بررسی روابط مؤلفه‌های مدل ارزیابی سیستم حمل‌ونقل شهری بر اساس شاخص‌های توسعۀ پایدار (مورد مطالعه: منطقۀ کلان‌شهری تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

3 استاد، گروه حمل‌ونقل، دانشکدۀ مهندسی عمران، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

4 استاد، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
یکی از مسائل مهمی که می‌تواند تعیین‌کنندۀ وضعیت یک شهر باشد و در شاخص‌های کیفیت فضای آن تغییراتی ایجاد کند، سیستم حمل‌ونقل شهری است. راه‌ها و سیستم حمل‌ونقل از عناصر مهم موجود در هر شهر هستند که ساختار کلی شهر را شکل می‌دهند. امروزه با رشد روزافزون جمعیت و توسعۀ ناشی از اتومبیل، حمل‌ونقل و ترافیک یکی از مشکلات شهرها است و به‌ویژه در مناطق کلان‌شهری که متشکل از یک شهر مادر و تعدادی شهر و شهرک اقماری است، این مشکل بیشتر است، چرا که جمعیت قابل توجهی در شهرهای اقماری سکونت گزیده و به واسطۀ اشتغال در شهر مادر، تردد هرروزه به آن دارند و در صورت نبود یک سیستم حمل‌ونقل مطمئن و برنامه‌ریزی شده، مشکلات شهر مادر را افزایش می‌دهند. تا زمانی که برنامه‌های شهری و مناطق کلان‌شهری و طرح‌های سیستم حمل‌ونقل مبتنی بر رفت و آمد خودروها تهیه شوند، دستیابی به سیستم حمل‌ونقل پایدار ممکن نخواهد بود. لذا نظامی برای ارزیابی سیستم حمل‌ونقل شهری مبتنی بر اصول پایداری و توسعۀ پایدار، متضمن بهبود شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی شهرهاست. مطالعۀ حاضر به عنوان بخشی از پژوهشی جامع‌تر که با هدف ارائۀ مدل ارزیابی سیستم حمل‌ونقل شهری بر اساس شاخص‌های توسعۀ پایدار در منطقۀ کلان‌شهری تهران صورت پذیرفته، انجام شده است و به دنبال آن است تا به بررسی استقلال یا وابستگی مؤلفه‌های مدل بپردازد. 
مواد و روش‌ها
پژوهش حاضر را می‌توان از نظر هدف کاربردی‌ـ توسعه‌ای و از منظر روش و دورۀ زمانی گردآوری داده‌ها، پژوهشی پیمایشی‌ـ مقطعی محسوب کرد که با رویکرد آمیخته انجام شد. به این‌منظور، در بخش کیفی با جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی، در بازۀ زمانی 2000 تا 2023، تعداد 43 مقاله در زمینه‌های مرتبط شناسایی شد و در نهایت، 41 مقاله به روش هدفمند انتخاب و وارد مرحلۀ تحلیل شدند. برای شناسایی روابط بین مؤلفه‌های مدل ارزیابی سیستم حمل‌ونقل شهری در منطقۀ کلان‌شهری تهران بر أساس شاخص‌های توسعۀ پایدار، از مدل‌سازی ساختاری‌ـ تفسیری بهره برده شد که مشارکت‌کنندگان این بخش 28 نفر از خبرگان حوزه‌های شهرسازی، حمل‌ونقل، اقتصاد، علوم اجتماعی و محیط‌ ز‌یست فعال در شهرداری تهران بوده است که به روش غیراحتمالی هدفمند و با الگوی گلوله برفی انتخاب شدند. در مرحلۀ بعد اعتبارسنجی مدل طراحی‌شده با روش مدل‌سازی معادلات ساختاری و با تکنیک حداقل مربعات جزئی صورت گرفت. جامعۀ آماری بخش کمّی