عوامل اثرگذار بر قیمت مسکن از دیدگاه ساکنان در محلۀ چرنداب شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پسادکتری طراحی شهری، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجائی تهران، ایران‌

2 ‌گروه معماری، واحد بین‌المللی جلفا، دانشگاه آزاد اسلامی، جلفا، ایران‌

3 استادیار گروه معماری، واحد اهر، دانشگاه آزاد اسلامی، اهر، ایران

4 استادیار گروه معماری، واحد اسکو، دانشگاه آزاد اسلامی، اسکو، ایران‌

5 دانشجوی دکتر‌ی معماری پژوهش‌محور، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران‌

چکیده

مقدمه
‌نوسانات قیمت‌ مسکن‌ طی‌ سال‌های اخیر در کشور تأثیرات منفی‌ گسترده‌ای بر خانوارها و عملکرد بخش‌های مختلف‌ اقتصادی داشته‌ است.‌ این‌ نوسانات همواره بر تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و سایر متغیرهای اقتصادی به‌ صورت مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ تأثیرات منفی‌ داشته‌ است‌. بنابراین، با توجه‌ به‌ تأثیرات اساسی‌ قیمت‌ مسکن‌ در شهرهای بزرگ بر رفاه خانوارها و بخش‌های مختلف‌ اقتصادی و همچنین،‌ تأثیرات آن در ایجاد دوره‌های رونق‌ و رکود در بازار مسکن‌، ضرورت پژوهش‌ در این‌ امر نمایان می‌شود. تحلیل عوامل‌ و مؤلفه‌های تأثیرگذار در تعیین‌ قیمت‌ مسکن‌ و مدیریت‌ صحیح‌ آن‌ها، از بروز نوسان در بازار مسکن‌ جلوگیری می‌کند و میزان موفقیت‌ برنامه‌های احداث مسکن‌ و برنامه‌ریزی‌های مطلوب مسکن‌ را به‌ طور قابل‌ توجهی‌ افزایش‌ می‌دهد. در واقع‌، می‌توان گفت که‌ کنترل نوسانات قیمتی‌ مسکن‌، مستلزم شناخت‌ عوامل‌ مؤثر بر آن است. قیمت‌های بالای مسکن به ‌طور جدی بر کیفیت زندگی ساکنان شهری، به‌خصوص طبقۀ پایین جامعه، تأثیر می‌گذارد. امروزه بر اثر شهرنشینی مستمر و توسعۀ اجتماعی و اقتصادی در شهر تبریز، مشکل قیمت مسکن به عنوان یک معضل اجتماعی پایدار همچنان باید مورد توجه و بهبود قرار گیرد. در این‌ راستا، پژوهش‌ حاضر به منظور‌ تحلیل عوامل‌ اثر‌گذار بر قیمت مسکن‌ از دیدگاه ساکنان شهر تبریز است. عوامل مؤثر بر قیمت مسکن توسط چند متغیر از‌قبل‌‌مشخص‌شده در مطالعات گذشته سازماندهی شده‌اند. با توجه به مطالب گفته‌شده این فرضیه به دست می‌آید که عوامل مختلفی بر قیمت مسکن از نظر ساکنان در محلۀ چرنداب شهر تبریز مؤثر هستند. تحلیل عوامل‌ و مؤلفه‌های تأثیرگذار در تعیین‌ قیمت‌ مسکن‌ و مدیریت‌ صحیح‌ آن‌ها در محلات شهر تبریز، می‌تواند از بروز نوسان در بازار مسکن‌ تا حدودی جلوگیری کند. در واقع،‌ می‌توان گفت‌ که کنترل نوسانات قیمتی‌ مسکن‌ در محلات شهری، مستلزم شناخت‌ عوامل‌ مؤثر بر آن است که یکی از این بررسی‌ها از دیدگاه ساکنان محلات شهری است. قیمت‌های بالای مسکن به طور جدی بر کیفیت زندگی ساکنان شهری به‌خصوص طبقۀ پایین جامعه تأثیر می‌گذارد.
