سیاست‌گذاری فرهنگی و تبیین مدل کاربست سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ فرهنگی محله‌محور (مطالعۀ موردی: محلات شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم اجتماعی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال تهران ایران

2 استاد گروه مدیریت و برنامه‌ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 استادیار گروه علوم ارتباطات و علوم اجتماعی، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
ظاهر شهرهای ایران مشخصه‌های مشابهی دارند، به طوری که در بیشتر آن‌ها توسعۀ شهر و کاربرد روزافزون خودروها، به از‌هم‌پاشیدگی شاکلۀ کهن آن منجر شده‌، چنان که کالبد آن به شکلی نوین در بخش‌های مختلف به صورت نابرابر توسعه یافته ‌است. نحوۀ ارزیابی محیط‌های شهری در ادوار امروزی به گونه‌ای است که هویت انسانی در آن‌ها نادیده گرفته می‌شود [1]. بی‌نظمی شهرها که هر روز بیشتر هم می‌شود، در عین حال که بر شکل و تراکم شهری و رفت و آمدها تأثیر گذاشته، بر تعاملات اجتماعی شهروندان نیز تأثیر داشته است که حاصل آن، تقلیل تعلق خاطر مردم به این شهرهاست [2].
برای اینکه تغییرات یک توسعۀ فرهنگی محله‌محور مورد پذیرش عمومی قرار گیرد، مستلزم خرسندی اجتماعی ساکنان و ارتقای کیفی شرایط اقتصادی شهروندان ساکن در محلات است [3]. این رویکرد و در عین حال، از بین بردن مشکلات مدیریت شهری، در صورتی واقع می‌شود که نگرش مدیریتی تغییر یابد، به طوری که از قدرت تمرکززدایی شود و مشارکت مردم در محلات افزایش یابد [18]. حاصل این تلاش‌ها بهبود حس ایمان به خود میان شهروندان و فایده‌مندی در محلۀ زندگی آن‌هاست؛ بنابراین همبستگی اجتماعی نتیجۀ ایجاد هویت محله‌ای و ارتقای مسئولیت اجتماعی و از بین بردن بی‌نظمی محله خواهد بود.
مشارکت در شرایط امروزی در حوزه‌هایی همچون کاهش بار تصدی‌گری سطوح ملی نسبت به برنامه‌های محلی، افزایش شهروندان آگاه، افزایش کیفیت با انجام امور، تهیۀ نیروی انسانی و مالی برای شهرداری‌ها، کاهش هزینه‌ها، افزایش بهره‌وری و سهیم کردن شهروندان در پذیرش مسئولیت، اهمیت و ضرورت دارد. اهمیت بالای تحقیق حاضر نیز بر همین مبناست. در این راستا تحقیق حاضر به دنبال ارائۀ الگوی مناسب است که از خلال رویکرد کیفی فراترکیب در کنار بررسی تحقیقات داخلی و خارجی در حوزۀ الگوی سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ فرهنگی محله‌محور انجام می‌شود.
