ارائه مدل سودآوری شرکت‌های نوپا به منظور توسعه اقتصاد شهری, مورد مطالعه: پارک‌های علم و فناوری شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

2 استادیار کارآفرینی، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 استادیار مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران

4 استادیار مدیریت، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی، تهران، ایران

چکیده

یکی از ارکان مهم مؤثر بر زیست‌بوم شرکت‌های نوپا، سرمایه و وجود مؤسسه‌ها و نهادهای سرمایه‌گذاری است که نقش مهمی در شکل‌گیری، رشد و موفقیت کسب‌وکارهای نوپا دارند. با توجه به اهمیت توسعۀ اقتصاد شهری استفاده از یک مدل سودآوری مناسب در جهت تأمین مالی و جذب سرمایه شرکت‌های نوپا به‌منظور توسعۀ کسب‌وکار و ورود موفق به بازار امری ضروری است. این پژوهش با هدف تعیین عوامل مؤثر و میزان تأثیرگذاری آن‌ها در سودآوری شرکت‌های نوپا انجام ‌شده که از نظر هدف کاربردی است و به شیوۀ پیمایشی مقطعی و علّی انجام‌ شده است. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. جامعۀ آماری شرکت‌های نوپا مستقر در پارک‌های علم و فناوری تهران بوده که با روش نمونه‌گیری سهمیه‌ای تعداد 168 پرسشنامه قابل بهره‌برداری از آن‌ها جمع‌آوری شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از تحلیل عامل اکتشافی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره استفاده ‌شده است که بر اساس تحلیل عامل اکتشافی شش عامل اصلی اثرگذار بر سودآوری شرکت‌های نوپا شناسایی شد که عبارت‌اند از: 1-قدرت و کیفیت تیم کارآفرین، 2-مزیت رقابتی، 3-زیرساخت یا بستر مناسب، 4-پایداری، 5-بازاریابی ثانویه و 6-شرایط اقتصادی و سیاسی. همچنین، با توجه به نتایج رگرسیون مشخص شد که عامل 4- پایداری بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته دارد. عوامل 3- زیرساخت یا بستر مناسب، 6- شرایط اقتصادی و سیاسی، 5-بازاریابی ثانویه، 2-مزیت رقابتی و 1-قدرت و کیفیت تیم کارآفرین به‌ترتیب بعد از عامل 4 بر متغیر وابسته سود تأثیرگذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Provide a Profitability Model for Start-ups to Develop the Urban Economy, Case study: Science and Technology Parks in Tehran

نویسندگان [English]