مواد و روش‌ها
روش تحقیق در این پژوهش توصیفی‌ـ تحلیلی بوده و از نظر هدف جزء پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود و از نظر گردآوری اطلاعات از نوع تحقیقات پیمایشی است. جامعۀ آماری 37532 نفر در این پژوهش ساکنان محلۀ چرنداب شهر تبریز است. حجم نمونه با توجه به فرمول کوکران 380 نفر به دست آمد. نمونه‌ها به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. در این پژوهش از ابزار پرسشنامه برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده می‌شود. بعد از مراحل یادشده، اقدام به دسته‌بندی داده‌ها با تحلیل معادلات ساختاری با روش با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS و Amos انجام شد. برای پایایی سؤال‌ها از آلفای کرونباخ استفاده شد. ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ دادهﻫﺎ از روﻳﻜﺮد ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﺮم‌اﻓﺰارﻫﺎی Spss (نسخۀ 19) و Mplus (ﻧﺴﺨۀ 7/4) و (نسخۀ 22) Amos اﺳﺘﻔﺎده می‌شود. ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری (SEM) ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎی اصلی ﺗﺠﺰﻳﻪ‌و‌ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه اﺳﺖ ﻛﻪ برای ﺑﺮرﺳﻲ رواﺑﻂ ﭘﻴﭽﻴﺪه ﻣﻴﺎن ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی آﺷﻜﺎر و ﻣﻜﻨﻮن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲرود. از دو ﺑﺨﺶ ﻣﺪل اﻧﺪازهﮔﻴﺮی و ﻣﺪل ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺑﺘﺪا ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم‌اﻓﺰار SPSS ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻛﺎرﺑﺮد روش اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﺆﻟﻔﻪﻫﺎی اﺻﻠﻲ و ﭼﺮﺧﺶ وارﻳﻤﺎﻛﺲ و ﺑﺎ ﻫﺪف ﻛﺸﻒ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ قیمت مسکن از نظر ساکنان محلۀ چرنداب شهر تبریز به کار گرفته شد. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم‌اﻓﺰار ‌Mplus روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪی برای ﺗأیید ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ اﻛﺘﺸﺎﻓﻲ، ﺑﻪ ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪه و از ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﺑﺮازش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮازش ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪدﺳﺖآﻣﺪه از روﻳﻜﺮد ﻣﺪلﺳﺎزی ﻣﻌﺎدﻻت ﺳﺎﺧﺘﺎری اﺳﺘﻔﺎده شد. از تحلیل عاملی تأییدی به دلیل اینکه بعضی از داده‌های مشاهده‌شده به طور مستقیم قابل اندازه‌گیری نیستند، ولی الگوهای مشابهی در مقادیر خود دارند، از این مدل استفاده شده است. همچنین برای ارزیابی سازه از این مدل استفاده شد. این نوع تحلیل عاملی به آزمون میزان انطباق و همنوایی بین سازۀ نظری و سازۀ تجربی تحقیق می‌پردازد. از تحلیل عاملی اکتشافی برای کاهش تعداد متغیرها و مشخص شدن عوامل اصلی مؤثر در تعیین قیمت مسکن استفاده شده است.