مواد و روش‌ها
این پژوهش از نوع تحقیقات آمیختۀ اکتشافی است و از روش ترکیبی کیفی‌ـ کمی در انجام آن استفاده شده است. در گام اول (گام کیفی) داده‌های لازم طی بررسی تحقیقات پیشین در حوزۀ مرتبط با موضوع مطالعه و همچنین انجام مصاحبۀ عمیق گردآوری شده، سپس طبق روش گراندد تئوری کدگذاری، مقوله‌بندی و در نهایت مدل مفهومی ارائه شده است. در گراندد تئوری به عنوان یک روش پژوهشی اکتشافی‌ـ استقرایی، مراحل تحلیل داده‌های کیفی گردآوری شده، طی سه گام کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کُد‏گذاری انتخابی انجام می‌شود: 1) کدگذاری باز فرایندی است که با آن ویژگی‌ها و ابعاد مفاهیم مشخص‌شده از متن، استخراج و تحلیل می‌شود. در کدگذاری باز مفاهیم مشخص و طبق ابعاد و خصوصیاتشان گسترش می‌یابند، سپس به وسیلۀ جزء جزء کردن اطلاعات به‌دست‌آمده از داده‌های خام ابتدایی، مقوله‌های مقدماتی را در رابطه با پدیدۀ مورد بررسی شکل‌بندی کرده و به پرسش دربارۀ داده‌ها، مقایسۀ موارد، رویدادها و حالات پدیده‌ها با هدف کشف شباهت‌ها و تفاوت‌ها می‌پردازد. 2) در کدگذاری محوری یکی از مقوله‌ها که در دست بررسی و اکتشاف است محور فرا‌یند قرار می‌گیرد (بعد اصلی) و سپس مقوله‌های دیگر (مؤلفه‌ها) به آن مرتبط می‌شوند (در پژوهش حاضر از این روش استفاده شده است). 3) فرایند تعیین مقولۀ مرکزی به روشی منسجم و ایجاد ارتباط میان مقولۀ مرکزی و دیگر مقولات کُد‏گذاری انتخابی نامیده می‌شود. از جواب‌های متخصصان به 7 پرسش دربارۀ محتوا، ارتباط مدل با هدف، کیفیت و... آزمون t هتلینگ گرفته شد تا بتوان روایی مدل را مورد ارزیابی قرار داد. برای ارزیابی پایایی مدل، از ضریب کاپا بهره برده شده است.
در گام دوم (گام کمی) داده‌های از طریق توزیع پرسشنامۀ محقق‌ساخته جمع‌آوری و از طریق مدل‌سازی معادلات ساختاری تجزیه‌و‌تحلیل شده‌اند. لازم است یادآور شود پرسشنامۀ یادشده از نتایج حاصل از مدل ارائه‌شده پیشنهادی برگرفته شده است.
جامعۀ آماری این پژوهش شامل دو جامعه است، در بخش کیفی پژوهش، خبرگان و صاحب‌نظران مدیریت شهری و جامعه‌شناسی شهری در جامعۀ دانشگاهی و سازمان‌های مدیریت شهری تهران به عنوان مشارکت‌کنندگان بالقوه انتخاب شدند. ویژگی‌هایی شامل داشتن تحصیلات دانشگاهی مرتبط با موضوعات شهری، تصدی شغل مدیریتی در ارتباط با موضوع، داشتن تجربۀ انجام فعالیت‌های مشارکتی در حوزۀ مسائل شهری، داشتن فرصت و علاقۀ کافی برای انجام مصاحبه و دغدغه‌مندی افراد معیار انتخاب مصاحبه‌شوندگان قرار گرفته است. به دلیل ماهیت محتوایی کیفی در این پژوهش و دانش و داده‌های خاصی که در اختیار برخی اطلاع‌رسانان کلیدی در موضوع مورد مطالعه وجود داشت از روش نمونه‌گیری انتخاب هدفمند بهره برده‌ایم. نمونه‌گیری از صاحب‌نظران و مطلعان در این حوزه تا رسیدن به نقطۀ اشباع نظری ادامه یافته است. در بخش کمی، جامعۀ آماری شامل شهروندان شهر تهران، است که نمونه‌گیری به روش تصادفی و غیرهدفمند صورت گرفته است. طبق برآوردهای جمعیتی مرکز آمار ایران از سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1395، جمعیت شهر تهران 7992627 نفر است، از این‌رو حجم نمونۀ به‌دست‌آمده از فرمول کوکران برابر با 384 نفر تعیین می‌شود.
یافته‌ها
نتایج بررسی مصاحبه‌های صورت‌گرفته با روش گراندد تئوری نشان داد مدل سیاست‌گذاری فرهنگی به منظور کاربست سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ فرهنگی محله‌محور محلات شهر تهران شامل 75 کد باز، 24 کد محوری و 6 کد انتخابی است و در بخش کمی نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری نشان داد مقدار ضریب معناداری t مربوط به رابطۀ بین متغیرهای اصلی شرایط علّی با پدیده‌محوری؛ شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌ای و پدیده‌محوری با راهبردها؛ راهبردها با پیامدها در سطح اطمینان 95 درصد، از 96/1 بیشتر است و این مورد بیانگر معنا‌دار بودن تأثیر متغیرهای شرایط علّی با پدیده‌محوری؛ شرایط زمینه‌ای، شرایط مداخله‌ای، پدیده‌محوری با راهبردها؛ راهبردها با پیامدها است. بنابراین هر 6 متغیر، به عنوان متغیرهای اصلی شناسایی می‌شوند.
