بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه پردازی در شهرداری تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت کارآفرینی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران‌

2 گروه مدیریت بازرگانی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران‌

3 گروه مدیریت آموزشی و آموزش عالی، دانشکدۀ روانشناسی و علوم تربیتی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران‌

چکیده

سازمان‌هایی که در محیط پویا فعالیت می‌کنند از طریق بداهه‌پردازی منجر به انجام فعالیت‌های کارآفرینی و کسب مزیت رقابتی شوند. بنابراین هدف از این مقاله بررسی عوامل اثرگذار بر کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه‌پردازی است. جامعه آماری شامل 63.000 کارکنان مناطق 22 گانه شهرداری تهران در سال 1399 بوده است. نمونه آماری با استفاده از فرمول کوکران 381 نفر تخمین زده شده است. جهت گردآوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه 47 گزاره‌ای محقق ساخته با طیف 5 تایی لیکرت، استفاده شده است. پرسشنامه ها در بازده زمانی شهریور و مهرماه 1399 به صورت آنلاین توزیع گردیده است. جهت سنجش ویژگی های فنی پرسشنامه از روایی همگرا و واگرا و پایایی ترکیبی و آلفای کرونباخ استفاده شده است. یافته‌ها نشان داد که سیاست‌های حمایتی، سیاست‌های انگیزشی، ارتباطات، عوامل راهبردی، انسانی، فرهنگی، درون‌سازمانی و برون‌سازمانی بر کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه‌پردازی تاثیر مثبت دارد. در نهایت نتایج نشان داد کارآفرینی سازمانی با رویکرد بداهه‌پردازی منجر به پاسخ‌گویی سریع سازمان در برابر شرایط بحرانی و پویایی محیط می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Factors Affecting Corporate Entrepreneurship with Improvisation Approach in Tehran Municipality

نویسندگان [English]

