شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر ساماندهی رود و رودکناره‌های شهری با تأکید بر گردشگری پایدار (مطالعۀ موردی رودخانۀ زرجوب رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری، گروه شهرسازی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 استاد گروه شهرسازی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

مقدمه
امروزه رودخانه‌ها دیگر نقشی در تنظیم ساختار فضایی و سازمان اجتماعی شهرها ندارند و در نتیجه، رودکناره‌ها از شبکۀ فضاهای عمومی شهرها حذف شده که این روند به پدیده‌هایی مانند ورود زباله، فاضلاب و پساب به رودخانه‌ها، تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها منجر شده است و تاب‌آوری شهری را به‌ وسیلۀ مشکلات زیست‌محیطی فراوان به خطر انداخته‌اند. در عصری که ارزش‌های زیست‌محیطی در اولویت قرار دارند، رود و رودکناره‎ها از اهمیت ویژه‌ای در محیط شهری برخوردار هستند. شهرسازی مدرن ضمن تضمین ایمنی و رفاه در یک تجربۀ شهری ایده‌آل، دسترسی به آب را به‌ عنوان ارزشی ویژه در نظر می‌گیرد که در سطح کیفیت زندگی شهری اثرگذار است. در دهه‌های اخیر، بازسازی رودخانه‌های شهری با مشکلات متعددی همراه بوده؛ اما پرورش فعالیت‌های مختلف در رودخانه‌ها، از نظر اقتصادی، اجتماعی و اکولوژیکی، آن‌ها را به مکان‌های پویا، سرزنده و کاربردی تبدیل می‌کند. استفادۀ پایدار از رودخانه‌ها در توسعۀ گردشگری شهری به ‌منظور حفظ تعادل زیست‌محیطی ضروری است که این موضوع شامل حفظ منابع آبی، حفاظت از تنوع زیستی، جلوگیری از آلودگی و استفادۀ درست از دانش شهرسازی است، چرا که رودخانه‌ها به‌تنهایی قادر به مقابله با آلودگی‌های ناشی از ناحیۀ شهری و تطبیق خود با دگرگونی فناوری را ندارد. به این‌دلیل، برای بازآفرینی رودکنارۀ شهری نیاز به یک چارچوب مناسب راهبردهای ارتقای کیفیت محیطی و ساماندهی رودکنارۀ شهری مطابق با انتظارات جامعه، اهداف توسعه و هماهنگ با سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی حس می‌شود. ایجاد تسهیلات رفاهی، ساماندهی حریم و افزایش امنیت رودخانة زرجوب به‌ عنوان یک محور قدرتمند در فضای شهری آن، می‌تواند در توسعۀ گردشگری پایدار شهر نقش مؤثری داشته باشد و باعث رونق دوبارۀ رودخانه‌ها و ایجاد ارتباط بین شهروندان و رودخانه‌ها شود. شهر رشت به‌ عنوان یکی از شهرهای گردشگرپذیر کشور نیازمند توجه بیشتر به این مسئله است. در این راستا رودخانة زرجوب که محوری خطی و قدرتمند در فضای شهری رشت است، با توجه ‌به پتانسیل خود، می‌تواند در توسعۀ گردشگری پایدار و بهبود وضعیت در شاخص‌های مرتبط، نقش مؤثر و حائز اهمیتی داشته باشد، با توجه ‌به این مسئله که در حال حاضر هیچ‌گونه برنامة مشخصی در جهت ساماندهی و مدیریت مناسب برای این رودخانة شهری به منظور بهره‌وری اقتصادی پایدار وجود ندارد، لذا تحقیق در این زمینه بسیار ضروری است. به این‌منظور، این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل مؤلفه‌های مؤثر بر رودخانۀ زرجوب رشت و ارائۀ راهبردهای متناسب در این ‌خصوص، سعی دارد راهکارهایی برای احیای این عنصر باارزش طبیعی ارائه کرده و از پتانسیل‌های آن برای توسعۀ پایدار گردشگری استفاده کند. 
