بررسی تطبیقی نقش ادراک تراکم ساختمانی سیال و سنتی بر رضایتمندی تراکمی سکونتی از تخصیص تراکم مورد پژوهی شهرهای رامسر و بابلسر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‏ ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشیار شهرسازی و معماری، دانشکده شهرسازی و معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

3 استادیار شهرسازی و معماری، دانشکده شهرسازی و معماری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

تراکم ساختمانی و روش‏های اعمال آن (سنتی و سیال) در حال حاضر به‏ عنوان یک ابزار مهم در شهرسازی در جهت‏دهی به فرم شهر و همچنین، میزان رضایت ساکنان جایگاه مهمی دارد. هدف اصلی این پژوهش، بررسی روندهای عینی و تحقق سیاست‏های مرتبط با تعیین تراکم سیال و سنتی ساختمانی در شهرها است، تا بتواند به‏گونه‏ای پاسخ‌گو رضایتمندی ساکنان از تهیۀ طرح‏های توسعۀ شهری باشد. بررسی شاخص‏های تراکم ساختمانی سیال و سنتی و رضایتمندی تراکمی سکونتی از طریق مطالعات اسنادی، بررسی میزان رضایتمندی ساکنان از تراکم ادراکی نیز از طریق شیوه‏های مصاحبه و پرسشنامه انجام‏ شده است. همچنین، از نرم‏افزار SPSS و Smart PLS برای تحلیل‏هایی نظیر تحلیل عاملی تأییدی، رگرسیون چندگانه، ضریب همبستگی پیرسون و غیره استفاده ‏شده است. نتایج پژوهش نشان می‏دهد در شهر بابلسر تراکم ساختمانی سیال به‏درستی اعمال نشده است و همین امر سبب نارضایتی تراکمی سکونتی ساکنان شده است. از طرفی، در شهر رامسر میزان رضایتمندی تراکمی سکونتی ساکنان زیاد است. برای شهر بابلسر به‏منظور افزایش رضایتمندی سکونتی راهکارهای عمومی برای اجرای صحیح تراکم ساختمانی سیال (معیارهای پایه و فنی) ارائه‏شده و با توجه به تحلیل شاخص‏های رضایتمندی تراکمی سکونتی راهبرد و سیاست‏هایی جهت افزایش رضایتمندی تراکمی سکونتی در شهر بابلسر ارائه شده است. درنهایت، برای اعمال تراکم‏های ساختمانی در هر شهر با توجه به روش هر تراکم یک حجم فضایی ترسیم و قبل از اجرا با توجه به شاخص‏های رضایتمندی تراکمی سکونتی از ساکنان شهر پرسیده شده و بعد از این نظرسنجی با توجه به دیدگاه‏های ساکنان معیارهای تراکم ساختمانی اعم از پایه و فنی شکل داده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study of the Role of Perception of Fluid and Traditional Building Density on Residential Density Satisfaction with Density Allocation of Ramsar and Babolsar Cities

نویسندگان [English]

  • Saeed Abbasi 1
  • Mehran Alalhesabi 2
  • samaneh jalilisadrabad 3
1 Master Student of Urban Planning, School of Architecture and Environmental Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Associate Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran university of Science and Technology, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, School of Architecture and Environmental Design, Iran university of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Building density and methods of its application (traditional and fluid) is currently an essential tool in urban planning to orient the city and the level of satisfaction of people and residents. It can significantly influence the form and shape of the city and, on the other hand, the residents’ satisfaction. The main purpose of this study is to investigate the objective trends and implementation of policies related to determining the fluid density and traditional construction in cities while considering economic prosperity, social justice, cultural needs, and environmental criteria which affect residents’ satisfaction with urban plans. Getting residents’ views on how to implement these criteria and their level of satisfaction can help to understand the challenges and the problems of defining the fluid and traditional building density and the challenges of not paying attention to citizens and their satisfaction with urban plans.
Materials and methods
The orientation of this applied and developmental research is the comparative research approach. The research method is mixed-method (qualitative and quantitative) with the survey approach. The study of indicators of fluid and traditional building density and residential compaction satisfaction through documentary studies and the study of residents’ satisfaction with perceptual density have also been done through interview methods and questionnaires. SPSS and Smart PLS software have also been used for confirmatory factor analysis, multiple regression, and Pearson correlation coefficient analyses.
