شناسایی فضاهای همگانی ناامن در محله‌های شهری و بازطراحی آن‌ها با رویکرد ارتقای امنیت محیطی (مورد مطالعه: محله‌های نارمک، سنگلج، کارگر شمالی و باغ شاطر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

‌کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران‌

چکیده

مقدمه
با افزایش جمعیت و گسترش شتابان شهرنشینی و توسعۀ کالبدی شهرها به‌ویژه در کلان‌شهرها بحث امنیت محیطی به‌ویژه در محلات شهری بسیار مورد توجه قرار گرفت. فضاهای شهری همگانی درون محلات کلان‌شهری نیز جزء فضاهایی هستند که بالقوه زمینه‌ساز روی دادن برخی جرائم و آسیب‌های اجتماعی مانند سرقت، درگیری، اعتیاد و... هستند به‌ویژه اگر در طراحی این‌گونه فضاها اصول طراحی محیطی رعایت نشده باشد. در کلان‌شهر تهران نیز مسئلۀ کمبود و ضعف امنیت در فضاهای شهری در برخی محلات آن به‌شدت وجود دارد. بافت کالبدی فرسوده، منازل مخروبه و یا در حال ساخت، معابر تنگ و بن‌بست و سرپوشیده متعدد در محله از یک‌سو و تمرکز کم‌جمعیت به‌ویژه پس از تعطیلی بازار و نظارت همگانی پایین در برخی محلات تهران از سوی دیگر، زمینه را برای بروز مشکلات اجتماعی و پیدایش مکان‌های ناامن فراهم کرده است. نظریات و رویکردهای بسیاری برای رویارویی با این مشکل و ایجاد فضای شهری امن از سوی نظریه‌پردازان شهری مطرح ‌شده است. از مهم‌ترین نظریات ارائه‌شده در این خصوص پیشگیری از جرم از طریق طراحی محیطی است. این رویکرد که در طراحی‌های خود هم‌زمان با عوامل کالبدی، عوامل اجتماعی را نیز ملاک قرار می‌دهد زمینه‌های حذف و یا تعدیل نقاط جرم‌خیز و کور بافت را فراهم می‌سازد و با افزایش سطح حمایت و نظارت اجتماعی، به افزایش سطح امنیت در محله کمک می‌کند. پژوهش حاضر نیز باهدف بازطراحی فضاهای همگانی ناامن شهری با تأکید بر رویکرد طراحی محیطی در محله‌های با امنیت پایین انجام‌ گرفته است. 
مواد و روش‌ها
تحقیق حاضر در زمرۀ تحقیقات کمی‌ـ کیفی قلمداد می‌شود. بر اساس نوع، جزء تحقیقات کاربردی و بر اساس روش، جزء تحقیقات توصیفی‌ـ تحلیلی به شمار می‌رود. در این تحقیق شش بعد (نظارت، مدیریت و نگهداری، حمایت از فعالیت، ساختار، دسترسی و جابه‌جایی و حس مالکیت) در قالب 11 شاخص در سطح محلات مورد سنجش قرار گرفته است. روش گردآوری داده‌ها اسنادی‌ـ میدانی بوده است. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامۀ محقق‌ساخته، مشاهدات میدانی عمیق، مصاحبه و تصویربرداری از فضاهای شهری مورد نظر بوده است. جامعۀ آماری تحقیق ترکیبی از شهروندان محلات (384 نفر بر اساس فرمول کوکران) و متخصصان حوزۀ برنامه‌ریزی شهری (30 نفر) بوده‌اند. برای وزن‌دهی به معیارهای پژوهش و طبقه‌بندی محلات از روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) استفاده ‌شده است. پس از شناسایی محلۀ ناامن با استفاده از روش کیفی فضاهای شهری ناامن شناسایی‌شده و بر اساس ویژگی‌های طراحی محیطی از طریق، روش آنالیز و مورفولوژی (تحلیل ریخت‌شناسی) به بازطراحی فضاهای ناامن پرداخته‌ شده است. 
