تحلیل شبکۀ مسائل و پیش‏فرض‌‏های راهبردی شهرسازی و معماری کلان‏‌شهرهای کشور: کاربردی از تحلیل شبکه‌‏های اجتماعی (SNA) و پدیدارسازی پیش‏فرض‏‌های راهبردی (SAST)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکتری مهندسی عمران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

مقدمه
عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری، بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، گسترش حاشیه‌نشینی و بدمسکنی، ساختمان‌های ناایمن، گسترش تخلفات ساختمانی و ناکارآمدی و عدم بازدارندگی جرائم اخذشده، کمبود خدمات شهری و زیرساخت‌ها در فضای پیراشهری و موارد مشابه به‌ عنوان چالش‌ها و مسائل درهم‌تنیدۀ حوزۀ شهرسازی و معماری کلان‌شهرهای کشور مطرح است. مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها، نهادی غیردولتی و مستقل است که به‌ منظور ایجاد شبکۀ همکاری و بسترسازی برای تبادل تجربیات و اتخاذ تصمیمات مشترک در راستای تحقق هرچه بهتر مفاد قانون شوراها و تحقق مأموریت‌های شهرسازی و معماری مصوب در اسناد فرادست و مشارکت مؤثر در سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و تهیۀ طرح‌های شهری تشکیل‌ شده است. پژوهش حاضر به تحلیل شبکۀ مسائل مطرح‌شده در دو اجلاس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری کلان‌شهرها و مراکز استان‌های کشور و ثبت تجارب رؤسای اجلاس، مبتنی بر طرح یک فرایند یادگیری در عمل به‌ منظور شناسایی پیش‌فرض‌های راهبردی مسائل دارای اولویت می‌پردازد.
مواد و روش
برای این منظور، ابتدا مضامین مطرح‌شده در دو اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفت. موضوعات مطرح‌شده در دو اجلاس شامل: جهش تولید مسکن؛ بازآفرینی شهری (نوسازی و احیای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری)؛ بازآفرینی شهری (نوسازی و احیای بافت تاریخی و فرهنگی)؛ حریم شهرها؛ تخلفات ساختمانی؛ املاک قولنامه‌ای و فاقد سند رسمی؛ مسائل شهرهای جدید؛ هوشمندسازی شهری؛ ساختمان‌های ناایمن؛ تاب‌آوری شهری و مدیریت بحران شهری؛ الگوهای معماری و شهرسازی؛ حکمروایی و مدیریت یکپارچۀ شهری؛ اقتصاد شهر و منابع درآمدی پایدار شهر؛ طرح‌های توسعۀ پایدار شهری؛ حقوق عمومی و خصوصی در شهرسازی؛ نشاط شهری؛ کاربری املاک و اراضی؛ گروه‌های آسیب‌پذیر؛ صدور پروانه و مجوز ساختمان؛ دانش تخصصی معماری و شهرسازی شناسایی شد. پس از استخراج محورهای موضوعی و مسائل مطرح‌شده، با توجه به درهم‌تنیدگی مسائل، شبکۀ مسائل به‌ منظور یافتن مسائل کلیدی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه‌های اجتماعی (SNA) مبتنی بر شاخص‌های مرکزیت درجۀ ورودی و خروجی با استفاده از نرم‌افزار Ucinet و Net Draw مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده شد. با توجه به نتایج تحلیل شبکه مسائل مطرح‌شده، مسائلی که دارای بیشترین مرکزیت درجۀ خروجی در شبکۀ مسائل بودند، به‌ عنوان مسائل کلیدی در نظر گرفته شدند.
