بررسی عوامل مؤثر بر پایداری در شهرهای کوچک و میانی با کاربست معادلات ساختاری

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

3 استادیار گروه شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین، ایران

چکیده

مقدمه
‌طی دهه‌‌های گذشته، مفهوم پایداری به طور فزاینده‌ای توجه عمومی را با برجسته کردن آشتی دشوار بین نیازهای جمعیت جهانی و باری که این نیازها بر محیط زیست وارد می‌کند، به خود جلب کرده است. پایداری شهری «فرایند توسعۀ یک محیط ساخته‌شده است که با اجتناب از تأثیرات غیرقابل قبول اجتماعی یا زیست‌محیطی در صدد رفع نیاز‌های اساسی مردم است. امروزه سنجش وضعیت پایداری در شهرها و حرکت شهرها به سمت پایدار شدن، یکی از اصول مهم شهرسازی است، اما این امر به علت ماهیت پویا و چندوجهی پایداری و ویژگی‌های متمایز هر یک از گونه‌های شهری می‌تواند در هر شهر متفاوت باشد و شاخص‌های مؤثر بر پایداری که موجب حرکت شهرها به سمت پایداری می‌شود ممکن است در هر شهر متفاوت باشد. از این‌رو هدف این پژوهش تبیین عوامل مؤثر بر پایداری و تحلیل آن‌ها در شهر‌های کوچک و میانی استان قزوین است.
مواد و روش‌ها
روش تحقیق، کاربردی و مبتنی بر روش‌های کمی است. در راستای تحلیل داده‌ها و نیل به هدف پژوهش پس از استخراج شاخص‌های پایداری شهری و تهیۀ پرسشنامه، شاخص‌های پایداری شهری مستخرج از مبانی نظری در نرم‌افزار PLS از طریق مدل‌سازی به روش تحلیل عاملی تأییدی مرتبۀ دوم هر یک از شهرهای میانی و کوچک، شناسایی یا تأیید می‌شوند و سپس عوامل مؤثر بر شاخص‌های پایداری در هر یک از شهرهای میانی و کوچک تعیین و تحلیل می‌شوند. بررسی پایداری شهری در ارتباط با اندازه و جمعیت شهر به‌خصوص در شهرهای کوچک و میانی، تا کنون مورد توجه پژوهشگران این حوزه قرار نگرفته و بکر باقی مانده است، از این‌رو این موضوع نوآوری مهم پژوهش حاضر در حوزۀ پایداری است. نمونه‌گیری در این تحقیق از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده که در آن همۀ اعضا از شانسی برابر برای انتخاب برخوردارند، استفاده شده و با استفاده از فرمول کوکران که فرمولی رایج در جهت به دست آوردن حجم نمونه در مطالعات شهری و اجتماعی است، حجم نمونه برای هر یک از نمونه‌های مطالعاتی تخمین زده شده است.