نتیجه‌گیری
با توجه به یافته‌های پژوهش، به نظر می‌رسد رضایت ساکنان از خدمات و امکانات محیطی، رابطۀ مستقیم با حس اعتماد اجتماعی و مسئولیت شهروندی دارد. به همین‌ترتیب، میان رضایت از مجموعه خدمات ارائه‌شده از سوی مدیریت شهری و تقویت احساس تعلق به محل زندگی و کاربست سرمایۀ اجتماعی در محله ارتباط مستقیم برقرار است. حاصل این تعامل مثبت، افزایش تعهد به تکالیف شهروندی و پذیرش فرهنگ شهرنشینی است. در عین حال رضایتمندی و حس مسئولیت اهالی محله با مشارکت داوطلبانه و پذیرفتن آسان تغییرات ارتباط مستقیم دارد و این امر منتهی به توسعۀ فرهنگی محله‌محور خواهد شد. در واقع رضایتمندی اجتماعی شهروندان در کنار و در تعامل با تغییر رویکرد مدیریت شهری، می‌تواند ارتباط متقابل سرمایۀ اجتماعی و همبستگی‌های جمعی را تقویت کند. رویکرد محله‌محوری با تغییر در رویکرد توسعه از بالا، تسهیل راه‌های مشارکت مردم در سطح محله و توسعۀ فرهنگ مشارکت از سوی مدیریت شهری و شهروندان، راهکاری برای حل مشکلات موجود در شهر و مدیریت شهری خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Cultural Policy Making and Explanation of the Social Capital Application Model in Neighborhood-Oriented Cultural Development (Case Study: Neighborhoods of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Maryam Jangzargary 1
  • Esmail Kavousi 2
  • Habib Sabouri Kashani 3
1 Department of Social Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran Branch, North Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Cultural Management and Planning, North Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Communication Sciences and Social Sciences, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Tehran East Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction 
The appearance of Iranian cities has similar characteristics. So in most of them, the development of the city and the increasing use of cars has led to the disintegration of its old shape, so that its body has been unevenly developed in a new way in different parts. The way of evaluating urban environments today is such that human identity is ignored in them [1]. The disarray of cities, which is increasing day by day, while affecting the shape and density of cities and transportation, has also affected the social interactions of citizens, which results in the reduction of people’s sense of belonging to these cities [2]. For the changes of a neighborhood-oriented cultural development to be accepted by the public, it requires the social satisfaction of the residents and the qualitative improvement of the economic conditions of the citizens living in the neighborhoods [3]. This approach and at the same time, eliminating the problems of urban management, will happen if the management attitude is changed, so that power is decentralized and people’s participation in the neighborhoods increases [18]. The result of these efforts is improving the sense of self-belief among citizens and usefulness in their neighborhood; Therefore, social solidarity will result from creating neighborhood identity, promoting social responsibility, and eliminating neighborhood disorder. Participation in today’s conditions in areas such as reducing the workload of national levels compared to local programs, increasing informed citizens, increasing quality by doing things, providing human and financial resources for municipalities, reducing costs, increasing productivity, and contributing citizens to accept responsibility. It is important and necessary. The high importance of the present research is also based on this. In this regard, the current research seeks to provide a suitable model, which is carried out through a meta-composite qualitative approach, in addition to examining internal and external research in the field of social capital models in neighborhood-oriented cultural development.