یافته‌ها
منطبق با یافته‌های تحلیل شبکه هفت مسئلۀ کلیدی شامل: عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری؛ گسترش تخلفات ساختمانی و ناکارآمدی و عدم بازدارندگی جرائم اخذشده؛ عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری؛ عدول از ضوابط و مقررات شهرسازی طرح‌های توسعۀ شهری و تغییر گستردۀ کاربری در کمیسیون مادۀ 5؛ کمبود خدمات شهری و زیرساخت‌ها در فضای پیراشهری؛ تشدید بحران‌های شهری (بحران آب، بحران‌های محیط زیستی، زلزله، فرونشست و...) و بی‌توجهی به ظرفیت‌های درون بافت شهری در طرح جهش تولید مسکن شناسایی شد. در ادامه، پیش‌فرض‌های راهبردی هر یک از مسائل با توجه به بررسی پیشینه و نیز مضامین راهبردی مطرح‌شده احصا و طراحی پرسشنامه با استفاده از روش‌شناسی پدیدار‌سازی و آزمودن پیش‌فرض‌های راهبردی (SAST)، پیش‌فرض‌های راهبردی مسائل کلیدی مبتنی بر میزان اهمیت و میزان اطمینان از درستی پیش‌فرض با مشارکت خبرگان رتبه‌بندی و منطقه برنامه‌ریزی مطمئن شناسایی شد. به‌ عنوان نمونه، پیش‌فرض‌های راهبردی مسئله عدم استفاده از ظرفیت‌های قانونی نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در منطقه برنامه‌ریزی مطمئن شامل سیاست‌های تشویقی برای توانمندسازی و بهسازی و نوسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری، الزام ورود شهرداری‌ها به ورود به مقولۀ بازآفرینی شهری و عمل به وظایف قانونی مندرج در بندهای 14 و 21 شهرداری‌ها و فعال‌ کردن کارگروه‌های بازآفرینی شهری؛ ارائۀ مشوق‌ها و تسهیلات کاربری‌های مسکونی و ساختمان‌های تجاری خدماتی اداری درمانی و عمومی واقع در بافت فرسودۀ شهری و بررسی تجارب کشورهای در حال‌ توسعه در مواجهه با بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری مورد توافق نسبی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری واقع‌ شده است. در خصوص سایر مسائل بحرانی نیز راهکار مورد توافق نسبی رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری ارائه شد.
نتیجه‌گیری
رویکرد ترکیبی پیشنهادی، کاربردی از مدیریت پیچیدگی در تحلیل شبکه مسائل و آشکارسازی راهبردهای مورد توافق نسبی ذی‌نفعان درگیر است و کارایی آن در مسائل مطرح‌شده مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون شهرسازی و معماری کلان‌شهرها ارائه ‌شده است. در پژوهش‌های آتی پیشنهاد می‌شود پژوهشگران هنگام برگزاری اجلاس‌ مجمع رؤسای کمیسیون‌های شهرسازی و معماری حضور یابند و طرح مداخله در فرایند عمل شکل گیرد. به‌طوری که مباحثه‌ها به شکل ساختاریافته میان اعضای مجمع شکل گرفته و درنهایت، جمع‌بندی اجلاس با توجه یادگیری مسئله‌محور در عمل ارائه شود. علاوه بر آن، با تمرکز بر مسائل بحرانی مطرح‌شده و نیز پیش‌فرض‌های راهبردی در پژوهش‌های آتی پیشنهاد می‌شود ذی‌نفعان مسئله و راهبردها تجزیه‌وتحلیل شود و سازوکار پیاده‌سازی راهبردها با مراجعه به ذی‌نفعان و تعیین نقش و حدود وظایف و مسئولیت هر یک از ذی‌نفعان کلیدی، زمینه برای برنامه‌ریزی حل مسائل و پاسخ‌گویی ذی‌نفعان مهیا شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of The Network of Problems and Strategic Assumptions of Urban Planning and Architecture of Iran’s Metropolises: An Application of Social Network Analysis (SNA) and Strategic Assumptions Surfacing and Testing (SAST)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Keyhanpour 1
  • Kamran Khalifehei 2
1 Ph. D. of Civil Engineering, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Ph. D. of Civil Engineering, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Introduction 
Lack of integration in the urban management system, dilapidated and inefficient urban fabric, expansion of marginalization and bad housing, unsafe buildings, expansion of construction violations and inefficiency and lack of deterrence of crimes, lack of urban services and infrastructure in the peri-urban space and similar cases are among challenges and issues of urban planning and architecture of the country’s metropolises. The Consultative Assembly of the Heads of Urban Planning and Architecture Commissions of Metropolitan Cities and Provincial Centers is a non-governmental and independent institution that aims to create a cooperation network and platform for exchanging experiences and making joint decisions to better fulfill the provisions of the Law on Councils and the missions of urban planning and architecture approved in the documents and to fulfill effective participation in policies, planning, and preparation of urban plans. The present research is based on the analysis of the network of issues raised in the two meetings of the consultative assembly of the heads of the urban planning and architecture commissions of the metropolises and the centers of the provinces of the country and recording the experiences of the heads of the meeting, based on the design of a learning process in practice to identify the strategic presuppositions of the priority issues.
