واکاوی تاب‌آوری اجتماعی در بافت‌های شهری سنندج و اثر بازآفرینی در آن

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران‌

2 ‌استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، مجتمع پدافند غیرعامل، دانشگاه مالک اشتر، تهران، ایران‌

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران‌

چکیده

مقدمه
مفهوم تاب‌آوری اجتماعی در مناطق شهری مفهومی پیچیده و چندوجهی است که توسط طیف وسیعی از مطالعات برجسته شده است. بوئری بر اهمیت تقویت هویت و فرهنگ محلی برای افزایش تاب‌آوری جامعه تأکید می‌کند، در حالی که ایکین بر نیاز به در نظر گرفتن تأثیر نیروهای اجتماعی و سیاسی در پویایی آسیب‌پذیری شهری تأکید می‌کند. لوکاس نقش برنامه‌ریزی شهری را در ارتقای انسجام اجتماعی و تاب‌آوری جامعه، به‌ویژه در محله‌های چندقومی، بیشتر بررسی می‌کند. در نهایت یک چارچوب عملیاتی برای درک مکانیسم‌هایی که سیستم‌های فضایی را هدایت می‌کنند، با تمرکز بر نقش سرمایۀ اجتماعی و دسترسی حمل‌ونقل در شکل‌دهی تاب‌آوری مناطق شهری ارائه می‌کند. این مطالعات در مجموع بر نیاز به رویکردی جامع برای ایجاد تاب‌آوری اجتماعی در مناطق شهری تأکید می‌کنند؛ رویکردی که تأثیر متقابل عوامل فرهنگی، سیاسی و اقتصادی را در نظر می‌گیرد. امروزه، آسیب‌پذیری بافت‌های شهری در برابر مخاطرات طبیعی و انسانی، تبدیل به یک از دغدغه‌های اصلی برنامه‌ریزان و مدیران شهری در سال‌های اخیر شده است. توانمندسازی اجتماع ساکن در بافت‌های ناکارآمد سطح تاب‌آوری آن‌ها را در مقابل مخاطرات طبیعی و انسانی بهبود می‌بخشد. این توانمندی می‌تواند جنبه‌های مختلفی از جمله اقتصادی، اجتماعی و کالبدی باشد. هدف پژوهش واکاوی تاب‌آوری اجتماعی و اثر بازآفرینی در ارتقای تاب‌آوری است. وقوع مخاطرات انسانی و طبیعی زندگی اجتماعی شهروندان را تحت تأثیر قرار می‌دهد که این امر در مناطق خاص شهری از جمله بافت فرسوده، حاشیه‌ای و با هسته‌های روستایی در شهرها بسیار قابل توجه است، چرا که این بافت‌ها به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی خاص در مرز شکنندگی هستند و بروز کوچک‌ترین مخاطرات انسانی و طبیعی آسیب‌‌پذیری این مناطق را دوچندان می‌کند. 
مواد و روش‌ها
پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی‌ تحلیلی است. جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات به روش اسنادی و میدانی (پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته) انجام شد. تعیین حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران در پرسش‌نامۀ شهروندان (384 خانوار) به صورت خوشه‌ای چندمرحله‌ای در سطح بلوک‌ها انجام گرفت. خوشه‌ای چندمرحله‌ای به این صورت است که خوشه‌ها در سطح مناطق، محلات و بلوک‌ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از تحلیل‌های آماری، تی تست تک‌نمونه‌ای و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج پایایی با فرمول آلفای کرونباخ برای تمام سازه‌ها بالای 0/73 بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که ابزار اندازه‌گیری از صحت سازگاری درونی خوبی برخوردار است. این مقاله مستخرج از رسالۀ دکتری تخصصی جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری با عنوان «ارزیابی شاخص‌های بازآفرینی شهری در تاب‌آوری شهر پایدار، مورد مطالعۀ شهر سنندج»، به راهنمایی جناب آقای دکتر مهدی مدیری و جناب آقای دکتر رحیم سرور، در دانشکدۀ ادبیات، علوم انسانی و اجتماعی‌ گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات (تهران) است.
