بازخوانی عوامل مؤثر برافزایش حس تعلق در پیاده‌راه‌های شهری (نمونۀ موردی: پیاده‌راه شهید چمران شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار طراحی شهری، بخش شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانش‌آموختۀ مهندسی شهرسازی، بخش شهرسازی، دانشکدۀ هنر و معماری، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

مقدمه
نیاز‌های فردی و اجتماعی انسان که باید مورد توجه طراحان فضاهای شهری قرار گیرد شامل مواردی همچون ارتباط عاطفی با مکان و احساس تعلق به آن است. با توجه به اهمیت شناخت عوامل مؤثر بر ایجاد حس تعلق مکانی در طراحی فضا‌های شهری، هدف این پژوهش مطالعۀ عوامل تأثیر‌گذار بر ایجاد حس تعلق در یک فضای شهری و به صورت خاص پیاده‌راه‌های شهری است. حس مکان یک ساختار چندبعدی و پیچیده است که برای توصیف رابطۀ بین شهروندان و فضاهای شهری مورد استفاده قرار می‌گیرد. این ویژگی توسط استفاده‌کنندگان از آن فضاها ادراک می‌شود و در نهایت، منجر به خاص و منحصربه‌فرد شدن یک مکان می‌شود. هدف این پژوهش، بازخوانی عوامل و معیارهای تأثیرگذار بر ایجاد و افزایش حس تعلق در فضای شهری و به صورت خاص در پیاده‌راه‌های شهری به عنوان یکی از فضاهای شهری مورد استفاده در شهرهای امروزی است. در این راستا با توجه به بالقوگی‌های پیاده‌راه شهید چمران شیراز در مجاورت بلوار چمران به عنوان نمونۀ مورد مطالعه، این پژوهش در پی آن است تا با توجه به مطالعات میدانی و مصاحبه با استفاده‌کنندگان آن به تحلیل یکپارچه محدوده و مجموعه‌ای از راهبردهای مکان‌محور و خردمقیاس به منظور افزایش میزان حس تعلق استفاده‌کنندگان از این فضای شهری دست یابد که در نهایت منجر به ایجاد خاطرات جمعی در این فضا شود.
مواد و روش‌ها
این پژوهش از نظر هدف، پژوهش‌ کاربردی است و از رویکردهای توصیفی‌ تحلیلی بهره می‌گیرد، و از روش آمیخته کمی‌ کیفی در آن استفاده شده است. روش‌های گردآوری اطلاعات آن به چهار دسته اطلاعات کتابخانه‌ای، میدانی و تحلیل‌های صورت‌گرفته به کمک ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی است که در نهایت نیز تکمیل پرسشنامه از استفاده‌کنندگان پیاده‌راه چمران و تحلیل آن به وسیلۀ آزمون تی در نرم‌افزار SPSS مورد استفاده بوده است. در خصوص گردآوری اطلاعات پژوهش مربوط به ادبیات موضوع و پیشینۀ پژوهش و پیشینۀ محدودۀ مورد‌پژوهی از اطلاعات کتابخانه‌ای و جهت جمع‌آوری اطلاعات به منظور شناخت و سنجش بافت از لحاظ معیارهای حس تعلق در پیاده‌راه شهید چمران شیراز از روش میدانی و روش ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM)، استفاده شده است. عمدۀ ابزارهای استفاده‌شده در روش میدانی شامل مصاحبۀ نیمه‌‌ساختاریافته با افراد محلی، تکمیل پرسشنامۀ تهیه‌شده با توجه به شاخص‌های به‌دست‌آمده از مطالعات مبانی نظری، عکس‌برداری و مشاهده بوده است. در این پژوهش در دو بازه زمانی مختلف (صبح و عصر) که کاربران بیشتری در محدودۀ پژوهش حضور دارند، مصاحبه و پاسخ‌دهی به پرسشنامه به کمک 90 نفر از استفاده‌کنندگان از پیاده‌راه، ساکنان محدوده و شاغلان در اطراف آن صورت گرفته است.