Materials and Methods
This research is exploratory mixed research and a qualitative-quantitative combined method was used in its conduct. In the first step (qualitative step), the necessary data were collected by examining previous research in the field related to the subject of the study, as well as conducting in-depth interviews, then according to the grounded theory method, coding, categorization, and finally a conceptual model were presented. In grounded theory, as an exploratory-inductive research method, the steps of analyzing the collected qualitative data are performed in three steps: open coding, central coding, and selective coding: 1) Open coding is a process by which the features and dimensions of the specified concepts from the text are extracted and analyzed. In open coding, specific concepts are expanded according to their dimensions and characteristics, and then by subdividing the information obtained from the primary raw data, preliminary categories are formed about the phenomenon under investigation and to the question It deals with data, comparing cases, events and states of phenomena to discover similarities and differences. 2) In the axial coding, one of the categories that are under investigation and discovery (main dimension) and then other categories (components) are related to it (this method was used in the present research). 3) The process of determining the central category coherently and creating a connection between the central category and other categories is called selective coding. From the experts’ answers to 7 questions about the content, the relationship of the model with the purpose, and quality, Hoteling’s t-test was taken to evaluate the validity of the model. Kappa coefficient has been used to evaluate the reliability of the model. In the second step (quantitative step), data were collected through the distribution of researcher-made questionnaires and analyzed through structural equation modeling. It should be noted that the mentioned questionnaire is derived from the results of the proposed models placed at the center of the process. The statistical population of this research includes two communities, in the qualitative part of the research, urban management and urban sociology experts and experts in the academic community and urban management organizations of Tehran were selected as potential participants. Characteristics include having a university education related to urban issues, holding a managerial job related to the issue, having experience in doing collaborative activities in the field of urban issues, having enough opportunity and interest to conduct an interview, and the concern of the people are the criteria for selecting the interviewees. Due to the nature of qualitative content in this research and specific knowledge and data that were available to some key informants on the subject under study, we have used the purposeful selection sampling method. In the quantitative part, the statistical population includes the citizens of Tehran city, which was sampled in a random and non-targeted way. According to the population estimates of the Iran Statistics Center from the general population and housing census in 2015, the population of Tehran is 7992627 people, therefore the sample size obtained from Cochran’s formula is determined to be 384 people.
Findings
The results of the interviews conducted with the grounded theory method showed that the cultural policy model for the use of social capital in the neighborhood-oriented cultural development of Tehran includes 75 open codes, 24 core codes, and 6 selective codes, and in the quantitative part, it showed the results of structural equation modeling. that the value of the significance coefficient t related to the relationship between the main variables of the causal conditions and the central phenomenon; background conditions, intervention conditions, and central phenomenon with strategies; Strategies with consequences at the confidence level of 95% are greater than 1.96, and this indicates the significance of the effect of the variables of causal conditions with the central phenomenon; background conditions, intervention conditions, central phenomenon with strategies; Strategies have consequences. Therefore, all 6 variables are identified as main variables.
Conclusion
