بررسی و تحلیل فضاهای بی‌دفاع شهری با رویکرد آمایش (مطالعه موردی: منطقه 9 شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری‏، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی‏ (ره) شهرری، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری ، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری (نویسنده مسئول)، تهران، ایران

3 استاد گروه جغرافیا و برنامه‏ ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی‏(ره) شهرری، تهران، ایران

چکیده

فضاهای بی‌دفاع تأثیرات مختلفی بر فضاهای شهری و زندگی شهروندان می‌گذارند که تأثیر بر افزایش جرائم و کاهش احساس امنیت شهروندان مهم ترین تأثیرات آن می‌باشد. شناسایی و بررسی نقش فضاهای بی‌دفاع شهری در وقوع جرم با تأکید بر منطقه 9 شهر تهران پرداخته شده است .روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه‌ای، اسنادی و میدانی براساس فرمول کوکران تعداد 150 نفر به عنوان جامعه نمونه مشخص شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات به وسیله نرم‌افزار SPSS و مدل وایکور انجام گرفت. معیارهای ناهنجاری اجتماعی، کمبود امکانات روشنایی و آلودگی نیز به ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را کسب کرده‌اند. معیار ناهنجاری اجتماعی با وزن 2752/0 بیشترین وزن را کسب کرده بنابراین از اهمیت بیشتری نسبت به سایر معیارها برخوردار است. رتبه‌بندی براساس شاخص ویکور نشان داد محله استاد معین بهترین وضعیت را در بین سایر محله های منطقه 9 دارد. ناهنجاری اجتماعی با بتای 398/0 بالاترین تأثیر را بر کیفیت فضایی نسبت به کاربری‌های نامناسب و کمبود فضای تفریحی داشته است. مجموع متغیرهای بکار رفته (کیفیت فضایی و کیفیت اجتماعی و روان شناختی) 1/55% از واریانس فضای بی دفاع شهری را پیش بینی می‌کند. کیفیت فضایی، اجتماعی و روان شناختی در سطح (01/0<α)، قادر به پیش‌بینی فضای بی دفاع شهری منطقه 9 شهرداری تهران می‌باشند. ناامنی و نامطلوبیت محله منطقه 9 شهر تهران از حیث فضاهای بی‌دفاع و برخورداری این فضاها از چندین شاخص است. نبود برنامه مشخص از سوی سازمان‌های مرتبط برای چنین فضاهایی، چیزی جز تشدید خشونت، ناامنی، افزایش نرخ بزهکاری و خروج جمعیت بومی محله به همراه ندارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating and Analyzing Defenseless Urban Spaces with a Research Approach (Case study: District 9 of Tehran)

نویسندگان [English]

 • Mohsen Ghozatlo 1
 • Parvaneh Zivyar 2
 • Alireza Estelaji 3
1 Ph.D student in Geography and Urban Planning, Department of Geography, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre – Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre - Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Professor of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Yadegar-e-Imam Khomeini (RAH) Shahre – Rey Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

introduction
Today, security is one of the indicators of the quality of life in the city and plays a crucial role in improving and improving the quality of urban life, living comfortably, and achieving a sustainable city. Knowing about the sense of security of the residents of a community has an influential role in recognizing the challenges and solutions for the development of a community and working to strengthen its infrastructure. Many factors play a role in the formation and emergence of violent behaviors, among the most important of which are defenseless spaces that have various effects on urban spaces and the lives of citizens, which increase crimes and decrease citizens' sense of security. It has the most impact. Defenseless spaces are dead from the point of view of protection but active and alive from the point of view of anomalous space issues, which become the place of occurrence of all kinds of urban crimes due to neglect, planning, and incorrect and simplistic planning. In this study, the role of defenseless urban spaces in the occurrence of crime has been identified and investigated, emphasizing the 9th district of Tehran.