یافته‌ها
بر پایۀ نتایج این مطالعه، ثابت شده که عوامل رضایتمندی سکونتی (HS) و درآمد خانوار (HI) عملاً دارای رابطۀ معنادار با قیمت مسکن هستند. چون مقادیر p کمتر از 0/05 بوده در ضمن، سیاست مسکن (HP) هیچ‌گونه اهمیت کاربردی برای قیمت خانه‌ها ندارد. یافته‌ها نشان داد از بین سه مؤلفۀ بررسی‌شده: رضایت از مسکن و درآمد خانوار بر قیمت مسکن با وزن رگرسیونی 0/799 و 0/558 در محلۀ چرنداب شهر تبریز اثر می‌گذارند، اما سیاست مسکن با وزن رگرسیونی 0/252- به‌هیچ‌وجه بر قیمت مسکن اثر نمی‌گذارد. از میان زیرشاخص‌ها هم خریداران مسکن هنگام خرید مسکن، عمدتاً به امنیت محله، میزان جرم و جنایت در محله، به جامعۀ محله و ساختار داخلی و بیرونی خانه‌ها بیشتر توجه می‌کنند. تأمین مسکن با قیمت مناسب همواره به عنوان مهم‌ترین ضرورت در برنامه‌ریزی مسکن شهری مطرح است. مسکن از دیدگاه اقتصاد خرد نوعى کالای غیر منقول، ناهمگن و وابسته به مکان خاص به شمار مى‌رود که در مقایسه با سایر کالاها از متغیرهای مختلف ساختاری، مکانى و انسانى در ارزش‌گذاری خود تأثیر مى‌پذیرد. 
نتیجه‌گیری
عوامل داخلی و خارجی متعددی همراه با اثرات نسبی مستقیم یا غیرمستقیم با دسترسی به قیمت مسکن مرتبط بوده است. یافته‌ها نشان می‌دهند رضایتمندی سکونتی و درآمد خانوار تأثیر معناداری بر قیمت خانه‌ها در محلۀ چرنداب دارند. به همین دلیل، رضایتمندی سکونتی را می‌توان به عنوان عامل اثرگذار مهم بر قیمت خانه‌ها در محلۀ چر‌نداب شهر تبریز به شمار آورد، یعنی اگر بساز‌و‌بفروش‌ها قصد داشته باشند ساختار، امکانات و محیط خانه‌ای عالی برای خریداران در محل چرنداب تبریز فراهم کنند، باید اول از همه رضایت از مسکن را در نظر بگیرند. علاوه بر این، درآمد خانوار نیز از طریق تعهد خریدار در تأمین پول مورد نیاز برای خرید خانه، بر قیمت خانه‌ها در محلۀ چرنداب اثر می‌گذارد. به‌رغم عدم اثرگذاری مستقیم عوامل سیاست مسکن بر تعیین قیمت خانه‌ها در محلۀ چرنداب شهر تبریز همچنان باید توسط کنشگران اصلی صنعت ساختمان‌سازی مورد توجه جدی قرار ‌گیرد. برای مثال، سیاست‌گذاران باید مطمئن شوند که بساز‌و‌بفروش‌ها یک محیط مسکن مناسب، ایمن، راحت و در دسترس برای هر خانواده در کنار امکانات امنیتی، خصوصی و بهداشتی مناسب فراهم می‌کنند. این مطالعه می‌تواند تا حدی کمک راهنمای خرید خانه مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Housing Prices from the Perspective of Residents in Charandab Neighborhood of Tabriz City

نویسندگان [English]

  • Ali Zeynali Azim 1
  • Bahram Mohammadian 2
  • Mohammad Jadiri Abbasi 3
  • Solmaz Babazadeh Oskouei 4
  • Lida Akhlaghi 5
1 Postdoctoral student of Urban Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Tarbiat Dabir Shahid Rajaei University, Tehran, Iran
2 Department of Architecture, Jolfa International Branch, Islamic Azad University, Jolfa, Iran
3 Assistant Professor, Department of Architecture, Ahar Branch, Islamic Azad University, Ahar, Iran
4 Assistant Professor, Department of Architecture, Oskou Branch, Islamic Azad University, Oskou, Iran
5 Ph.D. candidate of research-oriented architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction 
Housing price fluctuations in recent years in the country have had extensive negative effects on households and the performance of various economic sectors, these fluctuations have always had negative effects on production, investment, employment, and other economic variables directly and indirectly. Therefore, considering the basic effects of housing prices in big cities on the well-being of households and different economic sectors, as well as its effects in creating boom and bust periods in the housing market, the necessity of research in this matter is evident.
