آینده‌نگاری گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی شهر خوی با رویکرد سناریونویسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

مقدمه
امروزه یکی از چالش‌های مهم پیش رو، مسئلۀ اسکان‌نایافتگی و سکونتگاه‌های غیررسمی است. بحث اسکان غیررسمی یک چالش بشری است که پیامدهای آن هنوز هم در جهان در حال توسعه نمایان است. اسکان غیررسمی در کنار اینکه پدیده‌ای جغرافیایی و شهری و معماری است، به طور جدی ‌پدیده‌ای اجتماعی هم تلقی می‌شود. اسکان غیر رسمی به طور کلی به عنوان تولید فزاینده، غیرمجاز و خود‌سازمان‌یافتۀ محله‌های جدید شهری تعریف می‌شود. این نوع سکونتگاه‌ها اغلب به مکانی برای جذب مهاجران از روستا به شهر، تأمین‌کنندۀ مسکن ارزان‌قیمت برای بیش از یک میلیارد نفر و ایجادکنندۀ زیرساخت‌های اولیۀ محله در شهرهای در حال توسعه تبدیل شده‌اند.
مواد و روش‌ها
مقالۀ پیش رو از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت، توصیفی و تحلیلی است. داده‌ها و اطلاعات مورد نیاز نیز با استفاده از روش‌های آینده‌نگاری و بهره‌گیری از ابزار پرسش‌نامه و مصاحبه با متخصصان و خبرگان تکمیل شد. جامعۀ آماری در این مقاله، کارشناسان، خبرگان و متخصصان مرتبط با موضوع پژوهش بوده و قلمروی مکانی پژوهش نیز شهر میانه اندام خوی است. انتخاب کارشناسان و خبرگان از حوزه‌های زیر صورت گرفته است: خبرگان دانشگاهی و جامعۀ علمی با حوزۀ تخصصی برنامه‌ریزی شهری و مسکن، مدیران و کارشناسان فعال در حوزۀ مدیریت شهری، مدیران و عوامل اجرایی درگیر در مسائل شهری (شهرداری و ادارۀ راه و شهرسازی). در این پژوهش از تکنیک‌ دلفی برای جمع‌آوری داده‌ها و از روش تحلیل ساختاری به منظور بررسی و شناسایی عوامل و متغیرهای تأثیرگذار استفاده شده است. عوامل کلیدی نیز با بهره‌گیری از نرم‌افزار میک مک شناسایی شدند و در نهایت روش سناریونگاری با بهره‌گیری از نرم‌افزار Scenario Wizard به منظور تدوین و تحلیل سناریوهای محتمل و مطلوب به کار گرفته شد.
یافته‌ها
برای شناسایی عوامل اولیۀ مؤثر بر روند آیندۀ سکونتگاه‌های غیررسمی شهر خوی، تکنیک دلفی به کار گرفته شد. به این‌منظور پرسش‌نامه‌هایی به صورت تشریحی طراحی و در اختیار کارشناسان مربوطه قرار گرفت. سپس پرسش‌نامه‌های دریافتی مورد بررسی قرار گرفت که در نتیجۀ آن، تعداد 72 عامل در 6 حوزه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست‌محیطی، کالبدی و فیزیکی، مدیریتی و سیاست‌های مدیران شهری، سیاست‌های کلان استانی و کشوری) مورد شناسایی قرار گرفتند. در راند بعدی تکنیک دلفی، متغیرهای مؤثر بر وضعیت آیندۀ سکونتگاه‌های غیررسمی شهر خوی، وارد ماتریس اثرات متقابل شده تا شدت تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آن‌ها بر همدیگر و بر وضعیت آیندۀ گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی شهر خوی مشخص شود. میزان تأثیرگذاری عوامل بر یکدیگر از صفر تا 3 مورد سنجش قرار گرفت. عدد صفر نمایانگر فقدان تأثیر عوامل بر همدیگر است، عدد 1 نمایانگر تأثیرگذاری ضعیف متغیرها بر همدیگر، عدد 2 نمایانگر تأثیرگذاری میانۀ عوامل بر یکدیگر و عدد 3 نمایانگر تأثیرگذاری بالای عوامل بر یکدیگر است. پس از معین شدن میزان و شدت تأثیرگذاری متغیرها، ماتریس اثرات ساختاری جهت بیان متغیرهای کلیدی وارد نرم‌افزار میک مک شد. ابعاد این ماتریس 72×72 بوده و درجۀ پر‌شدگی آن نیز 60 درصد است که بیان می‌کند متغیرها در بیش از 60 درصد روی یکدیگر تأثیرگذار بوده‌اند. از مجموع 5184 رابطۀ ممکن و محتمل در این ماتریس، 2060 نسبت عدد صفر، 1936 نسبت عدد 1، 870 نسبت عدد 2 و 310 نسبت عدد 3 است.