Findings
The results showed that in Babolsar city, the building density of the fluid has not been appropriately applied, which has caused the residential density dissatisfaction among the residents. On the other hand, in the city of Ramsar, residential density is high. For Babolsar city, to increase residential satisfaction, general solutions have been presented for the correct implementation of fluid building density (fundamental and technical criteria), and according to the analysis of residential compression satisfaction indicators, strategies, and policies to increase residential compression satisfaction in Babolsar city have been presented. Finally, to apply building densities in each city, according to the method of each density, a spatial volume is drawn, and before its implementation, according to the residential density satisfaction indicators, the city residents are asked. Both basic and technical buildings will be formed. 
Conclusion
Each city has its conditions, and to determine how density better applies to that city and will cause residents’ satisfaction, it should be defined according to the indicators of residential density satisfaction that increase the satisfaction of city residents with building density. In this way, if the method of applying building density, fluid, traditional, or combined density, is chosen for a city, through the technical and basic criteria, the method of building density will be drawn for the city according to the density satisfaction indicators of the residents of that city. This spatial envelope should be asked to consider the method of applying the opinions and the level of residents ‘satisfaction in the final summary of its technical criteria, so that a suitable construction method can be used with the residents’ satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Babolsar city
  • Fluid building density
  • Traditional building density
  • Residential satisfaction
  • Ramsar city
[1] Azizi, Mohammad Mehdi, (2003), Density in urban planning, principles, and criteria for determining urban density, University of Tehran Press. [In Persian]
[2] Alexander, Ernest R. (1993). Density measures: A review and analysis. Journal of architectural and planning research, 10(3), 181-202.
[3] Amerigo, M., Aragones, I. )1997(. A Theoretical and Methodological Approach to The Study of Residential Satisfaction, Journal of Environmental Psychology, 17, 47-57.
[4] Lovejoy,Kristin., handy,susan.(2010). Neighborhood satisfaction in suburban versus traditional environments: An evaluation of contributing characteristics in eight California neighborhoods. Landscape and Urban Planning.Volume 97, Issue 1, 30 July 2010, Pages 37-48
[5] Lang, J.(2004).Creating Architectural Theory.)A. Eynifar, Trans.) Tehran: University of Tehran publishing. [In Persian]
[6] Nemat Elahi Bonab, Simin Dokht, (2016), Investigation and analysis of sales of excess building density Case study: Valiasr alley, Tabriz, Journal of Urban Research and Planning, Volume 7, Number 24; From page 23 to page 42. [In Persian]
[7] Pendar, Hadi, 2015 "Community-based management of physical changes based on protective structures in the limbic tissues of northern Iran". Conference on New Horizons in Architecture and Urban Planning, Babolsar: Iran [In Persian]
[8] Heidarzadeh, Ehsan, (2013), "Assessing the Impact of Excess Sales of Building Density on Development" M.Sc. Thesis, under the guidance of Dr. Behzadfar, Faculty of Art and Architecture, University of Science and Technology [In Persian]
[9] Milan, Ebrahim, 2016 "Unknown Legal Dimensions in Iran's High-Ranking Policies" High-rise Building Conference, Tehran: Iran [In Persian]
[10] Nemati, Saeed, (2013), "Recognition due to increasing building density on urban land use requirements" Master Thesis, under the guidance of Dr. Abbas Zadegan, Faculty of Art and Architecture, University of Science and Technology [In Persian]
[11] Pendar, Hadi, 2016 "Management of Development and Change Patterns in Rural-Urban Environments; Challenges and Approaches: A Case Study of Ghaemshahr" Conference on New Horizons in Architecture and Urbanism, Babolsar: Iran [In Persian]
[12] Amini, Saba, (2012), A Comparative Study of Residents' Satisfaction Between Two Samples of Intermediate and High-Level Residential Complexes, Armanshahr Architecture and Urban Planning, No. 13. [In Persian]
[13] Bahrampour, Atieh, (2015), The study of the relationship between residents' satisfaction with the living environment and their sense of belonging in a high-rise residential complex in Kosar, Tehran, Journal of Fine Arts - Architecture and Urban Planning, Volume 20, Number 3, Pages 85-94. [In Persian]
[14] Fulton, William, (2002), Who Sprawls Most? How Growth Patterns Differ Across the U.S
[15] Purdihimi, Shahram, (2017), Physical Factors Affecting Density Perception in Residential Environments, Iranian Architectural Studies, No. 11- Spring and Summer 9. [In Persian]
[16] RAPOPORT, AMOS,(1975). Toward a Redefinition of Density. Environment and Behavior 7(2) p. 133
[17] Alexander, Ernest R. (1993). Density measures: A review and analysis.. Journal of architectural and planning research, 10(3), 181-202.
