دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، مهر 1401 
تبیین توزیع فضایی سرمایه خلاق به عنوان پیشران رشد اقتصادی کلانشهرهای ایران

صفحه 37-51

10.22034/uep.2022.344994.1241

باقر فتوحی مهربانی؛ کرامت اله زیاری؛ احمد پوراحمد؛ سعید زنگنه شهرکی