نتیجه‌گیری
این مقاله با هدف بررسی وضعیت آیندۀ سکونتگاه‌های غیررسمی در شهر میانه اندام خوی با رویکرد آینده‌نگاری انجام شده است. گسترش روزافزون حاشیه‌نشینی و سکونتگاه‌های غیررسمی در اطراف شهر خوی و سرایت مشکلات این مناطق به درون شهر خوی و لزوم ارائۀ عوامل تأثیرگذار در رشد و گسترش این مناطق باعث انجام این پژوهش شده است. در این تحقیق برای شناسایی عوامل اولیۀ مؤثر بر روند آیندۀ رشد و گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی شهر خوی از دلفی مدیران استفاده شد. در راند اول پرسش‌نامه‌هایی به صورت تشریحی و با سؤال‌های باز طراحی شد، در این پرسش‌نامه‌ها از کارشناسان خواسته شد تا عوامل مؤثر و دخیل در سیستم مورد مطالعه را شناسایی کنند. پس از بررسی پرسش‌نامه‌های دریافتی از کارشناسان تعداد 72 عامل در 6 حوزه (اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، زیست‌محیطی، کالبدی و فیزیکی، مدیریتی و سیاست‌های مدیران شهری، سیاست‌های کلان استانی و کشوری) استخراج شدند. در ادامه پرسش‌نامۀ دلفی، عوامل تأثیرگذار وارد ماتریس اثرات متقاطع شده تا میزان تأثیرگذاری آن‌ها بر یکدیگر و بر وضعیت آیندۀ گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی شهر خوی مشخص شود. اگر تعداد عوامل شناسایی‌شده N باشد، یک ماتریس تأثیرگذاری N× N تشکیل می‌شود. میزان این تأثیرگذاری از عدد صفر تا 3 مورد سنجش قرار می‌گیرد. از مجموع 72 عامل اولیه تأثیر‌گذار بر آیندۀ سیستم، 26 عامل به عنوان عوامل کلیدی انتخاب شدند. در ادامه برای سناریو‌نگاری، تعداد 78 وضعیت پیش رو برای این عوامل کلیدی طراحی شد. این وضعیت‌های محتمل برای روند آیندۀ پیش روی سیستم از نظر سیاست‌گذاری بسیار بااهمیت هستند. می‌توان اذعان کرد که لازمۀ تدوین سناریوها، تحلیل شرایط پیش روی سیستم است. روندهای احتمالی برای هر عامل از سایر متغیرها متفاوت است و تنها خاصیت اشتراکی بین آن‌ها وجود طیفی از روندهای مطلوب، بینابین و نامطلوب است. از مجموع 678 وضعیت حاکم بر روند آیندۀ گسترش سکونتگاه‌های غیررسمی شهر خوی، تعداد 275 وضعیت روندی مطلوب، تعداد 267 وضعیت روندی ایستا و تعداد 136 وضعیت روندی نامطلوب را برای آیندۀ سیستم متبادر هستند. در مقالۀ حاضر سناریوهای منتخب به دو دستۀ کلی تقسیم‌بندی شدند:
سناریوهای منتخب با توجه به درجۀ مطلوبیت آن‌ها در دو گروه دسته‌بندی می‌شوند: سناریوهای کاملاً مطلوب (سناریوهای اول تا نهم) و سناریوهای با وضعیت بینابین و نامطلوب (سناریوهای دهم تا بیست و ششم).

