بسط مفهومی آزمایشگاه زندۀ شهری براساس روش تحلیل مفهوم تکاملی راجرز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

2 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر، دانشگاه بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

مقدمه
با رشد سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحقق هوشمندی در شهرها نیازمند رویکردی جامع و سیستماتیک است تا شهرها در آینده قابل زندگی‌تر و پایدارتر شوند. هنر ایجاد مشارکت، ابزاری کارا در تبدیل شهرها به محیط‌های نوآوری برای فرایندهای نوین برنامه‌ریزی شهری است. در محیط‌های شهری، مشارکت شهروندان، کسب‌وکارها، دانشگاه‌ها و دولت‌های محلی می‌تواند شرایط خوبی برای هم‌آفرینی و ایجاد دانش فراهم کند و در نتیجه، به شهروندان فرصتی برای همکاری با سایر ذی‌نفعان در شکل دادن به محیط‌های شهری خود و رفع چالش فناوری در حوزۀ اجتماعی می‌دهد. یکی از راه‌های برون‌رفت از چالش‌های مربوط به بعد اجتماعی فناوری این است که هنگام راه‌اندازی پروژه‌های هوشمند، آزمایشی اتفاق بیفتد تا شهروندان تأثیر آن را بر زندگی خود تجربه کنند. این امر به واسطۀ ماهیت شهرهای هوشمند به عنوان سیستمی پیچیده، موجب افزایش ابتکارات و ظهور آزمایشگاه‌های زندۀ شهری شد. این استراتژی تا حدی با چارچوب نوآوری باز همسو است و باعث می‌شود شهرها الگوی غالب توسعه و اجرای نوآوری از بالا به پایین را زیر سؤال ببرند و فرایندهای نوآوری را به همراه شهروندان آزمایش کنند. نظریه‌پردازان، آزمایشگاه‌های زندۀ شهری را وسیله‌ای برای تزریق ایده‌ها و انگیزه‌های تازه با روش‌های تعاملی که با مردم اجرا می‌کنند، می‌دانند. این رویکرد، شیوه‌های به ارث رسیده از یادگیری فعال و مشارکت شهروندی را مدرن و به‌روز می‌کند. به طور معمول همکاری در یک آزمایشگاه زندۀ شهری با هم‌آفرینانی با تخصص، سلیقه‌ها، فرهنگ و جایگاه اجتماعی متفاوت شکل می‌گیرد. با این‌حال، این تنوع همچنین می‌تواند مانعی بر سر راه همکاری «طبیعی» بین هم‌آفرینانی باشد که زبان‌ها، اهداف و ارزش‌های آن‌ها ممکن است به‌ طور گسترده‌ای متفاوت باشد. این دقیقاً اهمیت و نقش آزمایشگاه‌های زنده در اجرا و ارزیابی این شکل جدید از همکاری است. به بیان دیگر، آزمایشگاه‌های زندۀ شهری در سراسر جهان بیشتر به منظور ایجاد نوآوری در درون و متناسب با مشکلات و زمینه‌های زندگی واقعی و چالش‌های زندگی شهری اجرا می‌شود. از این‌رو هدف این پژوهش، واضح‌سازی مفهوم آزمایشگاه زندۀ شهری با مرور نظام‌مند ادبیات نظری مرتبط با این مفهوم است. 
