تبیین توزیع فضایی سرمایه خلاق به عنوان پیشران رشد اقتصادی کلانشهرهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه جغرافیا و برنام هریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استاد، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استاد، گروه جغرافیا و برنام هریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، گروه جغرافیا و برنام هریزی شهری، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

قرن بیست ویکم، قرن شهرها، ایده‌ها و خلاقیت‌هاست. خلاقیت انسان و استعداد او به‌عنوان سرمایه انسانی خلاق، محرک اصلی رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تلقی می‌شود که رقابت روزافزون شهرها، مناطق و کشورها به طور فزاینده به پرورش، حفظ و جذب آن وابسته خواهد بود. در همین راستا این تحقیق بر آن است تا ابتدا مفهوم نوین سرمایه خلاق که در توسعه بحث سرمایه انسانی به وجود آمده است را در بستر ایران تعریف عملیاتی کند. سپس تأثیرات سرمایه خلاق بر عملکرد اقتصادی کلانشهرها را سنجیده و عوامل مؤثر بر توزیع سرمایه خلاق در کلانشهرهای ایران را تبین نماید. این تحقیق از نوع تحقیقات همبستگی و تبینی و ازنظر هدف توسعه‌ای است. یافته‌ها نشان می‌دهد کلانشهرهای ایران با اینکه سهمی 26 درصدی از جمعیت و شاغلان کشور دارند، 46 درصد سرمایه خلاق کشور را در خود جای‌داده‌اند. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد سرمایه خلاق می‌تواند درصد بالایی از تغییرات سرانه تولید ناخالص داخلی و سرانه سپرده‌های بانکی را تبیین نماید و به‌طورکلی تأثیر مثبتی بر شکوفایی اقتصادی کلانشهرها دارد. بااین‌وجود توزیع سرمایه خلاق در کلانشهرهای ایران از الگویی نابرابر و نامتوازن پیروی می‌کند و بین حضور سرمایه خلاق و عامل استعداد (متغیرهایی همچون تمرکز دانشگاه بخصوص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی برتر، جمعیت با تحصیلات عالی، شاغلان و دانشجویان با تحصیلات عالی)، تسامح، مداراگری و تنوع (تنوع ادیان، اقلیم هنری و خلاقانه شهر از طریق تمرکز هنرمندان، پذیرش مهاجرین داخلی و خارجی) و خدمات مصرف‌کننده یا امکانات رفاهی که بیانگر نقش خدماتی شهر است رابطه قوی و معنی‌داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Explaining the Spatial Distribution of Creative Capital as a Driver of Economic Growth in Iranian Metropolises

نویسندگان [English]

 • Bagher Fotuhi Mehrabani 1
 • Keramatollah Ziari 2
 • Ahmad Pourahmad 3
 • Saeid Zangane Shahraki 4
1 Ph.D. Candidate, Faculty of Geography, University of Tehran. Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of Geography, University of Tehran. Tehran, Iran
3 Professor, Faculty of Geography, University of Tehran. Tehran, Iran
4 Associate Professor, Faculty of Geography, University of Tehran. Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
The 21st century is the century of cities, ideas, and creativity. Human creativity and talent are considered creative human capital, the main driver of economic, social, and cultural growth and development. The increasing competition of cities, regions, and countries will increasingly depend on its cultivation, preservation, and attraction. Research shows that creative capital has more explanatory power than human capital to explain the economic prosperity of cities and is the key to urban-regional economic growth and the age of creativity. So that in today's creative economy, ideas and intellectual capital have replaced natural resources, and human creativity is the ultimate source of economic growth. Creative Capital selects specific cities and regions for work and living, known as creative cities: cities with the most significant capacity to attract, retain and nurture creative capital.
Accordingly, this research seeks to focus on three key questions. The first issue is how to operationalize the new concept of creative capital in Iran. The second problem focuses on investigating the effects of creative capital on the economic prosperity of cities and regions; As in the theoretical literature, many researchers have emphasized this issue and proved it.
Considering the importance and role of creative capital in economic prosperity and urban-regional development, cities and places with more creative capital will become more developed and prosperous, and vice versa, cities and places with less creative capital will decline. In this regard, the third issue is that among factors of production, creative capital has high mobility and its amount and distribution are uneven and divergent; the third question forms the research on which factors shape the distribution of creative capital in Iranian metropolises.