شامل متخصصان حوزه‌های یادشده است که در منطقۀ کلان‌شهری تهران فعالیت می‌کنند و حجم نمونه 530 نفر است. مطالعات کتابخانه‌ای و پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری داده‌ها در نظر گرفته ‌شد که با روش روایی سازه، روایی همگرا و روایی واگرا اعتبارسنجی شد. اعتبارسنجی در بخش کیفی با استفاده از الگوی CASP انجام شد. مقاله‌های مورد بررسی در بخش کیفی براساس ده معیار این الگو ارزیابی شد و مقالات با امتیاز بالای 25 انتخاب شد. اعتبار پرسشنامه از طریق روایی محتوا (نظرخواهی از خبرگان) سنجیده شد که اعتبار آن مورد تأیید قرار گرفت. همچنین در یک مطالعۀ مقدماتی، آلفای کرونباخ کلی پرسشنامه برابر 0/856 محاسبه شد. بعد از توزیع پرسشنامه در نمونۀ منتخب، بررسی روایی پرسشنامه با بهره‌گیری از سه روش روایی سازه (مدل بیرونی)، روایی همگرا (AVE) و روایی واگرا صورت پذیرفت که بر اساس منابع، مقدار روایی همگرا (AVE) برای همۀ متغیرها لازم است از 0/5 بزرگ‌تر باشد. پایایی ترکیبی (CR) و ضریب آلفای کرونباخ هر یک از عوامل برای محاسبۀ پایایی تعیین شده است. میزان پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ همۀ ابعاد مدل باید از 0/7 بزرگ‌تر باشد. برای شناسایی مقوله‌های زیربنایی تحقیق و ارائۀ مدل اولیه از تحلیل فراترکیب استفاده شد. اعتبارسنجی مدل طراحی‌شده با روش حداقل مربعات جزئی صورت گرفت. تجزیه‌وتحلیل داده‌های فاز کیفی پژوهش با نرم‌افزار Maxqda و مرتبط با فاز کمی با نرم‌افزار Smart PLS انجام شد. 
یافته‌ها
از بررسی و تحلیل مقالات، تعداد 166 عدد شاخص‌ به دست آمد که در ادامه شاخص‌هایی که هم‌معنا بوده و یا به شکل‌ها و عبار‌ت‌های متفاوت تکرار شده بودند، حذف شدند و در نهایت، با مقوله و دسته‌بندی شاخص‌های نهایی، 9 مؤلفه (مقولۀ اصلی) و 53 شاخص (مقولۀ فرعی) حاصل شد. یافته‌های پژوهش نشان داد ‌مؤلفه‌های مدل نسبت به هم مستقل نیستند و مؤلفه‌های تولید آلاینده‌ها، منابع مصرفی، مصرف انرژی، عدالت و دسترسی، هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم در بخش سازه‌های مستقل و مؤلفه‌های رفاه اقتصادی، ایمنی سفر، بهداشت و سلامت انسانی، سازگاری زیست‌محیطی در بخش سازه‌های وابسته قرار دارند و ارتباط به صورتی است که مجموعه هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و عدالت و دسترسی بر مصرف انرژی تأثیر می‌گذارند. منابع مصرفی و تولید آلاینده‌ها بر هم اثر گذاشته و درمجموع‌ به سازگاری زیست‌محیطی منجر می‌شود. در نهایت از طریق بهداشت و ایمنی سفر دستیابی به رفاه اقتصادی میسر می‌شود. همچنین در بخش اعتبارسنجی مدل، شاخص GOF برابر 0/616 به دست آمد که از 0/36 بزرگ‌تر است. شاخص RMS_theta میزان 0/102 به دست آمد که از 0/12 کمتر است. شاخص SRMR نیز 0/050 محاسبه شد که از 0/08 کمتر است، بنابراین برازش مدل مطلوب است. 