یافته‌ها
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد بر اساس تحلیل داده‌ها، در شهر قزوین عوامل مسکن،‌ حمل‌ونقل و عامل اجتماعی و فرهنگی دارای بیشترین و عامل زیست‌محیطی دارای کمترین تأثیر بر وضعیت پایداری و حرکت شهر میانی به سمت پایداری است. در سال‌های اخیر تحولات اقتصادی بی‌سابقه در حوزۀ مسکن موجب شده است که تمامی جنبه‌های این حوزه تحت تأثیر این موضوع قرار گیرد. افزایش‌ قیمت مسکن و دشوار شدن تهیۀ آن برای شهروندان، کوچک‌تر شدن ابعاد مسکن و استفاده از مصالح و پلان‌های غیر پایدار همه و همه موجب شده‌اند که موضوع مسکن یکی از مسائل مهم در تبیین پایداری در شهرهای میانی باشد. از سوی دیگر غالب شدن حمل‌ونقل موتوری و غیر پایدار در روند آمد و شد شهر‌ها موجب بروز مشکلات بسیار زیادی برای شهرها شده است که شهر قزوین نیز از این موضوع جدا نیست و زیرساخت‌ها و بستر‌های حمل‌ونقل پایدار و پاک در این شهر فراهم نشده است. در مقابل، در شهر ضیاءآباد به عنوان شهر کوچک پژوهش عامل امکانات و زیرساخت‌ها دارای بیشترین تأثیر بر وضعیت پایداری است. در مقابل، عامل اقتصادی و مدیریتی و عامل زیست‌محیطی دارای رابطۀ معناداری با پایداری شهرهای کوچک نیستند. امروزه، در بسیاری از شهرهای کوچک بر اثر عوامل متعدد مدیریتی و سازمانی امکانات و زیرساخت وضعیت مطلوبی ندارند، همین امر موجب بروز مشکلات و دشواری‌های فراوانی برای شهروندان این‌گونه از شهرها شده است. شهر ضیاءآباد نیز از این موضوع جدا نیست. با توجه به اهمیت امکانات و زیرساخت‌ها و زیرشاخص‌های آن مانند فضای سبز در مفهوم پایداری و وضعیت نامطلوب این شاخص در شهرهای کوچکی مانند ضیاءآباد می‌توان بیان کرد که حوزۀ امکانات و زیرساخت‌های شهری از اهمیت بسزایی در حرکت شهر‌های کوچک به سمت پایداری برخوردار است.
نتیجه‌گیری
نتایج تحلیل داده‌ها در مورد شاخص‌های مؤثر بر پایداری نشان می‌دهد در شهر‌های میانی عامل مسکن، حمل‌ونقل و عامل اجتماعی و فرهنگی دارای بیشترین تأثیر بر تبیین و نیل به سمت پایداری هستند و در بطن این عوامل نیز شاخص‌های هزینه‌های تأمین زمین و مسکن و شاخص فرصت‌های تفریح دارای بیشترین نقش بر عوامل مؤثر و پیرو آن، پایداری شهر‌ها هستند. لذا برای حرکت شهرهای میانی به سمت پایداری باید به حوزۀ مسکن و حمل‌ونقل و حوزۀ اجتماعی بیش از پیش مورد توجه برنامه‌ریزان شهری قرار گیرد. از سوی دیگر، در شهر‌های کوچک عامل امکانات و زیرساخت‌ها و عامل مسکن و حمل‌ونقل دارای بیشترین تأثیر و سطح تبیین‌کنندگی بر وضعیت پایداری و نیل به سمت پایداری است و در بطن این عوامل زیرشاخص‌های وضعیت فضاهای سبز، دسترسی به خدمات و کیفیت مسکن دارای بیشترین تأثیر درونی بر عامل‌ها و پیرو آن، بر پایداری در شهرهای کوچک هستند. در نهایت، می‌توان بیان کرد که در شهرهای میانی حوزۀ مسکن و حمل‌ونقل و در شهر‌های کوچک حوزۀ امکانات و زیرساخت‌ها دارای بیشترین نقش در حرکت شهرها به سمت پایداری و تبیین پایداری هستند. از این‌رو این حوزه‌ها و زیرشاخص‌های مؤثر بر آن‌ها می‌تواند در جریان تدوین طرح‌ها و برنامه‌های شهری مورد توجه برنامه‌ریزان شهری قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Factors Affecting Sustainability in Small and Medium Cities Using Structural Equations

نویسندگان [English]

  • Armin Eslami 1
  • Neda Salkhori Ghiasvand 2
  • Maliheh Babakhani 3
1 Master of Urban Planning, Department of Urban Planning & Design, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Master’s student in Urban Planning, Department of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
3 Assistant professor, Faculty of Architecture and Urban Planning, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran
چکیده [English]

Introduction 
In the past decades, the concept of sustainability has increasingly garnered public attention by highlighting the challenging balance between the needs of the global population and the environmental burdens these needs impose. Urban sustainability is characterized as developing a constructed environment that seeks to meet people’s basic needs while avoiding socially or environmentally unacceptable impacts. Nowadays, assessing the sustainability status of cities and their transition towards sustainability has become one of the most important principles of urban planning. However, due to the dynamic and multifaceted nature of sustainability and the distinctive characteristics of each urban typology, the manifestation of sustainability in each city can vary. The indicators influencing sustainability and driving cities towards becoming sustainable may differ across cities. Therefore, this research aims to explicate the influential factors on sustainability and analyze them in the small and medium-sized cities of Qazvin province.