مواد و روش
در این پژوهش نظام گردآوری داده‌ها در نسبت با موضوع‌های مورد بررسی به شیوۀ اسنادی است که در محیط یا بستر وب بوده و به گردآوری داده‌های نوشتاری (متنی) در بانک‌های اطلاعاتی و پایگاه‌های علمی الکترونیکی اتکا دارد. نوع داده‌های مورد گردآوری در این سطح، تابعی از موضوع‌های ‌بررسی‌شده (ویژگی‌ها، پیشایندها، پیامدها و ارجاع‌های مفهوم آزمایشگاه زندۀ شهری) است. نظام گردآوری داده‌ها مبتنی بر یک فرایند چرخه‌ای است که در دو مرحله 1- گردآوری داده‌ها قبل از آغاز مرحلۀ اصلی تحلیل مفهوم و 2- گردآوری داده‌ها هم‌زمان با تحلیل مفهوم انجام شده است و شناسایی، غربال‌گری و انتخاب منابع شایسته ارجاع بر حسب دو معیار ارتباط و بیشترین ارجاع، سه فعالیت عمدۀ اصلی در هر مرحله را تشکیل می‌دهد. به این‌ترتیب، نتیجۀ اولیۀ جست‌وجو 103 منبع بود که با رعایت معیارهای ورود به 93 منبع کاهش یافت. سپس عنوان و چکیدۀ مقاله‌ها مطالعه شد که 81 منبع مرتبط که دارای کلیدواژه‌های مورد بررسی بودند، وارد مطالعه شدند و سایر مقاله‌ها حذف شدند. پس از حذف مقالات دارای مطالب تکراری، 40 مقاله باقی ماند. به این‌ترتیب، در مجموع 40 مقاله به‌دقت مورد مرور و ارزیابی قرار گرفت و جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها بر اساس روش راجرز انجام شد و اطلاعات مربوط به پیشایندها، ویژگی‌ها، پیامدها، ارجاع‌های مفهوم و مفاهیم مرتبط استخراج، خلاصه‌برداری و کدبندی شد.
یافته‌ها
یافته‌ها مبین آن است که چهار پیشایند: عوامل فردی و اجتماعی، عوامل مدیریتی، عوامل اقتصادی و عوامل فنی و اجرایی، شرایط پیشینی برای عینیت یافتن دو ویژگی عملکردی (هم‌آفرینی، نوآوری باز و ...) و ساختاری (زمینه‌سازی، طرح‌ریزی و ...) مفهوم آزمایشگاه زندۀ شهری هستند. یافته‌ها نشان می‌دهد بر اثر عینیت یافتن این ویژگی‌ها علاوه بر پیامدهای مثبت مانند تحقق ساختار اجتماعی فناوری، تجاری‌سازی فناوری، گذار به سمت هوشمندی جوامع شهری و ...؛ پیامدهای منفی نیز با احتمال مغایرت و تفاوت در نتایج وجود دارد. همچنین، ارجاع‌های مفهوم به واضح‌سازی بیشتر ویژگی‌های آزمایشگاه‌های زندۀ شهری کمک کرده و از ویژگی‌ها حمایت می‌کند. مفاهیم مرتبطی مانند آزمایشگاه زنده و آزمایشگاه زندگی نیز به فهم شباهت‌ها، تفاوت‌ها، توصیف مفهوم و توضیح معانی کمک کرده است.
نتیجه‌گیری
نتایج استفاده از روش تحلیل مفهوم تکاملی راجرز به تعریف و کاربرد دقیق تری از مفهوم آزمایشگاه زندۀ شهری به عنوان راهکاری ابزارمند، پیوسته و پردازشگر منجر شد. نتایج پژوهش بیانگر این است که آزمایشگاه‌های زندۀ شهری می‌توانند به صورت یک روش، یک محیط، یک سیستم و یا یک رویکرد حاکمیتی در شهرهای هوشمند و با هدف مقابله با چالش‌های سیاست‌گذاری در بعد اجتماعی فناوری مورد استفاده قرار گیرند و به عنوان نمونۀ خوبی از روش‌شناسی مبتنی بر هم‌آفرینی می‌تواند راه حل‌های مختلف در آن آزموده ‌شود، راهکارهای اثربخش پیاده‌سازی ‌شود و سیاست‌های مناسب برای پیشبرد و توسعۀ خدمات شهری در تمام سطوح در آن تدوین ‌شود. به بیانی یک آزمایشگاه زندۀ شهری دارای ذی‌نفعان متنوعی از جمله شهرداری‌ها گرفته تا شرکت‌های ارائه‌دهندۀ راه حل و خود شهروندان است که می‌توان در آن محیطی واقعی، نه فضایی ساختگی و در عین حال پویا برای شبیه‌سازی مدل‌های مختلف مدیریت شهری ایجاد کرد. در چنین محیطی می‌توان راه‌حل‌ها و بازخورد متقابل و چندجانبۀ ذی‌نفعان را مورد بررسی، ارزیابی و تحلیل قرارداد و داده‌های منتج از آن را برای افزایش راندمان و بهره‌وری ابعاد مختلف زندگی شهری در شهرهای دیگر نیز بسط و گسترش داد. این امر باعث می‌شود تا منابع انسانی که به طور عمده هم‌آفرینان در این نوآوری‌ها هستند، بتوانند تمامی جنبه‌های تعامل با یک محصول تعاملی را، اعم از اینکه چگونه درک، آموخته و استفاده می‌شوند، بیاموزند. علاوه بر این، بازخورد تجربۀ کاربر می‌تواند سبب بهبود ایجاد ارزش در نوآوری‌ها شود و به علت استفاده از این تجربیات از قبل طراحی شده و همچنین، تعامل کاربر و محیط، احتمال شکست پروژه‌ها کمتر شود. شرط موفقیت یک آزمایشگاه زندۀ شهری در انتقال دانش میان ذی‌نفعان متعدد در این بستر است. این امر از آن جهت اهمیت دارد که یادگیری در یک بخش و انتقال داده‌ها و نتایج به بخش‌های دیگر می‌تواند فضایی تعاملی فراهم آورد که در آن نهادها بتوانند به طور مؤثر با یکدیگر به تبادل نظر بپردازند و در قالب این فرایند، هم‌افزایی میان‌رشته‌ای به وجود آید. براساس یافته‌های حاصل از پژوهش حاضر می‌توان تعریف ذیل را برای آزمایشگاه‌های زندۀ شهری ارائه کرد: «آزمایشگاه‌های زندۀ شهری به عنوان یکی از ابتکارات جدید در شهرهای هوشمند و به عنوان شکل جدیدی از رابطه با مردم در جهت حل چالش مربوط به بعد اجتماعی فناوری (به عنوان اصلی‌ترین معضل کنونی در شهرهای هوشمند) و با هدف ایجاد مشارکت عمیق و نظام‌مند مردم با سایر ذی‌نفعان دولتی و خصوصی و با تمرکز بر گفت‌وگو و هم‌آفرینی ایجاد شده است».

