تحلیل عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت‌های فرسودۀ شهر تبریز (نمونۀ موردی: محلات ویجویه، بهار، قراملک، بارنج، شمس‌ تبریزی و منجم)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دوره دکترای تخصصی شهرسازی، گروه شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

2 دانشیار، گروه شهرسازی، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران‌

چکیده

مقدمه
امروزه مشارکت در شکل‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و حتی روانی مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است، زیرا مشارکت می‌تواند باعث ارتقای کیفیت توسعۀ جامعه و به مراتب آن، کیفیت زندگی شهروندان و تعالی رشد و توسعۀ انسانی شود. مشارکت شهروندان در طرح‌های نوسازی شهری می‌تواند در تأمین منابع اقتصادی، کاهش هزینۀ خدمات، افزایش انسجام اجتماعی، کاهش آسیب‌ها و تنش‌های ناشی از زندگی شهری و رضایت شهروندان مؤثر باشد. بنابراین مشارکت شهروندان در نوسازی بافت‌های فرسودۀ شهری می‌تواند به ارتقای کیفیت بافت‌های فرسوده بینجامد و رضایت شهروندان را به همراه داشته باشد. 
یکی از شهر‌های ایران که از مشکلات ناشی از بافت‌های فرسوده رنج می‌برد، تبریز است که در گذر زمان محله‌های فرسوده را در ساختار خود پذیرا شده است. تبریز بعد از کلان‌شهر تهران رتبۀ دوم را از نظر مساحت بافت فرسوده در کشور دارد و 44 درصد سطح کل بافت فرسودۀ استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز واقع شده است. بافت‌های فرسوده یک پنجم از مساحت کل شهر تبریز یعنی حدود 2530 هکتار را به اشغال خود درآورده است. بر اساس آخرین برآوردها، حدود 500 هزار نفر از شهروندان در این بافت‌ها سکونت دارند. جمعیت چند صد هزار نفری ساکن در این مناطق از یک سو از ناایمن بودن سکونت‌گاه‌هایشان رنج می‌برند و از سوی دیگر، به‌ دلیل فقر مالی و نیز ماهیت بافت اطراف محل زندگی‌شان بدون حمایت و کمک دیگران امکان نوسازی آن را ندارند. امروزه این شهر حدود 28 محلۀ فرسوده دارد. نوسازی این بافت‌ها بدون در نظر گرفتن ویژگی‌های اقتصادی‌ـ اجتماعی ساکنان این محلات و مشارکت آن‌ها امکان‌پذیر نیست. در نهایت سؤال تحقیق حاضر به این صورت مطرح می‌شود: چه عواملی مؤثر بر مشارکت شهروندان در نوسازی بافت‌های فرسودۀ شهر تبریز هستند؟
مواد و روش‌ها
این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و توسعه‌ای بوده و از جنبۀ روش تحقیق توصیفی‌ـ تحلیلی است. جامعۀ آماری درنظر‌گرفته‌شده شامل 767 پلاک به همراه مالکان بوده که در محدودۀ بافت‌های فرسودۀ شهر تبریز اقدام به نوسازی آن‌ها کرده‌اند. حجم نمونۀ انتخابی براساس جدول مورگان بوده است که برابر 167 پلاک به همراه 167 مالک به دست آمد که به ‌صورت تصادفی انتخاب شده‌اند. جدول 2 از طریق آمارهای ارائه‌شده توسط سازمان نوسازی و برداشت‌های میدانی نویسندگان تهیه شده است. متغیرهای این پژوهش، در رابطه با مشارکت مردم در نوسازی بافت فرسودۀ محدودۀ مورد مطالعه با استفاده از طیف پنج‌گزینه‌ای لیکرت در نظر گرفته شده‌اند. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده شده است. داده‌ها به دو صورت توصیفی و استنباطی تجزیه‌و‌تحلیل شدند و متناسب با نوع داده‌ها از آزمون‌های توصیفی شاخص‌های پراکنش مرکزی (میانگین، مد و میانه) و شاخص‌های پراکندگی (دامنۀ تغییرات، واریانس و انحراف معیار) استفاده شده است. در رابطه با تحلیل استنباطی هم از روش رگرسیون خطی چندمتغیره استفاده شد. برای روایی سؤالات از روایی صوری و برای پایایی از آلفای کرونباخ استفاده شد که پایایی داده‌ها برابر 0/86 به دست آمد. با توجه به اینکه پایایی داده‌ها بالاتر از 0/7 شد. بنابراین داده‌ها از پایایی بالایی برخوردارند. 