According to the findings of the research, it seems that residents’ satisfaction with environmental services and facilities has a direct relationship with a sense of social trust and citizenship responsibility. In the same way, there is a direct relationship between satisfaction with the set of services provided by the city administration and strengthening the sense of belonging to the place of residence and the use of social capital in the neighborhood. The result of this positive interaction is increased commitment to citizenship duties and acceptance of urban culture. At the same time, the satisfaction and sense of responsibility of the residents of the neighborhood are directly related to voluntary participation and easy acceptance of changes, and this will lead to the cultural development of the neighborhood. The social satisfaction of citizens alongside and in interaction with the change of urban management approach can strengthen the mutual relationship of social capital and collective solidarity. The neighborhood-oriented approach, with a change in the development approach from above, facilitating the ways of people’s participation at the neighborhood level and developing a culture of participation by the city management and citizens, will be a solution to the problems in the city and city management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural Policy
  • Neighborhood-Oriented Cultural Development
  • Neighborhoods of Tehran
  • Social Capital
[1] Azimi Amoli J. Ershadi Vahram S. Urban management based on neighborhood participatory planning approach (Case Study: Neighborhood Urban areas of Tehran 1st District). Journal of Geography (Regional planning), 2017;7(2), pp 21-40 DOR: 20.1001.1.22286462.1396.7.2.2.4. [In Persian]
[2] Karimizadeh Ardakani S. Community–based consequences, community–based management, community involvement. Geographical Resarches, 2017; 32 (3) :100-113.URL: http://georesearch.ir/article-1-157-fa.html, DOI:  ‎ 10.29252/geores.32.3.100. [In Persian]
[3] Rajabi A. Ways of citizen participation in the process of urban development. Geographical quarterely (Amayesh Mohit), 2011; Vol.12, pp101-116. dor: ‎ 20.1001.1.23452870.1392.1.4.8.0. [In Persian]
[4] Zabihi H. Fouladi M. Sustainable development with an emphasis on the neighborhood-oriented system and social justice studied: Sharq neighborhood, District 7, Tehran metropolis. Seventh Congress of the Iranian Geopolitical Association (Political Geography of the City) Tehran, 2017. https://civilica.com/doc/371282. [In Persian]
[5] Hajipour K. “Neighborhood-based planning” is an efficient approach in creating sustainable urban management. Fine arts [Internet]. 2015;-(26):37-46. Available from: https://sid.ir/paper/5844/fa [In Persian]
[6] Pakseresht S. Considerations and strategies for promoting social capital. Culture Strategy [Internet]. 2013;7(25):71-104. Available from: https://sid.ir/paper/149312/fa [In Persian]
[7] Bourdieu P. Theory of action. Tehran: Naqsh and Negar Publications; 2001. [In Persian] 
[8] Putnam R. Democracy and civil traditions. Tehran: Salam Publications; 2012. [In Persian] 
 [9] Fukuyama F. The end of order - social capital and its maintenance. Tehran: Hakait Qalam Navin Publications, second edition; 2007. [In Persian] 
[10] Sadeghi Nesab Sh. Designing a framework for the construction and application of social capital for university faculty members and middle managers of government agencies in improving the performance of the administrative system of the Islamic Republic of Iran. Tehran: Faculty of Management and Accounting, Farabi Campus, University Tehran; 2017. [In Persian] 
[11] Rezaei M.R. Nagin Naji S. Investigating effective solutions in creating a sustainable neighborhood with a collaborative approach (case study: Yasouj guidance neighborhood). Scientific and Research Quarterly Journal of Research and Urban Planning, 2014; 6(20): 69-82. dor: 20.1001.1.22285229.1394.6.20.5.7. [In Persian]
[12] Daneshpour S.A.H. Behzadfar M. Barakpour N. Sharfi M. Collaborative planning environment; Presenting a conceptual model for analyzing factors affecting citizens’ participation in planning. Letter of architecture and urban planning, 2016; 9(18): 23-42. doi: 10.30480/aup.2017.510. [In Persian] 
[13] Masoumi S. Imani Jajermi H. Mostafavi S. R. Neighborhood development in line with the sustainability of Tehran metropolis, General Department of Social and Cultural Studies of Tehran Municipality.Tehran: Society and Culture Publication, first edition, 2018. [In Persian] 
[14] Mousavi S.A. Taqvai. A (supervisor). Neighborhood development planning with an emphasis on social capitals (a case study of Mashhad Talab). Tehran: Tarbiat Modares University, 2008. [In Persian] 
[15] Friedman, J. Globalization and Emerging Culture of Planning. Progress in Planning, 2005; 64, 183-234.
