.تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور بر اساس نظریه داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران.

2 استاد گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت ورزشی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

این پژوهش کیفی، با هدف غایی تدوین الگوی توسعه پایدار کوهنوردی کشور با استفاده از طرح سیستماتیک نظریة داده بنیاد انجام شده است. در این مطالعه، با انجام مصاحبة باز با 18 نفر از اساتید مدیریت ورزشی و خبرگان کوهنوردی دارای تجربه و سابقه صعودهای بلند، مجموعه‌ای از مضامین اولیه، طی فرایند کدگذاری باز گردآوری شده، از درون آنها مقوله‌هایی استخراج شدند. در مرحلة کدگذاری محوری، پیوند میان این مقوله‌ها با عناوین ذیل تعیین شدند. شرایط علّی شامل: مدیریت طبیعت کوهستان و تقویت ارزش‌های اجتماعی می‌باشد. پایداری زیست محیطی، اقتصادی و اجتماعی-فرهنگی، به عنوان پدیدة محوری تحقیق مشخص شدند. عامل استراتژی‌ها شامل: آموزش، کارگروهی، اشتراک‌گذاری تجربیات، نگرش زیست محیطی و مدیریت هزینه‌ها می‌باشد. عوامل زمینه‌ای تحقیق را تحصیلات، احترام به طبیعت، همکاری، تعهد و مسئولیت‌پذیری تشکیل می‌دهند. تحمل آرای دیگران، احترام به آداب و رسوم بومیان و مراعات اصول و قواعد کوهنوردی نیز، شرایط مداخله‌گر تحقیق هستند و سرانجام پیامدها شامل: حفظ طبیعت و فرهنگ بومی و اشتغال در قالب پارادایم کدگذاری تعیین شدند. در مرحلة کدگذاری انتخابی، تک تک اجزای پارادایم کدگذاری توضیح داده شده؛ کلیت موضوع ترسیم گردید و نظریه، تدوین و ارائه شد. با توجه به مقولة توسعه پایدار و کوهنوردی که در زمان حاضر طرفداران زیادی پیدا کرده است پیامد‌های مختلفی خواهد داشت، لذا فدراسیون کوهنوردی و هیأت‌های تابعه آن جهت مدیریت علمی این فعالیت اجتماعی- ورزشی باید بازبینی و برنامه‌ریزی مدونی داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Formulating a Model of Iranian Mountaineering Sustainable Development on the basis of Grounded Theory

نویسندگان [English]

  • Hamid Naseri 1
  • Parivash Nourbakhsh 2
  • Mehdi Kohandel 3
  • Abbas Khodayari 3
1 Ph.D. Student of Sport Management Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
2 Professor of Sport Management Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
3 Associate Professor of Sport Management Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran
چکیده [English]

This qualitative research aims to formulate a model for sustainable development of mountaineering in the country using systematic grounded theory. For this purpose, an open interview with 18 professors of sports management and mountaineering experts with experience and history of long ascents, a collection of basic themes recycled during the coding process, from which categories were extracted. In the axial coding phase, the relations among these categories were determined in the form of coding paradigm as below: mountain nature management and strengthening of social values, axial phenomenon: environmental, economic and socio-cultural sustainability, strategy factors include: training, teamwork, experience sharing, environmental attitude and cost management, background factors include: education, respect for nature, cooperation, commitment and responsibility, interfering conditions, including: tolerating the opinions of others, respecting the customs of the natives and observing the principles and rules of mountaineering, and consequences, including: preservation of nature and indigenous culture, employment were determined in the form of coding paradigm. Then and in selective coding phase, all the components of coding paradigm were described and the theory was formulated and presented. Considering the category of sustainable development and mountaineering, which has gained a lot of fans at the moment, and this increase in approach will have different consequences, Therefore, the mountaineering federation and the mountaineering delegations of the provinces should have a review and a well-planned for the scientific management of this socio-sports activity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Grounded Theory
  • Mountaineering
  • Environmental Biological
  • Sustainable Development