 
Materials and Methods
This research is correlational and explanatory research. This research's data collection and analysis unit are Iran's metropolises (cities with more than one million people).
The steps used to achieve the research objectives are as follows: first, the critical research variable of the creative class is operationally defined, and its statistics and information are analyzed at the level of Iranian metropolises. In this research, according to the theoretical literature on the role of creative capital in the growth of the urban-regional economy, in the second stage, the role of creative capital (as an explanatory and independent variable) at the level of Iranian metropolises in economic functions (as a dependent variable) such as per capita GDP and capita Bank deposits are analyzed using correlation test and linear regression in SPSS software. In other words, the explanatory power of urban-regional economic growth is explained by creative capital. Then, according to the role of creative capital in the growth of the urban-regional economy, influential factors in the locational decisions of creative capital and their percentage presence in metropolises are explained. At this stage, after explaining the role of creative capital in economic variables, it is discussed what factors lead to the dispersion of creative capital (dependent variable) and their different presence in the country's metropolises.
Findings
The findings show that the highest level of the creative class is related to Tehran, so 23.5% of its employees are in jobs with a high degree of creativity. After Tehran, the metropolises of Ahvaz (7/19), Isfahan (8/18), Karaj (2/18), Shiraz (2/18), Tabriz (6/15), Qom (4/15) are placed in the next ranks. Also, the lowest rate is related to Mashhad (with 15.3 percent) of employees in the creative class.
The research findings show that the spatial patterns of the creative class in Iran are more concentrated in the metropolises. The creative class in Iran is a metropolitan phenomenon in such a way that the metropolises, despite having approximately 26% of the country's population and 26% of the country's total workforce, 42% of the entire creative class of the country.
The findings show that there is a strong correlation between the percentage of the creative class of metropolises and economic variables. So that there is a strong positive and significant correlation between the creative class and GDP per capita (correlation coefficient = 0.868 and significance coefficient = 0.005), and creative capital can explain 71.2% of changes in GDP per capita. Similarly, there is a positive and significant correlation between creative capital and per capita bank deposits (correlation coefficient = 0.816 and significance coefficient = 0.014), and creative capital can explain 61% of changes in bank deposits per capita.
In the talent factor, the findings show that there is a correlation between creative capital and university concentration variables (correlation coefficient = 0.737 and significance coefficient = 0.037), the concentration of top universities (correlation coefficient = 0.759 and significance coefficient = 0.029), the percentage of the population with higher education (correlation coefficient = 0.883 and significance coefficient = 0.004), bachelor students and above per 1000 people (correlation coefficient = 0.750 and significance coefficient = 0.032) has a positive and significant correlation..
Tolerance and openness to diversity affect the amount and geographical distribution of talent and creative capital. In other words, places open to all kinds of demographic diversity, different thoughts, and opinions, and accepting them can accommodate and attract more creative capital. In this regard, in the factor of tolerance and diversity, the findings of the table show that between creative capital and variables of religious diversity (correlation coefficient = 0.884 and significance coefficient = 0.004), the concentration of artists (percentage of artists from all employees) (correlation coefficient = 758/ 0 and the significance coefficient=0.029), the share of the metropolis from the total immigrants who entered the metropolises (correlation coefficient=0.735 and the significance coefficient=0.038) and the share of the metropolises from the total foreign immigrants of the metropolises (correlation coefficient=0.767 and the coefficient Significance = 0.026), there is a positive and significant correlation.
In examining the factor of consumer services, which in a way represents local facilities and assets, the findings showed that there is a positive and significant relationship between creative capital and consumer services, and the material presented in the context of the service role of the city and its amenities and the presence of the creative class has a significant relationship (coefficient Correlation = 0.706 and significance coefficient = 0.049), which is significant.
