واکاوی نقش پروژه‌های محرک توسعه در تحقق سیاست‌های بازآفرینی (مورد مطالعه: محدوده‌ی مرکزی شهر سنندج)

نوع مقاله : مطالعه موردی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری جغرافیا و برنامه‏ریزی شهری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

3 دکتری جغرافیا و برنامه ‏ریزی شهری، دانشکدۀ جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

یکی از سیاست‌های نوین در توسعه شهری به طور عام و در بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد و نابسامان به طور خاص، اجرای پروژه‌های محرک توسعه با هدف تسریع و تسهیل فرایند تحول در این بافت‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت‌های محلی است. در این بین پروژه‌های محرک و توسعه بازآفرینی شهری مولدهایی هستند در جهت بازگرداندن رونق و توسعه به مناطق مورد نظر، تا چرخه فعالیتِ زنده و پویا را در این مناطق به راه اندازند. هدف این تحقیق بررسی نقش پروژه‌های محرک توسعه اجرا شده در دستیابی به اهداف و سیاست‌های بازآفرینی در ناحیه‌ی مرکزی شهر سنندج می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت تحقیق، در رده تحقیقات کاربردی قرار دارد و از روش کیفی و کمی (آمیخته) به منظور گردآوری و تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده کرده است. از نرم‌افزار MAXQDA برای تجزیه و تحلیل کیفی (استخراج شاخص‌ها) و از نرم‌افزار SPSS برای تجزیه و تحلیل کمی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که به ترتیب ابعاد فرهنگی – اجتماعی با ارزش عددی (38/3)؛ اقتصادی با ارزش عددی (95/2)؛ کالبدی - فضایی با ارزش عددی (9/2)؛ زیست محیطی با ارزش عددی (35/2) و مدیریتی با ارزش عددی (02/2) بیشترین تاثیرگذاری پروژه‌های محرک توسعه را بر تحقق سیاست‌های بازآفرینی محدوده مرکزی شهر سنندج داشته‌اند. همچنین رضایت‌مندی ساکنان از اثرات پروژه‌های محرک توسعه بر تحقق اهداف بازآفرینی ارزیابی گردید، که در برخی ابعاد نگرشی مثبت و در برخی ابعاد نیز نگرشی ضعیف داشتند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Role of Development Stimulating Projects in the Realization of Regeneration Policies (Case Study: the Central Area of Sanandaj City)

نویسندگان [English]

 • Farid Vahedi Yeganeh 1
 • Abolfazl Meshkini 2
 • Akbar Mohammadi 3
1 Ph.D. Researcher of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Human Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Literature and Human Sciences, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran
3 Ph.D. in Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Despite having potential and strengths, the old fabric of the cities has faced many changes over time and has gradually suffered from failure and disruption in various functional, economic, social, physical, communication, and environmental dimensions. Disturbance and chaos in the land use system, some environmental pollution, placement of parts of the fabric in the privacy of historical monuments and inadequate construction standards in it, the gradual withdrawal of capital and activity, and the replacement of residential function with very low-quality cause a decrease in the importance and value of the old fabric and it has become the identity maker of cities. Over time, this has led to the departure of groups with high financial power and belonging to the place and the replacement of low-income groups with no sense of belonging to the place and space. Since the old neighborhoods are a sign of the cultural and historical identity of the cities and their destruction is an ax on the roots of the identity of the residents, the necessity of taking care of these textures and organizing and revitalizing them is felt. Many policies and programs have recently been implemented to improve the quality and re-creation of disordered urban tissues. One of the new policies in urban development in general and in the regeneration of disordered urban contexts, in particular, is to use measures and projects to stimulate development to accelerate and facilitate the transformation process in these contexts. The drivers of development as a platform for social and economic functions increase the motivation to participate in the improvement and renovation process and also cause the desire of the private sector to invest in the desired context. In this approach, the effects on existing uses can be seen in the approach of stimulating development without the need for intervention. Significant investments in understanding the context and the appropriate stimulus element of hardware or software are adopted by the main goals and wishes of the local community. Development-stimulating processes create dynamism through the recycling of unused land or existing ruined places of the fabric to strengthen activities and social relations, such as space for leisure time and job creation. Also, without the need for massive investments, these processes create the ability to revive worn-out fabrics, which are historical and valuable in four physical, social, economic, and environmental dimensions, which also improve the quality of the elements and their surrounding environment in apositive  way.