نتیجه‌گیری
نتایج پژوهش نشان داد هزینه‌های مستقیم و غیرمستقیم و عدالت و دسترسی بر مصرف انرژی تأثیر می‌گذارند. در نتایج مطالعۀ هیرای و کامیم (2022) نیز به تأثیرگذاری مؤلفۀ عدالت اشاره شده و از این منظر با نتایج پژوهش حاضر هماهنگ است. دیدگاه جامع به آن دلیل مهم است که مرزهایی را تعریف می‌کند که در آن همۀ بخش‌ها باید به صورت جمعی فعالیت کنند. این دیدگاه همچنین به توجه بیشتر به کیفیت زندگی دعوت می‌کند و تجزیه‌و‌تحلیل عدالت را دربرمی‌گیرد تا تأثیرات توزیعی حمل‌ونقل بین مناطق و کشورها را طی زمان شامل شود. در مقابل، دیدگاه حمل‌ونقل‌محور هم به دلیل در نظر داشتن اهداف خاص بخشی که تدوین سیاست‌ها و برنامه‌های حمل‌ونقل را هدایت می‌کند، مهم است. ضمن اینکه باید اذعان داشت که برخی از تصمیمات با دیدگاه حمل‌ونقل‌محور مناسب‌تر و مرتبط‌تر اتخاذ خواهند شد.
همچنین، نشان داده شد منابع مصرفی و تولید آلاینده‌ها اثر متقابل دارد و به سازگاری زیست‌محیطی منجر می‌شود. در نتایج مطالعات پترسون و همکاران (2021) و‌ محمدپور و همکاران (1401) نیز به مؤلفۀ حداقل‌رسانی تولید آلاینده‌ها اشاره شده و از این منظر با نتایج پژوهش حاضر سازگاری دارد. برخی از خروجی‌های کلیدی زیست‌محیطی (یا آلاینده و پسماند) شامل پسماندهای خطرناک ناشی از اسقاط وسایل نقلیه، انتشار سر‌و‌صدا، آلودگی هوای محلی و تغییرات آب‌و‌هوایی است. با اینکه پیشرفت قابل توجهی در نسبت پسماندهای قابل بازیافت وسیلۀ نقلیه در پایان عمر خودروها انجام شده است، تخمین زده می‌شود که حدود 25 درصد از یک وسیلۀ نقلیه غیرقابل بازیافت باقی بماند و بسیاری از این موارد می‌توانند خطرناک تلقی شوند. همچنین، آلودگی صوتی ناشی از ترافیک می‌تواند الگوی خواب را مختل کند، بر عملکرد شناختی تأثیر بگذارد و برخی از مشکلات قلبی‌ـ عروقی را تشدید کند. از آنجا که آلودگی صوتی به میزان فعالیت‌های در حال انجام و شدت سر‌و‌صدای آن فعالیت‌ها مربوط می‌شود، تعجب‌آور نیست که عمدتاً یک مشکل شهری است. 
در نهایت دستاوردهای پژوهش نشان داد از طریق بهداشت و ایمنی سفر دستیابی به رفاه اقتصادی میسر می‌شود. این مهم در نتایج مطالعۀ مرزی و همکاران (1401) مورد تأیید قرار گرفته است. سیستم حمل‌ونقل علاوه بر منافع اقتصادی قابل توجه، هزینه‌های اقتصادی نیز ایجاد می‌کند. حوادث رانندگی جاده‌ای و کیفیت هوا هر دو منجر به از دست دادن زندگی یا کاهش کیفیت زندگی می‌شود که از نظر بهره‌وری از دست رفته و رفاه کمتر شهروندان، هزینه‌های مستقیم برای اقتصاد دارد. همچنین، فراهم کردن سیستم حمل‌ونقل و یارانه‌های مربوط به مسافران برای دولت هزینه‌هایی دارد که باید از طریق مالیات یا دریافت کرایه تأمین شوند. لذا پیاده‌سازی مدل ارائه‌شده در پژوهش حاضر، با کاهش هزینه‌های حاشیه‌ای، به افزایش رفاه اقتصادی در کشور کمک شایانی می‌‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Study of the Relationships between the Components of the Urban Transportation System Evaluation Model Based on Sustainable Development Indicators (Case Study: Tehran Metropolitan Area)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Hossein Norouzi 1
  • Mohammad Javad Kameli 2
  • Shahriar Afandizadeh 3
  • Jamshid Salehi Sadaghiani 4
1 Ph.D candidate Department of Public Administration, Faculty of Economics and Management, Science and Research Branch of Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Public Administration, Amin University of Police Sciences, Tehran, Iran
3 Professor, department of transportation, faculty of civil engineering, Iran university of science and technology, Tehran, Iran
4 Professor, Faculty of Management and Accounting, Allameh Tabatabei University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction 
One of the important issues that can determine the status of a city and make changes in the quality indicators of its space is the urban transportation system. Roads and transportation systems are important elements in every city that shape the overall structure of the city. Today, with the ever-increasing population growth and development caused by cars, transportation and traffic is one of the problems of cities, especially in metropolitan areas that consist of a mother city and several satellite cities and towns, this problem is greater, because a significant population They live in satellite cities and because of their employment in the mother city, they travel to it every day, and in the absence of a reliable and planned transportation system, they increase the problems of the mother city. As long as city and metropolitan area programs and transportation system plans are prepared with the car-oriented approach, it will not be possible to achieve a sustainable transportation system. Therefore, a system for evaluating the urban transportation system based on the principles of sustainability and sustainable development implies the improvement of economic, social, and environmental indicators of cities. The present study was carried out as a part of more comprehensive research to provide an evaluation model of the urban transportation system based on sustainable development indicators in the metropolitan area of Tehran, and it seeks to examine the independence or dependency of the components of the model.