  • Niloufar Moradi 1
  • Ali Rezaeian 2
  • Fatemeh Hamidifar 3
1 Department of Entrepreneurship, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Department of Management and Accounting, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Department of Psychology and Educational Sciences, Central Tehran branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Organizations operating in a dynamic environment can lead to entrepreneurial activities and gain a competitive advantage through improvisation. Therefore, the purpose of this article is to investigate the factors affecting corporate entrepreneurship with an improvisational approach. The statistical population included 63,000 employees in 22 districts of Tehran Municipality in 2020. The statistical sample is estimated using the Cochran's formula of 381 people. In order to collect research data, a questionnaire of 47 researcher-made propositions with a Likert scale of 5 was used. The questionnaires were distributed online in September 2020. Convergent and divergent validity, combined reliability and Cranach’s alpha were used to assess the technical characteristics of the questionnaire. Findings showed that supportive policies, motivational policies, communication, strategic factors, human, cultural, internal and external organizational have a positive effect on corporate entrepreneurship with an improvisational approach. Finally, the results showed that corporate entrepreneurship with an improvisational approach leads to rapid response of the organization to critical conditions and dynamic environment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Corporate entrepreneurship
  • Improvisation
  • Innovation
  • Tehran Municipality
آذر، عادل؛ غلام‏زاده، رسول و قنواتی، مهدی (1395). مدل‌سازی مسیری - ساختاری در مدیریت: کاربرد نرم‏افزار SmartPLS. تهران. نگاه دانش. 
پیرایش، ر؛ امیری، و ؛ جعفری، م؛ ایمانی برندق، م (1399). «بررسی تأثیر کارآفرینی سازمانی و جهت‏گیری کارآفرینی بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی کارآفرینی استراتژیک در شرکت‏های صنعتی استان زنجان». مدیریت بهره‏وری، 14(152)، 23-45.
تاج‏پور، م، حسینی، ا. (1399). «تأثیر هوش و فرهنگ سازمانی بر کارآفرینی سازمانی در شرکت گاز شیراز». مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت. 12(45)، 335-354.
چیت‏سازان، ه؛ طالبی، ک؛ محب علی، ا (1396). «شناسایی و اولویت‏بندی رایج‏ترین روش‏های تأمین مالی خود راه‏انداز در کسب‏وکارهای نوپای حوزۀ IT». فصلنامۀ علمی‌ـ پژوهشی توسعۀ کارآفرینی. 10(1)، 61-79. 
خواهنده کارنما، ا؛ دهقان نجم‏آبادی، ع؛ تاج‌پور، م. (1396) «بررسی ارتباط گرایش کارآفرینانه با عملکرد شغلی کارکنان در مرکز بهداشت و درمان دانشجویان دانشگاه تهران». پیاورد سلامت. 11(2)، 124-133.
رحمان سرشت، ر؛ آرزمجو، ه (1389). «بررسی ادراک مدیران در بداهه پردازی تصمیمات برای خروج از بحران»، پژوهش‌نامۀ مدیریت تحول، 2(4)، 1-24.
ضیاء، ب؛ رضوانی، م؛ مبارکی، م. ح؛ تاج‌پور، م. (1398). «الگوی بین‏المللی‌سازی دانشگاه با رویکرد کارآفرینی (مورد مطالعه: دانشگاه‌های برتر ایران)» فصلنامۀ علمی‌ـ پژوهشی توسعۀ کارآفرینی، 2(2)، 301-320.
طالبی، ک؛ دهقان نجم‏آبادی، ع (1392). «تأثیر سرمایه‏های ساختاری سازمان بر تشخیص فرصت‏های کارآفرینانه (مورد مطالعه: شرکت‏های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری اقبال شهر یزد)». فصلنامۀ علمی‌ـ پژوهشی توسعۀ کارآفرینی. 6(3)، 67-86.
مدرسی سریزدی، س. ج؛ عباس‌پور، ع؛ سخدری، ک؛ غیاثی، ن (1399)، سعید. «شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب)». مجلۀ علمی مدیریت فرهنگ سازمانی، 18(3)، 425-456.
نیازی، ک؛ عمانی، ا. ر (1399). «شناسایی عامل‏های مؤثر بر توسعۀ کارآفرینی سازمانی در شرکت‏های خدمات مشاوره‏ای، فنی و مهندسی کشاورزی شهرستان دره‏شهر، استان ایلام». راهبردهای کارآفرینی در کشاورزی، 7(13)، 87-96.
نیک‏رفتار، ط؛ حسینی، ا (1395). «تأثیر دانش پیشین بر تشخیص فرصت‏های کارآفرینانه (مورد مطالعه: آژانس‌های گردشگری مشارکت‌کننده در نمایشگاه گردشگری شهر شیراز)» فصلنامۀ علمی‌ـ پژوهشی توسعۀ کارآفرینی. 9(4)، 731-748.
Adomako, S., Opoku, R. A., & Frimpong, K. (2018). Entrepreneurs’ improvisational behavior and new venture performance: Firm-level and institutional contingencies. Journal of Business Research, 83, 10-18.
Akgu, A. E., Lynn, G. S., & Reilly, R. (2002). Multi‐dimensionality of learning in new product development teams. European Journal of Innovation Management. 57-72
Bakytgul, T. B., Ahmed, M., & Kim, Y. (2019). Corporate entrepreneurship and organizational performance: The moderating role of organizational engagement. Annals of Contemporary Developments in Management & HR (ACDMHR), Print ISSN, 2632-7686.
Bolton, D. L., & Lane, M. D. (2012). Individual entrepreneurial orientation: Development of a measurement instrument. Education+ Training. 54(2/3), 219-233.
Boyer, M. D. (2009). Organizational improvisation within an episodic planning model: A systems perspective (Doctoral dissertation, Capella University).
Brockner, J., & James, E. H. (2008). Toward an understanding of when executives see crisis as opportunity. The Journal of Applied Behavioral Science, 44(1) , 94-115.
Castrogiovanni, G. J. (2002). Organization task environments: Have they changed fundamentally over time?. Journal of Management, 28(2) , 129-150.