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Forecasting the Expansion of Informal Settlements in Shahr Khoi with a Scenario Writing Approach

نویسندگان [English]

  • Hadi Hakimi 1
  • Fereydoun Babaei Aghdam 1
  • Akbar Asghari Zamani 1
  • Hadi Nagibi 2
1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Ph.D. candidate of geography and urban planning, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction 
Today, one of the most important challenges facing us is the issue of housing and informal settlements. The issue of informal settlement is a human challenge whose consequences are still visible in the developing world. Besides being a geographical, urban, and architectural phenomenon, informal settlements are also seriously considered a social phenomenon. Informal settlement is generally defined as the increasing, unauthorized, and self-organized production of new urban neighborhoods. These settlements have often become a place to attract migrants from the countryside to the city, provide cheap housing for more than a billion people, and create the basic infrastructure of neighborhoods in growing cities.
Materials and Methods
The following article is practical in terms of purpose and descriptive and analytical in nature. The required data and information were also completed using forecasting methods and the use of questionnaire tools and interviews with specialists and experts. The statistical population in this article is the experts, specialists, and experts related to the research topic and the geographical area of the research is the middle city of Andam Khoi. Experts have been selected from the following fields: academic and scientific community experts with the specialized field of urban planning and housing, managers and experts active in the field of urban management, managers and executive agents involved in urban issues (municipality and road and urban development department) ). In this research, the Delphi technique was used to collect data, and the structural analysis method was used to investigate and identify influencing factors and variables. The key factors were also identified using Mic Mac software, and finally, the scenario planning method was used using Scenario Wizard software to compile and analyze probable and desirable scenarios.
Findings
The Delphi technique was used to identify the primary factors affecting the future trend of informal settlements in Khoy city. For this purpose, descriptive questionnaires were designed and provided to the relevant experts, then the received questionnaires were examined, and as a result, 72 factors were identified in 6 areas (economic, social and cultural, environmental, physical and physical, management and policies of city managers, macro-provincial and national policies) were identified. In the next round of the Delphi technique, the variables affecting the future status of the informal settlements in Khoy City were entered into the matrix of mutual effects to determine the intensity of their influence on each other and the future status of the expansion of informal settlements in Khoy City. The influence of factors on each other was measured from zero to three. The number zero represents the lack of influence of the factors on each other, the number one represents the weak influence of the variables on each other, the number two represents the medium influence of the factors on each other, and the number three represents the high influence of the factors on each other. After determining the amount and intensity of the influence of the variables, the matrix of structural effects was entered into the MikMak software to express the key variables. The dimensions of this matrix are 72 x 72 and its degree of filling is 60%, which means that the variables have influenced each other more than 60%. Out of the total of 5184 possible and probable relationships in this matrix, 2060 are zero ratios, 1936 are one ratio, 870 are two ratios, and 310 are three ratios.