Materials and methods
The research method is based on library, documentary, and field studies and the statistical population of this research is the residents of the 9th district of Tehran municipality. In order to determine the sample size among the residents of the area, using Cochran’s formula, the necessary sample size of 150 people was obtained, which was randomly distributed among the residents of the region. Cronbach’s alpha coefficient for the designed questionnaires is 0.896 (higher than 0.7), which indicates the high reliability of the questionnaire questions and the internal correlation of the questions to measure the research variables. The results of the data obtained through the software ARC GIS, Expert Choice, Super Decisions, Excel, IDRISI, as well as Analytical Hierarchy (AHP), Analytical Network Model (ANP), TOPSIS, VIKOR, are examined, and the analysis is placed.
Findings
The research showed that about 56% of the residents have lived in this place for more than ten years, and it is at an average level in terms of physical vulnerability. Industrial and military centers are among the uses that can increase the number of defenseless points during a crisis, so there is an inverse relationship between the number of defenseless points and the distance from these uses. In other words, the greater the distance from these uses, the fewer defenseless points. The criteria of social abnormality, lack of lighting facilities, and pollution have also won the first to third ranks, respectively. Therefore, the effective fields have an effect on creating and strengthening the defenseless urban space in the 9th district of Tehran. According to the results obtained by examining the Vikor method’s conditions, both Vikor conditions have been violated. Therefore, a set of consensus solutions can be used to rank the options. It is common to base the ranking of options on the Vikor index. Thus, according to the VIKOR index, the neighborhood of Ostad Moin has the best situation among other neighborhoods in Region 9. Moreover, based on the findings of the research, the spatial, social, and psychological quality is directly related to the reality of the defenseless urban space in the 9th district of Tehran. The ranking based on the Vicor index showed that the Ostad Moin neighborhood has the best condition among the other neighborhoods of the 9th district. The social anomaly with a beta of 0.398 has had the highest impact on spatial quality compared to inappropriate uses and lack of recreational space. The regression analysis results show that the spatial, social, and psychological quality at the level of (α<0.01) can predict the defenseless urban space of District 9 of Tehran Municipality. The research results indicate the insecurity and undesirability of the 9th district of Tehran in terms of defenseless spaces, which have several indicators. The absence of a specific plan from related organizations for such spaces brings nothing but the escalation of violence, insecurity, increase in crime rates, and the departure of the native population of the neighborhood.
Conclusion
One of the necessary measures to reduce damage and adaptations is the optimal location of users. If urban uses are placed carefully, many costs created for the city, both in terms of health and in terms of time, will be saved. Urban density and urban infrastructure, including water, electricity, gas, telephone, city communication network, etc., play an essential role in the degree of vulnerability of the city. Flexibility in the form of the city, contiguity, and compatibility of uses with each other, proportional distribution of urban density, including residential density, population density, etc., having an efficient and hierarchical communication network, construction of infrastructure facilities and urban infrastructures in a reliable, resistant and capable manner. Restoration is one of the essential factors of urban development. On the one hand, the expansion of communication networks and urban infrastructures, the lack of observance of the most basic safety points in urban constructions, and the unplanned growth and development of the city have created the conditions for causing much damage in times of crisis. The final results of our study show that region 9 is at an average level in terms of physical vulnerability.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Aim Approach
 • Defenseless Points
 • Security
 • Urban Space
 1. Fazl, H., The place and importance of social security in Islam, Research and Studies of Islamic Sciences, 2021, 3(26). [In Pesrian]
 2. Tavali, M., Shidaiyan, M., Mirkhalili, M. and Chaina, Sh., Analyzing the Expediency Ratio of Criminal Prosecution with Public Order and Social Security, Social Studies and Research in Iran, 2019.10(1). [In Pesrian]
 3. Rafiyan, M., Piri, A., Heydari, S., Ahmadi, B., Evaluation and analysis of social security indicators of the country’s provinces, Regional Planning Scientific Quarterly, 2019, 11(44). [In Pesrian]
 4. Kazemian, S., Qualitative investigation of the preventive role of female police in increasing the sense of social security after the Kermanshah earthquake crisis, Counseling and Psychotherapy Culture Quarterly, 2021, 12(48). [In Pesrian]
 5. Bayari, A.R., Hyderabadi, A., Rahmani, A., Investigating the role of police service companies on the feeling of social security in border areas of Golestan, Border Studies Quarterly, 2021, 9(2) [In Pesrian]