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Conceptual Development of the Urban Living Lab based on Rodgers’ Evolutionary Concept Analysis

نویسندگان [English]

  • Behrouz Mohamadrezapour 1
  • Saeid Rafiepour 2
  • Meisam Alipour 2
1 M.A Student of Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Art, University of Bojnord, Bojnord, Iran
2 Assistant Professor, Department of Urban Planning, Faculty of Art, University of Bojnord, Bojnord, Iran
چکیده [English]

Introduction 
With the fast advancement of information and communication technology, the realization of smart cities requires a comprehensive and systematic approach so that the cities can be more livable and sustainable in the future. The art of encouraging participation is an efficient tool to change cities into innovative places for modern processes of urban planning. The participation of citizens, businesses, universities, and local governments in urban environments can provide good conditions for the co-creation and creation of knowledge. As a result, citizens find an opportunity to cooperate with other stakeholders in shaping their urban environments and solving technological challenges in the social field. One of the ways to overcome the challenges related to the social dimension of technology is that an experiment should be performed in launching the smart project, so citizens can experience its impact on their lives. This issue caused an increase in initiatives and the emergence of living urban laboratories owing to the nature of smart cities as complex systems. This strategy is partially consistent with the open innovation framework and makes cities question the dominant model of top-down innovation development and implementation and test innovation processes with citizens. Theorists view living urban laboratories as a means of injecting new ideas and motivations with interactive methods that they implement with people. This approach modernizes and updates inherited methods of active learning and citizen participation. Cooperation is primarily formed in a living urban laboratory with co-creators with different expertise, tastes, culture, and social status. However, this diversity can be a barrier to “natural” cooperation between co-creators whose languages, goals, and values may differ greatly. It indicates the significance and role of living laboratories in the implementation and evaluation of this new form of cooperation. In other words, urban living laboratories worldwide are primarily implemented to create innovation based on the real-life problems and areas, and challenges of urban life. Thus, this study aims at clarifying the concept of the urban living laboratory by systematically reviewing the theoretical literature related to this concept.
Methods and Materials
In the present study, data about the study subjects were collected using the documentary method. They are on the web platform and rely on written data (text) in electronic science databases. The type of data collected at this level is a function of the studied subjects (characteristics, antecedents, outcomes, and references of the urban living laboratory concept). The data collection system is based on a cyclical process performed in two stages: 1- data collection before the primary stage of concept analysis and 2- data collection simultaneously with the concept analysis. The identification, screening, and selection of eligible references based on the two criteria of communication and the most reference are the three primary activities in each stage. Accordingly, the initial search resulted in 103 references, which was reduced to 93 ones by complying with the inclusion criteria. Then, the titles and abstracts of the articles were reviewed and 81 related references that had the study keywords were included in the study, and other articles were excluded. Forty articles remained after removing articles with duplicate content. Accordingly, 40 articles were carefully reviewed and evaluated. The data were collected and analyzed based on the Rogers method, and information related to antecedents, characteristics, outcomes, concept references, and related concepts were extracted, summarized, and coded.