مواد و روش‌ها
پژوهش حاضر از نظر روش، کمی - کیفی؛ از نظر هدف، کاربردی؛ از لحاظ ماهیت، توصیفی و اکتشافی و به لحاظ زمان، مقطعی است. به‌ منظور گرد‌آوری اطلاعات و داده‌ها، از دو روش مطالعۀ کتابخانه‌ای و مطالعۀ پیمایشی از طریق مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته استفاده شده است. در وهلۀ نخست، بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای به بررسی منابع نظری مرتبط پرداخته و در قدم بعدی با استفاده از اشباع نظری و انجام ۱۵ مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته و عمیق با کارشناسان حوزه‌های مرتبط با رودخانۀ شهری زرجوب اعم از شهرسازی، محیط‌ زیست و گردشگری، عوامل مؤثر بر ساماندهی رود زرجوب با تأکید بر توسعۀ پایدار گردشگری از طریق کدگذاری در نرم‌افزار مکس‌ـ کیودا شناسایی و دسته‌بندی شد. در ادامه ارتباط بین مؤلفه‌ها و زیرمؤلفه‌ها با استفاده از روش دیمتل شناسایی شد. به این‌منظور، برای نمونه‌گیری ماتریس ارتباط مستقیم دیمتل، با استفاده از پرسش‌نامه، از نظرات چهار تن از متخصصان شهرسازی استفاده شده است. بر این‌اساس و حسب روابط یافت‌شده، یک مدل مفهومی به‌ منظور ارائۀ مؤلفه‌های مؤثر بر گردشگری پایدار رودهای شهری و روابط بین آن‌ها ارائه شده و در آخر بر اساس دسته‌بندی و تحلیل‌های صورت‌گرفته، راهبردهای ارائه‌شده در مصاحبه‌ها متناسب با ساماندهی رودخانۀ زرجوب نگارش شده و مورد تأیید روایی جامعۀ آماری قرار گرفت. همچنین، روش نمونه‌گیری جامعۀ آماری این پژوهش، گلوله‌برفی است.
یافته‌ها
مسائل گوناگونی در یک ساماندهی مناسب بر پایۀ توسعۀ گردشگری تأثیرگذار هستند. به‌ طور کلی، عمدۀ نتایج حاصل از مصاحبه‌ها پس از کدگذاری در نرم‌افزار مکس‌ـ ‌کیودا، در خصوص مطالعۀ موردی این پژوهش نشان‌دهندۀ ۲۹ زیرمؤلفۀ پرتکرار در بین نظرات جامعۀ آماری مصاحبه‌شوندگان در دسته‌بندی‌های مختلف است. بر این‌اساس، برای ارائۀ دسته‌بندی مناسب از زیرمؤلفه‌های شناسایی‌شده، هفت مؤلفه در حوزه‌های گوناگون اعم از امکانات و تجهیزات رفاهی و تفریحی، کالبد و زیرساخت‌ها، مباحث اقتصادی، محیط‌ زیست، حمایت نهادی و قانونی، امنیت و حفاظت، مشارکت عمومی مشخص شد. برای ارائۀ دسته‌بندی مناسب از زیرمؤلفه‌های شناسایی‌شده، هفت مؤلفه در حوزه‌های گوناگون مشخص شد. در ادامه با پیاده‌سازی روش دیمتل، طبق نتایج حاصل از آن در قسمت زیرمؤلفه‌ها، عامل «پایش مداوم و مستمر اقدامات زیست‌محیطی لازم برای پیشبرد طرح» در رتبۀ اول، «پوشش و تأمین نیاز تمامی گروه‌های سنی فارغ از جنسیت» در رتبۀ دوم، عامل «مشارکت جامعه» در رتبۀ سوم بیشترین تأثیر بر عوامل دیگر را دارند. همچنین «امکان‌سنجی مجوزهای لازم فعالیت‌های تفریحی گردشگری»، «حفاظت از منابع آب» و عامل «پایش مداوم و مستمر اقدامات زیست‌محیطی لازم برای پیشبرد طرح» به‌ترتیب بیشترین تأثیرپذیری از زیرمؤلفه‌های دیگر را دارند. طبق نتایج حاصل از روش دیمتل در بخش مؤلفه‌های اصلی، مباحث اقتصادی بیشترین میزان تأثیرگذاری بر سایر مؤلفه‌ها و امنیت و حفاظت بیشترین میزان تأثیرپذیری از سایرین را دارد. در این‌خصوص امنیت و حفاظت در کنار مقولۀ محیط‌ زیست معلول از سایر شناسایی شد و در بین کلیۀ مؤلفه‌ها «امنیت و حفاظت» بیشترین تعامل را با سایر مؤلفه‌ها دارد. نتایج حاصل از روابط علت و معلولی میان مؤلفه‌های مؤثر بر ساماندهی رودخانه با رویکرد گردشگری پایدار که دربارۀ آن توضیح داده شد، به ‌صورت گرافیکی در شکل 1 نشان ‌داده ‌شده است. 