یافته‌ها
وضعیت تاب‌آوری اجتماعی در شهر سنندج متفاوت است، به ‌طوری ‌که در چهار بافت تاریخی، فرسودۀ میانی، حاشیه‌ای و هسته‌های روستایی شاخص‌های تاب‌آوری اجتماعی در کل از شرایط نامطلوبی برخوردار هستند. میانگین همۀ شاخص‌ها به‌جز شاخص سرمایۀ اجتماعی در همۀ موارد پایین است. در بین بافت‌های چهارگانه مورد مطالعۀ شهر سنندج، میانگین شاخص‌های تاب‌آوری اجتماعی در بافت تاریخی نسبت به بافت‌های دیگر مطلوب‌تر است و در مقابل در بافت حاشیه‌ای میانگین شاخص‌های تاب‌آوری اجتماعی در سطح نامطلوبی است. در بین شاخص‌ها نیز سرمایۀ اجتماعی در بافت‌های تاریخی، فرسودۀ میانی و هسته‌های روستایی نسبت به شاخص‌های دیگر در شرایط مطلوب‌تری قرار دارد و در مقابل شاخص عدالت اجتماعی با میانگین‌های 2/37 در بافت تاریخی، 2/31 در بافت فرسودۀ میانی، 2/62 در بافت حاشیه‌ای و 2/42 در بافت روستایی در شرایط نامطلوبی قرار دارد. همچنین نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشترین اثر طرح‌های بازآفرینی در ارتقای تاب‌آوری اجتماعی در بافت‌های تاریخی (31/251) و فرسوده (18/152) نسبت به بافت‌های حاشیه و روستایی بیشتر اثرگذار بوده است.
نتیجه‌گیری
تاب‌آوری اجتماعی توانایی افراد و جوامع برای سازگاری با چالش‌های اجتماعی، اقتصادی و محیطی و بهبود آن‌هاست که انواع مختلفی از تاب‌آوری، مانند فیزیکی، ذهنی، عاطفی، و اجتماعی را نیز دربرمی‌گیرد. عملیاتی شدن اقدامات بازآفرینی برای بهبود تاب‌آوری ساکنان کم‌درآمد به‌شدت تحت تأثیر پویایی‌های توسعۀ شهری و زیرساخت‌های مدنی در هر محله است. طرح‌های بازآفرینی شهری با رویکرد کالبدی در بافت‌های شهری، به تنهایی قادر به ارتقای تاب‌آوری اجتماعی محلات ناکارآمد نیستند؛ برای اینکه نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد محلات ناکارآمد سنندج علاوه بر ناپایداری کالبدی و کمبود خدمات زیرساختی با مسائل و آسیب‌های اجتماعی، روانی و اقتصادی زیادی مواجه است، به طوری که موقعیت کوهستانی سنندج، وجود گسل‌های پیرامونی، شیب تند محدودۀ شهر، وجود رودخانه در محدودۀ شهر به همراه ساخت‌و‌سازهای غیر اصولی باعث شده که شهر سنندج آسیب‌پذیری زیادی داشته باشد. از سوی دیگر، مهاجر بودن جمعیت ساکن، پایین بودن سطح آموزش و تحصیلات، فقر، پایین بودن سطح درآمدی و اشتغال، آسیب‌پذیری اقتصادی و اجتماعی را نیز در محدودۀ بافت‌های ناکارآمد (بافت فرسوده، حاشیه‌ای، هستۀ روستایی و تاریخی) در مناطق 1، 4 و 5 شهر سنندج افزایش داده است. بنابراین موارد یادشده باعث شده که سطح مشارکت، توان اقتصادی، اعتماد و احساس هویت در جامعۀ ساکن بافت‌های ناکارآمد پایین باشد. بنابراین وضعیت ابعاد بازآفرینی شهر سنندج ضعیف ارزیابی می‌شود. در بین بافت‌های چهارگانۀ مورد مطالعۀ شهر سنندج، میانگین شاخص‌های تاب‌آوری اجتماعی در بافت تاریخی نسبت به بافت‌های دیگر مطلوب‌تر است و در مقابل در بافت حاشیه‌ای میانگین شاخص‌‌های تاب‌آوری اجتماعی در سطح نامطلوبی است. تجارب دنیا در این خصوص به سرمایه‌گذاری در بخش آموزش، مشارکت مدنی و تقویت زیرساخت‌های تاب‌آوری جوامع و افراد در این زمینه تأکید کرده است. همچنین تنوع‌بخشی به اقتصاد و داشتن اقتصاد چندبعدی به‌ جای اقتصاد تک‌بعدی در شهرهای مبدأ می‌تواند اقدامی مؤثر برای کاهش مخاطرات باشد. در کنار این راهکار، آموزش و آگاهی‌رسانی در جوامع محلی نیز مؤثر است و سبب توانمندسازی ساکنان می‌شود. بنابراین در این زمینه ضرورت دارد نظام اطلاع‌رسانی تقویت شود و تشکل‌های مردمی و نهادهای محلی شکل بگیرند تا در مواقع بحران با همراهی و همکاری یکدیگر به نظم‌دهی در شهرها اقدام کنند. همچنین، افزایش دسترسی به خدمات متنوع در جوامع هدف این برنامه می‌تواند راهکار مناسبی باشد. در اسناد ملی توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های شرکت بازآفرینی شهری ایران باید از موازی‌کاری و پراکنده‌کاری در زمینۀ سیاست‌گذاری و مدیریت پدیدۀ مدیریت اسکان بکاهد و سیاست و احکام موجه از جمله سیاست‌های حمایتی‌ـ مشارکتی و توانمندسازی را در پیش بگیرد. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing Social Resilience in Urban Contexts of Sanandaj and the Effect of Regeneration on it