Findings
The findings reveal that there are four antecedents: individual and social factors, managerial factors, economic factors, and technical and operational factors, which are the prerequisites for objectifying two functional (co-creation, open innovation) and structural (contextualization, planning, etc.) characteristics of the concept of the urban living lab. The findings disclose that regarding the objectification of these characteristics, as well as positive consequences such as the realization of the social structure of technology, technology commercialization, the transition towards the smartness of urban societies, etc.; there are likewise negative consequences with the possibility of inconsistencies and alterations in results. Similarly, the concept references help to clarify the characteristics of urban living labs and support the characteristics. Related concepts such as living lab and life lab have also helped to understand the similarities and differences, describe the concept, and explain the meanings.
Conclusion
The results of using Rodgers’ evolutionary concept analysis method brought about a more detailed definition and application of the concept of the urban living lab as an instrumental, continuous, and processing solution. The research results reveal that urban living labs can be used as a method, an environment, a system, or a governance approach in smart cities to deal with policy challenges in the social dimension of technology. Besides, urban living labs as a good example of the methodology based on co-creation can be used to test different solutions, implement effective solutions, and formulate appropriate policies for the promotion and development of urban services at all levels. In other words, a living urban laboratory has various stakeholders, ranging from municipalities to companies providing solutions and citizens, in which a dynamic and real environment, not an artificial one, can be created to simulate different models of urban management. In such an environment, mutual and multilateral solutions and the feedback of the stakeholders can be examined, evaluated, and analyzed. The contract and the data resulting from it can be expanded to increase the efficiency and productivity of various aspects of urban life in other cities. This issue makes human resources, as primary co-creators in these innovations, learn all aspects of interaction with an interactive product, including how they are understood, learned, and used. Additionally, user experience feedback can improve the creation of value in innovations. The probability of project failure is reduced due to the use of these pre-designed experiences and the interaction of the user and the environment. The transfer of knowledge among multiple stakeholders in this field is the condition for the success of a living urban laboratory. This issue is crucial since learning in one department and transferring data and results to other departments can provide an interactive space in which institutions can effectively exchange ideas with each other and create interdisciplinary synergies in this process. According to the results, the following definition can be presented for urban living laboratories: “Urban living laboratories as one of the new initiatives in smart cities and as a new form of relationship with people to solve the challenge related to the social dimension of technology (as the primary current problem in smart cities). It aims at creating deep and systematic participation of people with other public and private stakeholders focusing on dialogue and co-creation”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Concept Analysis
  • Rodgers’ Evolutionary Approach
  • Smart City
  • Urban Living Lab
[1] Rodgers, B.L. and Knafl, K.A. (2000). Concept Development in Nursing. Foundation, Techniques, and Applications. 2nd Edition, Saunders, Philadelphia. 
[2] Rodgers BL. (1989). Concepts, analysis and the development of nursing knowledge: the evolutionary cycle. J Adv Nurs. 1989; 14(4): 330Y335. DOI: 10.1111/j.1365-2648.1989.tb03420.x
[3] Bergvall-Kareborn, B. H. M. S. A., Hoist, M., & Stahlbrost, A. (2009, January). Concept design with a living lab approach. In System Sciences, 2009. HICSS’09. 42nd Hawaii International Conference on (pp. 1-10). IEEE. DOI: 10.1109/HICSS.2009.123
[4] Torres, J .(2017). the 5th Smart Cities Conference in Athens, Greece.