Materials and Methods
The current research can be considered applied-developmental in terms of its purpose, and in terms of the method and period of data collection, it can be considered survey-cross-sectional research that was conducted with a mixed approach. For this purpose, in the qualitative section, by searching the databases, 43 articles were identified in related fields between 2000 and 2023, and finally, 41 articles were selected in a targeted way and entered the analysis stage. To identify the relationships between the components of the evaluation model of the urban transportation system in the metropolitan area of Tehran based on sustainable development indicators, structural-interpretive modeling was used. The participants of this section were 28 experts in the fields of urban planning, transportation, economy, social sciences, and environment active in Tehran municipality, who were selected in a non-probability, purposeful way and with a snowball pattern. In the next step, the validation of the designed model was done with the method of structural equation modeling and the partial least squares technique. The statistical population of the quantitative part includes specialists in the aforementioned fields who work in the metropolitan area of Tehran, and the sample size is 530 people. Library studies and questionnaires were considered as data collection tools, which were validated using construct validity, convergent validity, and divergent validity methods. Validation was performed in the qualitative section using the CASP model. The reviewed articles in the qualitative section were evaluated based on the ten criteria of this model and the articles with a score above 25 were selected. The validity of the questionnaire was measured through content validity (opinions from experts) and its validity was confirmed. Also, in a preliminary study, the total Cronbach’s alpha of the questionnaire was calculated as 0.856. After distributing the questionnaire to the selected sample, the validity of the questionnaire was checked using three methods construct validity (external model), convergent validity (AVE), and divergent validity. is greater than 0.5. Composite reliability (CR) and Cronbach’s alpha coefficient of each factor were determined to calculate reliability. The combined reliability and Cronbach’s alpha of all dimensions of the model should be greater than 0.7. Meta-composite analysis was used to identify the underlying categories of the research and provide the initial model. Validation of the designed model was done by the partial least squares method. Data analysis of the qualitative phase of the research was done with Maxqda software and related to the quantitative phase with Smart PLS software.
Findings
From the review and analysis of the articles, several 166 indicators were obtained, then the indicators that had the same meaning or were repeated in different forms and expressions were removed, and finally, with the category and classification of the final indicators, 9 components (main category) and 53 indicators (subcategory) were obtained. The findings of the research showed that the components of the model are not independent of each other and the components of pollutant production, consumption resources, energy consumption, justice and access, direct and indirect costs in the sector of independent structures, and the components of economic well-being, travel safety, health and human health, environmental compatibility are in the dependent structures section and the relationship is such that the set of direct and indirect costs and justice and access affect energy consumption. Consuming sources and production of pollutants interact and lead to environmental compatibility. Finally, economic prosperity can be achieved through travel health and safety. Also, in the model validation section, the GOF index was obtained as 0.616, which is greater than 0.36. The RMS_theta index was 0.102, which is less than 0.12. The SRMR index was also calculated as 0.050, which is less than 0.08, so the fit of the model is favorable.