Materials and Methods
Regarding the purpose and nature of the research, this article is in the category of applied research. In order to achieve the goals and answer the questions, the evaluation research method has been used for evaluation after implementing the development stimulus project. SPSS software was used for quantitative data analysis, and MAXQDA software was used for qualitative data analysis. This way, the results of document studies and then analysis of the interviews conducted by this software (MAXQDA) will be presented. According to documentary and library studies, field studies and interviews conducted in this field were identified using 5-dimension and 41-category MAXQDA software to identify the effectiveness of development-stimulating projects to realize sustainable urban regeneration.
Findings
In this research, the measured dimensions have been examined in five physical-spatial, cultural-emotional, economic, environmental, and managerial dimensions. According to the results of the t-test, it can be seen that each indicator of the development stimulating projects has different effects on the realization of the regeneration of the central area of ​​Sanandaj city. For example, in the physical dimension, the indicators of efficient urban furniture with numerical value (3.7), efficient sidewalk (3) and accessibility (2.8); In the economic dimension, respectively, the indicators of land and housing price changes with numerical value (4.4), showcasing local jobs and entrepreneurship (3.8) and the number of employees (3.4); In the social-cultural dimension, respectively, indicators of local empowerment with numerical value (4.9), giving local, native and urban identity (4.3) and social capacity building and increasing social and urban security (4); In the environmental dimension, according to the indicators of urban waste collection and disposal with a numerical value (4.9), increase of urban and local green spaces (3) and segregation of waste in the environment (2.7) and in the management dimension according to the indicators of providing facilities And urban services with numerical value (4), use of new technology (2.2) and access to efficient public transportation (2) have the greatest impact on the realization of urban regeneration policies.
Conclusion
One-sample t-test was used to measure the effectiveness of development-stimulating projects in the five physical-spatial, cultural-social, economic, environmental, and managerial dimensions of re-creating valuable heritage tissues implemented in the central area of ​​Sanandaj city and measuring the improvement of the quality of the environment from the residents' point of view. The results of the findings showed that in the physical-spatial dimension, the criteria of efficient urban furniture and efficient sidewalk were evaluated positively with coefficients (of 4.162 and 2.954), respectively, and the level of residents' satisfaction with the projects of this dimension with a weighted average of (2.518) the average is down. In the social-cultural dimension, 13 criteria were evaluated. Only four criteria, social and urban security, local empowerment, social capacity building, and promotion of local, native, and urban identity, have a significant relationship with the creation of stimulating projects and the level of satisfaction of the residents of the central area of ​​Sanandaj city The social effects of such projects are desirable. In the economic dimension, the only measure of the stability of land and housing prices is positive in relation to the development stimulating projects and has a significant relationship. The examination of economic categories showed that developing prosperity and investments in various businesses can gradually increase the demand for life and work in this area. This factor will automatically lead to the boom of construction and the renovation of the physical fabric of the neighborhoods. Still, the residents are not satisfied with the economic effects of the projects, and they agree on this issue. Moreover, in two environmental and management dimensions, the development of stimulating projects have brought positive impacts. However, the weighted average of these dimensions with (2 and 1) respectively indicates the residents’ dissatisfaction with this area. According to the findings, among the examined dimensions, the residents have more desires and satisfaction towards the criteria of the cultural-social and physical-spatial dimensions than other dimensions. This seems to be the homogeneity of the residents in terms of ethnicity, language, religion, and common culture. However, the management structures still need to meet the needs of the residents due to the lack of proper urban services, the lack of necessary facilities, and the factors that have been evaluated as weak.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development Stimulating Projects
 • Inefficient Urban Contexts