The analysis of factors and components influencing the determination of housing prices and their correct management prevents fluctuations in the housing market and significantly increases the success rate of housing construction programs and desirable housing plans. It can be said that controlling housing price fluctuations requires knowing the factors affecting them. High housing prices seriously affect the quality of life of urban residents, especially the lower class of society. Today, due to continuous urbanization and social and economic development in Tabriz city, the problem of housing prices as a stable social problem should still be addressed and improved. In this regard, the current research aims to analyze the factors influencing housing prices from the perspective of Tabriz residents. Factors affecting housing prices are organized by several variables specified in previous studies. According to the mentioned contents, the hypothesis is obtained that various factors are effective on the housing price according to the residents of the Cherandab neighborhood of Tabriz city. Analyzing the influencing factors and components in determining housing prices and their proper management in the neighborhoods of Tabriz can prevent fluctuations in the housing market to some extent. It can be said that controlling housing price fluctuations in urban areas requires knowing the factors affecting it, and one of these studies is from the perspective of urban residents. High housing prices seriously affect the quality of life of urban residents, especially the lower class of society.
Materials and Methods
The research method in this research is descriptive-analytical, and in terms of its purpose, it is considered part of applied research, and in terms of gathering information, it is survey research. The statistical population of 37,532 people in this research is the residents of the Charandab neighborhood in Tabriz City. According to Cochran’s formula, the sample size was 380 people. The samples were selected randomly. In this research, a questionnaire tool is used to collect data. After the above steps, data classification was done by analyzing structural equations using SPSS and Amos software. Cronbach’s alpha was used for the reliability of the questions. For data analysis, a structural equation modeling approach is used using Spss (version 19), Mplus (version 7.4), and Amos (version 22) software. Structural equation modeling (SEM) is one of the most original methods of analysis and multivariate analysis, which is used to examine the complex relationships between manifest and latent variables. It consists of two parts: the measurement model and the structural model. In this research, at first, using SPSS software, exploratory factor analysis was applied with the application of principal components extraction and varimax rotation, to discover the structure of factors influencing housing prices from the point of view of the residents of Cherandab neighborhood in Tabriz. Then, using the Mplus software, the confirmatory factor analysis method was used to confirm the exploratory factor structure and the fit indices were used to evaluate the fit of the final model obtained from the structural equation modeling approach. Confirmatory factor analysis has been used in this model because some of the observed data cannot be measured directly but have similar patterns in their values. This model was also used to evaluate the structure. This type of factor analysis tests the degree of conformity between the theoretical structure and the experimental structure of the research. Exploratory factor analysis has been used to reduce the number of variables and identify the main factors that are effective in determining housing prices.
Findings
Based on the results of this study, it has been proven that residential satisfaction factors (HS) and household income (HI) have a significant relationship with housing prices. Because p values are less than 0.05, meanwhile, housing policy (HP) has no practical significance for house prices. The findings showed that among the three investigated components: satisfaction with housing and household income have an effect on the price of housing with a regression weight of 0.799 and 0.558 in the Cherandab neighborhood of Tabriz city, but housing policy with a regression weight of -0.252. It does not affect the housing price in any way. Among the following indicators, home buyers pay more attention to the security of the neighborhood, the level of crime in the neighborhood, the community of the neighborhood, and the internal and external structure of the houses. Providing housing at a reasonable price is always considered the most important necessity in urban housing planning. From the point of view of microeconomics, housing is a type of non-movable, heterogeneous, and location-dependent commodity. Compared to other goods, it is affected by various structural, spatial, and human variables in its valuation.