یافته‌ها
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد ضرایب استاندارد و غیراستاندارد برای متغیرهای مستقل (سابقۀ سکونت، روحیۀ مشارکتی، میزان تعلق خاطر، تمایل به مشارکت در امر بهسازی و نوسازی و تمایل به سکونت) و وابسته (مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده) ارائه شده است. با توجه به آزمون معناداری ضرایب نتیجه گرفته می‌شود که متغیر میزان تعلق خاطر ساکنان محلات با ضریب استاندارد تأثیر قابل توجهی در مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده (محلات ویجویه، بهار، قراملک، بارنج، شمس‌ تبریزی و منجم) شهر تبریز داشته است و میزان همبستگی و روحیۀ مشارکتی با ضریب استاندارد 0/394- و تمایل به مشارکت در امر بهسازی و نوسازی با ضریب استاندارد 0/125- تأثیر معناداری در متغیر وابسته میزان مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسودۀ محلات مورد مطالعه در شهر تبریز ندارد. همچنین با توجه به جدول 12 به جز متغیرهای همبستگی و روحیۀ مشارکتی با ضریب تعیین 0/133 یعنی 13 درصد واریانس و تمایل به مشارکت در امر بهسازی با ضریب تعیین 0/141 یعنی 14 درصد واریانس متغیر وابسته مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده در محلات شهر تبریز را پیش‌بینی نکرده و هیچ تأثیری نداشته‌اند. اما بقیۀ متغیرها (سابقۀ اقامت، میزان تعلق خاطر شهروندان، تمایل به سکونت) ‌روی متغیر وابسته مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسوده تأثیر داشته و پیش‌بینی کرده‌اند. که در میان همۀ متغیرهای پیش‌بین متغیر میزان تعلق خاطر با ضریب تعیین 0/836 که 83/6 درصد متغیر واریانس مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسودۀ شهر تبریز را در محلات مورد مطالعه تبیین می‌کند. در نهایت مقدار ضریب تعیین (R2) برابر 0/751 به دست آمده که نشان می‌دهد 75/1 درصد متغیر واریانس مشارکت شهروندان در نوسازی بافت فرسودۀ شهر تبریز پنج متغیر مستقل (سابقۀ سکونت، روحیۀ مشارکتی، میزان تعلق خاطر، تمایل به مشارکت در امر بهسازی و نوسازی و تمایل به سکونت) تبیین می‌کند که مقدار قابل توجهی است. 
نتیجه‌گیری
بررسی‌های انجام‌شده در پژوهش نشان می‌دهد از جمله مهم‌ترین عوامل مؤثر در مشارکت مردم می‌توان به افزایش حس تعلق مردم رابطه با بهسازی بافت‌های فرسوده، سابقۀ سکونت ساکنان محلات مورد مطالعه، تمایل به سکونت و ماندگاری ساکنان، تمایل به مشارکت در امر بهسازی و نوسازی و همبستگی و روحیۀ حس مشارکت ساکنان از روش‌های مشارکت در زمینۀ بهسازی بافت فرسوده اشاره کرد.