[5] Menny, M., Voytenko Palgan, Y., & McCormick, K. (2018). Urban Living Labs and the Role of Users in Co-creation. GAIA, 27, 68-77. DOI: 10.14512/gaia.27.S1.14
[6] Parodi, O., Waitz, C., Bachinger, M., Kuhn, R., Meyer-Soylu, S., Alcàntara, S., & Rhodius, R. (2018). Insights into and recommendations from three real-world laboratories: An experience-based comparison. Gaia, 27, 52–59. https://doi.org/10.14512/gaia.27.S1.12
[7] Leminen, S., Westerlund, M. & Nystrom, A. G. (2012). Living Labs as Open-Innovation Networks. Technology Innovation Management Review, September,Volume2 ,pp.6-11. DOI: 10. 22215 / timreview /602 
[8] Nevens, F., Frantzeskaki, N., Gorissen, L., & Loorbach, D. (2013). Urban Transition Labs: Co-creating transformative action for sustainable cities. Journal of Cleaner Production, 50, 111–122. https:// doi. org/ 10.1016/j.jclepro.2012.12.001 
[9] Juujarvi, S., & Pesso, K.(2013).Actor Roles in an Urban Living Lab:What Can We Learn from Suurpelto, Finland?Technology Innovation Management Review,3(11),22–27. http:// doi.org /10.22215 / timreview /742
[10] Liedtke, C., Baedeker, C., Hasselkuß, M., Rohn, H., & Grinewitschus, V. (2015). User-integrated innovation in Sustainable LivingLabs: an experimental infrastructure for researching and developing sustainable product service systems. Journal of Cleaner Production, 97, 106–116. https:// doi.org/ 10. 1016/j.jclepro.2014.04.070
[11] Baedeker, C., Liedtke, C., & Welfens, M. J. (2017). Green economy as a framework for productservice systems development: The role of sustainable living labs. In Living Labs: Design and Assessment of Sustainable Living (pp.35–52). Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-33527-8_4  
[12] Juujarvi, S., & Lund, V. (2016). Enhancing Early Innovation in an Urban Living Lab: Lessons from Espoo, Finland. Technology Innovation Management Review, 6(1), 17–26. http:// doi.org /10.22215 / timreview/957
[13] Menny, M. (2016). Users as Co-Creators? – An Analysis of User Involvement in Urban Living Labs. Thesis for the fulfilment of the Master of Science in Environmental Management and Policy Lund, Sweden, September 2016. https://www.lunduniversity.lu.se/lup/publication/8893215
[14] Eriksson, M., Kulkki, S. (2005). State-of-the-art in utilizing Living Labs approach to user-centric ICT innovation-a European approach. Lulea: Center for Distance-spanning Technology. Lulea University of Technology Sweden: Lulea. https://www.researchgate.net/publication/228352439
[15] Mouchrek, N. & Krucken, L. (2018). Living Labs in Co-Creation and Sustainability as Strategies for Design Education. Conference: Design Research Society At: University of Limerick. 2864- 2881. https://doi.org/10.21606/drs.2018.267
[16] Ballon, P., & Schuurman, D. (2015). Living labs: concepts, tools and cases. info. 17. DOI: 10.1108/info-04-2015-0024
[17] Pallot, M., & Pawar, K. (2012, June). A holistic model of user experience for living lab experiential design. 2012 18th International Conference on Engineering, Technology and Innovation, ICE 2012 - Conference Proceedings. 1-15. DOI: 10.1109/ICE.2012.6297648 
[18] Baccarne, B., Mechant, P., Schuurman, D., Colpaert, P., & De Marez, L. (2014). Urban socio-technical innovations with and by citizens. Interdisciplinary Studies Journal, 3(4), 143–156. https://biblio.ugent.be/publication/4365378
[19] Baccarne B, Mechant P, Schuurman D. (2014). Empowered cities? An analysis of the structure and generated value of the smart city Ghent. InSmart city. (pp. 157-182). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-06160-3
[20] Steen, K., & Van Bueren, E. (2017). The Defining Characteristics of Urban Living Labs. Technology Innovation Management Review, 7(7), 21–33. DOI: 10.22215/timreview/1088
[21] Bergvall-Kareborn, B., Ihlström Eriksson, C., Stahlbröst, A., & Svensson, J. (2009, December). A milieu for innovation–defining living labs. In 2nd ISPIM Innovation Symposium, New York (pp. 6-9).