Conclusion
The results of the research showed that direct and indirect costs and justice and access affect energy consumption. In the results of Hirai and Kamim’s study (2022), the effectiveness of the justice component is also mentioned, and from this point of view, it is consistent with the results of the present study. The comprehensive view is important because it defines the boundaries in which all the departments should work collectively. This perspective also calls for greater attention to quality of life and includes equity analysis to include the distributive effects of transportation between regions and countries over time. On the other hand, the transportation-oriented perspective is also important because of considers the specific goals of the sector that guide the development of transportation policies and programs. In addition, it should be acknowledged that some decisions will be made with a more appropriate and relevant transportation perspective.
It was also shown that the consumption of resources and pollutant production have mutual effects and lead to environmental compatibility. In the results of the studies of Patterson et al. (2021) and Mohammadpour et al. Some of the key environmental outputs (or pollutants and waste) include hazardous waste from vehicle scrapping, noise emissions, local air pollution, and climate change. Although significant progress has been made in the proportion of recyclable vehicle waste at the end of a vehicle’s life, it is estimated that about 25% of a vehicle remains unrecyclable, and much of this can be considered hazardous. Also, noise pollution caused by traffic can disrupt sleep patterns, affect cognitive function, and aggravate some cardiovascular problems. Since noise pollution is related to the number of ongoing activities and the noise intensity of those activities, it is not surprising that it is mainly an urban problem.
Finally, the results of the research showed that it is possible to achieve economic well-being through travel health and safety. This importance has been confirmed in the results of Marzi et al.’s study (1401). In addition to significant economic benefits, the transportation system also creates economic costs. Road traffic accidents and air quality both lead to loss of life or decrease in quality of life, which has direct costs for the economy in terms of lost productivity and less well-being of citizens. Also, providing the transportation system and subsidies for passengers has costs for the government that must be financed through taxes or fare collection. Therefore, the implementation of the model presented in the current research, by reducing the marginal costs, helps to increase the economic well-being of the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation Model
  • Metropolitan Complex
  • Mixed Approach
  • Sustainable Development Indicators
  • Urban Transportation System Evaluation
[1] Mohammadpour, Saber; Hamidi, Arman; Faridifeshtami, great; Roshan, Mitra. (2023). Investigating the effect of citizens’ mental attitudes on the amount of public transportation use. Geography and Development of Urban Space, 10 (20), 45-65. https://doi.org/10.22067/jgusd.2022.71448.1072 [In Persian]
[2] Haiderpur, Afshin; Jabri, Robabe. (2021). sustainable transportation in Iran; Measurement and analysis of related indicators. Urban Economics and Planning, 2(4), 247-264. https://doi.org/10.22034/UE.2022.02.04.01 [In Persian]