نتیجه‌گیری
بر اساس یافته‌ها در راستای ساماندهی رود/رودکنارۀ شهری زرجوب با رویکرد گردشگری پایدار، هفت مؤلفۀ اصلی تأثیرگذار بر مطالعۀ موردی یافت شد که در این‌خصوص مؤلفۀ مباحث اقتصادی ضمن بیشترین تأثیرگذاری بر سایرین، بیشترین تعامل با آن‌ها را داشته است. این در حالی است که از مؤلفه‌های «حمایت نهادی و قانونی»، «امنیت و حفاظت»، «کالبد و زیرساخت‌ها» و «امکانات و تجهیزات رفاهی و تفریحی» تأثیر می‌پذیرد و به ‌عنوان کلیدی‌ترین مؤلفۀ اصلی در ساماندهی رود و رودکنارۀ شهری مبتنی بر توسعۀ پایدار گردشگری مطرح است. همچنین، مؤلفۀ «محیط ‌زیست» بیشترین تأثیرپذیری از سایرین را داشته و سطح محیط زیستی رودخانۀ زرجوب تحت‌الشعاع مؤلفه‌های «مباحث اقتصادی»، «حمایت نهادی و قانونی»، «امنیت و حفاظت»، «کالبد و زیرساخت‌ها» قرار می‌گیرد. در بخش روابط بین زیرمؤلفه‌ها «پایش مستمر پایداری و مباحث زیست‌محیطی طرح هنگام بهره‌برداری»، ضمن بیشترین تأثیرگذاری بر سایرین، در مجموع بیشترین همبستگی با آن‌ها را داشته و به‌ عنوان کلیدی‌ترین زیرمؤلفۀ مطرح‌شده در این پژوهش، از حیث تأثیرگذاری و تأثیرپذیری است. در ادامه نتایج زیرمؤلفه‌ها، «امکان‌سنجی مجوزهای لازم فعالیت‌های تفریحی گردشگری» به ‌عنوان تأثیرپذیرترین زیرمؤلفه شناسایی شده و به تعبیری عوامل متعددی در تمامی سطوح بر امکان صدور مجوزهای لازم برای استفاده از بستر و حاشیۀ رودهای شهری تأثیرگذار است. بر اساس مدل مفهومی ارائه‌شده لزوم توجه به‌ تمامی عوامل به طور همگام و هماهنگ در بین عرصه‌های یافت‌شده الزامی است، چرا که مؤلفه‌ها و زیرمؤلفه‌های یافت‌شده، مستقیم و غیرمستقیم بر یکدیگر تأثیرگذار بوده و نمی‌توان با چشم‌پوشی از تعدادی از آن‌ها به نتیجۀ پایدار مد نظر رسید. در آخر، از آنجا با توجه‌ به راهبردها برای پیاده‌سازی رویکرد مورد نظر، برحسب مؤلفه‌ها و زیرمؤلفه‌های حاصل از یافته‌های پژوهش، راهبردهای متناسب در چهار مرحله شناسایی اقدامات لازم، تدوین راهبردها، الزامات اجرا و بررسی و پایش بر اساس اهداف و نظارت و بررسی بر پروژۀ تدوین و پاسخ سؤال پژوهش نمایان شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identification and Analysis of Factors Influencing the Organization of Urban Rivers and Riverbanks with an Emphasis on Sustainable Tourism (Case Study of Zarjub River in Rasht)

نویسندگان [English]

  • Amir Azimpour Kazemi 1
  • Mehrnaz Molavi 2
1 Master of Urban Design, Gilan University, Rasht, Iran
2 Aassistant Professor, Urban Planning Department, Gilan University, Rasht, Iran
چکیده [English]

Introduction 
In contemporary times, rivers no longer play a role in regulating the spatial structure or the social organization of cities; consequently, riverbanks have been excised from the network of cities’ public spaces. This trend has led to phenomena such as the incursion of garbage, sewage, and effluent into rivers, infringement upon the rivers’ domain and bed, and has imperiled urban resilience through manifold environmental problems. In an era where environmental values are prioritized, rivers and their banks are of particular significance within the urban milieu. Modern urban planning And Design, while guaranteeing safety and comfort in an ideal urban experience, regards access to water as a special value that impacts the quality of urban life. In recent decades, the rejuvenation of urban rivers has been fraught with numerous challenges; however, fostering diverse activities in riversides, economically, socially, and ecologically, can transform them into dynamic, vibrant, and functional places. Sustainable usage of rivers in urban tourism development is essential to maintain ecological balance, encompassing the conservation of water