[22] ENoLL. (2016).Living Lab Roadmap 2007-2010, Brussels: ENoLL. https://enoll.org/publications/
[23] Mervio, M. (2020).Global Issues and Innovative Solutions in Healthcare, Culture, and the Environment. Okayama: IGI Global. DOI: 10.4018/978-1-7998-3576-9
[24] Chroneer, D., Stahlbrost, A., & Habibipour, A. (2018). Towards a unified definition of Urban Living Labs. In The ISPIM Innovation Conference–Innovation, The Name of The Game, Stockholm, Sweden on 17-20 June 2018. International Society for Professional Innovation Management (ISPIM). https:// scholar.google.com
[25] Yazdani Rostam, M., Ansari, M., Pourjafar, M. (2022). Urban Living Lab as a Way for Cultural Transition to Urban Contemporization. An Approach to Sustainability; Case study: Jamaran Neighborhood. Naqshejahan-Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning. Mar 26;12(1):20-40.[In Persian]. https://dorl.net/dor/20.1001.1.23224 991.1401.12.1.1.1 
[26] Higgins, A., Klein, S. (2011). Introduction to the Living Lab Approach. In: Tan, YH., Björn-Andersen, N., Klein, S., Rukanova, B. (eds) Accelerating Global Supply Chains with IT-Innovation. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-15669-4-2
[27] Dosseur, B. & Amourous, T. (2014). LIVING LAB A NEW FORM OF RELATIONSHIP WITH THE PUBLIC. Inmédiats Handbook, This document is made available under the terms of the Creative Commons license Attribution CC BY - NC – SA. http://inmediats.fr/document/cahier-dinmediats-living-lab-in-english 
[28] Oliveira, A., Fradinho, E., Caires, R., Oliveira, J., & Barbosa, A. (2006). From a Successful Regional Information Society Strategy to an Advanced Living Lab in Mobile Technologies and Services, 2006. In HICSS ‘06: Proceedings of the 39th Annual Hawaii International Conference on System Sciences: 1-8. DOI Bookmark: 10.1109/HICSS.2006.189
[29] Ballon, P., Pierson, J., & Deleare, S. (2005). Test and Experimentation Platforms for Broadband Innovation: Examining European Practice. In Proceedings of the 16th European Regional Conference, International Telecommunications Society, Portugal, 4-6 September 2005. DOI: 10.2139/ssrn.1331557
[30] Eriksson, M., Niitamo, V. P., Kulkki, S. & Hribernik, K. A. (2016). Living labs as a multi-contextual R&D methodology. Milan, IEEE International Technology Management Conference. DOI: 10. 1109/ ICE.2006.7477082
[31] Schaffers, H., & Turkama, P. (2012). Living Labs for Cross-Border Systemic Innovation. Technology Innovation Management Review, 2(9): 25–30. http://timreview.ca/article/605
[32] Tang, T., & Hämalainen, M. (2012). Living Lab Methods and Tools for Fostering Everyday Life Innovation. In B. Katzy, T. Holzmann, K. Sailer, K. D. Thoben (Eds.), Proceedings of the 2012 18th International Conference on Engineering, Technology and Innovation: 1–8. DOI: 10.1109 / ICE. 2012. 6297644 
[33] Leminen, S. (2015). Living Labs as Open Innovation Networks – Networks, Roles, and Innovation Outcomes. Unpublished work. https://aaltodoc.aalto.fi/
[34] Leminen, S. (2015). Q&A. What Are Living Labs? Technology Innovation Management Review, 5(9): 29-35. http://doi.org/10.22215/timreview/928
[35] Dutilleul, B., Birrer, F. & Mensink, W. (2010). Unpacking European Living Labs: Analysing Innovation’s Social Dimensions. Central European Journal of Public Policy, 1(4), pp. 60-85. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2533251