[3] Diana, M., Esfandabadi, Z. S., & Zanetti, M. C. (2022). Carsharing services in sustainable urban transport: An inclusive science map of the field. Journal of Cleaner Production, 357, 969-981. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131981 
[4] Hepburn, C., Qi, Y., Stern, N., Ward, B., Xie, C., & Zenghelis, D. (2021). Towards carbon neutrality and China’s 14th Five-Year Plan: Clean energy transition, sustainable urban development, and investment priorities. Environmental Science and Ecotechnology, 8, 120-130. https://doi.org/10.1016/j.ese.2021.100130 
[5] Nikitas, A., Chatziioannou, I., Tzouras, P. G., Bakogiannis, E., Alvarez-Icaza., & Rexfelt, O. (2023). Ranking sustainable urban mobility indicators and their matching transport policies to support liveable city Futures: A MICMAC approach. Transportation Research Interdisciplinary Perspectives, 18, 773-788. https://doi.org/10.1016/j.trip.2023.100788 
[6] Azizian, Ghulam; Rizvani, Ali Asghar; Rajabi, Azita. (2022). Presenting the optimal model of urban transportation in Tehran with an emphasis on localized clean energies. Geography and Regional Planning, 12(46), 284-312. https://www.doi.org/10.22034/jgeoq.2022.138286 [In Persian]
[7] Yousefnejad, Massoud; Pouratakash, Mehsa; Siddiqui, Ali. (2022). Measuring citizens’ satisfaction with public transportation management. Geography and Human Relations, 5(1), 175-195. https://dorl.net/dor/20.1001.1.26453851.1401.5.2.11.2 [In Persian]
[8] Bakhshisanjdari, Reza; Daryabari, Seyed Jamaluddin. (2020). Investigating the smartness of urban transportation systems in line with the sustainable development of cities. Urban Economics and Management, 8 (32),31-46. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1399.8.32.3.0 [In Persian]
[9] Tehran Urban Research & Planning Center. (2018). Rail connection of satellite towns with mother metropolises: dos and don’ts. [In Persian]
[10] Mansourian, Fatemeh and Khazaei, Saeed and Shariat Panahi, Seyed Payman and Mushfaq, Mahmoud. (2015). Factors affecting the increase in the population of metropolises from the point of view of experts: case study, Tehran city. Quarterly journal of interdisciplinary studies in humanities. Volume 8, Number 1. http://dx.doi.org/10.7508/isih.2016.29.002 [In Persian] 
[11] Jomepour, Mahmoud and Talebian, Neda. (2018). A comparative study of the effect of the metropolis of Tehran on the marginalization of the suburbs (the case study of the cities of Shahryar and Lavasan). Local development (rural-urban). Volume 10, Number 1. https://doi.org/10.22059/jrd.2018.68407 [In Persian]
[12] Rahmani, Teimur and Hassanzadeh, Ebrahim. (2012). The effect of immigration on economic growth and regional integration in Iran. Economic Modeling Research Quarterly. Number 5. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286454.1390.2.5.5.4 [In Persian]
[13] Hatami-Nejad, Hossein and Zamani, Zahra and Haji-Nejad, Sadegh and Judri, Mohammad. (2013). Pathology of new cities in Iran. Sepehr Volume 22, Number 88. https://dorl.net/dor/20.1001.1.25883860.1392.22.88.2.5[In Persian]
[14] Tehran Urban Research & Planning Center. (2018). Compilation of strategies for managing the effects of satellite cities trips on Tehran city based on collecting tolls and explaining its requirements and methods. Tehran: Tehran Center for Studies and Planning. [In Persian]
[15] Marzi, Rojin; The territory, Sayde Sepideh; Abbaspour, Golshan. (2022). Evaluation of Kermanshah urban train project based on sustainable urban transportation system. Urban and Regional Policy, 1(2) , 66-84; https://sanad.iau.ir/fa/Article/725278?FullText=FullText [In Persian].
