ارائۀ خدمات و تسهیلات، وضعیت سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولتی، کیفیت ابنیه و مصالح بخش مسکن و ساختمان و غیره ظرفیت بسیار زیادی برای تبدیل ‌شدن به بازیگران کلیدی سیستم را دار‌ند. متغیرهایی همچون بهره‌وری مناسب از ظرفیت‌های فرهنگی و تفریحی، میزان جذب سفر منطقه، میزان جذب مشتری منطقه، روند توسعۀ ساخت‌وسازهای تجاری منطقه و امنیت کل منطقه تحت عنوان «متغیرهای هدف» استخراج شده‌اند که نشان‌دهندۀ این است که می‌توان به تکامل سیستم مطابق برنامه و هدف خود دست‌ یافت. سایر متغیرها تحت زیرمجموعۀ عوامل تنظیمی، مستقل و تأثیرپذیر استخراج شده‌اند که جایگاه تأثیرپذیر و منفعل دارند و نمی‌توانند در پویایی فضای کسب‌وکار منطقه نقش حیاتی داشته باشند. از این‌رو، ایجاد فضای کسب‌وکار در منطقۀ 6 شهر تهران تابع توجه ویژه به پیشران‌های کلیدی هستند که در مجموع روابط مستقیم بالقوه و روابط غیرمستقیم بالقوه بیشترین امتیاز را به خود اختصاص داده‌اند. از این‌رو، پیشران «نیروی انسانی ماهر و آموزش‌دیده» دارای بیشترین میزان تأثیرگذاری مستقیم بالقوه بر دیگر متغیرهای پژوهش است. در جایگاه دوم پیشران «میزان مشارکت اجتماعی» و «پیشران وضعیت ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی» در مرتبۀ سوم اثرگذاری قرار دارد. از این‌رو، می‌توان گفت که در جهت مدیریت شهری بهتر و دیدگاه آینده‌پژوهی بر رویکرد فضای کسب‌وکار در منطقۀ 6 شهر تهران منطقی و عقلانی است که این سه شاخص به‌ عنوان مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر پویایی و کسب‌وکار این منطقه در نظر گرفته شود.
نتیجه‌گیری
با اتخاذ رویکرد آینده‌پژوهی و با مد نظر قرار دادن پیشران‌های کلیدی به‌دست‌آمده در پژوهش حاضر، تصمیمات و برنامه‌ریزی‌های مدیریت شهری در راستای بهبود نواحی کسب‌وکار منطقۀ 6 شهر تهران جهت‌دار شده و در مسیر هدفمند قرار خواهد گرفت. در این راستا با گرفتن تصمیمات و انجام اقداماتی ازجمله تربیت و آموزش سرمایۀ انسانی متخصص، افزایش انگیزه، رقابت‌پذیری، مشارکت اجتماعی و کاستن ناهنجاری‌های اجتماعی در سطح منطقه می‌توان زمینه‌های پویایی و بهبود نواحی کسب‌وکار در محدودۀ مطالعاتی را فراهم آورد. این پژوهش می‌تواند آغازی برای پژوهشگران بعدی در زمینۀ بهبود نواحی کسب‌وکار باشد. ارزیابی وضعیت موجود پیشران‌های کلیدی استخراج‌شده در منطقۀ مطالعاتی و ارائۀ برنامۀ راهبردی به ‌منظور پیاده‌سازی رویکرد بهبود نواحی کسب‌وکار در منطقۀ 6 شهر تهران می‌تواند به ‌عنوان سرفصلی برای پژوهشگران در سال‌های آتی باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Role of Business Improvement Districts with an Emphasis on the Future Studies Approach; the Case Study of District 6 of Tehran

نویسندگان [English]

  • Ali Hosseini 1
  • Ahmad Pourahmad 2
  • Hossein Hataminejad 1
  • Fatemeh Mallahzadeh 3
1 Associate Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Master of Science, Department of Human Geography, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction 
Among the most important consequences of the evacuation of urban centers, we can mention economic stagnation, population evacuation, unfavorable urban governance, a decrease in shopping demand, and lack of infrastructure investments. Therefore, the revival and revitalization of urban centers, as the beating heart of cities, play a significant role in improving the quality of life of residents. Business improvement district (BID) is considered one of the most successful methods with an economic approach to urban centers. The purpose of this research is to measure and extract the drivers of business improvement district in district 6 of Tehran with a future research approach. In using the method of business improvement district by revitalizing the centers in a city, it is logical and necessary to have a forward-looking perspective for planning and policy-making. District 6 of Tehran, due to its location in the center of the communication gravity of Tehran and the prevalence of informal economic jobs, has caused special traffic characteristics in this area. Considering the pattern of daily trips, the city of Tehran, District 6, has the highest number of daily trips.
Materials and Methods
This study is based on the new method of future studies, in terms of its practical purpose and in terms of quantitative method and in terms of its nature, which was carried out by using a combination of quantitative and qualitative models. The statistical population of this research for the future study of the business improvement district in district 6 of Tehran was 15 managers and experts specializing in the urban area. In the processing of information from the method of analysis of mutual effects to variables, based on the influence and the direct and indirect influence of each element has been used in MICMAC software. Using the Delphi method, 31 primary drivers have been identified. 