نبود یا کمبود تشکل‌های مردمی فرهنگی‌ـ اجتماعی در محلۀ مورد نظر، کمبود اعتبارات مخصوص توسعۀ بافت‌های فرسوده، عدم امکان دسترسی به بافت مرکزی محله از تمام نقاط شهر، عدم اطلاع‌رسانی به‌موقع و دقیق دولت دربارۀ روش‌های بهسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده، عدم برگزاری جلسات گفت‌وگوی مسئولان با مردم در رابطه با بهسازی بافت‌های، عدم توانایی مالی ساکنان در بازپرداخت تسهیلات، عدم آگاهی ساکنان از تسهیلات ویژۀ بهسازی بافت‌های فرسوده، هزینۀ زیاد مصالح ساختمانی و ساخت‌و‌ساز از مهم‌ترین عواملی است که مانع از تحقق مشارکت مردم می‌شود، که بخشی از آن‌ها به مدیران و بخشی دیگر نیز به شرایط اجتماعی و اقتصادی مردم باز‌می‌گردد. همچنین بر اساس نتایج به‌دست‌آمده مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت فرسودۀ محلات مورد مطالعۀ شهر تبریز کوچک‌تر از حد متوسط ارزیابی شده، بنابراین مشارکت شهروندان در بهسازی و نوسازی بافت فرسودۀ محلات مورد بررسی در سطح مناسبی نیستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Factors Affecting Citizens’ Participation in the Renovation of Worn-Out Structures in Tabriz City (Case Study: Vijoyeh, Bahar, Qaramalek, Baranj, Shams Tabrizi and Monajem Neighborhoods)

نویسندگان [English]

  • Mahsa Faridi Thani 1
  • Daroush sattarzadeh 2
  • Lida Balilan Asl 2
1 Ph.D. Candidate in Urban Planning, Department of Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
2 Associate Professor, Department of Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction 
Today, participation in social, political, cultural, and even psychological forms has attracted the attention of policymakers, because participation can improve the quality of society’s development, and even more so the quality of life of citizens and the excellence of human growth and development. Participation of citizens in urban renewal projects can be effective in providing economic resources, reducing service costs, increasing social cohesion, reducing damages and tensions caused by urban life, and satisfying citizens. Therefore, the participation of citizens in the renovation of worn-out urban tissues can lead to the improvement of the quality of worn-out tissues and bring satisfaction to the citizens. One of the cities of Iran that suffers from the problems caused by dilapidated structures is Tabriz city, which has accepted dilapidated neighborhoods in its structure over time. After the Tehran metropolis, Tabriz ranks second in terms of the area of worn-out tissue in the country, and 44% of the total area of worn-out tissue in East Azarbaijan province is located in Tabriz city. The worn-out structures occupy one-fifth of the total area of Tabriz city, about 2530 hectares. According to the latest estimates, about 500 thousand citizens live in these contexts. The population of several hundreds of thousands of people living in these areas suffers from the insecurity of their settlements on the one hand, and on the other hand, due to financial poverty and the nature of the environment around their place of residence, it is not possible to renovate it without the support and help of others. do not have Today, this city has about 28 dilapidated neighborhoods. Renovation of these tissues is not possible without taking into account the socio-economic characteristics of the residents of these neighborhoods and their participation. Finally, the question of the current research is raised as follows: What are the factors that affect the participation of citizens in the renovation of worn-out structures in Tabriz city? 
Materials and Methods
This research is applied and developmental in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of research method. The considered statistical population includes 767 license plates with their owners who have renovated them within the worn-out structures of Tabriz city. The size of the selected sample was based on Morgan’s table, which was equal to 167 license plates with 167 owners who were randomly selected. Table (2) was prepared through the statistics provided by the renovation organization and the authors’ field observations. The variables of this research are considered in connection with people’s participation in the renovation of the worn-out fabric of the studied area using a five-point Likert scale. SPSS software was used for data analysis. The data were analyzed descriptively and inferentially, and according to the type of data, descriptive tests of central dispersion indices (mean, mode, and median) and dispersion indices (range of changes, variance, and standard deviation) were used. has been About the inferential analysis, the multivariate linear regression method was used. For the validity of the questions, face validity was used Cronbach’s alpha was used for reliability, and the reliability of the data was 0.86. Considering that the reliability of the data was higher than 0.7. Therefore, the data has high reliability. 