Materials and Methods
The research method employed in this study is applied and is based on quantitative methods. To analyze the data and achieve the research objectives, after extracting the urban sustainability indicators and preparing the questionnaire, the urban sustainability indicators extracted from theoretical foundations in the PLS software are identified or validated through second-order confirmatory factor analysis modeling for each of the medium-sized and small cities. Subsequently, the factors influencing urban sustainability indicators in each of the medium-sized and small cities are determined and analyzed. The examination of urban sustainability concerning the size and population of the city, especially in small and medium-sized cities, has not received much attention from researchers in this field and remains relatively unexplored, making this a significant innovation in this research in the realm of sustainability. The sampling in this study utilizes simple random sampling, where all members are equally likely to be selected. The Cochran formula, a common formula for estimating sample size in urban and social studies, is used to estimate the sample size for each of the study samples.
Findings
Research findings indicate that, based on data analysis, in the city of Qazvin, the housing-transport factor and the social-cultural factor have the greatest impact on the sustainability and movement of the city towards sustainability. In contrast, the environmental factor has the least impact. In recent years, unprecedented economic developments in the housing sector have affected all aspects of this area. The increase in housing prices and the difficulty of obtaining them for citizens, the reduction in housing dimensions, and the use of non-sustainable materials and plans have all contributed to housing becoming one of the most important issues in defining sustainability in mid-sized cities. On the other hand, the dominance of motorized and unsustainable transportation in the urban development process has caused numerous problems for cities, and Qazvin is no exception, as sustainable and clean transportation infrastructure and facilities have not been provided in this city. On the other hand, in Ziaabad as a small city, the factor of facilities and infrastructure has the greatest impact on the state of sustainability. Conversely, the economic and managerial factors, as well as the environmental factors, do not have a significant relationship with the sustainability of small cities. Nowadays, in many small cities, due to various managerial and organizational factors, facilities and infrastructure do not have a desirable state, leading to numerous problems and difficulties for the citizens of these cities. Ziaabad is also not exempt from this situation. Considering the importance of facilities, infrastructure, and its sub-indices such as green spaces in the concept of sustainability, and the undesirable state of this index in small cities like Ziaabad, it can be stated that the realm of urban facilities and infrastructure is of great importance in moving small cities towards sustainability.
Conclusion
The results of data analysis regarding the indices influencing sustainability indicate that in medium-sized cities, housing, transportation, and social-cultural factors have the greatest impact on defining and achieving sustainability. Within these factors, indices of land and housing supply costs, as well as recreational opportunities, play the most prominent role in influencing these factors and therefore the sustainability of cities. Therefore, for medium-sized cities to move towards sustainability, urban planners should pay greater attention to the housing, transportation, and social spheres. On the other hand, in small cities, factors such as amenities, infrastructure, and elderly care have the greatest impact and significance in defining the status of sustainability and achieving it. Within these factors, sub-indices of green spaces, access to services, and housing quality have the most significant internal impact on these factors and consequently on sustainability in small cities. Ultimately, it can be stated that in medium-sized cities, the housing and transportation sectors, and in small cities, the amenities and infrastructure sectors, play the most prominent role in the movement of cities towards sustainability and defining sustainability. Therefore, these sectors and their influential sub-indices can be considered by urban planners in the process of formulating urban plans and programs.

کلیدواژه‌ها [English]

  • City Size
  • Qazvin
  • Sustainability
  • Ziaabad
[1] Aghajani, H., Taghvaei, M. Spatial analysis of sustainable city indices in Mashhad metropolis. Journal of Arid Regions Geographic Studies, 2022; 10(37): 23-39.[In Persian]. 