Materials and Methods
For this purpose, the themes raised in the two meetings of the heads of the urban planning and architecture commissions were examined. Subjects raised in two meetings: jump in housing production; urban regeneration (renovation and revival of worn out and inefficient urban fabric); urban regeneration (renovation and revival of historical and cultural context); the privacy of cities; construction violations; real estates with a  promissory note and no official document; issues of new cities; urban smartening; unsafe buildings; urban resilience and urban crisis management; architecture and urban planning patterns; governance and integrated urban management; city economy and sustainable city income sources; sustainable urban development plans; public and private rights in urban development; urban vitality; real estate and land use; vulnerable groups; issuance of permits and building permits; specialized knowledge of architecture and urban planning were identified. After extracting the thematic axes and issues, according to the intertwining of the issues, the network of issues to find key issues using the Social Network Analysis (SNA) approach based on the input and output degree centrality indicators using the software Ucinet and Net Draw were analyzed. According to the results of the analysis of the problem network, the problems with the highest output degree centrality in the problem network were considered key problems.
Findings
By the findings of the analysis of the network, seven key issues include: not using the legal capacities to renew the worn-out and inefficient urban fabric; the spread of construction violations and the inefficiency and lack of deterrence of crimes; lack of integration in the urban management system; violation of urban planning rules and regulations of urban development plans and large-scale change of use; lack of urban services and infrastructure in the peri-urban area; the aggravation of urban crises (water crisis, environmental crises, earthquake, and subsidence) and lack of attention to the capacities within the urban context were identified in the housing production jump plan. In the following, the strategic assumptions of each of the problems according to the background investigation as well as the strategic themes of the statistics and the design of the questionnaire using the methodology of phenomenology and testing of strategic assumptions (SAST), Strategic issues of key issues based on the level of importance and the level of certainty of the correctness of the default were identified with the participation of rating experts and the certain planning region. As an example of the strategic presuppositions of the problem of not using the legal capacities to renew the worn and inefficient urban fabric in the secure planning area, including incentive policies for empowering and improving, and renovating the worn and inefficient urban fabrics, the requirement of municipalities to enter to the category of urban regeneration and fulfilling the legal duties listed in clauses 14 and 21 of municipalities and activating urban regeneration working groups; providing incentives and facilities for residential uses and commercial buildings for administrative, medical and public services located in worn-out urban contexts and examining the experiences of developing countries in facing worn-out and inefficient urban contexts as agreed upon by the heads of urban planning and architecture commissions. Regarding other critical issues, the partially agreed solution of the heads of urban planning and architecture commissions was presented.
Conclusion
The proposed hybrid approach is an application of complexity management in analyzing the network of problems and revealing the strategies agreed upon by the stakeholders involved, and its efficiency has been presented in the issues raised by the consultative assembly of the heads of the commission for urban planning and architecture of metropolitan cities. In future research, it is suggested that the researchers should form an intervention in the action process during the meeting of the heads of the urban planning and architecture commissions. Discussions should take place in a structured way among the members of the assembly and finally, the summary of the meeting should be presented with attention to problem-oriented learning in practice. In addition, by focusing on the critical issues and strategic assumptions in future research, it is suggested to analyze the stakeholders of the problem and strategies and the strategy implementation mechanism by referring to the stakeholders and determining the roles and limits of duties and responsibilities. Each of the key stakeholders should be provided with a basis for planning to solve the problems and respond to the stakeholders.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Network Analysis of Key Problems
  • Social Network Analysis
  • Strategic Assumptions Surfacing and Testing
  • Urban Planning and Architecture Commission
[1] The regulations of the organization, duties, and management of the assembly of heads of urban planning and architecture commissions of the Islamic councils of metropolitan cities and provincial centers of the country, approved by the first meeting of the assembly of heads of urban planning and architecture commissions of the Islamic councils of metropolitan cities and provincial centers, the secretariat Assembly on Thursday, February 3, 2022, Tabriz meeting.
[2] The statement of the meeting of the heads of the urban planning and architecture commissions of metropolises and provincial centers, the secretariat of the meeting, Thursday, February 3, 2022, Tabriz meeting.
[3] The final statement of the second meeting of the heads of the urban planning and architecture commissions of metropolises and provincial centers with the focus on the regeneration and development of national housing. Tuesday, May 24, 2022
[4] Masys, A. J. (2016). Applications of Systems Thinking and Soft Operations Research in Managing Complexity from Problem Framing to Problem Solving. Springer.