Findings
The findings of the research show that standard and non-standard coefficients have been presented for independent variables (residence history, cooperative spirit, degree of belonging, willingness to participate in improvement and renovation, and willingness to settle) and dependent variables (citizens’ participation in the renovation of dilapidated structures). According to the significance test of the coefficients, it is concluded that the variable of belongingness of the residents of the neighborhoods with the standard coefficient has a significant effect on the citizen’s participation in the renovation of the worn-out fabric (Vijoyeh, Bahar, Karamelk, Baranj, Shams-Tabrizi, and Manjem neighborhoods) of Tabriz city. And the degree of solidarity and cooperative spirit with a standard coefficient of 0.394 and willingness to participate in improvement and renovation with a standard coefficient of 0.125 has no significant effect on the dependent variable of citizens’ participation in the renovation of the dilapidated fabric of the studied neighborhoods in Tabriz city. Also, according to Table (12), except for the variables of solidarity and cooperative spirit with a coefficient of determination of 0.133, i.e. 13% of the variance, and the desire to participate in the improvement with a coefficient of determination of 0.141, i.e. 14% of the variance of the dependent variable of citizens’ participation in fabric renewal. They did not foresee the deterioration in the neighborhoods of Tabriz and it had no effect. However, the rest of the variables (residence history, citizens’ belongingness, desire to live) have influenced and predicted the dependent variable of citizens’ participation in the renovation of worn-out fabric. Among all predictor variables, the variable of belongingness with a coefficient of determination of 0.836, explains 83.6% of the variance of citizens’ participation in the renovation of the worn-out fabric of Tabriz city in the studied neighborhoods. Finally, the coefficient of determination (R2) is equal to 0.751, which shows that 75.1% of the variance variable of citizens’ participation in the renovation of the dilapidated fabric of Tabriz city has five independent variables (residence record, cooperative spirit, degree of belonging, willingness to participate in the matter of improvement and renovation and willingness to settle) explains that it is a significant amount. 
Conclusion
The investigations carried out in the research show that among the most important effective factors in people’s participation are the increase in people’s sense of belonging about the improvement of worn-out structures, the residence history of the residents of the studied neighborhoods, the desire to live and the residents’ long-term stay, the desire He pointed to the participation in the improvement and renovation and the solidarity and the sense of participation of the residents from the methods of participation in the field of improvement of the worn-out fabric. Absence or lack of cultural-social public formations in the target neighborhood, lack of special funds for the development of dilapidated structures, lack of access to the central structure of the neighborhood from all parts of the city, lack of timely and accurate information from the government about the methods of improvement and reconstruction of dilapidated structures. , the failure to hold discussion meetings between the officials and the people regarding the improvement of structures, the lack of financial ability of the residents to repay the facilities, the lack of awareness of the residents about the special facilities for the improvement of dilapidated structures, the high cost of building materials and construction are some of the most important factors that prevent the realization The participation of the people takes place, and a part of them goes back to the managers and the other part goes back to the social and economic conditions of the people. Also, based on the results obtained, the citizens’ participation in improving and renovating the dilapidated fabric of the studied neighborhoods of Tabriz city is evaluated to be smaller than the average, so the citizens’ participation in the improvement and renovating the dilapidated fabric of the studied neighborhoods is not at an appropriate level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Citizen Participation
  • Renovation
  • Worn Texture
  • Tabriz City
[1] daviran, S. Meta-analysis of published scientific and research articles on worn-out urban fabric in Iran,Case study((Articles published from 1392 to 1397). Geographical Engineering of Territory, 2023; 7(3): 633-648. https://doi.org/10.22034/jget.2023.156433. [In Persian]
[2] Rasoli, M., Hajizadeh Anari, H., Saeedpour, S., Hooshang, M. M., Qobadi, S. Presenting Event-Based Regeneration Strategies of Urban Decay Fabrics (Case Study: Sanandaj City). Sustainable Urban Development, 2023; 4(11): 51-70. https://doi.org/10.22034/usd.2023.706525. [In Persian].