  • Zahra Adel 1
  • Ayatollah Momayez 2
  • Hamed Rahmani 3
  • Habibollah Taherpour Kalantari 4
1 Ph.D. Student in Entrepreneurship, Faculty of Management and Accounting, Islamic Azad University of Qazvin, Qazvin. Iran.
2 Assistant Professor, Department of Entrepreneurship, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Management and Accounting, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran
4 Assistant Professor, Department of Management,, Higher Institute of Management Education and Research and Planning, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Despite the remarkable uncertainty in the profitability of start-ups, their future development is highly dependent on financing and investor attraction. This research has been formed in response to the central concern of whether a suitable model for the profitability of start-ups to attract venture capitalists and financing to develop the business and successfully enter the market has been formed. To answer this concern, we studied the dimensions of the components affecting the profitability of start-ups according to the existing theoretical literature. Also, considering the issues raised and the importance of start-ups in attracting investors and financing, the present study seeks to answer the following questions: Question 1: What factors affect the profitability of start-ups? Question 2: To what extent is the profitability of start-ups dependent on the identified factors? This study is the first research to be conducted in Tehran. Its approach tries to cover 66.214% of the variance of the variables affecting the profitability of start-up companies and increase the variance of these variables to influence the factors, identify, evaluate and model the profitability of start-ups. The results of this study can pave the way for start-ups and venture capitalists in the path of financing and raising capital. Also, this research provides valuable and helpful information to relevant executives, investors, and start-ups to promote, grow and develop these companies and also help to develop the urban economy.
Materials and Methods
This research aims to add to the existing knowledge in the field of profitability of start-up companies. It is descriptive-survey research in terms of exploratory approach and in terms of data collection. It is also cross-sectional and causal in terms of the time domain. Since the level of analysis of this research is at the level of start-up companies, the statistical population of this research includes all companies located in science and technology parks of Tehran, including science and technology parks of Tehran, Universities of Sharif, Tarbiat Modares, and science and culture, campus science and technology park and Azadi Innovation Factory. According to the research analysis unit, more than 250 questionnaires were distributed, of which 168 usable questionnaires were analyzed. Also, the sampling method is done in a quota method. The data collection tool was a questionnaire containing 129 five-choice questions that were based on studies in the existing theoretical literature, 124 questions related to independent variables affecting the profitability of start-ups, and five questions related to the dependent variable of profit were identified and adjusted. Also, the data analysis method of this research includes exploratory factor analysis and multivariate regression. 
Findings
According to the results of data analysis, in response to the first question of the research, the results of exploratory factor analysis have explained six influential factors “on the profitability of start-up companies”. The first factor includes variables of transparency of financial information, including costs, attention to culture, customer attention, staff training, entrepreneurial team expertise, competent colleagues, appropriate decision making by managers, entrepreneurial team commitment and cooperation, and commitment and expertise of managers. Its constituent elements are named as the strength and quality of the entrepreneurial team. The second factor includes variables of export quality of products, having a competitive advantage, good relationship with the customer, the attractiveness of the idea, having a plan and program, innovation, and having a long-term vision horizon. According to its constituent elements, the second factor is called “competitive advantage”. The third factor includes variables of access to capital, suitable space and place, liquidity, government and community support, and strategic alliance with other companies. According to its constituent elements, the third factor is named “appropriate infrastructure or platform”. The fourth factor includes variables of industry history, necessary stability, the existence of similar and suitable companies, and the existence of a suitable market for products and services, which is named “sustainability” according to its constituent elements. The fifth factor includes variables of analysis and critique of media, financing from secondary markets, and attention to other markets. The fifth factor is named “secondary marketing” according to its constituent elements. The sixth factor includes variables of economic conditions governing society, political conditions, and profitability of the company. The sixth factor is named “economic and political conditions” according to its constituent factors.
Conclusion
The main purpose of this study is to provide a model for the profitability of start-ups in science and technology parks to develop the urban economy because previous studies indicate that in the literature, there is not an integrated model that specifically questions profitability concerning the considerations of these companies. According to the results of data analysis, in response to the first question of the research, the results of exploratory factor analysis have explained six influential factors on the profitability of start-up companies. These factors include the following variables, which according to the specific amount and percentage of variance coverage of each factor are: the first factor: the strength and quality of the entrepreneurial team, the second factor: competitive advantage, the third factor: the appropriate infrastructure or platform, The fourth factor: sustainability, the fifth factor: secondary marketing and the sixth factor: economic and political conditions. Also, based on the results obtained from regression analysis in response to the second question of the research on the impact of factors affecting the profitability of start-ups, factor 4 (sustainability) has the most significant effect on the dependent variable. Factors 3 (appropriate infrastructure or platform), 6 (economic and political conditions), 5 (secondary marketing), 2 (competitive advantage), and 1 (strength and quality of the entrepreneurial team) affect the dependent variable of profit after factor 4, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Financing
