شناسایی عوامل و شاخص‌های مؤثر بر توسعۀ مدیریت شهری بر مبنای فناوری‌های نوین هوشمند ارتباطی مبتنی بر رویکرد کمی‌

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکدۀ علوم انسانی و هنر، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

2 دانشجوی دکترای مدیریت رسانه، گروه مدیریت رسانه، دانشکدۀ علوم انسانی و هنر، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

3 استادیار گروه مدیریت رسانه، دانشکدۀ علوم انسانی و هنر، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران‌

4 استاد گروه علوم ارتباطات، دانشکدۀ علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران‌

چکیده

مقدمه
رشد فزایندۀ جمعیت شهرنشین و اسکان بیش از نیمی از جمعیت جهان در شهرها نه تنها سیاست‌های شهرسازی را به طور وسیعی تحت الشعاع قرار داده، بلکه تبعات حاصل از آن در تشدید مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مدیریتی و محیط زیستی جوامع نقش اساسی داشته است. این موارد ضرورت استفاده از فناوری‌های نوین هوشمند ارتباطی به عنوان راهکار بی‌بدیل حل معضلات شهری مورد توجه مدیران واقع شده است. پیشرفت فناورانه و گسترش به‌کارگیری آن در جوامع شهری، تحولات گسترده‌ای را در ابعاد مفهومی، اهمیت راهبردی و تمرکز جغرافیایی خدمات شهری در پی داشته است. 
به منظور گریز از توسعۀ ناموزون و ناپایدار شهری بسیج همۀ عوامل و امکانات در عرصه‌های مختلف علمی و پژوهشی امری ضروری است. امروزه طراحان، معماران و کارشناسان شهرسازی که وظیفۀ طراحی فضاهای شهری و فرم کالبدی شهرها را به عهده دارند، برای تحقق اهداف مد نظر فرایند دگرگونی فرم شهر بر مبنای دو فضایی شدن شهر و تغییر در ساختار فعالیت‌های شهری با خلق فضاهای مجازی را مطرح کرده‌اند. از این منظر دو فضایی شدن شهرها به عنوان یک نوع توسعۀ کلان فضایی شهری، به این معناست که شهر مجازی منهای شهر واقعی و شهر واقعی منهای شهر مجازی شهری ناکارآمد است. توسعه و پیشرفت سریع فناوری‌های نوین و استفادۀ گسترده از آن‌ها در زندگی روزمره سبب شده تا اطلاعات به عنوان اساسی‌ترین مفهوم شکل‌دهی شهرهای امروزی مطرح شود.
فناوری نوین هوشمند اطلاعاتی و ارتباطی مرزهای فکری و عملی را در جامعه‌های سنتی شکسته است و زمینۀ مناسبی را برای رشد فکر و خلاقیت و پویایی بخشیدن به کسب‌و‌کار فراهم کرده است. تلاش‌های بشر برای بهینه کردن امور کسب‌و‌کار در همۀ شغل‌ها و فعالیت‌های جاری و درازمدت بدون بهره‌برداری از فناوری نوین هوشمند اطلاعاتی تقریباً غیرممکن شده است. گذر از عصر صنعتی و ورود به عصر ارتباطات و اطلاعات نتایج جالب توجه و عمیقی در سازمان‌ها به جای گذاشته است.