یافته‌ها
از دیدگاه جامعۀ خبرگانی پژوهش، معیار حمایت از فعالیت‌ها با نمرۀ 0/266 بالاترین امتیاز و معیار حس مالکیت با نمرۀ 0/085 کمترین درجۀ اهمیت را به خود اختصاص داده است. همچنین معیارهای ساختار محلات، دسترسی و جابه‌جایی، نظارت و مدیریت و نگهداری به‌ترتیب نمره‌های 0/207، 0/168، 0/145 و 0/130 را به خود اختصاص داده‌اند. از تحلیل داده‌های گردآوری‌شده در سطح محلات نمونه مشخص شد که محلۀ نارمک در چهار بعد ساختار محله، نظارت، حس مالکیت و مدیریت و نگهداری به‌ترتیب با کسب امتیاز 0/543، 0/469، 0/493 و 0/450 رتبۀ اول را به در موضوع امنیت محیطی فضاهای شهری کسب کرده است. در بدنۀ میدان‌های نارمک، اثری از کنج‌های پرت به چشم نمی‌خورد و بن‌بست‌های کوتاه و خوانا موجب شده تا بدنه‌های این فضاها، دارای قابلیت نمایانی مناسبی باشند. طبق آنچه از مدل به‌ دست‌ آمده است، محله‌‌های نارمک، کارگر شمالی، باغ شاطر و سنگلج به‌ترتیب با امتیاز 0/393، 0/330، 0/221 و 0/056 در رتبه‌های اول تا چهارم قرار گرفته‌اند؛ بنابراین محلۀ نارمک به‌عنوان امن‌ترین محله و محلۀ سنگلج در بخش مرکزی شهر تهران به ‌عنوان ناامن‌ترین محله ارزیابی ‌شده‌اند. جداره‌های محلۀ سنگلج، به دلیل همجواری با بازار، بسیار فعال بوده و این همجواری سبب شده تا طی روز، رفت‌وآمدهای غیر محلی زیادی به درون محله وجود داشته باشد و همین نکته از امنیت محله می‌کاهد. برای شناسایی بهتر کوچه‌ها و فضاهای ناامن در محلۀ سنگلج، محدودۀ مورد طراحی به سه پهنۀ شرقی، شمال غربی و جنوب غربی تقسیم‌ شد. در پهنۀ شرقی، ویژگی‌هایی مانند نبود نظارت روی کوچه‌ها، وجود انبارها، نبود سکنه و به دنبال آن نبود تعلق و مسئولیت سکنه نسبت به حضور گروه‌های آسیب‌پذیر و... دیده می‌شود. در پهنۀ شمال غربی ویژگی‌هایی همچون کمبود نور و روشنایی، کنج‌ها و تورفتگی‌های ناامن به‌وجود‌آمده بر اثر عقب‌رفتگی ساختمان‌ها در کوچه‌ها وجود داشته است. همچنین در پهنۀ جنوب غربی ویژگی‌هایی مانند افزایش حضور فروشندگان مواد مخدر در شب‌هنگام بازار طرخانی (هنگام تعطیلی)، استعمال مواد مخدر به ‌صورت علنی در ابتدای کوچه‌ها و دیگر موارد مشابه به چشم می‌خورد. کوچۀ خلص در محدودۀ شمارۀ دوم پهنۀ شرقی و کوچۀ حمامی در محدودۀ شمارۀ یک پهنۀ شمال غربی به دلیل موقعیت قرارگیری و وجود ناامنی بیشتر جهت طراحی و تحقق ایده‌ها انتخاب ‌شده‌اند. حفظ سردر قدیمی به‌ عنوان ورودی مجموعه از کوچۀ حمامی، تبدیل کنج و پاتوق معتادان به غرفه‌های صنایع‌دستی و غرفه‌های فرهنگی، بهسازی سردر و جدارۀ مغازه‌ها در خیابان شیشه‌گران و... از ایده‌های طراحی این فضای شهری ناامن است. ترمیم جداره‌ها و ساماندهی نمای ساختمان‌ها، حذف زوائد بصری در جداره‌ها جهت از بین بردن به‌هم‌ریختگی نماها در فضا، تخریب بنای فرسوده برای ایجاد گشودگی و طراحی کافه گالری فرش به سبب نزدیکی با محورهای فرش‌فروشی، تعبیه کیوسک نگهبانی (برای تقویت چشم ناظر) در ورودی کافه گالری و... از نکات قابل ‌مشاهده در طراحی‌های پیشنهادی برای ارتقای امنیت محیطی فضای کوچۀ خلص است.