Chitsaz, E., Tajpour, M., Hosseini, E., Khorram, H., & Zorrieh, S. (2019). The effect of human and social capital on entrepreneurial activities: A case study of Iran and implications. Entrepreneurship and Sustainability Issues, 6(3) , 1393.
Cunha, M. P., Cunha, J. V., & Kamoche, K. (1999). Organizational improvisation: What, when, how, and why. International journal of management reviews, 1(3) , 299-341.
Cunha, M. P. E., Kamoche, K., & Cunha, R. C. E. (2003). Organizational improvisation and leadership-a field study in two computer-mediated settings. International studies of management & organization, 33(1), 34-57.
Eisenhardt, K. M. (1989). Making fast strategic decisions in high-velocity environments. Academy of Management journal, 32(3) , 543-576.
Fornell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, 18(1), 39-50.
Friedman, R. S., & Förster, J. (2005). Effects of motivational cues on perceptual asymmetry: Implications for creativity and analytical problem solving. Journal of personality and social psychology, 88(2) , 263.
Hamstra, M. R., Van Yperen, N. W., Wisse, B., & Sassenberg, K. (2011). Transformational-transactional leadership styles and followers’ regulatory focus. Journal of Personnel Psychology, 10, 182-186
Higgins, E. T. (1998). Promotion and prevention: Regulatory focus as a motivational principle. In Advances in experimental social psychology (Vol. 30, pp. 1-46). Academic Press.
Ingold, T., & Hallam, E. (2021). Creativity and cultural improvisation: An introduction (pp. 1-24). Routledge.
Klein, L., Biesenthal, C., & Dehlin, E. (2015). Improvisation in project management: A praxeology. International journal of project management, 33(2), 267-277.
Kline, R. B. (2015). Principles and practice of structural equation modeling. Guilford publications.
Lam, T. W. H., & Chiu, C. Y. (2002). The motivational function of regulatory focus in creativity. The Journal of Creative Behavior, 36(2) , 138-150.
Liberman, N., Idson, L. C., Camacho, C. J., & Higgins, E. T. (1999). Promotion and prevention choices between stability and change. Journal of personality and social psychology,77(6) , 1135.
Markides, C. C., & Geroski, P. A. (2004). Fast second: How smart companies bypass radical innovation to enter and dominate new markets (Vol. 325). John Wiley & Sons.
Mousa, F. T., Marlin, D., & Ritchie, W. J. (2013). Configurations of slack and their performance implications: an examination of high‐tech IPOs. Management Decision. 51(2), 225-247.
Mullins, J. W., Mullins, J. W., Mullins, J., & Komisar, R. (2009). Getting to plan B: Breaking through to a better business model. Harvard Business Press.
Penrose, E., & Penrose, E. T. (2009). The Theory of the Growth of the Firm. Oxford university press.
Ravn, S., & Høffding, S. (2021). Improvisation and thinking in movement: An enactivist analysis of agency in artistic practices. Phenomenology and the Cognitive Sciences, 1-23.
Salamzadeh, A., Tajpour, M., & Hosseini, E. (2020). Exploring the Impact of Social Networks on Entrepreneurial Intention. Media Studies, 15(48), 111-124.
Salamzadeh, A., Tajpour, M., Hosseini, E., & Salembrahmi,M(2021). Human Capital and the Performance of Iranian Digital Startups: The Moderating Role of Knowledge Sharing Behaviour, International Journal of Public Sector Performance Management, Ahead of print.
Santos, R. P. (2007). Beyond improvisation: Expressive-creative processes in musical traditions in the Southern Philippines. Indian Musicological Society. Journal of the Indian Musicological Society, 38(22).
Santos, V., & García, T. (2007). The complexity of the organizational renewal decision: the management role. Leadership & Organization Development Journal, 28(4), 336-355.
Sayegh, L., Anthony, W. P., & Perrewé, P. L. (2004). Managerial decision-making under crisis: The role of emotion in an intuitive decision process. Human Resource Management Review, 14(2), 179-199.
Soini, K., Jurgilevich, A., Pietikäinen, J., & Korhonen-Kurki, K. (2018). Universities responding to the call for sustainability: A typology of sustainability centres. Journal of Cleaner Production, 170 , 1423-1432.
Soriano, D. R., & Montoro‐Sanchez, M. A. (2011). Introduction: The challenges of defining and studying contemporary entrepreneurship, 297-301.
Tushman, M. L., & Anderson, P. (1986). Technological discontinuities and organizational environments. Administrative science quarterly, 439-465.
Umrani, W. A., Kura, K. M., & Ahmed, U. (2018). Corporate entrepreneurship and business performance: The moderating role of organizational culture in selected banks in Pakistan. PSU Research Review. 2(1), 59-80.
Zaree Mahrjerdi‚ M., Rezaei‚ M., Arabion‚ A. & Akbari R(2010). Organizational entrepreneurship; Concepts, Implications & Models Innovation & Creation in Science; 1(1).
Zenovia, C. P., & V. Maier (2011). “Entrepreneurship versus intrapreneurship.” Journal Review of International Comparative Management, 12(5), 971-980.