نویسندگان [English]

  • Sirvan Siedi 1
  • Mahdi Modiri 2
  • Rahim Sarvar 3
1 Ph. D candidate, Department of Geography and Urban Planning, Azad University of Science and Research, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Passive Defense Complex, Malek Ashtar University, Tehran, Iran
3 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Azad University of Science and Research, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction 
The concept of social resilience in urban areas is a complex and multifaceted one, as highlighted by a range of studies. Boeri (2017) emphasizes the importance of reinforcing local identity and culture to enhance community resilience, while Eakin (2017) underscores the need to consider the influence of social and political forces in urban vulnerability dynamics. Lukas (2018) further explores the role of urban planning in promoting social cohesion and community resilience, particularly in multi-ethnic neighborhoods. Lastly, Östh (2018) provides an operational framework for understanding the mechanisms that drive spatial systems, with a focus on the role of social capital and transport accessibility in shaping the resilience of urban areas. These studies collectively underscore the need for a holistic approach to building social resilience in urban areas, one that considers the interplay of cultural, political, and economic factors. Nowadays, the vulnerability of urban tissues to natural and human hazards has become one of the main concerns of urban planners and managers. Empowering the community living in ineffective contexts improves their resilience against natural and human hazards. This capability can be in different aspects including economic, social, and physical. The purpose of the research is to analyze social resilience and the effect of regeneration in promoting resilience. Environmental hazards in cities affect social life. Environmental risks are very effective in certain urban areas, including worn-out fabric, and with rural cores in cities. The socio-economic conditions and inefficient structures of some neighborhoods of Sanandaj city have made them more vulnerable to human and natural hazards.
Materials and Methods
The current research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature. The collection of data and information was done by documentary and field methods (researcher-made questionnaire). Determining the sample size using Cochran’s formula in the citizen questionnaire (384 households) was done in a multi-stage cluster at the block level. A multi-stage cluster is such that the clusters were randomly selected at the level of regions, neighborhoods, and blocks. Statistical analysis, one-sample t-test, and linear regression were used to analyze the data. The reliability results with Cronbach’s alpha formula for all constructs were above 0.73. Therefore, it can be concluded that the measurement tool has good internal consistency.