نتیجه‌گیری
نتایج حاصل از مقایسۀ تطبیقی محله‌های مورد مطالعه نشان داد محلۀ نارمک در شرق تهران (منطقۀ 8) به‌ عنوان امن‌ترین محله و محلۀ سنگلج در بخش مرکزی تهران (منطقۀ 12) به ‌عنوان ناامن‌ترین محله از دید ساکنان ارزیابی ‌شده‌اند. درواقع این مقایسه به ما فرصتی برای بررسی و مقایسۀ اصول CPTED، در تمامی محلات و استفاده از نکات مثبت در محلات امن را می‌دهد و آموزه‌هایی را برای امن‌تر کردن محلۀ سنگلج ارائه کرد. نتایج نشان داد حدود 20 موقعیت یا فضای ناامن در سطح محلۀ سنگلج وجود دارد که از مهم‌ترین ویژگی‌های آن می‌توان به باز بودن کوچه‌ها و امکان راحت فرار مجرمان، کنج‌های ناامن به‌وجود‌آمده بر اثر عقب‌رفتگی ساختمان‌ها، کمبود نور و چراغ، کمبود خرده‌فروشی یا هر کاربری مرتبطی که حضورپذیری بیشتر و امنیت را به دنبال خود داشته باشد، حضور کارتن‌خواب‌ها و گروه‌های بزهکار و معتادان در برخی مسیرها اشاره کرد. درنهایت پژوهش حاضر نتایج پژوهش‌های قبلی در خصوص وجود فضاهای ناامن شهری در سطح برخی محلات و کاربرد تأثیرگذار معیارهای رویکرد پیشگیری از جرم در طراحی مجدد فضاهای ناامن شهری را تأیید می‌کند. علاوه بر این، ذکر این نکته ضروری است که امن کردن محلات شهری به‌ویژه در بخش مرکزی شهرها فقط با اقدامات کالبدی و طراحی امکان‌پذیر نیست، بلکه نیازمند هم‌زمان اقدامات اجتماعی، سیاست‌گذاری و مدیریتی نیز است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying Unsafe Public Spaces in Urban Neighborhoods and Redesigning Them with the Approach of Improving Environmental Security (Case Study: Narmak, Sangalaj, Kargar Shomali, and Bagh Shater Neighborhoods of Tehran)

نویسندگان [English]

  • Zahra Homafar
  • Ali Seifi Sasansara
Master’s degree in Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University, Central Tehran Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction 
With the increase in population and the rapid expansion of urbanization and the physical development of cities, especially in metropolises, the issue of environmental security, especially in urban areas, has received much attention. Public urban spaces within metropolitan areas are also among the spaces that potentially cause some crimes and social damages like theft, conflict, and addiction, especially if the principles of environmental design are not observed in the design of such spaces. In the metropolis of Tehran, there is also a problem of lack and weakness of security in urban spaces in some of its neighborhoods. Dilapidated physical structures, dilapidated or under-construction houses, many narrow and dead-end and covered passages in the neighborhood on the one hand, and low population concentration, especially after the closing of the market, and low public supervision in some neighborhoods of Tehran, on the other hand, has created the basis for social problems and unsafe places. Many theories and approaches have been proposed by urban theorists to face this problem and create a safe urban space. One of the most important ideas presented in this regard is crime prevention through environmental design (CPTED). This approach, which considers social factors in its designs along with physical factors, provides grounds for removing or adjusting criminal and blind spots and by increasing the level of social support and supervision, it helps to increase the level of security in the neighborhood. The current research has been carried out to redesign unsafe urban public spaces, emphasizing the environmental design approach in neighborhoods with low security.
Materials and Methods
The present research is considered quantitative-qualitative research. Based on the type, it is considered as applied research, and based on the method, it is considered as descriptive-analytical research. In this research, six dimensions (supervision, management and maintenance, activity support, structure, access and movement, and sense of ownership) have been measured in the form of 11 indicators at the neighborhood level. The method of data collection was document-field. The tools of data collection were a researcher-made questionnaire, in-depth field observations, interviews, and photography of the desired urban spaces. The statistical population of the research was a combination of residents (384 people based on Cochran’s formula) and specialists in the field of urban planning (30 people). The analytical Hierarchy Process (AHP) method has been used to weight research criteria and classify localities. After identifying the unsafe neighborhood using the qualitative method, unsafe urban spaces have been identified, and based on the features of environmental design through the method of analysis and morphology (morphological analysis), unsafe spaces have been redesigned.