[16] Parsaeian, Atefe. (2022). Measuring the impact of the urban transportation system on improving the environmental quality of urban spaces. Urban Futures, 2(1),79-95. https://doi.org/10.30495/uf.2022.1957081.1039he [In Persian]
[17] Mishra, A. R., Rani, P., Cavallaro, F., Hezam, I. M., & Lakshmi, J. (2023). An integrated intuitionistic fuzzy closeness coefficient-based OCRA method for sustainable urban transportation options selection. Axioms, 12(2), 144. https://doi.org/10.3390/axioms12020144 
[18] Naderan, Ali; Ghahramanlou, Amir; Safarzadeh, Mahmoud, & Javanshir, Hassan. (2022). Mechanism of influence of urban form and land use on transportation and air pollution of Tehran metropolis. Bagh Nazar, 19(109), 35-46. https://doi.org/10.22034/bagh.2022.323127.5086 [In Persian]
[19] Satterthwaite, D. (2006). Barbara ward and the origins of sustainable development (pp. 1-76). London, UK: International Institute for Environment and Development (IIED). https://www.iied.org/sites/default/files/pdfs/migrate/11500IIED.pdf 
[20] Hirai, T., & Comim, F. (2022). Measuring the sustainable development goals: A poset analysis. Ecological Indicators, 145, 589-605. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2022.109605 
[21] Gatta, V., Marcucci, E., Nigro, M., & Serafini, S. (2019). Sustainable urban freight transport adopting public transport-based crowdshipping for B2C deliveries. European Transport Research Review, 11(1), 1-14. https://doi.org/10.1186/s12544-019-0352-x 
[22] Goldman, T., & Gorham, R. (2006). Sustainable urban transport: Four innovative directions. Technology in society, 28(1-2), 261-273. https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2005.10.007 
[23] Diao, M. (2019). Towards sustainable urban transport in Singapore: Policy instruments and mobility trends. Transport policy, 81, 320-330. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2018.05.005 
[24] Pettersson, F., Stjernborg, V., & Curtis, C. (2021). Critical challenges in implementing sustainable transport policy in Stockholm and Gothenburg. Cities, 113, 143-153. https://doi.org/10.1016/j.cities.2021.103153
[25] Shao, Y., Wang, C., Berres, A., Yoshioka, J., Cook, A., & Xu, H. (2022). Computer vision-enabled smart traffic monitoring for sustainable transportation management. In International Conference on Transportation and Development, 20 (1), 34-45. https://doi.org/10.1061/9780784484319.004 
[26] Pamucar, D., Deveci, M., Gokasar, I., Tavana, M., & Köppen, M. (2022). A metaverse assessment model for sustainable transportation using ordinal priority approach and Aczel-Alsina norms. Technological Forecasting and Social Change, 182, 761-778. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2022.121778 
[27] Eskandarithani, Mohammad; Moradi, Mahmoud; Moradi, Afsane. (2019). Investigating the factors affecting sustainable urban transportation based on the studied green economy theory. Research and urban planning, 10 (37), 13-24. https://sid.ir/paper/220326/fa [In Persian]
[28] Marjani, Teimor; Pourabdi, Mohammad Reza; Saidi, Leila; Alireza, Mino. (2018). Presenting a sustainable technology evaluation model in Tehran’s urban transportation field. Urban Economics and Management, 6 (22), 1-18. http://dorl.net/dor/20.1001.1.23452870.1397.6.22.2.5 [In Persian]
[29] Beck, C. T. (2002). A meta-synthesis of qualitative research. MCN: The American Journal of Maternal/Child Nursing, 27(4), 214-221. http://dx.doi.org/10.1097/00005721-200207000-00004 
[30] Zimmer, L. (2006). Qualitative meta‐synthesis: a question of dialoguing with texts. Journal of Advanced Nursing, 53(3), 311-318. https://doi.org/10.1111/j.1365-2648.2006.03721.x 
[31] Finegold-Kant, Debra. (2021). A Guide to Qualitative Metasynthesis. Translated by Nima Eskandari. Tehran: Hime. [In Persian]
[32] Sandelowski, M., & Barroso, J. (2006). Handbook for synthesizing qualitative research. springer publishing company.
[33] Azar, Adel (2018). Operations research: Concepts and applications of linear programming. Organization for Studying and Compiling Humanities Books of Universities. [In Persian]
[34] Habibi, Arash; Afridi, Sanam (2022). Multi-indicator decision-making, Tehran: Naron Publications. [In Persian]
[35] Habibi, Arash; Kolahi,Bahareh (2022). Structural equation modeling and factor analysis. Tehran: Academic Center for Education, Culture, and Research (ACECR), second edition. [In Persian]
[36] Habibi, Arash; Jalalnia, Rahela. (2023). partial least squares. Tehran: Narun. [In Persian]
[37] Chin, W. W. (1998). The partial least squares approach to structural equation modeling. Modern methods for business research, 295(2), 295-33.