Conclusion
Several internal and external factors with direct or indirect relative effects have been associated with housing affordability. The findings show that residential satisfaction and household income have a significant effect on house prices in the Cherandab neighborhood. For this reason, residential satisfaction can be considered an important influencing factor on the price of houses in the Cherandab neighborhood of Tabriz city, that is, if the builders and sellers intend to have an excellent house structure, facilities, and environment for buyers in the Cherandab neighborhood. provide Tabriz, they should, first of all, consider the satisfaction of housing. In addition, household income also affects the price of houses in the Cherandab neighborhood through the commitment of the buyer to providing the money needed to buy a house. Despite the lack of direct influence of housing policy factors on determining the price of houses in the Cherandab neighborhood of Tabriz, it should still be given serious attention by the main actors of the construction industry. For example, the policymakers should make sure that the builders and sellers provide a suitable, safe, comfortable, and accessible housing environment for every family along with proper security, privacy, and health facilities. This study can be used as a home-buying guide.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Household Income
  • Housing Policy
  • Housing Price
  • Housing Satisfaction
  • Tabriz City
[1] Wang, W& Durst, N.J. Planning for active aging: exploring housing preferences of elderly populations in the United States. J Hous and the Built Environ, 2023 38, 795-809. https://doi.org/10.1007/s10901-022-09962-0. 
[2] Rajesh, R., Rath, D.P. House price convergence: evidence from India. Asia-Pac J Reg Sci, 2023, 7, 721-747. https://doi.org/10.1007/s41685-023-00285-8.
[3] Zeynali Azim, A., Rezai, B., Farji, S., Rafizadeh, M. Measuring the Social Indicators of the Quality of Urban Life with a Micro-Scale in Tabriz. Urban Economics and Planning, 2023; 4(2): 34-51. https://doi.org/10.22034/uep.2023.390715.1341. 
[4] Dai, J., Lv, P., Ma, Z., Bi, J. and Wen, T. Environmental risk and housing price: an empirical study of Nanjing, China, Journal of Cleaner Production, 2020, 252, 119828, https://doi.org/10.1016/j.jclepro2019.119828. 
[5] Landis, J., & Reina, V. Eleven ways demographic and economic change is reframing American housing policy. Housing Policy Debate, 2018, 29(1), 4–21. doi: https://doi.org/10.1080/10511482.2018.1492739
[6] Safaeepour, M., & Fadaei Jazi, F. Future Research of the Housing Supply System in Iran’s Metropolises: A Case Study of Ahvaz Metropolis. Geography and Environmental Planning, 2023, 34(1), 117-140. [In Persian].
[7] Tomal M, Testing for overall and cluster convergence of housing rents using robust methodology: evidence from Polish provincial capitals. Empir Econ, 2021, 62:2023-2055. https://doi.org/10.1007/s00181-021-02080-w.
[8] Zali, S., Pahlavani, P., & Bigdeli, B. A Spatial-Temporal Analysis of the Factors Effective on Housing Prices (Case study: District 5 of Tehran Municipality). Town and Country Planning, 2021, 15(1), 115-130. https://doi.org/10.22059/jtcp.2022.341584.670318. [In Persian].
[9] Javaheri, B., Manochehri, S., & Mozaffari, Z. Asymmetric Effects of Housing Price on Iran Stock Market Participation: Quantile Regression Approach. Journal of Applied Economics Studies in Iran, 2022, 11(43), 39-69 https://doi.org/10.22084/aes.2022.25674.3396. [In Persian]. 
[10] Zamiri M, Nastaran M, Galenoyi M. Evaluating research on urban housing indicators in the current decade based on PRISMA method. jgs 2024; 23 (71): 13. http://dorl.net/dor/20.1001.1.22287736.1300.0.0.112.5. [In Parsian]
[11] Masoumi, L., Pourmohamadi, M. R., & Ghorbani, R. An Analysis of the Factors Affecting Housing Pricing Under Study: District 5 of Tehran. Urban Economics and Planning, 2022, 3(4), 84-97. https://doi.org/10.22034/uep.2022.363115.1284. [In Persian].
[12] Jafari S, Pourjohari A. Analyzing the future challenges of the advancement of Mehr housing policies and the national housing action plan (Case Study: Pardis new-town). JFCV, 2023; 3 (4) :89-108. http://jvfc.ir/article-1-232-fa.html. [In Persian].