Findings
From the perspective of the research expert community, the criterion of supporting activities with a score of 0.266 has the highest score and the criterion of sense of ownership with a score of 0.085 is the least important. Also, the criteria of neighborhood structure, access and movement, supervision and management, and maintenance have received scores of 0.207, 0.168, 0.145, and 0.130 respectively. The analysis of the data collected at the sample neighborhood level determined that the Narmak neighborhood was ranked 0.543, 0.469, 0.493, and 0.450 respectively in the four dimensions of neighborhood structure, supervision, sense of ownership, and management and maintenance. It has won first place in the issue of environmental security of urban spaces. In the body of Narmak Squares, there is no sign of extraneous corners, and the short and readable dead-ends have given the bodies of these spaces good visibility. According to what was obtained from the model, Narmak, North Kargar, Bagh Shater, and Sangalj neighborhoods are ranked first to fourth with scores of 0.393, 0.330, 0.221, and 0.056 respectively. Therefore, Narmak neighborhood has been evaluated as the safest neighborhood, and the Sangalaj neighborhood in the central part of Tehran as the most unsafe neighborhood. The walls of the Sangalj neighborhood are very active due to their proximity to the market, and this neighborhood has caused much non-local traffic to the neighborhood during the day, and this point reduces the security of the neighborhood. To better identify the alleys and unsafe spaces in the Sangalj neighborhood, the designed area was divided into three zones: East, North-West, and South-West. In the eastern zone, features such as the lack of supervision on the alleys, the presence of warehouses, the absence of residents, and the lack of sense of belonging and responsibility of the residents towards the presence of vulnerable groups can be seen. In the northwest area, there have been features like a lack of light lighting, unsafe corners, and indentations caused by the setback of buildings in the alleys. Also, in the southwest zone, features like the increase in the presence of drug dealers in the Tarkhani market at night (when it is closed), the use of drugs openly at the beginning of alleys, and other similar cases can be seen. Khals Alley in area number two of the eastern zone and Hamami Alley in area number one of the northwest zones have been chosen for the design and implementation of ideas due to their location and insecurity. Keeping the old entrance as the entrance to the bathroom alley, turning the corners and hangouts of drug addicts into craft stalls and cultural stalls, and improving the entrances and walls of the shops on Shishegaran Street are some of the design ideas of this unsafe urban space. Repairing the walls and arranging the facades of the buildings, removing visual excesses in the walls to eliminate the confusion of the facades in the space, demolishing the dilapidated building to create openness, and designing the carpet gallery cafe due to its proximity to the carpet shops, installing a security kiosk (to strengthen the observer’s eye) at the entrance Gallery cafe and... are some of the points that can be seen in the proposed designs to improve the environmental security of Khals alley.
Conclusion
The results of the comparative comparison of the studied neighborhoods showed that the Narmak neighborhood in the east of Tehran (District 8) was the safest neighborhood and the Sangalaj neighborhood in the central part of Tehran (District 12) was evaluated as the most unsafe neighborhood in the eyes of the residents. This comparison allows us to review and compare the principles of CPTED in all neighborhoods, use the positive points in safe neighborhoods, and provide lessons to make Sangalj neighborhood safer. The results showed that there are about 20 unsafe situations or spaces in the Sangalj neighborhood, the most important features of which are open alleys and the easy possibility of criminals to escape, unsafe corners caused by the setback of buildings, lack of light and lamp-pointed out, the lack of retail or any related use that seeks greater presence and security, the presence of cardboard sleeping quarters and groups of criminals and drug addicts in some routes. Finally, the current research confirms the results of previous studies regarding the existence of unsafe urban spaces in some localities and the effective use of crime prevention approach criteria in the redesign of unsafe urban spaces. In addition, it is important to mention that securing urban areas, especially in the central part of cities, is not possible only with physical measures and design, but also requires social, policy, and management measures.