یافته‌ها
از آنجا که این پژوهش به دنبال سنجش میزان حس تعلق در پیاده‌راه شهید چمران و ارائۀ استراتژی‌های مکانی برای افزایش آن است، بر همین اساس و بر مبنای معیارها و زیرمعیارهای سنجیده‌شده در این محدوده، براساس ابعاد کلان اصول ایجاد حس تعلق مکانی در پیاده‌راه‌های شهری منتج از چارچوب نظری، پس از شناسایی مهم‌ترین قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها از جدول سوات، آن‌ها در ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی قرار گرفتند. از نتایج حاصل‌شده می‌توان دریافت که پیاده‌راه شهید چمران با توجه به وضعیت عوامل داخلی، در حال حاضر دارای وضعیت مناسب و قابل قبولی نبوده و عوامل ضعف این خیابان بر قوت آن غلبه دارد. از طرفی، با توجه به نمرۀ نهایی ماتریس عوامل خارجی، این پیاده‌راه وضعیت نسبتاً مناسب و قابل قبولی داشته و فرصت‌های موجود در این محدوده از تهدیدهای احتمالی امتیاز بیشتر دارد. به این‌ترتیب استراتژی‌های محافظه‌کارانه انتخاب شد که با استفاده از روش ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی، اولویت و امتیاز هر یک از استراتژی‌های پیشنهادی با این رویکرد در پیاده‌راه چمران پیشنهاد شد. جذاب‌ترین راهبردها به منظور جبران ضعف‌ها و بهره‌برداری از فرصت‌ها «بازتعریف کاربرد فضاهای موجود در طول مسیر پیاده‌راه به منظور تقویت فعالیت‌های اجتماعی»، «ترکیب عناصر فضایی و پوشش گیاهی به منظور ایجاد تعادل در تناسبات فضایی محیط»، «تقویت نورپردازی و بهبود وضعیت آن در مسیر پیاده‌راه»، «بهبود وضعیت دسترسی پیاده در طول مسیر و تقویت همه‌شمولی در طول آن»، «بازتعریف ورودی فضاها و نیز تقویت تعین فضایی در طول مسیر پیاده‌راه»، «تقویت خوانایی در طول مسیر پیاده‌راه» بوده است. در نهایت اولویت استراتژی‌های فضایی در پیاده‌راه شهید چمران مشخص شد.
نتیجه‌گیری
بی‌تردید یکی از عوامل تأثیرگذار بر حضور شهروندان در پیاده‌راه‌های شهری به عنوان فضایی جدید در شهرهای امروزی، میزان حس تعلق آن به این فضاست. در نتیجه اتخاذ استراتژی‌هایی مکان‌مبنا به منظور افزایش کیفیت محیطی این فضای شهری حائز اهمیت است. این پژوهش در صدد بررسی و شناخت معیارها و زیرمعیارها تأثیرگذار بر حس تعلق شهروندان در پیاده‌راه‌های شهری و ارزیابی آن‌‌ها در پیاده‌راه شهید چمران شیراز به منظور سنجش وضعیت آن از لحاظ میزان حس تعلق شهروندان به این فضای شهری و ارائۀ استراتژی‌هایی برای افزایش میزان حس تعلق در آن به منظور پاسخ‌دهی به سؤال‌های مطرح‌شده در پژوهش است. به همین منظور، پس از مرور مبانی نظری موجود در ارتباط با موضوع مورد پژوهش و استخراج چارچوب نظری، معیارها و زیرمعیارهای حس تعلق در یک پیاده‌راه شهری در این محدوده مورد تحلیل و ارزیابی قرار گرفته است. در این راستا، ابتدا به کمک برداشت‌های میدانی در ساعت‌های مختلفی از روز براساس میزان مراجعه‌کنندگان به این پیاده‌راه شهری و مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و گفت‌وگو با استفاده‌کنندگان از این فضا و تکمیل پرسشنامه برمبنای مبانی‌نظری موضوع، وضعیت موجود این پیاده‌راه ارزیابی شده و سپس به کمک ماتریس ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، نوع استراتژی‌های لازم برای بهبود وضعیت این پیاده‌راه مشخص شده است. استراتژی‌های اتخاذ‌شده توسط ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی، QSPM، در این فضای شهری براساس تحلیل‌های صورت‌گرفته از نوع محافظه‌کارانه بوده و در راستای بهره جستن از فرصت‌های بالقوه در این محدوده به منظور غلبه بر ضعف‌های موجود است. 