[18] Cheng, V. (2010). Understanding Density and High Density. In N. Edward (Ed.), Designing high-density cities for social and environmental.
[19] Peiser, Richard, 2015, Real Estate Development.
[20] Mashhoudi, Sohrab, (2001), Fundamentals of Urban Fluid Designs, Urban Processing and Planning Publications. [In Persian]
[21] Yazdani, Shirzad, Behzadfar, Mostafa (1399), Typology of zoning methods and determination of residential low-rise buildings in comprehensive urban plans of Iran, Urban Studies, No. / Spring / Spring 1399, pp. 105-111. [In Persian]
[22] Master plan of Maskegon, 1997.
[23] Dovey, K. (2005). Fluid city. London: Routledge, ISBN 0-415-35923-6.
[24] Abbass Hassan, shatha, 2016, Fluidity in Urban Planning, ISSN 2319-7064.
[25] Hur, M, Nasar, Jack.(2009). Neighborhood satisfaction, physical and perceived naturalness and openness, Journal of Environmental PsychologyVolume 30, Issue 1, March 2010, Pages 52-59.
[26] Potter& cantarero, 2006, How Does Increasing Population and Diversity Affect Resident Satisfaction? A Small Community Case Study, Environment and Behavior(2006) 38(5): 605-625.
[27] Sirgy, M. J., Cornwell, T. (2001). Further Validation of the Sirgy Et Al.’S Measure of Community Quality of Life. Social indicators Research, 56)2(, 125-143.
[28] Amerigo,Maria.(2002). A psychological approach to the study of residential satisfaction. Journal of Environmental Psychology.
[29] Oktay. D, Rustemli. A, Marans. R, 2009, Neighborhood satisfaction, sense of community, and attachment: Initial findings from Famagusta quality of urban life study, VOL:6 NO: 1 6-20 2009-1.
[30] Si-ming LI, Yu-ling SONG. )2006(. Displaced Residents, Housing Conditions and Residential Satisfaction: An Analysis of Shanghai Residents,
[31] Moche, Annie, Florence Bordas, and Danièle Hermand. 1995. Approche psychosociale de la densité. Annales de la Recherche Urbaine 67: 119-127.
[32] Mc Carthy, Denis, and Susan Saegert. 1978. Residential density, social overload and social withdrawal. Human Ecology 6(3): 253-272.
[33] Chudhury, I, 2005, A conceptual model of resident satisfaction with reference to neighborhood composition, Transforming Housing Environments through Design September 27-30, 2005, Pretoria, South Africa.
[34] Bonauito, M., Aiello, A., Perugini, M., Bonnes, M., Ercolani, A.P. )1999(. Multidimensional Perception of Residential Environment Quality and Neighbourhood Attachment in Urban Environment, Journal of Environmental,Psychology, 19, 331-352
[35] Gordon Show, J., Transit. )1994(. Density and Residential Satisfaction, University of California at Berkeley.
[36] Speare, A., Jr. )1974(. Residential Satisfaction as an Intervening Variable in Residential Mobility. Demography,11, 173-188.
[37] Detailed plan of Babolsar, 2005, Environmental role consulting engineers. [In Persian]
[38] Ramsar Detailed Plan, 2005, Shahr and Bonyan Consulting Engineers. [In Persian]
[39] Mahdavi, Maedeh, (2017), "Study to measure the level of residential satisfaction of citizens with the quality of the environment in urban neighborhoods", Quarterly Journal of Urban Structure and Function Studies, Fourth Year, Issue 14, Summer, Pages 31-52. [In Persian]
[40] Fakhrahmad, Seyed Mojtaba, (2015) in an article entitled "Analysis of residents' satisfaction with the neighborhood based on the components of security and sense of belonging, urban planning knowledge, Volume 2, Number 4, pp. 33-49. [In Persian]