Findings
The result of the research indicates that the key driver influencing the creation of a business environment in district 6 of Tehran has not been identified. Also, two-faceted factors such as good urban governance, the performance of the municipality in providing services and facilities, the state of private and public sector investment, quality of buildings and materials in the housing and construction sector have a very high capacity to become key elements in the system. Variables like proper productivity of cultural and recreational capacities, the amount of travel in the region, the amount of customer attraction in the district, the development process of commercial constructions in the district, and the security of the entire district have been extracted as target variables, which indicate that the system can be developed according to its plan and purpose. Other variables have been extracted under the subgroup of regulatory, independent, and influential factors, which have an influential and passive position and cannot play a vital role in the dynamics of the business environment of the district. Therefore, the creation of a business environment in district 6 of Tehran is subject to special attention to the key drivers, which have the most points in the total of potential direct relationships and potential indirect relationships. The driver of “skilled and trained manpower” has the highest potential direct impact on other research variables. In the second place is the driver “level of social participation” and “driver of the state of social anomalies and harms” is in the third order of influence. By adopting a future research approach and taking into consideration the key drivers obtained in the current research, the decisions and plans of urban management will be directed and placed on a targeted path to improve the business areas of district 6 of Tehran.
Conclusion
By making decisions and carrying out measures such as education and training of specialized human capital, increasing motivation, competitiveness, and social participation, and reducing social anomalies at the regional level, it is possible to provide dynamic fields and business improvement district in the study area. This research can be a beginning for futures studies in the field of improving business areas. Evaluating the current situation of the extracted key drivers in the study area and presenting a strategic plan to implement the approach of business improvement district in the case studies of Tehran can be a topic for researchers in the coming years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • District 6 of Tehran
  • Future Research
  • Business Improvement District
  • Urban Centers
[1] Vares H, Parvandi Y, Ghasemi R. Business Environment Evaluation to Achieve Economic Perspectives: Based On TOPSIS And Entropy Techniques. Business Management. 2012; 4(11): 121-138.ِ DOI: 20.1001.1.20085907.1391.4.1.8.4 [In Persian]
[2] Khaksari A. Economic Revitalization of Historic city centers. Haft Shahr. 2004; 1 (15-16): 124-133. [In Persian]
[3] Shakoui H. New perspectives in urban geography. Tehran: Samt; 2001.
[4] Ashrafi Y, Fahimifar F. Investigation of indicators of improvement of the business environment with emphasis on the position of Iran. Economic Journal. 2012; 11(11): 7- 42. [In Persian]
[5] Hosseinpour H, Dadashpour H, Rafiyan M. Revitalization and promoting of the quality of life in urban centers with focus on the BID Approach: The Case Study of Uremia City Centre. Urban management. 2011; 9 (28): 273-284. [In Persian]
[6] Guimaraes P. Busines Improvement Drstricts: A Systemic Review of an Urban Governance Model towards City Center Revitalization. Land. 2021; 10 (9): 922.  https://doi.org/10.3390/land10090922
[7] Olival A. (Doctoral dissertation). [Libson]: Gabinete de Estratégia e Estudos, Ministério da Economia e da Inovação; 2012:0048.
[8] Hosseini A, Pourahmad A, Hataminejad H, Zanganeh Shahraki S, Mallahzade F. Analyzing and Evaluating Business Improvement Districts (BID) in Cities with an Emphasis on Tactical Urban Planning Features: A Case Study on District 6 of Tehran. Urban Structure and Function Studies. 2022; 9(33): 249-269. DOI: 10.22080/USFS.2022.23381.2244 [In Persian]
[9] Vali Beigi H, Panahi F. Iran’s Position in The World Economy Compared to Selected Countries (From the Perspective of Human Development Indicators, Economic Freedom and Business Environment). Commercial Surveys. 2010; 8(43): 27-42. [In Persian]
[10] Mahdavi Shahri Z, Karimi A, Tavakoli Golpayegani A. Study And Analysis Of The Second Index Of Business Facilitation Based On World Bank Reports 2010-2013. Journal Of Skill Training [Internet]. 2013; 1(4): 41-55. Available from: https://sid.ir/paper/256003/en
[11] Ashrafi Y, Fahimifar F. Investigation of indicators of improvement of the business environment with emphasis on the position of Iran. Economic Journal. 2012; 11(11): 7- 42. [In Persian]
[12] Khezri M. The Prospect Of The Business Environment In The Fifth Bill Of Development In Iran. Strategic Studies Quarterly .2010; 13(48): 89-112.DOI: 20.1001.1.17350727.1389.13.48.4.3 [In Persian]
[13] Schwaninger M. Trends in leisure and tourism for 2000-2010. Prentice Hall. 1989: 599-605.