resources, protection of biodiversity, prevention of pollution, and the correct employment of urban planning knowledge; because rivers alone are incapable of contending with the pollution generated by urban areas and adapting to technological changes. Therefore, for the revitalization of urban riverbanks, there is a felt need for an appropriate framework of strategies to enhance environmental quality and regulate urban riverbanks, in line with societal expectations, and developmental objectives, and harmony with public and private investments. The creation of recreational facilities, the regulation of river domains, and the enhancement of the security of the Zarjub River, as a powerful axis in its urban space, can play an effective role in the sustainable tourism development of the city and lead to the revival of rivers and the creation of connections between citizens and rivers. The city of Rasht, as one of the most tourist-friendly cities in the country, requires more attention to this matter. In this context, the Zarjub River, which is a linear and potent axis in the urban fabric of Rasht, can have a significant and impactful role in sustainable tourism development and the improvement of related indicators, given its potential. Considering the current lack of any specific plan for the organization and proper management of this urban river for sustainable economic productivity, research in this area is of great necessity. To this end, this study aims to identify and analyze the influential components of the Zarjub River in Rasht and to propose appropriate strategies in this regard, endeavoring to provide solutions for the revival of this valuable natural element and to utilize its potential for sustainable tourism development.
Materials and Methods
The current research adopts a mixed-methods approach, both quantitative and qualitative, with a practical objective, descriptive and exploratory, and cross-sectional in its temporal scope. For the gathering of information and data, this study employs two methods: library research and field survey through semi-structured interviews. Initially, an examination of related theoretical resources was conducted via library research. Subsequently, through theoretical saturation and the conduct of 15 in-depth, semi-structured interviews with experts in fields related to the Zarjub urban river—including urban planning, environmental science, and tourism—the influencing factors on the management of the Zarjub River were identified and categorized with an emphasis on sustainable tourism development, coding the data in MAXQDA software. Following this, the relationships between components and subcomponents were identified using the Decision-Making Trial and Evaluation Laboratory (DEMATEL) method. To construct the DEMATEL direct relation matrix, questionnaires reflecting the opinions of four urban planning specialists were utilized. Based on these relationships, a conceptual model was generated to delineate the components affecting sustainable tourism in urban rivers and their interconnections. Finally, based on the categorizations and analyses performed, strategies proposed during the interviews were drafted in alignment with the organization of the Zarjub River and were validated by the statistical population. Additionally, the sampling method for the statistical population of this research follows a snowball technique.