[3] Khoshpasand, P., poursheykhian, A., Asghari, H., Hassanimehr, S. The role of urban management in Regeneration of Urban decay (Case study: area around the central market of Rasht). Journal of Studies of Human Settlements Planning, 2023; 18(2): 163-171. https://dorl.net/dor/20.1001.1.25385968.1402.18.2.16.5. [In Persian]
[4] Hekmatnia, H., Rsouli, M., Mirhosseini, S. W., Jahangirzadeh, J., Karimi, A. Urban regeneration with an emphasis on the experts’ mentality of the damage caused by worn-out structures (case study: Zanjan city). Geography, 2023; 20(75): 129-145. https://dor.net/dor/20.1001.1.27833739.1401.20.75.7.9. [In Persian]
[5] Safori, S., beygbabaee, B., noorozy, P. Evaluation of Urban Regeneration Scenarios in old Urban Fabrics (A Case of the Eighth District of Tabriz), Journal of Environmental-based Territorial Planning (JETP), 2023; 15(59): 187-206. https://dorl.net/dor/20.1001.1.2676783.1401.15.59.9.4. [In Persian]
[6] Mohammadi A, Alipour E, Hashemi Masoomabad R. An Investigation into Factors Affecting People’s Participation in Organizing Worn-out Urban Textures: A Case Study of District 3 in Ardebil. Refahj, 2022. 21(83): 6 http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-3507-fa.html. [In Persian]
[7] Alipour kouhi, P., ramezani, M., Mirgholami, M. Investigating the Effective Factors on Residents’ participation in Renovation and Improvement the Distressed Urban Fabric. Art of Green Management, 2022; 1(3): 75-90. https://doi.org/10.30480/agm.2022.3902.1019. [In Persian]
[8] haghpanah, M., karimi, B., Mahdi Nejad, J. Effects of Physical and Social Factors on the Participatory Improvement of Worn-out Textures; Case Study: Nader Kazemi Neighborhood of Shiraz. Armanshahr Architecture & Urban Development, 2022; 14(37): 239-251. https://doi.org/10.22034/aaud.2020.237878.2249. [In Persian]
[9] Ramezani, H., Khanloo, N., Soltanzadeh, H. Factors influencing the tendency and participation of worn-out residents in the implementation of Infill development (Case study of District 12 of Tehran, Sangalaj neighborhood). Journal of Sustainable Architecture and Urban Design, 2021; 9(2): 214-199. https://doi.org/10.22061/jsaud.2021.7904.1885. [In Persian]
[10] Jandaghi Meibodi, F., Jafarzadeh Najar, M., Kosari, A. A. Investigating Factors Affecting owners and Residents Participation in Financing Residential projects of Renovation and Improvement plan of Texture Around the Holy Shrine of Imam Reza. Urban Economics, 2020; 5(1): 99-112. https://doi.org/10.22108/ue.2021.121523.1133. 
[11] Cao, Y.; Fu, F.; Nejati, F.; Chabok, S.H.; Edalatpanah, S.A. Identifying Effective Managerial Factors in Improving and Renovating Old Urban Tissues: A Case Study Approach. Buildings, 2022, 12(12), 2055. https://doi.org/10.3390/buildings12122055.
[12] Tang, D, Gong, X, Liu, M, Residents’ behavioral intention to participate in neighborhood micro-renewal based on extended theory of planned behavior: A case study in Shanghai, China, Habitat International, 2022, 129(2). http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2022.102672. 
[13] Acedo A, Oliveira T, Naranjo-Zolotov M, Painho M. Place and city: toward a geography of engagement. Heliyon. 2019 Aug 16;5(8): e02261. https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2019.e02261. 
[14] Wilson, A., Tawder, M., & Comber, R. Urban planning, public participation and digital technology. environment and planning B: urban analytics and city sciences, 2017, 46(2), 286-303. http://dx.doi.org/10.1177/2399808317712515. 
[15] Alipour Nakhi, A, Ahmari, N. and Rezaei, S. Renovation and Rehabilitation Strategies for Worn-Out Texture of Ab-Anbar-No District in Sari Using SWOT Technique. Open Journal of Geology, 2016, 6, 270-283. https://doi.org/10.4236/ojg.2016.64024. 
[16] Besser, T. L. (2015). Changes in small town social capital and civic engagement. Journal of Rural Studies, 25, 185–193. http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2008.10.005. 