[2] Azhegan, M. Evaluation of the sustainability of small cities, a case study: Babol city, Master’s thesis, 2019. [In Persian].
[3] Boskabadi, F., rajaei, Z., zareh sajdaki, B. Investigating the effects sustainable Urban Development on Urban Sovereignty. Governance and Development Journal, 2022; 2(1): 43-76. doi: 10.22111/jipaa.2022.342882.1055. [In Persian].
[4] Pourbehi, T., jafarinia, G., Shamsoddini, A. Investigating the effect of social capital on sustainable urban development in Bushehr. Geography (Regional Planning), 2022; 12(47): 200-217. doi: 10.22034/jgeoq.2022.306209.3317. [In Persian].
[5] Pourtaheri, M., sojasi qidari, H., sadeghlu T. Measurement and Priority Social Sustainability in Rural Regions with Using TOPSIS-FUZZY Technique Based on Order Preference by Similarity to an Fuzzy Ideal Solution (Case Study: Khodabandeh Country Rurals in Central Part). Journal of Rural Research, 2010; 1(1): 1-31. [In Persian].
[6] Taqvai, M, Safarabadi, A. Sustainable urban development and some factors affecting it (case study: Kermanshah city). Urban Sociological Studies (Urban Studies). 2012;3(6):1-22. [In Persian].
[7] Zebardast, E. The size of the city, Iran Architecture and Urban Planning Studies and Research Center, Tehran, 1383. [In Persian].
[8] Farhadian A, Naji Meidani A, Haroutianian H. Analyzing the Relationship between the Indices of Identifying the Worn-out Textures and Indices of Urban Sustainable Development in the City of Mashhad. IUESA 2014; 2 (5) :39-52[In Persian].
[9] Ghadimi, N, introduction to sustainability from an environmental point of view, Shoor Afarin Publications, 2015. [In Persian].
[10] GhdarzvanDChegini, M. Sustainable Development Indexes and Politics. World Politics, 2013; 4(2): 237-216. [In Persian].
[11] Maleki,, S., Damanbagh, S. Evaluation of sustainable development indexes with emphasis on physical and social indexes and urban services (A case study of Ahvaz city). Urban Structure and Function Studies, 2013; 1(3): 29-54. 
[12] Mansourian, H., azimi, S. City size and quality of life in urban settlements Case Study: Guilan and Mazandaran Provinces. Sustainable city, 2019; 2(2): 125-140. [In Persian]. doi: 10.22034/jsc.2019.212142.1170.
[13] Nastaran, M., Ghasemi, V., Hadizadeh, S. Assessment of Indices of Social Sustainability by Using Analytic Network Process (ANP). Journal of Applied Sociology, 2013; 24(3): 155-173. [In Persian].
[14] Al-Qahtany AM. The development of a consensus-based framework for a sustainable urban planning of the city of Riyadh, 2014. (Doctoral dissertation, Cardiff University). https://orca.cardiff.ac.uk/id/eprint/60046
[15] Ameen RF, Mourshed M. Urban sustainability assessment framework development: The ranking and weighting of sustainability indicators using analytic hierarchy process. Sustainable Cities and Society. 2019 Jan 1;44:356-66.‏ https://doi.org/10.1016/j.scs.2018.10.020
[16] Berman M, Orttung RW. Measuring progress toward urban sustainability: Do global measures work for Arctic cities?. Sustainability. 2020 May 3;12(9):3708. https://doi.org/10.3390/su12093708.