ماهیت این تغییرات اعم از فیزیکی و مجازی، عینی و ذهنی بوده و تمام ابعاد اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و کالبدی را در بر دارد. بنابراین، تبدیل شهرهای سنتی به شهرهای مدرن که تمام فعالیت‌ها در آن‌ها به صورت الکترونیکی و هوشمند انجام می‌شود، اصلی‌ترین هدف مدیران شهری است. در همین راستا، به منظور استفاده از ابزار ارتباط الکترونیکی و فناوری اطلاعات برای رفع مشکلات شهری، نظریۀ شهر هوشمند بر اساس انگاره‌های شهرالکترونیک مطرح شد.
مواد و روش‌ها
این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی‌ـ توسعه‌ای است، زیرا درصدد شناسایی عوامل و شاخص‌های مؤثر بر توسعۀ مدیریت شهری بر مبنای فناوری‌های نوین هوشمند ارتباطی مبتنی بر رویکرد کمی است. از سوی دیگر، بر اساس روش و بازه زمانی گردآوری داده‌ها یک پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) است که با روش پیمایشی‌ـ مقطعی انجام شده است. همچنین، این مطالعه از منظر ماهیت داده‌ها، مبتنی بر رویکرد کمی است. در این بخش براساس مطالعات کتابخانه‌ای و سپس مصاحبه‌های تخصصی به شناسایی عوامل و شاخص‌های مؤثر بر توسعۀ مدیریت شهری بر مبنای فناوری‌های نوین هوشمند ارتباطی مبتنی بر رویکرد کمی مبادرت شده است. سپس، به توزیع پرسشنامه و گردآوری داده‌ها از فعالان ‌‌حوزه‌های‌ مدیریت ‌شهری و مدیریت رسانه پرداخته شده است. با توجه به این مطالب، تعیین بخشیدن و محدود کردن پژوهش از سه بعد زمانی، مکانی و موضوعی، در اولویت قرار می‌گیرد. در روش تحقیق نوین، قلمروی هر تحقیق در سه بعد زمانی، مکانی و موضوعی محدود می‌شود تا به این وسیله تمرکز لازم بر موضوعات وجود داشته باشد و محقق بتواند با طرح سؤالاتی به پاسخ مورد نظرخود برسد. با توجه به موارد یادشده قلمروی زمانی، مکانی و موضوعی این پژوهش عبارت‌اند از: 
‌ـ قلمروی موضوعی؛ شناسایی عوامل و شاخص‌های مؤثر بر توسعۀ مدیریت شهری بر مبنای فناوری‌های نوین هوشمند ارتباطی مبتنی بر رویکرد کمی، قلمروی مکانی؛ مدیریت ‌شهری و مدیریت رسانه؛ و قلمروی زمانی پژوهش؛ نیمۀ دوم سال 1401 و نیمۀ اول سال 1402. همچنین در نمونه‌گیری در بخش کمی برای اعتبارسنجی و ارائۀ الگوی نهایی از دیدگاه ‌فعالان حوزۀ ‌مدیریت ‌‌شهری استفاده شده است.‌ در این پژوهش، کلیۀ پرسنل و مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شهرداری تهران به عنوان جامعۀ آماری در نظر گرفته شده‌اند که بر اساس استعلام از ادارۀ کل سرمایۀ انسانی شهرداری تهران تعداد آن‌ها 72879 نفر بوده و حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 370 نفر انتخاب شده است. 
یافته‌ها
با توجه به مدل به‌دست‌آمده از روش کیفی، در این پژوهش با استفاده از رویکرد کمی به توزیع پرسشنامه و گردآوری داده‌ها از فعالان ‌‌حوزه‌های‌ مدیریت ‌شهری و مدیریت رسانه پرداخته شده است. در پرسشنامۀ توزیع‌شده با توجه به 12 سازه با عناوین دنیای دیجیتال، تکنولوژی، جهان مجازی، فناوری‌های نوین، دولت‌ها، شهروندان، مدیریت شهری، هوشمند‌سازی شهر، حمل‌ونقل و محیط زیست هوشمند، شهر هوشمند، حکومت و اقتصاد هوشمند، مردم و زندگی هوشمند و تعداد 41 سؤال مطرح و در اختیار افراد یادشده قرار داده شد. سپس، با توجه به خروجی‌های به‌دست‌آمده برای ارزیابی اعتبار مدل بیرونی (اندازه‌گیری) از سه شاخص روایی همگرا، پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده است.