 6. Schmitt, C. (2015), “Social Security Development and the Colonial Legacy”, World Development, No. 70: 332–342.
 7. Nady, R. (2016), “Towards Effective and Sustainable Urban Parks in Alexandria”, Procedia Environmental Sciences, No. 34: 474–489.
 8. Bazargan M, Rahnama Mr, Shokouhi Ma, Zarghani Sh. Identification and spatial analysis of crime hotspots robbery in Mashhad metropolis. Journal of Political Geography Research. 2019, 2(6):21-46. 
 9. Taherkhani H. Creating defensible urban spaces. Quarterly Journal of Urban Management. 2012. 3(9):88-.59 
 10. Jaafari, M.A., survey and analysis of defenseless urban spaces in District 3 of Kabul city (Master’s Thesis), Tehran: Faculty of Geography, University of Tehran, 2014. [In Pesrian]
 11. Qalich, M., Amari, H., An Introduction to Undefended Urban Spaces, Tehran: Nisa Publishing House, 2012. [In Pesrian]
 12. Ghalambor Dezfooly R, Mohammadi S. Urban spaces defensless distribution analysis using GIS (case study: new city of Paradis). Police Geography Research Journal, 2015. (11):1-24. 
 13. Takhi B. The roe of defenseless urban spaces in reducing the sense of security in citizens. Housing and Revolution Monthly, 2001.
 14. Shomaie A, Vahedinejad S. 2019, spatial analysis of criminal hotspots in urban worn out textures (case study: district 12 of Tehran Municipality). 10(4):191-216.
 15. Mohammadi A, firouzi mijandi E, Arzhangi H (2019). The zoning of defenseless spaces and prone areas of crime in the city of Ardabil. Geographical Urban Planning Research (GUPR). 7(4):785-806. 
 16. Yousefi A, Johari L. 2015, Defenseless spaces of the city and sense of fear; Phenomenology of crossing bridges in Mashhad. Journal of Geography and Environmental Hazards.11:143-129
 17. Shach-Pinsly, D. (2018), “Measuring Security in the Built Environment: Evaluating Urban Vulnerability in a Human-Scale Urban Form”. Landscape and Urban Planning, Available on 11 September 2018, In Press, Corrected Proof, doi:10.1016/j.landurbplan.2018.08.022.
 18. Sajjadian, N., Nemati, M., Oraki, P., Geographical analysis of social security risk from citizens’ point of view (Case example: Izeh city), Zagros Perspective Geography and Urban Planning Quarterly, 2022, 14 (52): 145-123. [In Pesrian]
 19. Barani Pesian, V., Tavakoli Naghmeh, M., and Pourgholami, M.R., investigation and analysis of the factors affecting the reduction of social security in urban areas (the two holy cities of Qom), Aamish Mohit chapter, 2017, 52: 196- 171. [In Pesrian]
 20. Sheikhoisi, Y., Sabouri Khosrowshahi, H.A., Mohseni, R.A., Investigating the role of defenseless spaces in violent behaviors in Tehran in 2016, Social Sciences Journal, 2017, 12 (40): 59-80. [In Pesrian]
 21. Alizadeh, K., Anbar, H., The role of defenseless urban spaces in the occurrence of crime with an emphasis on the parks of the 9th district of Mashhad, Journal of Urban Research and Planning, 2016, 8(29): 141-160. [In Pesrian]
 22. Talebpour, A., The relationship between defenseless urban spaces and the sense of social security (case study: citizens of Tehran), Urban Sociological Studies, 2016, 7 (22): 135-156. [In Pesrian]
 23. Eslami-Rad, R., Examining the place of security in planning and land use (case example: Zahedan city), Master’s thesis, Zahedan Islamic Azad University, Department of Geography, 2015. [In Pesrian]
 24. Kanuni, R., Imani, B., Habibzadeh, A., Moslami, A., Measuring the sense of social security in urban areas (case study: Ardabil city), Research Journal of Police Geography, 2014, 3(10). [In Pesrian]
 25. Babaei, R., Khodadadi, A., evaluation of urban land use in Negin town of Isfahan in the formation of urban crimes, 2014, 4th International Conference on Psychology and Social Sciences, Tehran, Mehr Eshraq Conferences.