همچنین، استراتژی استفاده از فضاهای متنوع موجود در پیاده‌راه به منظور تعریف فعالیت‌های موقت یا دائمی در مسیر پیاده‌راه، بالاترین میزان جذابیت در بین سایر استراتژی‌های پیشنهادی را به دست آورده است و با توجه به اینکه محدودۀ پیاده‌راه شهید چمران در مجاورت با کاربری‌های متنوعی قرار دارد، تعریف فضاهای منعطف و گوناگون به منظور تشویق مردم به حضور در این فضای شهری و انجام فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی گوناگون می‌تواند میزان ارتباط استفاده‌کنندگان با این فضا را بیش از پیش افزایش دهد و در کنار ایجاد خاطرات جمعی برای آنان به احیای حس تعلقشان نسبت به این محیط بینجامد. از جمله سایر راهکارهایی که در نهایت به منظور بهبود وضعیت فعلی پیاده‌راه چمران برگزیده شده‌اند، می‌توان به ترکیب عناصر فضایی و پوشش گیاهی، تقویت نورپردازی و نیز بهبود وضعیت دسترسی اشاره کرد. همان‌طور که پیداست راهکارهای یادشده، ماهیت خرد و مکان‌محور داشته و به دنبال اصلاحات کوچک در وضعیت فعلی محدوده هستند؛ که با توجه به نتایج پرسشنامه، مصاحبه‌ها و مشاهدات نشان از رضایت نسبی استفاده‌کنندگان از فضای یادشده و نیز عملکرد موفق این فضا به عنوان پیاده‌راه شهری است.
به این‌ترتیب حس تعلق به مکان زندگی، یکی از مباحث مهم در حوزۀ مطالعات شهری است؛ به طوری که حس تعلق بالای شهروندان سبب ارتقای روحیۀ مشارکت‌پذیری آن‌ها و گسترش ارتباط و تعامل فرد با محیط می‌شود. نتایج این پژوهش قابل استفاده در طراحی پیاده‌راه‌های شهری بوده و راهگشایی برای افزایش میزان حس تعلق در پیاده‌راه‌های شهری موجود است و به کمک چارچوب پیشنهادی آن می‌توان در تمامی ابعاد کالبدی، عملکردی، اجتماعی‌ اقتصادی، زیست‌محیطی و مدیریتی به منظور ایجاد یک فضای شهری با بیشترین میزان حس تعلق عمومی نسبت به آن برنامه‌ریزی و طراحی انجام داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating Effective Factors for Increasing the Sense of Belonging in Urban Pedestrian Walkways (Case Study: Shahid Chamran Pedestrian Walkway, Shiraz)

نویسندگان [English]

  • Mahsa Sholeh 1
  • Bahareh Zeraati 2
1 Associate Professor of Urban Design, Department of Urban Planning and Design, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
2 BA in Urban Design& Planning, Department of Urban Planning and Design, Faculty of Art and Architecture, Shiraz University, Shiraz, Iran
چکیده [English]

ntroduction 
The individual and social requirements of humans, which the designers of urban spaces should consider, include factors such as emotional connection with the place and the feeling of belonging. Moreover, considering the importance of knowing the factors affecting the creation of a sense of place belonging in the design of urban spaces, this research aims to study the factors influencing the outcome of a sense of belonging in a metropolitan area, mainly urban sidewalks. Sense of place, however, is a multidimensional and complex structure that describes the relationship between citizens and urban spaces. Furthermore, the users of those spaces perceive this feature, ultimately leading to a place that is special and unique. This paper aims to review the factors and criteria that influence the creation and increase of the sense of belonging in the urban space, particularly in the urban sidewalks as one of the urban spaces used in today’s cities; accordingly, considering the potential of Shahid Chamran pedestrian walkway in Shiraz City, in the vicinity of Chamran Blvd., as a study example, the paper seeks to realize an integrated analysis of the range and a set of location-based and micro-scale strategies to increase the sense of belonging of the users to this urban space, which ultimately leads to the creation of collective memories in the area.