[17] Buzási A, Jäger BS, Hortay O. Mixed approach to assess urban sustainability and resilience–A spatio-temporal perspective. City and Environment Interactions. 2022 Dec 1;16:100088. https://doi.org/10.1016/j.cacint.2022.100088
[18] Carli, R., Dotoli, M., Pellegrino, R. Multi-criteria decision-making for sustainable metropolitan cities assessment. Journal of Environmental Management. 2018, 226, pp. 46–61. https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.07.075
[19] Chen B, Liu D, Lu M. City size, migration and urban inequality in China. China Economic Review. 2018 Oct 1;51:42-58. https://doi.org/10.1016/j.chieco.2018.05.001
[20] Dang VT, Wang J, Dang WV. An integrated fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS approach to assess sustainable urban development in an emerging economy. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2019 Aug;16(16):2902. https://doi.org/10.3390/ijerph16162902
[21] Emily L. Howell, Christopher D. Wirz, Dominique Brossard, Kathleen Hall Jamieson, Dietram A. Scheufele, Kenneth M. Winneg, Michael A. Xenos. National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine report on genetically engineered crops influences public discourse.2018. https://doi.org/10.1017/pls.2018.12
[22] Feleki E, Vlachokostas C, Moussiopoulos N. Holistic methodological framework for the characterization of urban sustainability and strategic planning. Journal of cleaner production. 2020 Jan 10;243:118432. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.118432
[23] Hassan, A. M., & Lee, H. The paradox of the sustainable city: definitions and examples. Environment, development and sustainability,2015, 17(6), 1267-1285. https://doi.org/10.1007/s10668-014-9604-z
[24] Kong L, Liu Z, Wu J. A systematic review of big data-based urban sustainability research: State-of-the-science and future directions. Journal of Cleaner Production. 2020 Nov 10;273:123142. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123142
[25] Liang Y, Yi P, Li W, Liu J, Dong Q. Evaluation of urban sustainability based on GO-SRA: Case study of Ha-Chang and Mid-southern Liaoning urban agglomerations in northeastern China. Sustainable Cities and Society. 2022 Dec 1;87:104234.‏ https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.104234
[26] Malah A, Bahi H. Integrated multivariate data analysis for Urban Sustainability Assessment, a case study of Casablanca city. Sustainable Cities and Society. 2022 Nov 1;86:104100.‏ https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.104100
[27] Merino-Saum , P. Halla, V. Superti, A. Boesch, C.R. Binder. Indicators for urban sustainability: Key lessons from a systematic analysis of 67 measurement initiatives. Ecological Indicators 119. 2020. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.106879
[28] Michalina D, Mederly P, Diefenbacher H, Held B. Sustainable urban development: A review of urban sustainability indicator frameworks. Sustainability. 2021 Aug 20;13(16):9348. https://doi.org/10.3390/su13169348
[29] Phillis YA, Kouikoglou VS, Verdugo C. Urban sustainability assessment and ranking of cities. Computers, Environment and Urban Systems. 2017 Jul 1;64:254-65.‏ https://doi.org/10.1016/j.compenvurbsys.2017.03.002
[30] UN. World Urbanization Prospects - The 2018 Revision (ST/ESA/SER.A/420), New York: United Nations, Department of Economic and Social Affairs. 2019, Population Division
[31] Wang M, Zhou T. Understanding the dynamic relationship between smart city implementation and urban sustainability. Technology in Society. 2022 Aug 1;70:102018. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2022.102018
[32] Zhang X, Li H. Urban resilience and urban sustainability: What we know and what do not know?. Cities. 2018 Feb 1;72:141-8.‏ https://doi.org/10.1016/j.cities.2017.08.009
[33] Zhaoya Wang, Haiyue Fu, Hongguang Liu, Chuan Liao, Urban development sustainability, industrial structure adjustment, and land use efficiency in China, Sustainable Cities and Society, Volume 89, 2023. https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.104338
[34] Shen, L.-Y., Jorge Ochoa, J., Shah, M.N., Zhang, X. The application of urban sustainability indicators – a comparison between various practices. Habitat Int.2011, 35 (1), 17–29. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2010.03.006.
[35] Nikpour, A., Alizadeh, H., Hosseini Siahgoli, M. Statistical Analysis of Sustainable Development in Urmia City. Geographical Urban Planning Research (GUPR), 2015; 3(1): 19-31. 10.22059/JURBANGEO.2015.54437 [In Persian].