 • Urban Regeneration
 • Sanandaj City
 1. Pouraghasi M, Rajabi A, Vadaei kheyri R, Rezvani A. The role of development stimulating projects in the realization of regeneration policies (case study: District 12 of Tehran), scientific journal of human settlements planning. 2021. Volume 16, number 2 (55 series), pp. 267-253. [In Persian]
 2. Hosseini B. Sustainable regeneration of historical centers with the focus on urban development stimulating projects (case study: Bamyan city, Afghanistan), master's thesis in the field of urban planning under the guidance of Dr. Hamidreza Sarmi, Tarbiat Modares University. 2019. [In Persian]
 3. Vahedi Yeganeh Farid. the role of local community participation in the sustainable social development of cities (case study: worn-out fabric of Sartpoule neighborhood, Sanandaj), master's thesis in the field of geography and urban planning under the guidance of Dr. Xila Sajjadi, Shahid Beheshti University, Tehran, Faculty of Earth Sciences. 2016. [In Persian]
 4.  Sajjadzadeh H, Zolfigol S. Urban design in the regeneration of traditional neighborhoods with a development-stimulating approach (case example: Golpa neighborhood of Hamedan), Amaiesh Mohit. 2014. (31), pp. 147-171. [In Persian]
 5. Prizadi T, Zarei F, Moradi M. Evaluation of urban development drivers in historical structure (case study: historical context of Qom city), Quarterly Journal of Urban Structure and Function Studies. 2016. Year 4, number 15, pp. 7-31. [In Persian]
 6. Ebrahimnejad M, Sheikh al-Islami A, Malik Hosseini A. Evaluation of the development stimulus project in recreating the dilapidated texture of Imam Ali Square in Isfahan, Scientific Quarterly of Geographical Space. 2021. Year 21, number 76, pp. 75-98. [In Persian]
 7. Zare M, Bandarabad A, Shahabian P. Urban regeneration in the framework of urban development stimulating projects (case study: Sengsiah, Mahmoud Castle and Harounieh neighborhoods in Shiraz, Kerman and Isfahan), Urban Research and Planning. 2021. Volume 12, Number 47, pp. 362-342. [In Persian]
 8. Sarwar R, Nemati Kutnai N, Nemati Kotnai M. Compilation, Screening and Prioritization of Planning Indicators for Urban Development Stimulating Projects (Study Case: Survey of Indicators Counted in Tehran Metropolis), Armanshahr Architecture and Urbanism. 2019. No. 30, pp. 291-310. [In Persian]
 9. Mohammadi H, Fakharzadeh Z. Investigating the role of development-stimulating projects in the regeneration of worn-out urban tissues based on the analytical comparison of Mosali and Sheikhdad pits (project under review: Yazd Faculty of Art and Architecture), Andishnamehye Shahr. 2019. two-quarter volume, year 1, number 1, pp. 49- 31. [In Persian]
  Behra B. evaluating the success of development stimulating projects in re-creating the central fabric of cities and providing planning solutions to improve effectiveness (case study: historical fabric of Yazd city, Barzan Gudal Mosli, Yazd art and architecture district school project), master's thesis Department of urban planning under the guidance of Dr. Mohammad Mehdi Azizi, University of Tehran, Fine Arts Campus. 2014. [In Persian]
 10. Martinović A, Ifko S. Industrial heritage as a catalyst for urban regeneration in post conflict cities Case study: Mostar, Bosnia and Herzegovina, Cities the international journal of urban policy and planning. 2018.
 11. Giannecchini P, Taylor I. The eastern industrial zone in Ethiopia: Catalyst for development?, Geoforum. 2018. 88, 28–35.
 12. Li L, Hong G, Wang A, Liu B, Li Z. "Evaluating the performance of public involvement for sustainable urban regeneration", Procedia engineering. 2016. 145: 1493-1508.
 13. Ertan T, Eğercioğlu Y. Historic city center urban regeneration: case of Malaga and Kemeralti, Izmir. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2016. 223:601-607.
 14. Alpopi C, Manole C. "Integrated urban regeneration, solution for cities revitalize", Procedia Economics and Finance, 2013. 6: 77-82.
 15. Peerapun W. Participatory Planning Approach to Urban Conservation and Regeneration in Amphawa Cummunity, Social and Behavioral Sciences. 2012. 36: 243 – 252.
 16. Hejazi J. Measuring the participation of marketers in the improvement and renovation of the dilapidated urban fabric (case study: the dilapidated central fabric of Ahvaz city), Geography and Environmental Studies. 2019. Year 9, number 33, pp. 118-105. [In Persian]
 17. Pinto S, and Sablik, T. Understanding Urban Decline, Annual Report. 2016. PP. 4-20
 18. Friedrichs J. A theory of urban decline: economy, demography and political elites, Journal of Urban Studies. 1993. Vol. 30, No. 6, PP. 907-917
 19. Lang Th. Insights in the British debate about urban decline and urban regeneration, Erkner, Leibniz‐Institute for Regional Development and Structural Planning. 2005.
 20. Fol S, Cunningham-Sabot E. Urban decline and shrinking cities: a critical assessment of approaches to urban shrinkage, In Annales de géographie. 2010. No. 4, PP. 359-383.