Materials and Methods
The paper is applied research and uses descriptive-analytical approaches. A mixed quantitative-qualitative method is utilized accordingly. Moreover, the data-collecting techniques are divided into four categories: library information, field information, and quantitative strategic planning matrix analysis. Ultimately, the questionnaire from Chamran sidewalk users was used, and it was studied utilizing a t-test in SPSS. Regarding information collection, library information and the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) method are applied to collect information to recognize and measure the context in terms of the criteria of the sense of belonging in the Shahid Chamran sidewalk of Shiraz. The main instruments applied in the field method include semi-structured interviews with local society, completing the questionnaire according to the indicators obtained from theoretical studies, photography, and observation. In this paper, however, at two different times (morning and evening) when more users were present in the research area, interviews and questionnaires were answered with the help of 90 pedestrian users, residents of the site, and workers around it. 
Findings
The paper, however, aims to measure the sense of belonging in the Shahid Chamran sidewalk and provide spatial strategies to increase the variable on this basis based on the criteria and sub-criteria measured in this range and based on the macro dimensions of the principles of creating a sense of place belonging in urban sidewalks resulting from the theoretical framework, after identifying the most important strengths, weaknesses, opportunities and threats as the SWAT shows, they were inserted in the evaluation matrix of internal and external factors. As the results show, Shahid Chamran pedestrian street is currently not in a suitable and acceptable condition due to internal factors, and the weak aspects of this street outweigh its strengths. On the other hand, according to the ultimate score of the matrix of external factors, this sidewalk organizes a relatively suitable and acceptable condition. Also, the opportunities in this area hold more points than possible threats. Furthermore, conservative strategies were selected, and using the quantitative strategic planning matrix method, the priority and score of each of the proposed designs were suggested with this approach in the Chamran pedestrian walkway. Moreover, the most attractive strategies for compensating weaknesses and exploiting opportunities were: “redefining the application of existing spaces along the pedestrian route to strengthen social activities”; “combination of spatial elements and vegetation to balance the spatial proportions of the environment”; “strengthening the lighting and improving its condition on the footpath”;  “improving pedestrian accessibility along the route and strengthening inclusiveness along it”; “redefining the entrance of spaces and also strengthening the spatial determination along the pedestrian route” and “strengthening legibility along the pedestrian route.” Ultimately, the priority of spatial strategies in the Shahid Chamran sidewalk was determined.
Conclusion
One factor affecting citizens on urban sidewalks as a new space in today’s cities is the sense of belonging. As a result, it is essential to adopt location-based strategies to increase this urban space’s environmental quality. This paper aims to study the criteria and sub-criteria affecting citizens’ sense of belonging in urban sidewalks and their evaluation of the Shahid Chamran sidewalk in Shiraz to measure its condition in terms of the intention of belonging of the citizens to this urban space and to provide strategies to increase the sense of belonging in it to answer the questions raised in the research. For this purpose, however, the criteria and sub-criteria of the meaning of belonging in an urban sidewalk are analyzed and evaluated following reviewing the existing theoretical bases related to the research topic and extracting the theoretical framework. Accordingly, the condition of this sidewalk was assessed by field observations at various hours of the day based on the number of visitors to this urban sidewalk. Semi-structured interviews and conversations with the users of this space and completing a questionnaire based on the theoretical foundations of the subject, and subsequently, the type of strategies required to improve the condition of this sidewalk is determined by internal and external factors evaluation matrix. Moreover, the approach adopted by the quantitative strategic planning matrix, QSPM, in this urban space is based on conservative analyses aimed at taking advantage of potential opportunities in this area to overcome existing weaknesses. 
Additionally, using the various spaces available on the sidewalk to define temporary or permanent activities on the sidewalk has gained the highest level of attractiveness among other proposed methods.