نتیجه‌گیری
با توجه به موارد یادشده می‌توان به معنادار بودن روابط شهر هوشمند با حمل‌ونقل و محیط زیست هوشمند، حکومت و اقتصاد هوشمند، مردم و زندگی هوشمند اشاره کرد. در حوزۀ توسعۀ مدیریت شهری، حمل‌ونقل و محیط زیست با به‌کارگیری از تکنولوژی متفاوت خواهند بود. می‌توان با توجه به توانمندسازی، پایش و مشارکت‌های محیط زیستی بستر مناسب برای جلب مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و کانون‌های اجتماع‌محور محلی را فراهم کرده و با توجه به سیستم‌های حمل‌ونقل هوشمند نیز از مواردی همچون پارکینگ هوشمند، پرداخت عوارض به صورت الکترونیکی بهره جست که به کاهش ترافیک و آلودگی‌های زیست‌محیطی کمک شایانی می‌کند. 
همچنین، می‌توان با استفاده از سامانه‌های هوشمندی همچون کنترل چراغ قرمز، ثبت تخلفات، مشخص کرد محدودۀ طرح ترافیک و نیز نرم‌افزار مسیریابی هوشمند به کاهش ترافیک و صرفه‌جویی در زمان کمک کرد. از دیگر رویکرد‌های حمل‌ونقل هوشمند می‌توان به پلتفرم کارپولینگ (هم‌افزایی) به منظور کاهش مصرف سوخت و هزینه‌های جانبی خودرو اشاره کرد.
دلیل وجود ندارد که با توجه به فناوری‌های نوین هوشمند دیگر نیازی به حضور فیزیکی برای انجام بسیاری از امور شهروندان وجود داشته باشد. ارائۀ خدمات عمومی و اجتماعی به صورت الکترونیک و غیرحضوری نه تنها باعث بهبود دسترسی شهروندان به خدمات می‌شود، بلکه فارغ از هر مکانی، امکان استفاده از خدمات را نیز فراهم می‌کند. از جملۀ این موارد می‌توان به بانکداری الکترونیک (پرداخت قبوض و...) اشاره کرد که علاوه بر صرفه‌جویی در زمان شهروندان باعث کاهش روند مبتنی بر کاغذ نیز می‌شود. 
از دیگر رویکردهای فناوری‌های نوین، می‌توان به ایجاد کسب‌وکارهای جدید، توانایی خوداشتغالی شهروندان و نیز ایجاد پارک‌های علمی و فناوری اشاره کرد. در اقتصاد جدید جهانی استارت‌آپ‌ها به عنوان بازیگران کلیدی توسعۀ اقتصادی در نظر گرفته می‌شوند. موفقیت کشورها در آینده به میزان و چگونگی رشد و تأثیر آن‌ها در مناسبات علمی، پژوهشی و محصولات راهبردی آن‌ها بستگی خواهد داشت. کشورها با پیشرفت مستمر در علم، فناوری و فرهنگ توانسته‌اند سطح استانداردها را پیوسته ارتقا دهند، تا جایی که در عرصه‌های ملی و فراملی، بازارهای گستردۀ جهانی را تحت تسلط خود و دانش و فناوری‌های نوین خود قرار داده‌اند. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors and Indicators Affecting the Development of Urban Management Based on New Intelligent Communication Technologies Based on a Quantitative Approach