کلیدواژه‌ها [English]

  • CPTED
  • Crime
  • Environmental Security
  • Sangalaj Neighborhood
  • Urban Space
[1] Azkia M, Mokhtarpour M. Measuring the impact of social values on the sense of urban security (case study: Tehran). Urban Sociological Studies, 2016; 21(7): 1-24. https://urb.dehaghan.iau.ir/article_653274.html?lang=fa [In Persian]
[2] Mapar M, Jafari MJ, Mansouri N, Arjmandi R, Azizinezhad R, Ramos TB. A composite index for sustainability assessment of health, safety and environmental performance in municipalities of megacities. Sustainable Cities and Society. 2020; 60:102164. https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102164
[3] Marome WA. Design Out Crime: Creating Safe and Sustainable Communities. Journal of Architectural/Planning Research and Studies (JARS). 2009;6(2):105-110. https://doi.org/10.56261/jars.v6i2.168766
[4] Ahmadi H, Afrasiabi H, Sourosh M. Study of Fear of Crime in High Crime Areas in Shiraz. Journal of Applied Sociology. 2009;20(2):65-80. https://dorl.net/dor/20.1001.1.20085745.1388.20.2.3.7[In Persian]
[5] Soleimani Meranjani M, Shamai A, Parizadi T, Ahmadi M. An Analysis of Urbanism, Community and Neighborhood in the Modern Metropolis (Case Study: Tehran Metropolis). Journal of Urban Social Geography. 2021;8(1):243-65. DOI: 10.22103/JUSG.2021.2041 [In Persian]
[6] Ghaffari A, Marjan Nematimehr M, Abdi S. Evolution of Crime Prevention through Environmental Design. Journal of Housing and Rural Environment. 2014;32(144):3-16. http://jhre.ir/article-1-554-en.html [In Persian]
[7] Bamanian M.R., Mahmoudinejad H, A research on measuring the factors affecting the sense of urban security, a case study: Kerman city. Urban Management. 2008; 19(9): 59-71. https://ensani.ir/fa/article/download/209663 [In Persian]
[8] Lee S, Lee C, Nam JW, Moudon AV, Mendoza JA. Street environments and crime around low-income and minority schools: Adopting an environmental audit tool to assess crime prevention through environmental design (CPTED). Landscape and Urban Planning. 2023; 232:104676. https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2022.104676
[9] Cozens PM, Saville G, Hillier D. Crime prevention through environmental design (CPTED): a review and modern bibliography. Property management. 2005;23(5):328-56. https://doi.org/10.1108/02637470510631483
[10] DeKeseredy WS, Donnermeyer JF, Schwartz MD. Toward a gendered second generation CPTED for preventing woman abuse in rural communities. Security Journal. 2009; 22:178-89. http://dx.doi.org/10.1057/sj.2009.3
[11] Reynald DM. Translating CPTED into crime preventive action: A critical examination of CPTED as a tool for active guardianship. European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; 17:69-81. https://doi.org/10.1007/s10610-010-9135-6
[12] Joladaran H. Analysis of Peripheral Urban Spaces with Security by Design Approach in order to mitigate Social Injury (Case Study: Peripheral Areas of Hamedan City). Haft Hesar J Environ Stud 2017; 5 (20) :19-3. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23225602.1396.5.20.4.6 [In Persian]
[13] Mahdinejad JD, Gholipour S. The Study of Security Indicators in Urban Parks from User’s Point of View with Emphasis on CPTED Theory. Journal of Environmental Science and Technology. 2020;22(5):197-211. 10.22034/JEST.2020.31697.4001 [In Persian]
[14] Akbarshahi M, Soheili J. The explanation of the relationship between physical factors and the quality of the concept of secondary domain with the level of social security of residents in residential settings in crime prevention based on the CPTED approach (Case study: Qazvin 400-unit residential complex). Journal of Housing and Rural Environment. 2022;40(176):45-56. http://dx.doi.org/DOI:%2010.22034/40.176.45 [In Persian]
[15] Sohn DW. Residential crimes and neighborhood-built environment: Assessing the effectiveness of crime prevention through environmental design (CPTED). Cities. 2016; 52:86-93. https://doi.org/10.1016/j.cities.2015.11.023
[16] Kim D, Park S. Improving community street lighting using CPTED: A case study of three communities in Korea. Sustainable cities and society. 2017; 28:233-41. https://doi.org/10.1016/j.scs.2016.09.016
[17] Arabi M, Naseri TS, Jahdi R. Use all generation of crime prevention through environmental design (CPTED) for design urban historical fabric (Case Study: The central area of Tehran Metropolis, Eastern Oudlajan). Ain Shams Engineering Journal. 2020;11(2):519-33. https://doi.org/10.1016/j.asej.2019.11.003