Findings
The situation of social resilience in Sanandaj city is different. So in the four historical contexts, worn-out middle, marginal, and rural cores, the indicators of social resilience in general have unfavorable conditions. The average of all indicators except the social capital index is low in all cases. Among the four contexts studied in Sanandaj city, the average social resilience indices in the historical context are more favorable than other contexts, and on the other hand, in the marginal context, the average social resilience indices are at an unfavorable level. Among the indicators, social capital in historical contexts, worn-out middle, and rural cores are in a more favorable condition than other indicators, and in contrast to the social justice index with averages of 2.37 in historical context, 2.31 in middle worn-out context, 2.62 in the marginal tissue and, 2.42 in rural context is in unfavorable conditions. Also, the results of the surveys show that the most effective regeneration projects in promoting social resilience in historical (31/251) and worn-out (18/152) contexts were more effective than in marginal and rural contexts.
Conclusion
Social resilience is the ability of individuals and communities to adapt to social, economic, and environmental challenges and to improve them, which includes different types of resilience, such as physical, mental, emotional, and social. The operationalization of redevelopment measures to improve the resilience of low-income residents is strongly influenced by the dynamics of urban development and civil infrastructure in each neighborhood. Urban regeneration plans with a physical approach in urban contexts are not able to improve the social resilience of inefficient neighborhoods because the results of surveys show that inefficient neighborhoods in Sanandaj, in addition to physical instability and a lack of infrastructure services, have many social, psychological and economic issues and damages. is facing that the mountainous location of Sanandaj, the presence of surrounding faults, the steep slope of the city limits, the presence of a river in the city limits, along unprincipled constructions, have made the city of Sanandaj highly vulnerable. On the other hand, the immigrant population, low level of education, poverty, low level of income and employment also cause economic and social vulnerability in the range of inefficient tissues (worn out, marginal, rural, and historical core) in regions 1, 4 and 5 has increased the city of Sanandaj. Therefore, the mentioned cases have caused the level of participation, economic power, trust, and sense of identity in the society living in dysfunctional contexts to be low. Therefore, the state of regeneration dimensions of Sanandaj city is evaluated as weak. Among the four contexts studied in Sanandaj city, the average social resilience indicators in the historical context are more favorable than other contexts, and on the other hand, in the marginal context, the average social resilience indicators in The level are unfavorable. The world’s experiences in this regard have emphasized investing in education, civic participation, and strengthening the resilience infrastructure of communities and individuals in this field. Also, diversifying the economy and having a multi-dimensional economy instead of a single-dimensional economy in the cities of origin can be an effective measure to reduce risks. Along with this solution, education and awareness should also be effective in local communities and empower the residents. Therefore, in this context, it is necessary to strengthen the information system and to form people’s organizations and local institutions, so that in times of crisis, they can act together and cooperate to bring order in the cities. Also, increasing access to various services in the target communities of this program can be a suitable solution. In the national documents of empowering and organizing the settlements of Iran’s urban regeneration company, parallelism, and fragmentation in the field of policy making and management of the phenomenon of settlement management should be reduced and justified policies and rulings, including policies that support participation and empowerment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regeneration
  • Sanandaj City
  • Social Resilience
  • Urban Contexts
[1] Habitat, U. N. (2022). World Cities Report 2022: Envisaging the future of cities. United Nations Human Settlements Programme: Nairobi, Kenya, 41-44.‏
[2] Izadkhah, Y. O., & Hosseini, M. (2010). Sustainable neighbourhood earthquake emergency planning in megacities. Disaster Prevention and Management: An International Journal, 19(3), 345-357.‏ https://doi.org/10.1108/09653561011052510