[13] Shamai A, delfannasab M, porakrami M. Investigating of the Effective Factors on Housing Prices in district of Laleh Park, Tehran. Journal title 2021; 20 (59) :173-195. http://dx.doi.org/10.29252/jgs.20.59.173.[In Persian].
[14] Shabanpoor, Z., shokrgozar, A., & jafarimehrabi, M. Factors Affecting the Prices of Housing) A Case Study of Rasht, 2019, 12(46), 63-82. https://dorl.net/dor/20.1001.1.2676783.1398.12.46.4.2. [In Persian]. 
[15] Sun Q, Feng Y, Tang Y, Kuang W and Javeed SA, The relationship amid land finance and economic growth with the mediating role of housing prices in China. Front. Psychol, 2022. 13:976236. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.976236. 
[16] Tangmanee, C., Likitanupak, W. Factors Affecting Price Offers for New Single Houses in Thailand’s Eastern Economic Corridor Area. International Journal of eBusiness and eGovernment Studies, 2022, 14 (2), 289-306. https://doi.org/10.34111/ijebeg.202214134. 
[17] Özsoy, O. and Şahin, H. Factors affecting housing prices in Izmir, Turkey: a quantile regression approach, International Journal of Housing Markets and Analysis, 2022, 15(1), 145-164. https://doi.org/10.1108/IJHMA-11-2020-0133. 
[18] Fan J, Zhou L, Yu X et al. Impact of land quota and land supply structure on China’s housing prices: Quasi-natural experiment based on land quota policy adjustment. Land Use Policy, 2021 106:105452, https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105452. 
[19] Shen, C.; Sheng, T.; Shi, X.; Fang, B.; Lu, X.; Zhou, X. The Relationship between Housing Price, Teacher Salary Improvement, and Sustainable Regional Economic Development. Land, 2020, 11, 2190. https://doi.org/10.3390/land11122190. 
[20] Pooyafar, H., sattari Sarbangholi, H., Ebrahimi Asl, H., & Akbari Namdar, S. Assessing the residents’ satisfaction with the architectural quality of Mehr housing New city of Sahand according to the indicators of sustainable architecture. Sustainability, Development & Environment, 2023, 4(2), 61-82, https://jsde.srbiau.ac.ir/article_22551.html. [In Persian]
[21] yazdani, M., pashazadeh, A., Saeidi, S. Measuring satisfaction Mehr housing residents quality (Case study: Sham Asbi Mehr Housing in Ardabil). Geography and Planning, 2019, 23(67), 327-349. https://sid.ir/paper/380270/en. [In Persian].
[22] Mridha, M. Looking through the Models: A Critical Review of Residential Satisfaction. Buildings, 2023, 13, 1-22. 1183. https://doi.org/10.3390/buildings13051183. 
[23] Rezai, B., PakdelFard, M., Sattari Sarbangoli, H., & Akbari Namdar, S. Re-Reading the Concepts of Mehr Housing from the Physical-Social Dimension in the New City of Sahand (Case Study: Aftab Complex). Quarterly Journals of Urban and Regional Development Planning, 2022, 6(19), 165-200. https://dorl.net/dor/20.1001.1.27172996.1400.19.69.6.4. [In Persian].
[24] Suari-Andreu E, Housing and household consumption: an investigation of the wealth and collateral effects. J Hous Econ, 2021, 54(1):101786, http://dx.doi.org/10.1016/j.jhe.2021.101786. 
[25] Kaplan, G, Kurt M, Giovanni L V, The housing boom and bust: Model meets evidence. Journal of Political Economy, 2020, 128(9), 3285-3345. https://doi.org/10.1086/708816. 
[26] Allahgholipour, S., & Hataminejad, H. Investigating the Status of Urban Housing Facilities and the Level of Satisfaction with the Living Environment in the Region 9 of Tehran. Journal of Geography and Regional Development, 2022, 20(2), 140-115. https://doi.org/10.22067/jgrd.2021.68514.1010. [In Persian].