Findings
Various issues influence proper organization based on the development of tourism. Generally, the main results obtained from the interviews after encoding in MAXQDA software suggest the existence of 29 commonly recurring subcomponents among the opinions of the statistical interviewee population, across various categories. Accordingly, to provide an appropriate classification of the identified subcomponents, seven components in diverse domains were distinguished including amenities and recreational facilities, physical and infrastructure elements, economic considerations, environmental issues, institutional and legal support, security and protection, and public participation. Following the implementation of the DEMATEL method and according to the results obtained for the subcomponents, the factor “continuous and regular monitoring of necessary environmental actions for the advancement of the plan” ranked first in terms of impact, “catering to the needs of all age groups regardless of gender” came second, and “community participation” held the third rank as the most influential on other factors. Furthermore, “the feasibility of obtaining necessary permits for recreational tourism activities,” “protection of water resources,” and again the factor “continuous and regular monitoring of necessary environmental actions for the advancement of the plan” are respectively most influenced by other subcomponents. According to the results of the DEMATEL method in the main components section, economic discussions have the greatest impact on other components, whereas security and protection are most influenced by the others. In this context, security and protection, along with the environmental aspect, were identified as being influenced by other factors, and among all components, “security and protection” interacts the most with other components. The results from the cause-and-effect relationships between components affecting the organization of the river with a sustainable tourism approach have been graphically depicted in Figure One.
Conclusion
Based on the findings for organizing the urban river and riverbanks of Zarjub with a sustainable tourism approach, seven main influential components of the case study were identified. Among them, the economic discussion component had the most influence on others and interacted most with them. This happens while being influenced by components such as “institutional and legal support,” “security and protection,” “physical infrastructure,” and “amenities and recreational facilities,” positioning it as the most critical main component in organizing the river and riverbanks based on sustainable tourism development. Additionally, the “environmental” component was the most influenced by others, with the environmental level of the Zarjub River being overshadowed by the components of “economic discussions,” “institutional and legal support,” “security and protection,” and “physical infrastructure.” In the relationships between subcomponents, “continuous and regular monitoring of sustainability and environmental issues of the project during operation” not only had the most significant influence on others but in total showed the highest correlation with them, making it the most crucial subcomponent identified in this research in terms of both impact and susceptibility. Following the results for the subcomponents, “feasibility studies for permits necessary for recreational tourism activities” were identified as the most susceptible subcomponent, suggesting that various factors at all levels influence the potential issuance of necessary permits for the use of city riverbeds and margins. According to the proposed conceptual model, it is necessary to consider all factors concurrently and coherently among the identified domains, as the components and subcomponents