[3] chelleri, L., & Baravikova, A. (2021). Understandings of urban resilience meanings and principles across Europe. Cities, 108, 102985. https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102985. https://doi.org/10.1016/j.cities.2020.102985
[4] Garmestani, A. S., & Allen, C. R. (Eds.). (2014). Social-ecological resilience and law. Columbia University Press.‏ https://doi.org/10.7312/garm16058
[5] Ainuddin, S., Routray, J. K., & Ainuddin, S. (2015). Operational indicators for assessing vulnerability and resilience in the context of natural hazards and disasters. International Journal of Risk Assessment and Management, 18(1), 66-88.‏ https://doi.org/10.1504/IJRAM.2015.068135
[6] Bagheri K, Taghvaei M. Earthquake Crisis Management Strategic Planning in Urban Distressed Areas (Case Study: Distressed area of Sanandaj). Disaster Prev. Manag. Know. 2017; 6 (4) :344-357.URL: http://dpmk.ir/article-1-100-fa.html.[In Persian]
[7] Rasoli, M., Hajizadeh Anari, H., Saeedpour, S., Hoshang, M. M., & Qobadi, S. (2023). Presenting Event-Based Regeneration Strategies of Urban Decay Fabrics (Case Study: Sanandaj City). Sustainable Urban Development, 4(11), 51-70. doi: 10.22034/usd.2023.706525.[In Persian]
[8] Demiroz, F., & Haase, T. W. (2020). The concept of resilience: a bibliometric analysis of the emergency and disaster management literature. In Local Disaster Management (pp. 16-35). Routledge. 9781003036234
[9] Tiernan, A., Drennan, L., Nalau, J., Onyango, E., Morrissey, L., & Mackey, B. (2019). A review of themes in disaster resilience literature and international practice since 2012. Policy design and practice, 2(1), 53-74. https://doi.org/10.1080/25741292.2018.1507240
[10] Aldrich DP, Meyer MA (2015) Social capital and community resilience. Am Behav Sci 59(2):254–269 https://doi.org/10.1177/0002764214550299
[11] Osei-Kyei, R., Tam, V., Komac, U., & Ampratwum, G. (2023). Critical review of urban community resilience indicators. Smart and Sustainable Built Environment. doi/10.1108/SASBE-08-2022-0180/full/html
[12] Ibarra, J. T., Caviedes, J., Marchant, C., Mathez-Stiefel, S. L., Navarro-Manquilef, S., & Sarmiento, F. O. (2023). Mountain social-ecological resilience requires transdisciplinarity with Indigenous and local worldviews. Trends in ecology & evolution. https://doi.org/10.1016/j.tree.2023.07.004
[13] Sweya Lukuba N, Wilkinson. Suzanne Gabriel Kassenga (2021) A social resilience measurement tool for Tanzania’s water supply systems. International Journal of Disaster Risk Reduction Volume 65, November 2021, 102558. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2021.102558
[14] Saja, A. A., Teo, M., Goonetilleke, A., & Ziyath, A. M. (2018). An inclusive and adaptive framework for measuring social resilience to disasters. International journal of disaster risk reduction, 28, 862-873. https://doi.org/10.1016/j.ijdrr.2018.02.004
[15] Mohammadiyan A. Ghaedi M. Biabannavard Sarvestan A(2023) Investigating the function of environmental advertising in urban spaces and its effect on promoting social resilience in Tehran city. Journal of Urban Environmental Planning and Development. 3(10), 1-16 https://doi.org/10.30495 /juepd.2023.1982602.1165. [In Persian]
[16] Khosravi M J, Estelaji A, Piri S, Sabaghi H. Assessing the social resilience in deteriorated urban fabrics (Case Study: District No.7, Tehran City). Haft Hesar J Environ Stud 2022; 10 (40) :105-120 URL: http://hafthesar.iauh.ac.ir/article-1-1716-fa.html.[In Persian]
[17] Nagiloo, J., sattari sarbangoli, H., Pakdelfard, M. R., & Akbari Nam,dar, S. (2023). Surveying of socio-cultural, institutional-organizational resilience in the city quarters of Zanjan. Journal of Geography and Planning, 26(82), 265-251. doi: 10.22034/gp.2022.48748.2915.[In Persian]
[18] Abedi, S., Sajadzadeh, H., & Khanmohammadi, M. (2022). Measurement and Evaluation of Social Resilience Indicators of Residential Neighborhoods (Case Study: Traditional Neighborhoods of Hamadan City). Islamic Art Studies, 19(45), 446-470. doi: 10.22034/ias.2022.313651.1792.[In Persian]
[19] Gorji, M., Khademalhosseini, A., Azani, M., & Saberi, H. (2021). An Investigation of Social Resilience of Old Urban Fabric with the Use of PLS Structural Equations (Case Study: District 3 of Isfahan City). Spatial Planning, 11(3), 145-166. doi: 10.22108/sppl.2021.126690.1554.[In Persian]
[20] JalalianIden I(2021) tification and Classification of Socio-Economic Resilience Criteria in Informal Settlements (Case Study: District 6 of region 4, Tehran Municipality, Focusing on Khak Sefid Neighborhood). Researches of human geography. Volume 53, Number 1 Page 105-118 https://doi.org/10.22059/jhgr.2019.288440.1008002.[In Persian]
[21] Bahrami, S., Sarvar, R., & Asadian, F. (2018). The evaluation and analysis of institutional and physical resilience of urban neighborhoods of Sanandaj. Territory, 15(59), 15-38.‏ SARZAMIN-1801-1573.[In Persian].