[36] Meshkini, A., Moazzen, S. Good Urban Governance Analysis in Cities Sustainability Case Study: Ajabshir City. Quarterly Journal of Environmental-based Territorial Planning (JETP), 2015; 8(29): 99-132. [In Persian].
[37] Ülengin, B., Ülengin, F., & Güvenç, Ü. A multidimensional approach to urban quality of life: The case of Istanbul. European Journal of Operational Research, 2001.130(2), 361-374. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(00)00047-3
[38] Maurya SP, Singh PK, Ohri A, Singh R. Identification of indicators for sustainable urban water development planning. Ecological Indicators. 2020 Jan 1;108:105691. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2019.105691
[39] Russo A, Valls-Figuera RG, Zammitti A, Magnano P. Redefining ‘Careers’ and ‘Sustainable Careers’: A Qualitative Study with University Students. Sustainability. 2023; 15(24):16723. https://doi.org/10.3390/su152416723
[40] Giovannoni E, Fabietti G. What is sustainability? A review of the concept and its applications. Integrated reporting: Concepts and cases that redefine corporate accountability. 2013 Oct 23:21-40. https://doi.org/10.1007/978-3-319-02168-3_2
[41] Huang L, Wu J, Yan L. Defining and measuring urban sustainability: a review of indicators. Landscape ecology. 2015 Aug;30:1175-93. https://doi.org/10.1007/s10980-015-0208-2
[42] Verma P, Raghubanshi AS. Urban sustainability indicators: Challenges and opportunities. Ecological indicators. 2018 Oct 1;93:282-91. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2018.05.007
[43] Sharifi A. Urban sustainability assessment: An overview and bibliometric analysis. Ecological Indicators. 2021 Feb 1;121:107102. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2020.107102
[44] Zeng X, Yu Y, Yang S, Lv Y, Sarker MN. Urban resilience for urban sustainability: Concepts, dimensions, and perspectives. Sustainability. 2022 Feb 22;14(5):2481. https://doi.org/10.3390/su14052481
[45] Bharathi N, Malghan D, Mishra S, Rahman A. Fractal urbanism: City size and residential segregation in India. World Development. 2021 May 1;141:105397. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2021.105397.
[46] Sun B, Zhang T, Wang Y, Zhang L, Li W. Are mega-cities wrecking urban hierarchies? A cross-national study on the evolution of city-size distribution. Cities. 2021 Jan 1;108:102999. https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102999.
[47] Ruszczyk HA, Rahman MF, Bracken LJ, Sudha S. Contextualizing the COVID-19 pandemic’s impact on food security in two small cities in Bangladesh. Environment and Urbanization. 2021 Apr;33(1):239-54. https://doi.org/10.1177/0956247820965156.
[48] Gong X, Zhang X, Tao J, Li H, Zhang Y. An evaluation of the development performance of small county towns and its influencing factors: a case study of small towns in Jiangyin City in the Yangtze River Delta, China. Land. 2022 Jul 12;11(7):1059. https://doi.org/10.3390/land11071059.
[49] Tang J, Gao H, Song X, Xu H. Convergence or divergence between small towns and villages: A perspective from changes in built-up land development intensity. Habitat International. 2023 Aug 1;138:102874. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2023.102874.
[50] Tonne C, Adair L, Adlakha D, Anguelovski I, Belesova K, Berger M, Brelsford C, Dadvand P, Dimitrova A, Giles-Corti B, Heinz A. Defining pathways to healthy sustainable urban development. Environment international. 2021 Jan 1;146:106236. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106236.
[51] Fernández P, Ceacero-Moreno M. Urban sustainability and natural hazards management; designs using simulations. Sustainability. 2021 Jan 12;13(2):649. https://doi.org/10.3390/su13020649.
[52] Thondhlana G, Mubaya CP, McClure A, Amaka-Otchere AB, Ruwanza S. Facilitating urban sustainability through transdisciplinary (TD) research: lessons from Ghana, South Africa, and Zimbabwe. Sustainability. 2021 May 31;13(11):6205. https://doi.org/10.3390/su13116205.