[36] Bajgier, S., M., Maragah, H. D., Saccucci, M. S., Verzilli, A., & Prybutok, V. R. (1991). Introducing Students to Community Operations Research by Using a City Neighborhood as a Living Laboratory. Operations Research, 39(5): 701–709. http://dx.doi.org/10.1287/opre.39.5.701
[37] Intille, S. S., Larson, K., Munguia Tapia, E., Beaudin, J., Kaushik, P., Nawyn, J., & R. Rockinson, R. (2006). Using a Live-In Laboratory for Ubiquitous Computing Research. In K. P. Fishkin, B. Schiele, P. Nixon, & A. Quigley (Eds.), Proceedings of PERVASIVE 2006, LNCS 3968: 349-365. Berlin Heidelberg: Springer-Verlag. DOI: 10.1007/11748625_22
[38] Intille, S. S., Larson, K., Beaudin, J. S., Nawyn, J., Munguia Tapia, E., & Kaushik, P. (2005). A Living Laboratory for the Design and Evaluation of Ubiquitous Computing Interfaces. In Extended Abstracts of the 2005 Conference on Human Factors in Computing Systems: 1941–1944. New York, NY: ACM Press. https://doi.org/10.1145/1056808.1057062
[39] Schaffers, H., & Kulkki, S.(2007). Living Labs: An Open Innovation Concept Fostering Rural Development. Tech Monitor, (Sep-Oct): 30–38. https://www.researchgate.net/publication/230730371
[40] Lasher, D. R., Ives, B., & Jarvenpaa, S. L. (1991). USAA-IBM Partnerships in Information Technology: Managing the Image Project. MIS Quarterly, 15(4): 551–565. https://doi.org/10.2307/249458
[41] Schuurman, D., Lievens, B., De Marez, L., & Ballon, P. (2012). Towards Optimal User Involvement in Innovation Processes: A Panel- Centered Living Lab Approach. In Proceedings of the Portland International Center for Management of Engineering and Technology (PICMET) ‘12 Conference on Technology Management for Emerging Technologies, Vancouver, Canada, July 29, 2012 – August 2, 2012. https://www.researchgate.net/publication/261159066
[42] Schuurman, D., De Marez, L., & Ballon, P. (2013). Open Innovation Processes in Living Lab Innovation Systems: Insights from the LeYLab. Technology Innovation Management Review, (3)11: 28–36. DOI: 10.22215/timreview/743
[43] Edvardsson, B., Kristensson, P., Magnusson, P., & Sundström, E. (2012). Customer Integration within Service Development –A Review of Methods and an Analysis of Insitu and Exsitu Contributions. Technovation, 32(7-8): 419–429. https://doi.org/10.1016/j.technovation.2011.04.006
[44] Espinal Pelaez, Claudia Yamile. (2019, December 20). Can smart cities be frugal? An exploratory study of Inclusive Innovation Mechanisms and influencing factors on the potential adoption of frugal projects in an urban living lab in Amsterdam. Governance and Development Policy (GDP). Retrieved from http://hdl.handle.net/2105/51356 
[45] Methodological Framework for Living Labs in European Cities, (2020), Using ICT for Co-Creation of Inclusive Public Places, pp.1-30. DOI: 10.24140/2021/EB-978-989-757-154-1
[46] Puerari, E.; De Koning, J.I.J.C.; Von Wirth, T.; Karré, P.M.; Mulder, I.J.; Loorbach, D.A. (2018). Co-Creation Dynamics in Urban Living Labs. Sustainability 10, no. 6: 1893. DOI: 10.3390/su10061893
[47] Iran Smart Cities Center of Excellence. https://smarttogether.ir/
[48] Fuglsang, L., & Hansen, A. V. (2022). Framing improvements of public innovation in a living lab context: Processual learning, restrained space and democratic engagement. Research Policy, 51(1), [104390]. https://doi.org/10.1016/j.respol.2021.104390
[49] Brons, A., van der Gaast, K., Awuh, H., Jansma,E. J., Segreto, C., Wertheim-Heck, S. (2022). A tale of two labs: Rethinking urban living labs for advancing citizen engagement in food system transformations. Cities 123(3):103552. DOI:10.1016/j.cities.2021.103552.