  • Profitability
  • Start-Ups
  • Urban Economy
  • Venture Capitalist
[1] Hoseini S. The role of media in promoting national production and development. Publications of the Islamic Research Center of Radio and Television. 2012: First Edition. [In Persian].
[2] Mobini dehkordi A, Keshavarz tork M. Monitoring IT trends affecting businesses active in the Iranian banking industry. Scientific Quarterly of Parliament and Strategy. 2017 Mar: 24;89(24): 84-159. [In Persian].
[3] Taghipour A, Nasri F, Yazdan shenas M, Sadegh S. Identify, evaluate and risk rating of marine knowledge-based companies using hybrid models. Journal of Strategic Knowledge Interdisciplinary Studies 2021 May: 22;11(42): 15-442. [In Persian].
[4] Sarafi M, Mohammadi A. Spatial pattern analysis of knowledge-based companies Case study: Tehran metropolis. Journal of Planning and arranging space 2016 Octobr: 20(3): 181-209.] In Persian[.
[5] Akhavan M, Sebt MV, Ameli M. Risk assessment modeling for knowledge based and startup projects based on feasibility studies: A Bayesian network approach. Knowledge-Based Systems. 2021 Jun 21;222:106992.
[6] Hill J. Chapter 13—Startup Financing. FinTech and the Remaking of Financial Institutions. 2018:249-67.
[7] Tripathi N, Seppänen P, Boominathan G, Oivo M, Liukkunen K. Insights into startup ecosystems through exploration of multi-vocal literature. Information and Software Technology. 2019 Jan 1;105:56-77.
[8] Pintado TR, De Lema DG, Van Auken H. Venture capital in Spain by stage of development. Journal of Small Business Management. 2007 Jan;45(1):68-88.
[9] Agiomirgianakis G, Voulgaris F, Papadogonas T. Financial factors affecting profitability and employment growth: the case of Greek manufacturing. International Journal of Financial Services Management. 2006 Jan 1;1(2-3):232-42.
[10] Achimská V. Start-ups, bearers of innovation in globalizing environment and their valuation. InSHS Web of Conferences 2020 (Vol. 74, p. 01001). EDP Sciences.
[11] Akkaya M. Startup valuation: Theories, models, and future. InValuation Challenges and Solutions in Contemporary Businesses 2020 (pp. 137-156). IGI Global.
[12] Graham P. Startup= growth. Internet access: http://www. paulgraham. com/growth. html. 2012 Sep:1.
[13] Seong HE, Kim BY. Critical factors affecting venture capital investment decision on innovative startups: a case of south korea. International Journal of Management (IJM). 2021 Mar;12(3):768-81.
[14] Blank S, Ries E. The Lean Startup. Access Mode:https://hbr-russia. ru/management/strategiya/a11618. 2014.
[15] Cornell B, Damodaran A. The big market delusion: Valuation and investment implications. Financial Analysts Journal. 2020 Apr 23;76(2):15-25.
[16] Hidayat SE, Bamahriz O, Hidayati N, Sari CA, Dewandaru G. Value drivers of startup valuation from venture capital equity-based investing: A global analysis with a focus on technological factors. Borsa Istanbul Review. 2021 Oct 8.
[17] Laitinen EK. Profitability ratios in the early stages of a startup. The Journal of Entrepreneurial Finance. 2017;19(2):1-28.
[18] Le Trinh T. Factors affecting startup performance of small and medium-sized enterprises in Danang city. Entrepreneurial Business and Economics Review. 2019;7(3):187-203.
[19] Reynolds PD. Start-up actions and outcomes: What entrepreneurs do to reach profitability. Foundations and Trends® in Entrepreneurship. 2016 Dec 21;12(6):443-559.
[20] Díez-Martín F, Blanco-González A, Prado-Román C. Explaining nation-wide differences in entrepreneurial activity: A legitimacy perspective. International Entrepreneurship and Management Journal. 2016 Dec;12(4):1079-102.
[21] Davila A, Foster G, Gupta M. Venture capital financing and the growth of startup firms. Journal of business venturing. 2003 Nov 1;18(6):689-708.
[22] Pena I. Intellectual capital and business start‐up success. Journal of intellectual capital. 2002 Jun 1.
[23] Bosma N, Van Praag M, Thurik R, De Wit G. The value of human and social capital investments for the business performance of startups. Small Business Economics. 2004 Oct;23(3):227-36.
[24] Agiomirgianakis G, Voulgaris F, Papadogonas T. Financial factors affecting profitability and employment growth: the case of Greek manufacturing. International Journal of Financial Services Management. 2006 Jan 1;1(2-3):232-42.
[25] Pintado TR, De Lema DG, Van Auken H. Venture capital in Spain by stage of development. Journal of Small Business Management. 2007 Jan;45(1):68-88
[26] Kim Y, Heshmati A. Analysis of Korean IT startups’ initial public offering and their post-IPO performance. Journal of Productivity Analysis. 2010 Oct;34(2):133-49.
[27] Miettinen MR, Littunen H. Factors contributing to the success of start-up firms using two-point or multiple-point scale models. Entrepreneurship Research Journal. 2013 Jun 29;3(4):449-81.
[28] Angerer M, Brem A, Kraus S, Peter A. Start-up funding via equity crowdfunding in Germany: A qualitative analysis of success factors. The Journal of Entrepreneurial Finance (JEF). 2017;19(1):1-34.
[29] Laitinen EK. Profitability ratios in the early stages of a startup. The Journal of Entrepreneurial Finance. 2017;19(2):1-28.
[30] Sedláček P, Sterk V. The growth potential of startups over the business cycle. American Economic Review. 2017 Oct;107(10):3182-210.
[31] Le Trinh T. Factors affecting startup performance of small and medium-sized enterprises in Danang city. Entrepreneurial Business and Economics Review. 2019;7(3):187-203.
[32] Hasani T, O'Reilly N. Analyzing antecedents affecting the organizational performance of start-up businesses. Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies. 2020 May 13.
[33] Tajpour M, Hosseini E. Entrepreneurial intention and the performance of digital startups: The mediating role of social media. Journal of Content, Community & Communication. 2021;13(1):2-15.
[34] Dana LP, Tajpour M, Salamzadeh A, Hosseini E, Zolfaghari M. The impact of entrepreneurial education on technology-based enterprises development: The mediating role of motivation. Administrative Sciences. 2021 Dec;11(4):105.
[35] Pramono CA, Manurung AH, Heriyati P, Kosasih W. Factors Affecting Start-up Behavior and Start-up Performance During the COVID-19 Pandemic in Indonesia. The Journal of Asian Finance, Economics and Business. 2021;8(4):809-17.
[36] Sarmad Z, Bazargan A, Hejazi E. Research Methods in Behavioral Sciences. Informed Publications. 2018.[In Persian].