[16] Singhal S. Berry J. MCGreal S. A Framework for Assessing Regeneration, Business Strategies and Urban Competitiveness, Local Economy, 2009; 24 (2), 111-124. https://doi.org/10.1080/02690940902717147
[17] Peris J. Cebillo-baque M.A. Calabuing C. Scrutinizing the link between Participatory Governance and Urban Environmental Management, The Experience in Arequipa During 2003-2006. Habitat International,2011; 35, 84-92. DOI:10.1016/j.habitatint.2010.04.003
[18] Safaipour. Z. Investigating factors affecting people’s participation in urban development; Case study: Ilam city. Journal of urban development studiesVol: 1، Issue: 1, 2017; pp 111-140 [In Persian]
[19] Rajabi A. Hesarinejad J. Urban Non-Governmental Companies: A Solution for Citizens’ Participation in Urban Management. Journal of Urban Economics and Management Volume 1, Issue 4, 2013; pp 111-129. URL: http://iueam.ir/article-1-52-fa.html. Dor: 20.1001.1.23452870.1392.1.4.8.0 [In Persian]
[20] Adrisi A. Shojaie M. Examination of the Factors Affecting the Inhabitants’ Social Participation in Urban Development Projects: A Case Study of Building Pedestrian Ways in the Historical Texture of Tehran (Region 12). Social Development and Welfare Planning,3th Vol. No.13, 2012; pp.115-158. https://doi.org/10.22054/qjsd.2012.3317 [In Persian]
[21] Bednarska-Olejniczak, Dorota, Olejniczak, Jarosław & SvobodováOlejniczak. Libuše. Towards a Smart and Sustainable City with the Involvement of Public Participation-The Case of Wroclaw. January 2019 Sustainability, 2019; 11(2):332. DOI:10.3390/su11020332 
[22] Berntzen L. Johannessen M.R. The Role of Citizen Participation in Municipal Smart City Projects: Lessons Learned from Norway. book: Smarter as the New Urban Agenda, 2016; 299-314.
[23] Smørdal O. Ebbing W. Kristina L-A. S. Key issues for enhancing citizen participation in co-constructing city futures. Springer-Verlag Berlin Heidelberg; 2011.
[24] Shahjahan Chowdhury M. Citizen participation in urban local government: a case study of Kanaighat Paurashava in Bangladesh. Commonwealth Journal of Local Governance, 2017;19: 5451. http://dx.doi.org/10.5130/cjlg.v0i19.5451
[25] Danaie Fard H. Kazemi H. (). Interpretive research in the organization: phenomenology and phenomenological strategies. Tehran: University of Imam Sadegh. 2011; First Edition. [In Persian]
[26] Davari A. Rezazadeh A. Structural equation modeling with PLS software. Tehran: Academic Jihad Publications. 2014, First Edition. [In Persian]
[27] Misetic A. Krnic R. Actors in the Planning and Development of Varazdin: The Contribution of Social Sustainability Research in the Urban Context.2012, Institute of Social Sciences Ivo Pilar, Zagreb. Volm 6. No, 12. Pp 143-165. DOI:10.5559/di.22.1.08
[28] Samiee Kashi S. Janbaz Ghobadi Gh. The Role of Citizen Participation in Sustainable Development of Urban Areas (Case Study: Qaemshahr City).2013, International Research Journal of Applied and Basic Sciences. Vol, 6. No, 7. Pp 910-916
[29] Rosenstein, C. Cultural development and City Neighborhoods.2009, Journal of Charting Civil Society. No, 21. Pp 1-10. DOI:10.1016/j.ccs.2011.02.002
[30] Izadi M. Mohammadi J. The Roles of Neighborhood Cultural spaces in the development of Citizenship Culture. 2016, Journal of Modern Applied Science, Vol, 10. No, 3. Pp 89-94. DOI:10.5539/mas.v10n3p89
[31] Eghtesadi, N. citizen participation; The key to sustainable social development in urban areas. 2012, Shahr Identity Quarterly, Number 16, pp. 81-97. DOI: 20.1001.1.17359562.1392.7.16.8.2
[32] Fakhraei A. Rozhin M. Investigate the relationship between citizen participation, and the main factors of urban management Case Study: Tehran. 2017, Haft Hesar J Environ Stud, 6 (21) :17-26. URL: http://hafthesar.iauh.ac.ir/article-1-466-fa.html. DOI: 20.1001.1.23225602.1396.6.21.4.1 
[33] Suri A. Social capital and growth in Iran. Researches and economic policies. 2013;22(69):49-64. Available from: https://sid.ir/paper/89423/fa
[34] Jonathan K. Ghafouri B. A model of building social capital. 2008. Zaribars Quarterly, 12th year, number 65, pp. 24-39.
[35] Seibert S. Kraimer M. Linden R. A Social Capital Theory of Career Success. (2001). Academy of Management Journal, Vol. 44. No2. DOI:10.2307/3069452