[22] Smit, B.; Wandel, J. (2006) Adaptation, adaptive capacity and vulnerability. Glob. Environ. Chang. 2006, 16, 282–292. [CrossRef] https://doi.org/10.1016/j.gloenvcha.2006.03.008
[23] Ahern J. (2011). From fail-safe to safe-to-fail: Sustainability and resilience in the new urban world. LandscapeandUrbanPlanning 100 2011, 341–343 3. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2011.02.021
[24] Leichenko Robin. 2011. Climate change and urban resilience. Current Opinion in Environmental Sustainability, 3:164–168 https://doi.org/10.1016/j.cosust.2010.12.014
[25] Coaffee, J. (2008). Risk, resilience, and environmentally sustainable cities. Energy Policy, 36(12), 4633-4638.‏ https://doi.org/10.1016/j.enpol.2008.09.048
[26] Pike, A., Dawley, S., & Tomaney, J. (2010). Resilience, adaptation and adaptability. Cambridge journal of regions, economy and society, 3(1), 59-70.‏ https://doi.org/10.1093/cjres/rsq001
[27] Desouza, K. C., & Flanery, T. H. (2013). Designing, planning, and managing resilient cities: A conceptual framework. Cities, 35, 89-99.‏ https://doi.org/10.1016/j.cities.2013.06.003
[28] European Union. (2010). The role of urban regeneration in the future of urban development in Europe.Draft opinion of the Committee of the Regions. June 9-10.
[29] Berkes, F. (2007). Understanding uncertainty and reducing vulnerability: lessons from resilience thinking. Natural hazards, 41, 283-295.‏ https://doi.org/10.1007/s11069-006-9036-7
[30] Monavvarian, A., Amiry, M., & MEHRIKOLI, S. (2018). Identification of Effective Components on Increasing the Survival Rate of Vulnerable and Elderly Weaved Municipalities in the Event of Natural Disasters (Case Study: Tehran). Urban Management Studies, 10(34), 13-26.[In Persian]
[31] Amirzadeh, M., & Barakpour, N. (2019). Developing a Framework for Community Resilience to Drought in Isfahan through Qualitative Research Method and ATLAS-ti Software. Journal of Environmental Studies, 44(4), 763-781. doi: 10.22059/jes.2019.269819.1007777.[In Persian]
[32] Meshkini, A., Habibi, K., Rahimi Kakejob, A., & Abdi, M. H. (2016). Comparative Analysis of Quality of Life in Old and New Quarters, Zafarieh and Qatarchian Quarters, Sanandaj. Human Geography Research, 48(2), 263-276. doi: 10.22059/jhgr.2016.51266.[In Persian]
[33] Ebadollahzadeh Maleki, S., Khanloo, N., Ziyari, K., & Shali Amini, V. (2019). Prioritization of factors influencing social resilience against natural hazards with an emphasis on earthquakes. Hoviatshahr, 13(1), 45-58.‏ HOVIATSHAHR-1712.[In Persian]
[34] Tapsuwan, S., Mathot, C., Walker, I., & Barnett, G. (2018). Preferences for sustainable, liveable and resilient neighbourhoods and homes: A case of Canberra, Australia. Sustainable cities and society, 37, 133-145.‏ https://doi.org/10.1016/j.scs.2017.10.034
[35] Iran Statistics Center (2016) Kurdistan Province Yearbook