نویسندگان [English]

  • Bibi Sadat Miresmaili 1
  • Mehdi Askari 2
  • Afshin Mohammadi 3
  • Hamidreza Hosseini Dana 3
  • Seyyed Reza Naqib al-Sadat 4
1 Assistant Professor, Department of Media Management, Faculty of Humanities and Arts, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
2 Ph.D. candidate of media management, Department of Media Management, Faculty of Humanities and Arts, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
3 Assistant Professor, Department of Media Management, Faculty of Humanities and Arts, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran
4 Professor, Department of Communication Sciences, Faculty of Communication Sciences, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction 
The increasing growth of the urban population and the settlement of more than half of the world’s population in cities has not only overshadowed the policies of urban development, but its consequences have played a major role in intensifying the economic, social, political, managerial, and environmental problems of societies. Is. In these cases, the necessity of using new intelligent communication technologies as an irreplaceable solution to urban problems has been noticed by managers. Technological progress and the expansion of its application in urban societies have resulted in extensive changes in the conceptual dimensions, strategic importance, and geographic concentration of urban services.    To avoid uneven and unstable urban development, it is necessary to mobilize all factors and facilities in various scientific and research fields. Today, designers, architects, and urban planning experts who are responsible for the design of urban spaces and the physical form of cities, to achieve the goals of the process of transforming the city form based on the two-spatialization of the city and the change in the structure of urban activities by creating virtual spaces are From this point of view, the two-spatialization of cities as a type of urban macro-spatial development means that the virtual city minus the real city and the real city minus the virtual city are areasis inefficient. The rapid development and progress of new technologies and their widespread use in daily life have caused information to be considered the most basic concept for shaping today’s cities. The new intelligent information and communication technology has broken the intellectual and practical boundaries in traditional societies and has provided a suitable field for the growth of thought creativity and dynamism of business. Human efforts to optimize business affairs in all jobs and current and long-term activities have become almost impossible without the use of new intelligent information technology. Passing the industrial era and entering the era of communication and information has left interesting and profound results in organizations. The nature of these changes is both physical and virtual, objective and mental, and includes all social, economic, cultural, and physical dimensions. Therefore, the main goal of city managers is to transform traditional cities into modern cities where all activities are done electronically and intelligently. In this regard, to use electronic communication tools and information technology to solve urban problems, the theory of the smart city was proposed based on the concepts of the electronic city. 
Materials and Methods
Based on the purpose, this research is an applied development research, because it seeks to identify the factors and indicators affecting the development of urban management based on modern intelligent communication technologies based on a quantitative approach. On the other hand, based on the method and time frame of data collection, it is a descriptive (non-experimental) research that was conducted with a cross-sectional survey method. Also, this study is based on a quantitative approach from the perspective of the nature of the data. In this section, based on library studies and then expert interviews, factors, and indicators affecting the development of urban management based on new intelligent communication technologies based on a quantitative approach have been identified. Then, the questionnaire was distributed and data was collected from the activists of urban management and media management. According to these materials, determining and limiting the research from the three dimensions of time, place, and topic is given priority. In the modern research method, the scope of any research is limited to three dimensions: time, place, and subject, so that there is a necessary focus on the subjects and the researcher can reach the desired answer by posing questions. According to the above, the temporal, spatial, and thematic scope of this research is: Subject area; Identifying factors and indicators affecting the development of urban management based on new intelligent communication technologies based on quantitative approach, spatial territory; urban management, and media management; and the time domain of research; The second half of 2022 and the first half of 2023. Also, in the sampling in the quantitative part, for validating and presenting the final model, the point of view of the activists in the field of urban management has been used. In this research, all personnel and senior, middle, and operational managers of Tehran municipality have been considered as the statistical population, according to the inquiry from the General Department of Human Capital of Tehran Municipality, their number is 72879 people and the sample size is 370 people according to Cochran’s formula.
Findings
Considering the model obtained from the qualitative method, in this research, using a quantitative approach, questionnaires were distributed and data were collected from the activists in the fields of urban management and media management. The questionnaire was distributed about 12 constructs with the titles of the digital world, technology, virtual world, new technologies, governments, citizens, urban management, smart city, transportation and smart environment, smart city, government, and smart economy. , people, and smart life, and 41 questions were asked and provided to the mentioned people. Then, according to the obtained outputs, three indices of convergent validity, composite reliability, and Cronbach’s alpha were used to evaluate the validity of the external model (measurement).
Conclusion
About the above, we can point out the significance of smart city relationships with smart transportation and environment, smart government and economy, smart people, and smart life. In the development of urban management, transportation, and the environment will be different with the use of technology. Regarding environmental empowerment, monitoring, and partnerships, a suitable platform can be provided to attract the participation of non-governmental organizations and local community-oriented centers, and about smart transportation systems, such as smart parking, and toll payment It is used electronically, which helps to reduce traffic and environmental pollution. It is also possible to reduce traffic and save time by using intelligent systems such as red light control, registration of violations, specifying the limits of the traffic plan, and intelligent routing software. Among other smart transportation approaches, we can mention the carpooling platform (synergy) to reduce fuel consumption and car side costs. There is no reason that due to new smart technologies, there is no need to be physically present to do many citizens’ affairs. Providing public and social services electronically and offline not only improves citizens’ access to services but also provides the possibility of using services regardless of any place. Among these cases, we can mention electronic banking (paying bills, etc.) which, in addition to saving citizens’ time, also reduces the paper-based process. Among other approaches to new technologies, we can mention the creation of new businesses, the self-employment ability of citizens, and the creation of science and technology parks. In the new global economy, startups are considered key players in economic development. The success of countries in the future will depend on the extent and manner of their growth and influence in their scientific, research, and strategic products. Countries with continuous progress in science, technology, and culture have been able to continuously improve the level of standards, to the extent that in the national and transnational arenas, they have brought the vast world markets under their control and their new knowledge and technologies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Smart Communication Technologies
  • Smart City
  • Smart City Components
  • Urban Management Development