[5] Nowrozi, Fariba (2019). Pathology of rules and regulations in the city of Tehran. The research of urban development management and architecture of Tehran city planning and studies center. It can be obtained from the Transparency System of Tehran Municipality at https://shafaf.tehran.ir
[6] Moradi, M., Parizadi, T., Andalib, A. Analysis of land and housing policies and their impact on physical development of cities (Case study: District 15 of Tehran Municipality). Urban Structure and Function Studies, 2021; 8(27): 133-160. doi: 10.22080/USFS.2021.17535.1889
[7] NEDAE TOUSI SAHAR. Foresighting Tehran’ s Extra-territorial Jurisdiction using Scenario Writing Method. JOURNAL OF URBAN ECONOMICS AND PLANNING [Internet]. 2021;2(1):45-66. Available from: https://sid.ir/paper/413392/en
[8] Esfandi, Saeed and Shafiei, Amir (2019) Suggestions for municipal intervention in increasing housing affordability in Tehran. The research of urban development management and architecture of Tehran city planning and studies center. It can be obtained from the Transparency System of Tehran Municipality at https://shafaf.tehran.ir
[9] Jafari Kafi Abad, Saber. (2018). Marginalization in the city of Tehran (qualitative investigation of the dimensions of marginalization in Saeedabad neighborhood of Shadabad district of Tehran). Research management studies and social and cultural planning. Study and planning center of Tehran city. It can be obtained from the Transparency System of Tehran Municipality at https://shafaf.tehran.ir
[10] Omidi Hosseinabadi Mahdiyeh, AHMADI GHADER. Study Density Patterns of Vertical Housing Development (High-rise building) and Analysis of Its Effects on Quality of Life (Case Study: District 3 Region 22 of Tehran). JOURNAL OF URBAN ECONOMICS AND PLANNING[Internet]. 2020;1(2) :92-105. Available from: https://sid.ir/paper/386639/en. https://doi.org/10.3390/buildings11110504
[11] Hajialiakbari, K. (2017). ‘Definition of the Criteria and Indices of Neighbourhood Sustainability (with Emphasis on Functional Aspect)’, The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar, 14(51), pp. 45-60.
[12] Abedi, Samaneh. (2016) Investigating the solutions to provide financial resources in the dilapidated tissues of Tehran. Study and planning center of Tehran city. It can be obtained from the Transparency System of Tehran Municipality at https://shafaf.tehran.ir 
[13] Boochani, M. H., Bahrampouri, A., Jahanshahi, S. Regeneration the historical context based on Infill development; a solution to the social -economic sustainability of the city. Urban Economics and Planning, 2021; 2(1): 19-27. doi: https://doi.org/10.22034/UE.2021.02.01.03 
[14] Heidarabadi, A. (2021). ‘Urban modernization; Investigating the role of socio-cultural capital in people’s participation in the reconstruction of worn-out urban fabric(Case study of Gonbad and Gorgan cities)’, Urban Economics and Planning, 2(3), pp. 211-223. doi: https://doi.org/10.22034/UE.2021.02.03.08 
[15] Setyawati, N. W., PG, D. S. W., & Dharmanto, A. (2022). Analysis of Youth Entrepreneurship Development in Facing Era 5.0 Using SAST Method. East Asian Journal of Multidisciplinary Research, 1(4), 545-558. DOI: https://doi.org/10.55927/eajmr.v1i4.341 
[16] Bachri, S., Betan, A., & Lonik, L. (2021). Development of the tourism industry based on regional competitiveness, Palopo City, South Sulawesi. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 11(2), 487-496. https://doi.org/10.26858/jiap.v11i2.30204
[17] Susanto, T., Novianti, M. D., Johannes, R., Hatta, H., & Rilman, A. D. (2018)., Factors Affecting Business Development of Warung Tegal: The Case of Warung Tegal in Jabodetabek, Universitas Bakrie, Indonesia. https://doi.org/10.2991/icame-18.2019.59
[18] Salahudin, S., Nurmandi, A., Fajar, M., Mutiarin, D., & Karinda, K. (2019). Developing integrity university governance model in Indonesia. International Journal of Higher Education, 8(5), 185. DOI: https://doi.org/10.5430/ijhe.v8n5p185
[19] Samadi Foroushani, M., keyhanpour, M. J., Shokrekhodaee, F. Analysis of the Network Governance System for the Sustainable Development of Deprived Regions in Iran. Governance and Development Journal, 2022; 2(1): 77-102. doi: 10.22111/JIPAA.2022.350230.1061
[20] Hannaneh Mohammadi Kangarani, Mahnaz Hosseinzadeh, (2017). Investigating the structure and distribution of power among the institutions in charge for the Fifth Development Plan using Social Network Analysis approach, Iranian Journal of Public Policy, 2(4), 89-107. https://doi.org/10.22059/ppolicy.2017.60835 
[21] Mehregan, Mohammad Reza and Hosseinzadeh, Mahnaz. Theoretical foundations of operations research. University Press 2016.
[22] Jackson. (2003). Systems thinking: creative holism for managers. John Wiley.