[27] Francescato, G.; Weidemann, S.; Anderson, J.R. (1989), Evaluating the built environment from the users’ point of view: An attitudinal model of residential satisfaction. In Building Evaluation; Preiser, W.F.E., Ed.; Plenum Press: New York, NY, USA, 181-198. https://doi.org/10.1007/978-1-4899-3722-3_14. 
[28] Bunster, V.; Bustamante, W. Structuring a Residential Satisfaction Model for Predictive Personalisation in Mass Social Housing. Sustainability, 2019, 11(14), 3943. https://doi.org/10.3390/su11143943. 
[29] Wang, D.; He, S.; Websterz, C.; Zhang, X. Unravelling Residential Satisfaction and Relocation Intention in Three Urban Neighborhood Types in Guangzhou, China. Habitat Int, 2019, 85, 53-62. http://dx.doi.org/10.1016/j.habitatint.2019.01.004. 
[30] Karmali, N. & Weng, X. Housing Demand and Affordability in India: Implications for Housing Policy, World Bank, Washington, DC. United States of America. 2022, https://policycommons.net/artifacts/2419361/housing-demand-and-affordability-in-india/3440853/on. CID: 20.500.12592/57znwn. 
[31] Miles W, House price convergence in the euro zone: A pairwise approach. Econ Syst, 2020 44(3):100782. https://doi.org/10.1016/j.ecosys.2020.100782. 
[32] Foote, C L, Lara L, Paul S W, Cross-sectional patterns of mortgage debt during the housing boom: evidence and implications. The Review of Economic Studies, 2021, 88(1), 229-259. https://doi.org/10.1093/restud/rdaa034. 
[33] Bashar, O, An Intra-City Analysis of House Price Convergence and Spatial Dependence, The Journal of Real Estate Finance and Economics, Springer. 2021, 63(4), 525-546. https://doi.org/10.1007/s11146-020-09799-w. 
[34] McGreevy, M., Musolino, C. & Baum, F. Will neighbourhood liveability be promoted by new housing related planning policy in Adelaide, South Australia? J Hous and the Built Environ, 2023, 38, 699-726 https://doi.org/10.1007/s10901-022-09971-z. 
[35] Shahraki, A.A. Housing policies with case studies”, International Journal of Housing Markets and Analysis, 2022, 15(4). 818-832. https://doi.org/10.1108/IJHMA-05-2021-0057. 
[36] Mohammadi Dehcheshmeh, P. Assess of housing supply public policies about urban low-income groups (Case Study: Saman district). Geography (Regional Planning), 2018, 8(30), 281-295. https://dorl.net/dor/20.1001.1.22286462.1397.8.2.18.7. [In Persian].
[37] Malkoutinia, M., Soltani, A., Ezzatpanah, B. Review and evaluation of housing policies for urban low-income groups (case example: Tabriz). Scientific and Research Quarterly of New Approaches in Human Geography, 2022, 12(1), 151-167. https://geography.garmsar.iau.ir/article_670348.html. [In Persian].
[38] Saiz, A, Saiz, A, The Global Housing Affordability Crisis: Policy Options and Strategies MIT Center for Real Estate Research, 2023, 3(1), Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=4402329 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4402329
[39] Ziari, K., Hosseini, A., & Goodarzi, A. Analysis of Physical and Economic Policies with Housing-Led Urban Regeneration Approach: (Case Study: Jafre Mahini Neighborhood of Bushehr). Geography and Urban Space Development, 2022, 8(2), 219-240. https://memarshahr.wtb.iau.ir/article_693114.html. [In Persian].
[40] hekmat, B., Farahmand, S., & akbari, N. Spatial analysis of housing prices in 22 urban districts of Tehran. Journal Of Economics and Regional Development, 2022, 28(22), 110-130. https://doi.org/10.22067/erd.2022.72814.1073. [In Persian].
[41] Ziari K & Falahat Pisheh M, A review of housing policies for low-income urban groups (with an emphasis on the national action policy of housing production and supply), Memar Shahr, 2022, 1(1), 30-46. https://doi.org/10.22067/jgusd.2022.70304.1041. [In Persian].