Considering that the Shahid Chamran pedestrian area is located in the vicinity of various uses, however, defining flexible and diverse spaces to encourage individuals to be present in this urban space and perform multiple cultural and social activities may increase the level of communication of users with this space and lead to the revival of their sense of belonging to this environment in addition to creating collective memories. Among the other solutions that were finally chosen to improve the current condition of the Chamran sidewalk, we may mention the combination of spatial elements and vegetation, lighting enhancement, and improving access. Furthermore, as is evident, the mentioned solutions have a minor and location-oriented nature and are looking for small reforms in the current state of the area; according to the results of the questionnaire, interviews, and observations present the relative satisfaction of the users of the said space and additionally the successful performance of this space as an urban sidewalk. In this way, the sense of belonging to the place of life is an essential topic in urban studies. Therefore, the high importance of belonging to the citizens increases their spirit of participation and expands the communication and interaction of the individual with the environment. However, the results of this study may apply to the design of urban sidewalks, and there is a way to increase the sense of belonging in urban sidewalks. Thanks to the proposed framework, planning and designing in all physical, functional, socio-economic, environmental, and managerial dimensions makes it possible to create an urban space with the most excellent sense of public belonging. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Chamran Pedestrian Walkway
  • Citizen’s Sense of Belonging
  • Collective Memory
  • Urban Space
  • Shiraz
[1] Lewicka, M. Place attachment, place identity, and place memory: Restoring the forgotten city past. Journal of Environmental Psychology, 2008, 28, 209-231. https://doi.org/10.1016/j.jenvp.2008.02.001 
[2] Gasemi, V., Negini, S. The Study of the Impact of Neighborhood Texture on Social Identity Focusing Neighbourhood Identity in Isfahan City. Journal of Urban - Regional Studies and Research, 2011, 2(7): 113-136 [In Persian].
[3] Adams, Jennifer D. Collected Papers, Theorizing a Sense of Place in a Transnational Community. Children, Youth and Environments, 2013, 23(3), 43–65. https://doi.org/10.7721/chilyoutenvi.23.3.0043.
[4] Chamanian,A., Sadegi,N. The concept of the sense of place in the analysis of urban spaces, the first national conference of applied research in science and engineering,2017[In Persian].
[5] Pakzad, J. An intellectual history of Urbanism.2009; Tehran: Shahidi Pub. [In Persian].
[6] Behzadfar, M. The Main Street: Urban Designer’s Prerogatives & Expectations, Journal of Abadi, Iran,2009, Vol. 63: 57. [In Persian].
[7] Pakzad, J. Theoretical foundations and urban design process.2007, Tehran: Shahidi Pub. [In Persian].
[8] American Planning Association. Places and place Making. M. B. Giti Etemad, Sasan Salehi Milani, Trans. 2008,Vol. 4. Tehran: Iranian Society of Consulting Engineers. [In Persian].
[9] Habibi,M. Tourist walking path. 2001, Tehran: Journal of Honar-ha-ye Ziba Vol. 49: 43-51[In Persian].
[10] Habibi, S. H., Masaeli, S. Per capita of urban uses, Ministry of Housing and Urban Development, 2000.
[11] Gutierrez, E. M. Memories without a Place, International social science journal,2012,LXII (62), USA: Blackwell Publishing, 19-31. https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.2011.01790.x
[12] Truc, G. Memory of Places and Places of Memory, for a Halbwachsian Socio-ethnography of Collective Memory,2012, USA: Blackwell Publishing, 147-159. https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.2011.01800.x 
[13] Shokouei, H., Tabrizi, J., The Impact of Urban Technological Modernization on. Lamkani’s Creation: Case Study of Navab Project. The Journal of Spatial Planning. Tarbiat Modares University Press. 2013, Vol 7, Issue 2:141-162. [In Persian].
[14] Falahat, M.S.  “The Sense of Place and its factors,” HONAR-HA-YE-ZIBA, 2006,vol. -, no. 26, pp. 57–66 [In Persian].
[15] Mazaheri,M. Attachment pattern of Iranian infants. Journal of Psychology, 1999, Vol2 (4) [In Persian].