[1] Mirkatooli N. Improving urban management. Report of the executive secretary of the United Nations Human Settlements Commission at the meeting in Nairobi 1993. [in Persian]
[2] Sarafi M. What is a Sustainable city? Quarterly Journal of Urban Management 2000, Vol 4:6-12. https://doi.org/10.1016/j.jdmm.2000.05.003. [in Persian]
[3] Nilforoshan S. Cities of the future: the center of human disaster or the platform of cultural balance. Geographical Quarterly 2001, Vol 3:1-22. [in Persian]
[4] Alexander D. Tomalty R. Smart Growth and Sustainable Development: Challenges, Solutions, and Policy Directions. Local Environment 2002, Vol 7:397-409. https://doi.org/ 10.22034/JTD.2002.93778.1148.
[5] Khayat M. Amini R. Recognition and Control of Urban Land Development Patterns through Inefficient Urban Region Emphasis on Smart Growth (Case Study: Yaftabad District) 2007. https://doi.org/20.1001.1.2 2286462.1382.10.37.37.6. [in Persian]
[6] Castells N. Smart Cities: Ranking of European Cities. Vienna University of Technology 2007.
[7] chen J. Fan K. Farn A. Frece Encouraging Mixed Use in Practice. Incentives, Regulations, and Plans: The Role of States and Nation-states in Smart Growth Planning. EdwardElgar Publishing 2007. https://doi.org/10.1016/j. tmp.2007.02.001.
[8] Pourahmad A. Akbarpour M. Skanroud S. Management of urban green space (Region 9 of Tehran Municipality). Journal of Human Geographic Research 2008, Vol 42:29-50. [in Persian]
[9] Sarmad V. Bazargan A. Hijazi E. Research Methods in Behavioral Sciences. Aghaz Publications 2008. [in Persian]
[10] Razavi S. Refahi A. Experiences of implementing e-municipality in Iran and other countries. International conference on e-municipality 2009. [in Persian]
[11] McKee R. SuperCorp: How vanguard companies create innovation, profits, growth, and social good. Crown Business. & Smart city building 2009. https://doi.org/10.1016/j. tmp.2007.02.001.
[12] Van Dijk A. Del Bo Ch. Mijkamp P. Smart cities in Europe. 3rd Central European Conference in Regional Science-CERS 2009, No 23:45-59. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2009.101487. 
[13] Nigg D. Lippke N. Maddock M. Helping CIOs understand “smart city” initiatives, Defining the smart city, its drivers, and the role of the CIO 2010. https://doi.org/10.1016/j.cie.2009.106005.
[14] Hobna A. Burton Jones O. The challenge of e-participation in the digital city: Exploring generational influences among community telecentre users. Telematics and Informatics 2011, Vol 28:204-214.
[15] Farahmandi I. Marvi M. Palizvan M. Necessities and obstacles to create a smart city. Fine Arts Magazine 2013, No. 41. [in Persian]
[16] Abedi T. Lotfiniya M. A review of integrated urban management articles in Mashhad 2013. [in Persian]
[17] Baradaran M. Challenges of Smart City. 8th Electronic Administrative System Conference (Intelligent administrative system that forms the basis of a wise government) 2015. [in Persian]
[18] Ameli S. Globalization Studies: Two Spatializations and Two Globalizations. Tehran: Samit Publications 2015. [in Persian]
[19] Hafeznia M. Explain the philosophy of geography. Space Planning and Planning 2019, Vol:18.
[20] Tavakolnia J. analysis of sustainability in Tehran metropolis. human geography researches 2020, Vol 70. https://doi.org/10.1016/j. socscimed.2020.114630. [in Persian]