found directly and indirectly influence each other, and sustainable outcomes cannot be achieved by overlooking a number of them. Lastly, given the strategies for implementing the intended approach, according to the components and subcomponents resulting from the research findings, appropriate strategies in four stages—identifying necessary actions, formulating strategies, execution requirements, and reviewing and monitoring based on objectives and oversight of the project—were outlined, answering the research question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organization
  • Rasht City
  • Sustainable Tourism
  • Urban Development
  • Urban River
[1] Girard L, Kourtit K, Nijkamp P. Waterfront Areas as Hotspots of Sustainable and Creative Development of Cities. Sustainability [Internet]. 2014 Jul 22;6(7):4580–6. http://doi.org/10.3390/su6074580
[2] Fang Y, Jawitz JW. The evolution of human population distance to water in the USA from 1790 to 2010. Nat Commun 10. 2019 Jan;430. https://doi.org/10.1038/s41467-019-08366-z
[3] Wilfong M, Pavao-Zuckerman M. Rethinking Stormwater: Analysis Using the Hydrosocial Cycle. Water [Internet]. 2020 Apr 30;12(5):1273. http://doi.org/10.3390/w12051273
[4] Coyne T, Zurita MLM, Reid D, Prodanovic V. Culturally inclusive water urban design: a critical history of hydrosocial infrastructures in Southern Sydney, Australia. Blue-Green Systems. 2020 Jan;2(1):364-382. https://doi.org/10.2166/bgs.2020.017
[5] Kurochkina V. Urban water bodies as the basis for functioning of public spaces. E3S Web Conf 2020 Dec;217:02005 https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021702005
[6] Haeri S, Masnavi MR. Analyzing and Developing Strategies for the Ecological Restoration of Urban Rivers in the Framework of Ecological Urbanism. MANZAR, the Scientific Journal of landscape. 2023;15(62): 54-71. 10.22034/manzar.2023.356492.2204 [in persian]
[7] Jahan Tigh Mand s. Zeini Vand Y. Moosavi Nadoshan SM. Organizing the spatial space of the urban rivers’ margin of tourism development (case study of Poldokhtar city). 2023;23(68):43-68. 20.1001.1.22287736.1300.0.0.58.1 [in persian]
[8] Hamzeh N, Mazaherian H, Izadi M, Lotfipour Siahkalroudi M. Revitalization of the Landscape of Urban Rivers with an Approach to Positive Interaction between Human and the Natural Environment; (Case Study: the River of Amol Shahr-roud). Journal of Iranian Architecture & Urbanism(JIAU). 2020;10(2):139-157. 10.30475/isau.2020.103681 [in persian]
[9] honarvar J, tabarsa MA. Spatial strategies for organizing the rivervalley by the approach of promoting the health of citizens between the Modiriat Bridge and Hemmat Bridge. 2022;22(67):221-240. 20.1001.1.22287736.1401.22.67.20.7 [in persian]
[10] Pour Jafar MR, Sadeghi AR, Ahmadi F. Developing Sustainable Landscape Design Principles in Order to Achieve Natural Landscape Revitalization of Shiraz Khoshk River. Environmental Sciences. 2010;7(4):193-202. article_96563.html?lang=en [in persian]
[11] Mirgholami M, Medghalichi L, Shakibamanesh A, Ghobadi P. Developing criteria for urban river restoration based on Biophilic and water sensitive approaches. MANZAR, the Scientific Journal of landscape, 2016;8(36): 20-27. article_44723.html?lang=en [in persian]
[12] Ghorbanpour M, Molavi M, Zali N. Analyzing the Economic Criteria of Urban Sustainable Tourism (Case Study: Zarjub River of Rasht). Research and urban planning. 2019;10(37):129-140. 20.1001.1.22285229.1398.10.37.10.4 [in persian]
[13] Ghorbanpour M, Molavi M, Zali N. Evaluating Environmental Aspects Affecting the Realization of Sustainable Tourism (Case Study: Zarjub River in Rasht). Tourism Management Studies. 2019;14(47):289-323. 10.22054/tms.2019.10617 [in persian]