 
Conclusion 
In general, this research comes to the conclusion that the future competitiveness of cities and regions and having the upper hand in future developments and the transition to a creative economy will be through creative capital, whose positive effects on the economic prosperity of cities and regions were investigated and approved in this research. However, what is clear is that creative capital chooses certain places to work and live, which this research makes clear, having a tolerant and diverse environment, the artistic and creative atmosphere of the city, amenities, and the service role of the city, along with the concentration of universities and higher education, along with talents such as students with higher education who are to some extent future creative capital, can be attractive to creative capital and influence one’s location decisions to work and live in a city.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creative capital
 • Metropolises of Iran
 • Tolerance and diversity
 • The Prosperity of the Urban Economy
 1. Florida R, Mellander C, Stolarick K. Inside the black box of regional development—human capital, the creative class and tolerance. Journal of economic geography. 2008 Jul 21;8(5):615-49.
 2. Florida, R. Cities and the creative class. Routledge; 2005 Jul.
 3. Florida, R. The rise of creative class(Rivisited), Translated by Hossein Hataminejad, Mohammad Hajian and Bagher Fotuhi Mehrabani. Tehran: University of Tehran Press: 2020. [In Persian].
 4. Avilés Ochoa E, Ramírez PM. Cultural industries and spatial economic growth a model for the emergence of the creative cluster in the architecture of Toronto. City, Culture and Society. 2018 Sep 1;14:47-55. https://doi.org/10.1016/j.ccs.2018.03.001
 5. Clark TN, Lloyd R, Wong KK, Jain P. Amenities drive urban growth. Journal of urban affairs. 2002;24(5):493-515.
 6. Florida R. The rise of the creative class: and how it’s transforming work, leisure, community and everyday life (434 p.). New York: Basic Books. ISBN-10. 2002;4(650):24777.
 7. Florida R. The creative class and economic development. Economic development quarterly. 2014 Aug;28(3):196-205.
 8. Glaeser E. Urban and regional growth. The Oxford Handbook of Economic Geography. Oxford University Press; 2003 Jul 10.
 9. Glaeser EL, Saiz A, Burtless G, Strange WC. The rise of the skilled city [with comments]. Brookings-Wharton papers on urban affairs. 2004 Jan 1:47-105.Grodach C. Urban policymakers need to reconsider the role of arts districts in cities’ economic development. LSE American Politics and Policy. 2014 Mar 19.
 10. Hall P. Creative cities and economic development. Urban studies. 2000 Apr;37(4):639-49.
 11. Jacobs J. The economy of cities. Vintage, London: Jonathan Cape; 2016 Jul 20.
 12. Lee N. The creative industries and urban economic growth in the UK. Environment and Planning A. 2014 Feb;46(2):455-70.
 13. Lucas Jr RE. On the mechanics of economic development. Journal of monetary economics. 1988 Jul 1;22(1):3-42.
 14. Grodach C, Ehrenfeucht R. Urban Revitalization: Remaking cities in a changing world. Routledge; 2015 Dec 22.
 15. Oh CO. The contribution of tourism development to economic growth in the Korean economy. Tourism management. 2005 Feb 1;26(1):39-44.
 16. Sinclair MT. Tourism and economic development: A survey. The journal of development studies. 1998 Jun 1;34(5):1-51.
 17. UNCTAD. (2008). The Challenge of Assessing the Creative Economy: Towards Informed Policy-making. New York: United Nations. 2008;179. 
  Oakley K. Not so cool Britannia: The role of the creative industries in economic development. International journal of cultural studies. 2004 Mar;7(1):67-77.
 18. O’Connor J, Gu X. Creative industry clusters in Shanghai: a success story?. International journal of cultural policy. 2014 Jan 1;20(1):1-20.
 19. O'Connor J. Creative cities: the role of creative industries in regeneration [RENEW Intelligence Report]. RENEW Northwest; 2006.
 20. Pratt AC. Creative cities: the cultural industries and the creative class. Geografiska annaler: series B, human geography. 2008 Jun;90(2):107-17.
 21. Sasaki M. Urban regeneration through cultural creativity and social inclusion: Rethinking creative city theory through a Japanese case study. Cities. 2010 Jun 1;27:S3-9.
 22. United Nations Industrial Development Organization. (2015). The creative ecosystem: Facilitating the development of creative industries. Retrieved from https://open.unido.org/api/documents/4627178/download/The creative ecosystem - Facilitating the development of creative industries.
 23. Marlet GA, Van Woerkens C. Skills and Creativity in a Cross-section of Dutch Cities. Discussion Paper Series/Tjalling C. Koopmans Research Institute. 2004;4(29).