Conclusion
This article aims to investigate the future status of informal settlements in the middle city of Andam Khoi with a foresight approach. The ever-increasing expansion of marginalization and informal settlements around the city of Khoy the contagion of the problems of these areas into the city of Khoy and the need to provide factors influencing the growth and expansion of these areas have led to this research. In this research, managers’ Delphi was used to identify the primary factors affecting the future growth and expansion of informal settlements in Shahr Khoi. In the first round, descriptive questionnaires were designed with open questions, in these questionnaires, experts were asked to identify the effective and involved factors in the studied system, after reviewing the questionnaires received from the experts, there were 72 factors in 6 areas (economic, social and cultural, environmental, bodily and physical, managerial and policies of city managers, provincial and national policies) were extracted. In the continuation of the Delphi questionnaire, the influential factors were entered into the cross-effects matrix to determine the extent of their influence on each other and the future state of expansion of informal settlements in Shahr Khoi. If the number of identified factors is N, an N×N influence matrix is formed. The degree of this influence is measured from zero to three. Out of a total of 72 primary factors affecting the future of the system, 26 factors were selected as key factors. Next, for scenario writing, 78 future situations were designed for these key factors. These possible situations are very important for the future course of the system in terms of policy. It can be acknowledged that the necessity of developing scenarios is to analyze the system’s conditions. Possible trends for each factor are different from other variables and the only common property between them is a range of favorable, intermediate, and unfavorable trends. Out of a total of 678 conditions governing the future development of informal settlements in Khoy City, 275 are favorable, 267 are static, and 136 are unfavorable for the future of the system. In this article, the selected scenarios were divided into two general categories:
The selected scenarios are classified into two groups according to their desirability: perfectly favorable scenarios (first, second, third, fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, ninth scenarios), and scenarios with an intermediate and unfavorable situation (scenarios 10th, 11th, 12th, 13th, 14th, 15th, 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st, 22nd, 23rd, 24th, 25th, twenty sixth).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foresight
  • Khoy City
  • Marginalization
  • Scenario Planning
[1] Jamini D, Jamshidi A, Abdul Malik M. Identifying the challenges of informal settlement and providing effective operational solutions to improve it in Kurdistan province (Case study: Naysir separate urban district). Research and urban planning. 2021; 12(47):111-30. https://jupm.marvdasht.iau.ir/article_5081.html?lang=fa [In Persian]. 
[2] Heydari T, Mohammadi SH. Analyzing and assessing social damage in neighborhoods with informal settlements (case study: Islamabad neighborhood - Zanjan city). Research and urban planning. 2019; 11:59-76. https://jupm.marvdasht.iau.ir/article_3683.html?lang=fa[In Persian].
[3] Rezaei M, Zargham M. Evaluating the role of land tenure security in the organization of informal settlements (case example: Skan neighborhood - Yazd city). Journal of Urban Environment Policy. 2021; 1(2):21-33. https://sanad.iau.ir/journal/juep/article_686832.html [In Persian].
[4] Maroufi A, Sajjadi J, Razovian M. Evaluating participatory scenario planning in environmental future research in the 1st district of Tehran. Geography and environmental sustainability. 2018; 9:97-114. https://ges.razi.ac.ir/article_1160.html?lang=fa [In Persian].
[5] Bonyad Tosee Farda. Technology forecasting methods. Tehran: Bonyad Tosee Farda; 2006. https://gps.gu.ac.ir/article_109599.html[In Persian].
[6] Fakhraei M, Kiqbadi M, Alizadeh A. A look at future research methods: introducing six important and widely used techniques in future research: Future researcher; 2013. https://www.researchgate.net/publication/254345368_The_Educational_Researcher_Defined_What_Will_Future_Researchers_Be_Trained_to_Do [In Persian].
[7] Soyinka O, Siu KWM. Urban informality, housing insecurity, and social exclusion; concept and case study assessment for sustainable urban development. City, culture and society. 2 https://research.polyu.edu.hk/en/publications/urban-informality-housing-insecurity-and-social-exclusion-concept
[8] Tarsi E. A critical perspective on policies for informal settlements in Portugal. Cities. 2020;107:102949. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026427512031297X.
[9] Celhay PA, Gil D. The function and credibility of urban slums: Evidence on informal settlements and affordable housing in Chile. Cities. 2020;99:102605. https://ssrn.com/abstract=4008446. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4008446
[10] Niu D, Sun W, Zheng S. The role of informal housing in lowering China’s urbanization costs. Regional Science and Urban Economics. 2021;91:103638. https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2020.103638. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0166046220303239.
[11] Puraiman M, Shams al-Dini A, Sarwar R. Analysis of informal settlement scenarios in northeastern cities of Iran (case study: Bojnord city). Journal of Geographical Studies of Mountainous Regions. 2021; 2(5):77-92. http://dx.doi.org/10.52547/gsma.2.1.77. [In Persian]. 