[14] Havránková L, Ondr P, Moravcová J, Sláma J. The Psychological Potential of Water Surfaces in Urban Design: A Study of Urban Environments in Prague and Santa Cruz de Tenerife. Preprints. 2022 Feb; 2022020186. https://doi.org/10.20944/preprints202202.0186.v2
[15] Heckenast G, Ferencz M, Kertész AT. The impact of water in architectural thinking. Pollack Periodica 2021 Feb;16(1): 138-144. https://doi.org/10.1556/606.2020.00131 
[16] Mikkelsen JB, Stevens Q, Hills C, Mueller F. Exploring How Urban Waterfronts Can Encourage Visitors’ Active Engagement with Water through a Temporary Design Installation. Archnet-IJAR: International Journal of Architectural Research 2018 Mar;12(1):91-111. http://doi.org/10.26687/archnet-ijar.v12i1.1444
[17] Suzdaleva A, Hirsch A, Mayasova C, Prokopova A. Importance of water objects for the sustainable development of megalopolises. E3S Web Conf 2021;265:04013. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202126504013
[18] Popescu D. Contemporary approaches and challenges of tourism sustainability. Amfiteatru Economic 2018;20(12): 830-832. https://doi.org/10.24818/EA/2018/S12/830
[19] Hidayat MS, Yasin A, Sulistiowati R, Regina D, Nugrahanti TP. Green Economy Initiatives in Enhancing Social Solidarity in the Tourism Sector in Coastal Areas. International Journal of Science and Society. 2023 Mar;5(1):232-243. https://doi.org/10.54783/ijsoc.v5i1.652
[20] Cengiz B. Urban River Landscapes. InTech. 2013 Jul. https://doi.org/10.5772/56156
[21] Ariyanto A. Green Tourism Management For Sustainable Tourism Development In The Age Of Disruption. Jurnal Multidisiplin Sahombu 2022 Jul;2(1):23-28. https://doi.org/10.58471/jms.v2i1.394
[22] Setyaningsih W, Iswati TY, Yuliani S. The Application Of The Concept Of Eco Green-Tourism In Developing The Tourist Village Through The Low Impact Development. Journal of architecture & Environment. 2014;13(1):93-110. http://doi.org/10.12962/j2355262x.v13i1.a719
[23] Meng X. Understanding the effects of site-scale water-sensitive urban design (WSUD) in the urban water cycle: a review. Blue-Green Systems. 2022 Jun;4(1):45-57. https://doi.org/10.2166/bgs.2022.026
[24] Zhang Y, Shen Z, Lin Y. The Construction of Water-Sensitive Urban Design in the Context of Japan. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2021;691:012015. http://dx.doi.org/ 10.1088/1755-1315/691/1/012015
[25] Bermejo-Martín G, Rodríguez-Monroy C. Design Thinking Methodology to Achieve Household Engagement in Urban Water Sustainability in the City of Huelva (Andalusia). Water [Internet]. 2020 Jul;8;12(7):1943. http://doi.org/10.3390/w12071943
[26] Sinha A, Driha O. Balsalobre-Lorente D. Tourism and inequality in per capita water availability: is the linkage sustainable?. Environmental Science and Pollution Research. 2020 Feb;27(10):10129–10134. https://doi.org/10.1007/s11356-020-07955-6
[27] Folgado-Fernández J, Di-Clemente E, Hernández-Mogollón J, Campón-Cerro A. Water Tourism: A New Strategy for the Sustainable Management of Water-Based Ecosystems and Landscapes in Extremadura (Spain). Land [Internet]. 2018 Dec;29;8(1):2. http://doi.org/10.3390/land8010002
[28] Baye B. Nega D. Sustainable Tourism Development on Water Front Tourism and Hospitality Practices at the Tourist Destination Site: The Case of Bahirdar City, Ethiopia. International Journal of Research in Tourism and Hospitality (IJRTH). 2020;6(2): 33-42. https://doi.org/10.20431/2455-0043.0602004
[29] Ramazanova M. Tourism and water resources: Interrelationships and consequences. The case of Kazakhstan. European Journal of Tourism Research 2020 Aug;26:168-172. https://doi.org/10.54055/ejtr.v26i.1942
[30] Boru GF, Gonfa ZB, Diga GM. Impacts of climate change on stream flow and water availability in Anger sub-basin, Nile Basin of Ethiopia. Sustainable Water Resources Management. 2019 May; 5:1755-1764. https://doi.org/10.1007/s40899-019-00327-0