 24. Mellander C, Florida R. Human capital or the creative class–explaining regional development in Sweden. KTH/CESIS Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation. 2006.
 25. Putnam RD. Bowling alone: America’s declining social capital. InCulture and politics 2000: 223-234. Palgrave Macmillan, New York.
 26. Iyer S, Kitson M, Toh B. Social capital, economic growth and regional development. Regional studies. 2005 Nov 1;39(8):1015-40.
 27. Hoyman M, Faricy C. It takes a village: A test of the creative class, social capital, and human capital theories. Urban Affairs Review. 2009 Jan;44(3):311-33.
 28. Helliwell JF, Putnam RD. Economic growth and social capital in Italy. Eastern economic journal. 1995 Jul 1;21(3):295-307. 
 29. Stolarick K, Mellander C, Florida R. Human capital in cities and suburbs. Royal Institute of Technology, CESIS-Centre of Excellence for Science and Innovation Studies. 2012 Jan 20.
 30. Diebolt C, Haupert M, editors. Handbook of cliometrics. Springer Berlin Heidelberg; 2016.
 31. Boschma RA, Fritsch M. Creative class and regional growth: Empirical evidence from seven European countries. Economic geography. 2009 Oct;85(4):391-423.
 32. Rausch S, Negrey C. Does the creative engine run? A consideration of the effect of creative class on economic strength and growth. Journal of Urban Affairs. 2006 Nov;28(5):473-89.
  Reese LA, Sands G. Creative class and economic prosperity: old nostrums, better packaging?. Economic Development Quarterly. 2008 Feb;22(1):3-7.
 33. Glaeser EL, Kolko J, Saiz A. Consumer city. Journal of economic geography. 2001 Jan 1;1(1):27-50.
 34. Shapiro JM. Smart cities: quality of life, productivity, and the growth effects of human capital. The review of economics and statistics. 2006 May 1;88(2):324-35.
 35. Buettner T, Janeba E. City competition for the creative class. Journal of Cultural Economics. 2016 Nov;40(4):413-51.
 36. Batabyal AA, Kourtit K, Nijkamp P. Using local public goods to attract and retain the creative class: A tale of two cities. Regional Science Policy & Practice. 2019 Aug;11(3):571-81.
 37. Batabyal AA, Yoo SJ. When Is Competition Between Cities for Members of the Creative Class Efficient?. InTheory and History in Regional Perspective. Singapore: Springer; 2022: 41-48.
 38. stbye S, Moilanen M, Tervo H, Westerlund O. The creative class: do jobs follow people or do people follow jobs?. Regional Studies. 2018 Jun 3;52(6):745-55.
 39. Tiruneh EA, Sacchetti S, Tortia EC. The effect on economic development of creative class versus human capital: panel evidence from German regions. European Planning Studies. 2021 Jan 2;29(1):75-93.
  Kvashnin YD. European Urban Strategies for Attracting Highly Skilled Migrants. Herald of the Russian Academy of Sciences. 2022 Jun;92(2):S113-8.
 40. Saeidi, M., Nedae Tousi, S. Spatial preferences of the creative class as driving forces to development in metropitan Areas; Case study of Tehran metropolis. Journal of Urban Social Geography, 2021; 8(1): 193-220. doi: 10.22103/JUSG.2021.2039 [In Persian]
 41. Davudi, M., nazari, F., jafari mehrabadi, M. The Residential Preferences of Rasht's Creative Class and the Factors Affecting It. Geographical Studies of Coastal Areas Journal, 2022 Apr 13; (): -. doi: 10.22124/gscaj.2022.20759.1115. [In Persian]
 42. ILO. International Standard Classification of Occupation: ISCO-08/ International Labour Office: Geneva: 2012.
 43. Shakoei H. New perspectives in urban geography. Tehran: SAMT press: 2011. [In Persian]
 44. Florida, R., Mellander, C., & Qian, H. Creative China? The University, Human Capital and the Creative Class in Chinese Regional Development. ," Working Paper Series in Economics and Institutions of Innovation 145, Royal Institute of Technology, CESIS - Centre of Excellence for Science and Innovation Studies. 2008.https://creativeclass.com/articles/creativeدرصد20china.pdf