[14] Dadazadeh Silabi P, Ahmadi Fard N. Determine the key factors of tourism development based on Futurology approach (case study: Mazandaran province). Geography and Sustainability of Environment. 2019; 9 (1): 73-89. DOI:  10.22126/GES.2019.1064  [In Persian]
[15] Rafiyan M, Arabzadegan Hashemi A. Business Improvement District: Self-Financing System To Improve Commercial Districts In Cities. Armanshahr [Internet]. 2010; 3 (4): 87-98. Available from:https://sid.ir/paper/202444/en. [In Persian]
[16] Barati J, Rasoulzadeh M, Rafiei Darani H, Mazhari M. Strategic management in the business environment of urban economy; (Case study: religious tourism of the holy city of Mashhad). Journal of Urban Economics and Management. 2014; 2(6):109-125.‎ DOI: 20.1001.1.23452870.1393.2.6.7.0 [In Persian]
[17] Mokhtari Hashi H, Naseroleslami G, Moradi A. The Role of Vibrant Markets in Organizing Tehran. GeographicalResearches. 2017; 31(4):74-87. [In Persian]
[18] Dehghani  H, Akhtari A, Ghazikhani F, Habibi ZH, Mirani N. Investigating, monitoring and prioritizing factors affecting the business environment of South Khorasan Province using Analysis Hierarchical Process (AHP). The first international conference on economic planning, sustainable and balanced regional development, Approaches and applications. 2017 May. [In Persian]
[19] Khodaparast Mashhadi M, Sardari Tarshizi A, Hajian A, Dehghani Firouzabadi A. The effect of improving the business environment on economic growth in selected Islamic countries. Journal of Islamic Studies and Resaerch. 2019; 1(5). [In Persian]
[20] Lewis Nathaniel M. Grappling with governance: the emergence of business improvement districts in a national capital. Urban Affairs Review. 2010; 46 (2): 180-217. https://doi.org/10.1177/1078087410378844
[21] Gibson J, Robinson M, Cain S. Citie: City Initiatives for Technology, Innovation and Entrepreneurship. A Resource for City Leadership. 2015.
[22] Papilaya J, Soisa T.R, Akib H. The Influence Of Implementing The Strategic Policy In Creating Business Climate, And Business Environment And Providing Support Facilities Towards Business Empowerment On Small Medium Craft Enterprises In Ambon Indonesia. International Review of Management and Marketing.2015; 5(2):85-93
[23] Grail J, Mitton C, Ntounis N, Parker C, Quin S, Steadman C, et al. Business improvement districts in the UK: A review and synthesis. Journal of Place Management and Development. 2019; 13(1): 73-88.  https://doi.org/10.1108/JPMD-11-2019-0097
[24] Midari A, Ghudjani A. Measuring and improving the business environment. Tehran: The Academic Center for Education, Culture and Research (ACECR); 2008.
[25] Kamali Dehkordi P, Abdollahi F, Shaian Zeinvand A, Ghobeyshavi A. Investigating the Interactions between Business Ease, Foreign Investment and Economic Growth Case Study: Developing Islamic Countries (D8). Islamic Economics and Banking. 2019; 8 (28): 261-286. http://mieaoi.ir/article-1-942-en.html [In Persian]
[26] Mitchell j. Business Improvment Districts and Innovarive service delivery. New York: The Price water house Coopers Endowment for The Business of Government; 1999.
[27] New York City Department of Small Business Services. Starting a Business Improvement District; a step by step guide. New York: New York City Department of Small Business Services; 2004
[28] Eslater, R. Contemplation for the New Millennium, Future Research Concepts, Methods, and Ideas. Tehran: Defense Industries Educational and Research Institute; 2011.
[29] Naeimi k, Pourmohammadi M. Identifying the key factors influencing the future status of urban slums regarding future study approach: the case study of Sanandaj. Motaleate Shahri. 2016; 5(20): 53-64. [In Persian]
[30] Krawczyk E, Ratcliffe J. Application of futures methods in urban planning processes in Dublin. Fennia. 2006; 184(1): 75–89. Retrieved from https://fennia.journal.fi/article/view/3733
[31] Rabbani T. Explaining the foresight model of Sustainable Urban Development governance: Case Study:Tehran Metropolis. [Tehran]: Tarbiat Modares University; 2017. 232.
[32] Sardar Z. The Namesake: Futures; Futures Studies; Futurology; Futuristic; Foresight—What’s In A Name? Futures. 2010; 42(3): 177–184. https://doi.org/10.1016/j.futures.2009.11.001
[33] Eivazi M, Pedram A. Purposes and Assumptions of Islamic Futures Studies. Improvement Management. 2014; 8(23): 27-48. [In Persian]
[34] Fateh Rad M, Jalilvand MR. An Introduction To The Basics Of Epistemology And Futurology Methodology. Journal of Futures Study.2014; 2(8): 27-52. [In Persian]
[35] Keshavarz Turk A, Barati N. Futurology in urban planning and management. Tehran Research and Planning Center. 2014; Report No. 220: 17. [In Persian]
[36] Ataollahi F, Dehnavieh R, Atashbahar O. Futures Studies Using Environmental Scanning Techniques. Strategic Studies in Public Policy.2017; 6 (21): 7-9. [In Persian]
[37] Habibi K, Safdaranjad M. Strategic planning of urban tourism and sustainable leisure. Tehran: Entekhab; 2015.