[31] Rözer V, Mehryar S, Surminski S. From managing risk to increasing resilience: a review on the development of urban flood resilience, its assessment and the implications for decision making. Environmental Research Letters. 2022 Dec;17(12):123006 https://doi.org/10.1088/1748-9326/aca8bc
[32] Pamukcu-Albers P, Ugolini F, La Rosa D, Grădinaru SR, Azevedo JC, Wu J. Building green infrastructure to enhance urban resilience to climate change and pandemics. Landscape. 2021 Feb;36:665–673. https://doi.org/10.1007/s10980-021-01212-y
[33] Alisa F, Ridho Z. Sustainable Cultural Tourism Development: A Strategic For Revenue Generation in Local Communities. Journal of Economic and Tropical Life Science [Internet]. 2020 Feb;8;4(2). https://doi.org/10.21428/e61c265e.f512dbd8
[34] Blau M, Luz F, Panagopoulos T. Urban River Recovery Inspired by Nature-Based Solutions and Biophilic Design in Albufeira, Portugal. Land [Internet]. 2018 Nov 17;7(4):141. http://doi.org/10.3390/land7040141
[35] Silvestrini F, Fratini F, Magini R. Planning With Nature: Sustainable Urban Prototypes For Portuense District In Rome, Italy. WIT Transactions on Ecology and the Environment. 2021;253:15-26. https://doi.org/10.2495/sc210021
[36] Andik B, Sarang A. Daylighting Buried Rivers And Streams In Tehran. Water Conservation and Management (WCM). 2017;1(2):01-04. https://doi.org/10.26480/wcm.02.2017.01.04
[37] Redzuan N, Latip NS. Principles of Ecological Riverfront Design Redefined. Creative Space. 2016;4(1), 29–48. https://doi.org/10.15415/cs.2016.41002
[38] Antzoulatos G, Mourtzios C, Stournara P, Kouloglou L, Papadimitriou N, Spyrou D, Mentes A, Nikolaidis E, Karakostas A, Kourtesis D, Vrochidis S, Kompatsiaris I. Making urban water smart: the Smart-Water solution. Water Sci Technol. 2020 Dec;82(12):2691–2710. https://doi.org/10.2166/wst.2020.391
[39] Havránková L, Štych P, Ondr P, Moravcová J, Sláma J. Assessment of the Connectivity and Comfort of Urban Rivers, a Case Study of the Czech Republic. Land [Internet]. 2023 Apr 3;12(4):814. http://doi.org/10.3390/land12040814
[40] Moudjari M, Marouf H, Muhamad H, Chaalal O, Mequignon M, Maherzi W, Benzerzour M. Using Local Materials to Optimize the Eco-design of a Resilient Urban Environment in Sustainable Urban Project Process. Civil Engineering and Architecture. 2021;9(6):2084-2097. https://doi.org/10.13189/cea.2021.090636
[41] Zhou Q. A Review of Sustainable Urban Drainage Systems Considering the Climate Change and Urbanization Impacts. Water [Internet]. 2014 Apr 22;6(4):976–92. http://doi.org/10.3390/w6040976
[42] Chen F, Yuan W, Wang L, Ding J, Li C, Wang B. Consideration of river governance based on the concept of urban spatial resilience. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. 2022;983. https://doi.org/0.1088/1755-1315/983/1/012087
[43] Ahn C, Schmidt S. Designing Wetlands as an Essential Infrastructural Element for Urban Development in the era of Climate Change. Sustainability [Internet]. 2019 Mar 31;11(7):1920. http://doi.org/10.3390/su11071920
[44] De Silva BC, Perera N, Denipitiya N. The Vegetated Building Facades and their Contribution to Environmental Sustainability. Cities People Places: An International Journal on Urban Environments. 2021;5(1):24-78. DOI: https://doi.org/10.4038/cpp.v5i1.53
[45] Pirouz B, Turco M, Palermo SA. A Novel Idea for Improving the Efficiency of Green Walls in Urban Environment (an Innovative Design and Technique). Water [Internet]. 2020 Dec 15;12(12):3524. http://doi.org/10.3390/w12123524
[46] Hang Y, Cui H, Huang M, He Y. Artificial floating islands for water quality improvement. Environmental Reviews. 2017;25(3): 350-357. https://doi.org/10.1139/er-2016-0038
[47] Sohaili J, Kar Yan L, Muniyandi SK, Mohamad SS. Urban Heat Island Mittigation Using Green Roof Approach. Jurnal Teknologi [Internet]. 2018 Feb 26 [cited 2023 Nov. 24] ;80(3):61-68. https://doi.org/10.11113/jt.v80.10577