 26. Baiomer, R. Crating a vibrant city center a new source of urban competitiveness. Journal of prince clause fund, ARCHIS issue vitality, urban heroes, 2011.
 27. Foster, S. Knuiman, M. Villanueva, K. Wood, L. Christian, H. Giles-Corti, B. (2014).” Does walkable neighbourhood design influence the association between objective crime and walking?” International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity 2014, 11:100.
 28. Hillier,B., and Ozlem S.,(February2010), High Resolution Analysis of crime Patterns in urban street Networks : an initial Statistical Sketch from an ongoing study of London borough,  niversity college London,uk2010.
 29. Mahrous, A. M., Moustafa, Y. M., and Abou El-Ela, M. A. (2018), “Physical Characteristics and Perceived Security in Urban Parks: Investigation in the Egyptian Context”, Ain Shams Engineering Journal. No. 4: 3055–3066. 
 30. Ebrahimzadeh, A., Kazemizad, S.A., Ghanbari, H., An analysis of the vulnerability caused by earthquakes with an emphasis on providing an optimal model for the location of special uses (health-therapeutic and educational) case study: Baft Farsodeh city of Tabriz, geography and urban-regional planning, 2012, 4. [In Pesrian]
 31. Zebardast A. Mohamadi, A., GIS location of relief centers in the event of an earthquake using AHP multi-criteria evaluation method, Fine Art Journal, 2005, 21, 5-16. [In Pesrian]
 32. Naybi, H., Sediq Sarostani, R.H., Ghahrmani, S., The role of defenseless spaces in violent behavior, Danesh Nazamazi Quarterly, 2011, 13 (2): 2-22. [In Pesrian]
 33. Timothy, C.and O’Shea. 2006, Physical deterioration, disorder, and crime. University of south Alabama.
 34. Afshar Kohan, J., Rahiqi Yazdi, M., The effect of environmental and social factors on the sense of urban security (case study: selected neighborhoods of Yazd), Urban Sociological Studies (Urban Studies), 2013, 3 (8): 59-78. [In Pesrian]
 35. Amirkafi, M., Investigating the feeling of security and the factors affecting it (case study: Tehran), Social Sciences Research of Iran, 2008. [In Pesrian]
 36. Pourahmad, A; Farjimlai, A; Azimi, A; Lotfi, p. Classification analysis of the quality of urban life by Baroosh SAW, Human Geography Research, 2011, 44(4).21-44
 37. Goli, A., Qasimzadeh, B., Fateh Beghali, A., Ramzan Moghadam Vajari, Y., Effective factors in women’s sense of social security in urban public spaces (case study: El Gelli Park, Tabriz), Cultural Council Quarterly Social Women and Family, 2015, 18(69): 136-97. [In Pesrian]
 38. Mohammadi, J., Moradi Pauk, M., Investigating women’s sense of security in urban areas, a case study of districts 5 and 13 of Isfahan, Urban Sociological Studies, 2013, 3 (9): 155-172. [In Pesrian]
 39. Brenda, S. A. Yeoh & Yeow Pei Lin. Where women fear to tread: Images of danger and the effects of fear of crime in Singapore. Geo-Journal. 1997. 43(3).