 21. Beauregard R. Voices of decline: the postwar fate of US cities, Second Edition, published 2012 by Routledge. 2013.
  La Rosa D, Riccardo P, Barbarossa L, La Greca P. Assessing spatial benefits of urban regeneration programs in a highly vulnerable urban context: A case study in Catania, Italy, Journal of Landscape and Urban Planning. 2017. Vol. 157, PP. 180-192
 22. Lovra E. Urban Tissue Typology and Urban Typology (1868-1918); Special Cases: Zagreb and Rijeka, Prostor: znanstveni časopis za arhitekturu i urbanizam. 2016. Vol. 24, No. 2, PP. 202-215.
 23. Azizi M, Behra B. Evaluation of the effects of projects stimulating development in urban neighborhoods (case study: Gudal Mosli neighborhood of Yazd city), Scientific Journal of Urban Studies. 2019. 10 (37), pp. 57-70. [In Persian]
 24. Rafieian M, Zahid N. Modeling the amount of urban deterioration and the typology of the worn-out fabric of Qom city, human geography researches. 2021. Volume 53, number 2, pp. 387-365. [In Persian]
 25. Rasulnazi S, Nagibi F, Khosroniya M. Investigation of the role of people and local capacities in the regeneration of the inefficient urban fabric (case example: worn-out fabric of Urmia), human geography researches. 2022. Volume 54, number 1, pp. 154-131. [In Persian]
 26. Habibi M, Maqsoodi M. Urban Restoration. 2007. Volume 6, New Edition, Tehran, Tehran University Press. [In Persian]
 27. De Magalhães, C. Urban Regeneration, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences. 2015.
 28. Houk Melody. Sustainable regeneration in urban areas (book). 2015.
 29. Foster S, Knuiman M, Villanueva K, Wood L, Christian H, Giles-Corti B. ”Does walkable Neighborhood design influence the association between objective crime and walking?” International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity. 2014. 11:100.
 30. Tallon A. Urban Regeneration in the UK. Rutledge. 2010.
 31. Ozlem G. Urban Regeneration and increased comparative power: Ankara in an era of globalization. Cities. 2009. Vol.26.P:27-37.
 32. English Heritage. Conservation Principles: Policies and Guidance for the Sustainable Management of the Historic Environment. English Heritage. London. 2008.
 33. Zheng H, Shen G, Wang H. A review of recent studies on sustainable urban renewal, Habitat International. 2014. Vol 41, pp. 272–279.
 34. Roberts P, Sykes H, Granger R. Urban Regeneration. London, California, New Deihi, Singapore: SAGE. 2017.
 35. Sajjadi J, Ardlani R, Mandegr R, Jamali A, Rasouli K. Redefining spatial indicators promoting social stability with the approach of urban regeneration strategy in the historical context of Sanandaj city, Urban and Regional Development Planning Quarterly. 2018. Year 4, number 9, pp. 179-147. [In Persian]
 36. Sobhani N, Saeidifard F, Vahedi Yeganeh F, Golchin M. Urban regeneration, passive defense and crisis management in dilapidated contexts, Qazvin Academic Jihad Publications. 2017. [In Persian]
 37. Francin K. Urban Catalyst Supervised Research Project Submitted to Prof, Raphaël Fichler. School of Urban Planning. McGill University, May. 2015.
 38. Bohannon L. The urban catalyst concept: toward successful urban revitalization. Master Thesis of Landscape Architecture, VIRGINIA. 2004.
 39. Roger w. Encyclopedia of the City, Published in the Taylor & Francis e Library. 2006.
 40. Scott J, Kuhn M. Urban Change and Urban Development Strategies in Central East Europe: A Selective Assessment of Events since 1989. European Planning Studies. 2012. 20 (7), 1093–1109.
 41. Sternberg E. “What Makes Buildings Catalytic? How Cultural Facilities Can Be Designed Tu Spur Surrounding Development’’ Journal of Architecture and Planning Research. 2002. 19 (1): 30-42.
 42. Pastak I, Kahrik A. The Impacts of Culture-led Flagship Projects on Local Communities in the Context of Post-socialist Tallinn. Sociologicky Casopis/Czech Sociological Review. 2016. 52(6), 963–990.
 43. Sykes O, Borstinghaus W. Thirty years of urban regeneration in Britain. Germany and France: The importance of context and path dependency. Progress in Planning. 2011. 1, 52-75.