[17] Wang, M.; Gu, S.; Lin, Y.; Luo, Z.; Zheng, Y. Urban Renewal and Brand Equity: Guangzhou, China Residents’ Perceptions of Microtransformation. J. Urban Plan. Dev. 2021, 147, 05021019 http://dx.doi.org/10.1061/(ASCE)UP.1943-5444.0000706. 
[18] Solgi, A., Saeidi Rezvani, N., Ahmadian, R. Prioritization of Variables in the Process of Improving Worn-out Urban Structures and Crisis Management in Mallard City. Urban Structure and Function Studies, 2023; 10(36): 35-62. https://doi.org/10.22080/usfs.2023.24512.2314. [In Persian]
[19] Abbasi R, Fathi A, Samadzadeh R. Comparative Assessment of Urban Viability and Housing Replacement of Urban Dilapidated Tissues (Case Study: Dilapidated Tissue of Qeydar City), Geographic Space. 23(82) :249-274, URL: http://geographical-space.iau-ahar.ac.ir/article-1-3933-en.html. [In Persian]
[20] Monjezi, F, Beik Mohammadi, H, Reconstruction of urban worn-out textures and reduction in risk taking (case study: Shushtar City), American Journal of Civil Engineering, 2015; 3(2-1): 24-29 http://www.sciencepublishinggroup.com/j/ajce), https://doi.org/0.11648/j.ajce.s.2015030202.15. 
[21] Li, X.; Hui, E.C.; Chen, T.; Lang, W.; Guo, Y. From Habitat III to the new urbanization agenda in China: Seeing through the practices of the “three old renewals” in Guangzhou. Land Use Policy 2019, 81, 513-522. https://doi.org/10.1108/OHI-04-2020-0012. 
[22] Romanova O, A, Legal problems of providing the renovation of built-up urban areas in Russia, Scientific and Practical Conference «CITIES AS DEVELOPMENT CENTERS» IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science, 2021, 740 (2021) 012017 IOP Publishing https://doi.org/10.1088/1755-1315/740/1/012017. 
[23] Sheikhi, H., & Alhayari, G. Analyzing the Role of People’s Participation in Improving the Old Urban Structures (Case Study: Jalili Neighborhood in Kermanshah). Geography (Regional Planning), 2020, 9(37), 531-545. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286462.1398.10.37.30.9. [In Persian].
[24] Saberifar, R. Investigating the Factors Affecting Public Participation in Urban Old Texture Regeneration, Case Study of Mashhad City. Journal of Urban Ecology Researches, 2022; 13(Vol 3, Series 28): 97-114. https://doi.org/10.30473/grup.2020.46261.2346. 
[25] Sun, S.; Chen, R.; Qin, S.; Liu, L. Evaluating the Public Participation Processes in Community Regeneration Using the EPST Model: A Case Study in Nanjing, China. Land 2022, 11, 1405. https://doi.org/10.3390/land11091405. 
[26] Shen, T.; Yao, X.; Wen, F. The urban regeneration engine model: An analytical framework and case study of the renewal of old communities. Land Use Policy, 2021, 108, 105571. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105571. 
[27] Li, X.; Zhang, F.; Hui, E.C.; Lang, W. Collaborative workshop and community participation: A new approach to urban regeneration in China. Cities 2020, 102, 102743. http://dx.doi.org/10.1016/j.cities.2020.102743. 
[28] Zeynali Azim, A., Babazadeh Oskouei, S. Analyzing of Creating a Livable Smart City in the City of Tabriz. Urban Economics and Planning, 2022; 3(4): 24-37. https://doi.org/10.22034/uep.2022.365191.1286. 
[29] Zeynali Azim, A., Babazadeh Oskouei, S., Noorizadeh, Z. Measuring satisfaction of sidewalk services as an urban space with the help of factor analysis methods and structural equations (case study: Valiasr sidewalk in Tabriz). Sustainable Urban Development, 2022; 3(7): 101-121. https://doi.org/10.22034/usd.2022.700745. 
[30] Tabriz Municipality, Tabriz Civil and Urban Development Organization, 2021