[16] Pourjafar, MR. Izadi, MS. Khabiri, S. Place attachment; Conceptualization, principals and criteria. Hoviatshahr 9 (24), 43-54, 2016. DOR: 20.1001.1.17359562.1394.9.24.5.9. [In Persian].
[17] Javan Forouzande, A., Motalebi, G. The Concept of Place Attachment and its Elements. Hoviatshahr, 2012, Vol 5(8): 27-37.DOR: 20.1001.1.17359562.1390.5.8.3.7 [In Persian].
[18] Relph E. A pragmatic sense of place. Environmental and architectural Phenomenology. 2009,20(3):24-31.
[19] Manzo, L. & Perkins, D. Finding Common Ground: The Importance of Place Attachment to Community Participation and Planning. Journal of Planning Literature,2006, 20. 335-350. https://doi.org/10.1177/0885412205286160 
[20] Siaveshpour, B. et al. The dimensions of the sense of belonging to a place with emphasis on physical, social and emotional factors. 2014, Mashhad:6th National Conference on Urban Planing and Management with Emphasis on the Elements of Islamic City. [In Persian].
[21] Mobaraki M, Salihi S. The Quality of Urban Services, Citizenship Commitment and Sense of Social Belonging. Social Welfare Quarterly journal.2014, Vol 13(50), 275-315. [In Persian].
[22] Zanganeh, Y., Hossein Abadi, S., Roshandel, T., & Nabipoor, R. The impact of place spending and social capital on participatory improvement of Sabzevar old districts (case study: Sardeh neighborhood), Urban Research and Planning,2014, 5(19), 111-128. DOR: 20.1001.1.22285229.1393.5.19.7.0 [In Persian].
[23] Sattari,S. Baghaei, A. Examining the importance of a sense of belonging in cities. International Conference of Architecture and Urban Design,2016 [In Persian].
[24] Amir-Kafi, M., Fathi, S. Factors affecting attachment to the residential area: a case study: Kerman “. Journal of Iranian Social Studies, 2012, 5(1): 5-41[In Persian].
[25] Emadi.A.H.,Pedestrian construction based on the sense of place, a solution for creating sustainable cities.2013,Terhan: International Conference on Geography,Urban Planning and Sustainable Development[In Persian].
[26] Kashi, H., Bonyadi, N. Stating the Model of Identity of Place-Sense of Place and Surveying its Constituents. Case Study: Pedestrian Passage of Shahre Rey. Honar-Ha-Ye-Ziba: Memary Va Shahrsazi, 2013, 18(3): 43-52. doi: 10.22059/jfaup.2013.51317 [In Persian].
[27] Punter, J. V. Participation in the Design of Urban Space. Landscape Design,1999, No. ( 22) pp. 4- 5.
[28] Hashemnezhad, H., Heidari, A.& Mohammad Hosseini, P. Sense of place and place attachment. International journal of architecture and urban development, 2012, Vol.3, No. 1, Winter2013.
[29] Firouzmakan,Sh. & Daneshpour, A. Promotion Quality of Life by Increasing Place Attachment in Public Places. Procedia - Social and Behavioral Sciences ,2015,Volume 201, 418-428. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.08.197
[30] Brown, Greg; Raymond, Christopher M.; Corcoran, Jonathan. Mapping and measuring place attachment. Applied Geography,2015, 57, 42–53. https://doi.org/10.1016/j.apgeog.2014.12.011 
[31] Wynveen, Christopher J; Schneider, Ingrid E; Arnberger, Arne. The Context of Place: Issues Measuring Place Attachment across Urban Forest Contexts. Journal of Forestry,2018, 116(4), 367–373. https://doi.org/10.1093/jofore/fvy001.
[32] Chen, C.; Luo, W.; Kang, N.; Li, H.; Yang, X.; Xia, Y. Serial Mediation of Environmental Preference and Place Attachment in the Relationship between Perceived Street Walkability and Mood of the Elderly. Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 4620. https://doi.org/10.3390/ijerph17134620.
[33] Hafeznia, M. R. An introduction to the research method in humanities, 2014, Tehran: SAMT. [In Persian].