[18] Su N, Li W, Qiu W. Measuring the associations between eye-level urban design quality and on-street crime density around New York subway entrances. Habitat International. 2023; 131:102728. https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2022.102728
[19] Rafifah F, Tarigan SG. Study of Accessibility and Territoriality in CPTED Application in Vertical Residential (Case Study: BB Apartment and Rusun Apron, Greater Jakarta). InInternational Conference on Social Design Proceeding 2023 Jan 4 (Vol. 1). https://ojs.uph.edu/index.php/ICSD/article/view/6431/2884
[20] Salarifar, M., Masoomi, M. An investigation into the impact of physical-environmental factors in designing urban open spaces on increasing social safety in informal settlements (Case Study: Informal settlements in Sabzevar). 2017; 8(30): 145-162. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22285229.1396.8.30.9.5 [In Persian]
[21] Iqbal A, Ceccato V. Is CPTED useful to guide the inventory of safety in parks? A study case in Stockholm, Sweden. International criminal justice review. 2016;26(2):150-68. https://doi.org/10.1177/1057567716639353
[22] Ceccato V. Public space and the situational conditions of crime and fear. International Criminal Justice Review. 2016;26(2):69-79. https://doi.org/10.1177/1057567716639099
[23] Cozens P, Love T. A review and current status of crime prevention through environmental design (CPTED). Journal of Planning Literature. 2015;30(4):393-412. https://doi.org/10.1177/0885412215595440
[24] Ceccato V. Women’s victimisation and safety in transit environments. Crime prevention and community safety. 2017;19(3-4):163-7. http://dx.doi.org/10.1057/s41300-017-0024-5
[25] Chen G, Zhang S, Yan B, Miao S. Environmental safety evaluation of geopark based on CPTED concept and fuzzy comprehensive analysis. Plos one. 2021;16(11): e0260316. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0260316
[26] Kruger T, Landman K. Crime and the physical environment in South Africa: Contextualizing international crime prevention experiences. Built environment. 2008;34(1):75-87. http://dx.doi.org/10.2148/benv.34.1.75
[27] Elika S, Elika S. Reducing Crime in Reconstruction of Earthquake-Stricken Urban Areas through CPTED Approach with Emphasis on Crisis Management Cycle (Case Study: Bam Reconstruction after the 2003 Earthquake). Urban Management, 2012; 10(29): p. 305-320. https://sid.ir/paper/92249/fa
[28] Sakip SR, Abdullah A. Measuring crime prevention through environmental design in a gated residential area: A pilot survey. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012; 42:340-9. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2012.04.198 [In Persian]
[29] Kim D, Hong SW, Jeong Y. Crime prevention effect of the second-generation crime prevention through environmental design project in South Korea: An analysis. Social Sciences. 2019;8(6):187. https://doi.org/10.3390/socsci8060187
[30] UNICRI (United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI), and Massachusetts Institute of Technology (MIT)). Improving Urban Security through Green Environmental Design: New Energy for Urban Security.2011. http://www.unicri.eu/news/files/2011-04-01_110414_CRA_Urban_Security_sm.pdf
[31] Nourian F, Abdollahpour SS, Ghazi R, Ghazaei M. Assessment of the Impacts of Security on Livability of Urban Distressed Textures and Provision of Strategies to Improve It; Case Study: Ansar Neighborhood, Mashhad. Armanshahr Architecture & Urban Development. 2021;13(33):281-98. https://doi.org/10.22034/aaud.2021.137079.1583 [In Persian]
[32] Peeters MP, Vander Beken T. The relation of CPTED characteristics to the risk of residential burglary in and outside the city center of Ghent. Applied Geography. 2017; 86:283-91. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2017.06.012
[33] Beeler JN. Security Planning for Public Spaces: Testing a Proposed CPTED Instrument in Berlin, Germany (A thesis presented to the graduate school of the University of Florida in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in urban and regional planning). Gainesville: University of Florida. 2011.
[34] Behzadfar M, Abdi F, Mohammadi M. Evaluation of the criteria in the first generation of cpted approach on security of public space at dehkade farahzad of tehran based on anp model. 2013;6(10):119-34. https://www.armanshahrjournal.com/article_33313.html [In Persian]
[35] Ziegler EH. American cities, urban planning, and place-based crime prevention. The Urban Lawyer. 2007; 39(4):859-875. http://www.jstor.org/stable/23800959
[36] Ekblom P. Deconstructing CPTED… and reconstructing it for practice, knowledge management and research. European Journal on Criminal Policy and Research. 2011; 17:7-28. https://doi.org/10.1007/s10610-010-9132-9