[50] Bronson, K., Devkota, R., & Nguyen, V. (2021). Moving toward Generalizability? A Scoping Review on Measuring the Impact of Living Labs. MDPI, Vol.3, pp1-16. DOI: 10.3390/su13020502
[51] Lupp, G., Zingraff-Hamed, A., Huang, J.J., Oen, A., & Pauleit, S. (2021). Living Labs-A Concept for Co-Designing Nature-Based Solutions. Sustainability,13 (1):188. DOI: 10.3390/su13010188
[52] Tang, Z., Jayakar, K., Feng, X., Zhang, H., & Peng, R. X. (2020). Identifying smart city archetypes from the bottom up: A content analysis of municipal plans. Telecommunications Policy, Elsevier, vol. 43(10). https://doi.org/10.1016/j.telpol.2019.101834
[53] Roux, E., Marron, Q. (2019). Observing Living Labs to imagine tomorrow metropolises. Territorial innovation and living labs, pp1-13. https://hal.science/hal-01551405 
[54] Yazdizadeh, A., Tavasoli, A., & tabaeian, S. K. (2016). Living Lab as a Collaborative Innovation Environment: A Systematic Review. Rahyaft, 26(62),-.[In Persian]. 20.1001.1 .10272690. 1395. 26. 62.5.0
[55] Delangizan, S., Khalvandi, Z., Yavari, Sh. (2013). Technology areas and life laboratory as an example of a smart city. The 6th National Conference on Urban Planning and Management with an emphasis on the components of the Islamic city.[In Persian]. https://upmc6.um.ac.ir/
[56] Innes, J. E & Booher, D. E .(2004). Reframing Public Participation: Strategies for the 21st Century. Planning Theory & Practice,5(4), pp.419-436. https://doi.org/10.1080/1464935042000293170
[57] Chesbrough, H. W. (2006). The era of open innovation. Managing innovation and change, 127(3), 34-41. https://www.researchgate.net/publication/279868179
[58] Chesbrough, H., & Crowther, A. K. (2006). Beyond high tech: early adopters of open innovation in other industries. R&d Management, 36(3), 229-236. https://doi.org/10.1111/j.1467-9310.2006.00428.x
[59] Kviselius, N. Z., Andersson, P., Ozan, H., & Edenius, M. (2009). Living Labs as Tools for Open Innovation. Communications and Strategies, 74(2): 490–504. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=1559088
[60] Rosenberg, N. (2009). Studies on Science and the Innovation Process. Singapore:World Scientific Publishing Company. https://doi.org/10.1142/7306
[61] Westerlund, M. & Leminen, S. (2011). Managing the Challenges of Becoming an Open Innovation Company: Experiences from Living Labs. Technology Innovation Management Review, 1(1), pp. 9-25. DOI: 10.22215/timreview/489
[62] Fausto J, Sainz. (2012).«Emerging ethical issues in living labs». Ramon Llull Journal of Applied Ethics, Num. 3, p. 47-62, https://raco.cat/index.php/rljae/article/view/281022
[63] Schliwa, G. I. (2013). Exploring Living Labs through Transition Management- Challenges and Opportunities for Sustainable Urban Transitions. Lund University.https://www.lu.se/lup/publication/4091934
[64] Tortzen, A., & Agger, A., (2015). Forskningsreview om samskabelse, 33 p.
[65] Voorberg, W. H., Bekkers, V. J. J. M., & Tummers, L. G. (2015). A systemic review of co-creation and co-production. Public Management Review, 17(9), 1333–1357. DOI: 10.1080/14719037.2014.930505
[66] Liedtke, C., Welfens, J., Rohn, H., & Nordmann, J. (2012). Living Lab: User-Driven Innovation for Sustainability. International Journal of Sustainability in Higher Education, 13(2): 106–118. http:// dx.doi. org/10.1108/14676371211211809 
[67] Tortzen, A. (2016). Samskabelse i kommunale rammer: hvordan kan ledelse understøtte samskabelse? Roskilde Universitet. https://forskning.ruc.dk/da/publications
[68] Bulkeley, H. et al. (2016). Urban living labs: Governing urban sustainability transitions. Current Opinion in Environmental Sustainability. https://doi.org/10.1016/j.cosust.2017.02.003
[69] Agger, A., Tortzen, A., & Rosenberg, C. (2018). Hvilken værdi skaber vi med samskabelse? Professionshojskolen Absalon. https://forskning.ruc.dk/da/publications
[70] Fogsgaard, M. K., & de Jongh, M. (2018). Ledelse og samskabelse i den offentlige sektor (1st ed., pp. 14–24). Dansk Psykologisk Forlag. https://ukon.dk/wp-content/uploads/2019/08/
[71] Nevmerzhitskaya, J. (2020). Ethical considerations of Living Labs. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020110222111 
[72] Menny, M., Voytenko Palgan, Y., & McCormick, K. (2018). Urban living labs and the role of users in co-creation. Gaia, 27(August), 68–77. https://doi.org/10.14512/gaia.27.S1.14
[73] Voytenko, Y., McCormick, K., Evans, J., & Schwila, G. (2016). Urban Living Labs for Sustainability and Low Carbon Cities in Europe: Towards a Research Agenda. Journal of Cleaner Production, 123, 45–54. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.08.053