[12] Khakpraghi B, Gholamreza L, Moradi V. Prospective research of the development of informal settlements based on scenario writing (case study: Tehran metropolis). Geography and regional development. 2022; 20(4):245-84. https://doi.org/10.22067/jgrd.2023.79420.1208. [In Persian]. 
[13] Sarwar R., Rusta M. Foresight of the expansion of informal settlements in the urban areas of West Azerbaijan and its management strategies. Journal of urban management studies. 2011; 2(2):1-20. https://www.sid.ir/paper/199293/fa. [In Persian].
[14] Maboudi M, Hakimi H. An analysis of land use changes and simulation of the urban expansion of the middle cities of Andam (case study: Khoi city). Geographical studies of urban planning. 2014; 3(2):211-26.https://www.sid.ir/paper/366959/fa.[In Persian].
[15] Nazimi A, Farzad M. Foresight from concept to implementation: New Industries Center Publications; 2007. 27. http://library.sharif.ir/parvan/home/.[In Persian].
[16] Loveridge D. Foresight: The art and science of anticipating the future: Routledge; 2008. https://www.gisoom.com/
[17] Slater R. Vocabulary of future studies: Defense Science and Technology Future Research Center - Defense Industries Educational and Research Institute; 2011. 64. https://www.gisoom.com/book/1772173/. [In Persian].
[18] Slater R. Vocabulary of future studies: Defense Science and Technology Future Research Center - Defense Industries Educational and Research Institute; 2006. https://www.gisoom.com/book/1772173/. [In Persian]
[19] Peterson GD, Cumming GS, Carpenter SR. Scenario planning: a tool for conservation in an uncertain world. Conservation biology. 2003;17(2):358-66. http://dx.doi.org/10.1046/j.1523-1739.2003.01491.x. 
[20] Zahradníčková L, Vacík E. Scenarios as a strong support for strategic planning. Procedia Engineering. 2014;69:665-9. http://dx.doi.org/10.1016/j.proeng.2014.03.040. 
[21] Khakee A. Scenario construction for urban planning. Omega. 1991;19(5):459-69. 
[22] Porter ME. Compefifive advantage. New York: Free Press; 1985. 
[23] Schwartz P. Appendix: Steps to Develop Scenarios. The Art of the Long View. Doubleday Currency, Londres; 1991. https://www.amazon.com/Art-Long-View-Planning-Uncertain/dp/0385267320
[24] Godet M, Roubelat F. Creating the future: the use and misuse of scenarios. Long range planning. 1996;29(2):164-71. https://doi.org/10.1016/0024-6301%2896%2900004-0.
[25] Ringland G. Scenario planning: John Wiley & Sons Chichester, UK; 1998. 
[26] Wilson I. From scenario thinking to strategic action. Technological forecasting and social change. 2000;65(1):23-9. http://dx.doi.org/10.1016/S0040-1625(99)00122-5.
[27] Godet M. The art of scenarios and strategic planning: tools and pitfalls. Technological forecasting and social change. 2000;65(1):3-22. http://dx.doi.org/10.1016/S0040-1625(99)00120-1.
[28] Meshkini A, Sajjadi J, Dost Jed, Tsifani A. Organization of informal settlements with empowerment method (case example of Baqer Shahr - Baba Jafari neighborhood). Geographical Research Quarterly. 2012; 26(3). https://jgr.ui.ac.ir/article_17904.html?lang=fa. [In Persian].
[29] Pourjawaheri M, Davrpanah B. Unstable settlements of low-income urban strata. seven cities 2001; 3(8):82-75. https://www.sid.ir/paper/1030771/en. [In Persian].
[30] Zali N. Foresight of regional development with a scenario-based planning approach: Ministry of Science, Research and Technology - Tabriz University - Faculty of Humanities and Social Sciences; 2002. https://jfs.journals.ikiu.ac.ir/article_1871.html?lang=en. [In Persian].