دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، دی 1402 

مروری

مروری بر پژوهش‌های گردشگری شهری: شناسایی روندهای آینده

صفحه 58-73

10.22034/uep.2023.423781.1426

مصطفی اسماعیلی مهیاری؛ حمیدرضا ایرانی؛ وحید نورمندی‌پور