گل‏خانۀ تاریک انرژیتیک رومیزی با نگاه به اقتصاد خانوار شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

لابراتوار مهندسی انرژی‏های تجدیدپذیر، دانشکدۀ مهندسی مکانیک و انرژی، دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

آب، محیط‌زیست، غذا و انرژی از منابع حیاتی برای بشر هستند؛ بنابراین ایجاد امینت پایدار در این منابع که ارتباط درهم‌تنیده‌ای با هم دارند، از اهمیت زیادی برخوردار است. در این پژوهش راه‌کاری تحت عنوان گل‌خانه تاریک انرژیتیک رومیزی معرفی شده است و اجزای آن شرح داده شده است. هم‌چنین تاثیر این سامانه بر حوزه‌های مختلف مدیریت شهری نیز توضیح داده شده است. این راه‌کار می‌تواند به‌طور هم‌زمان به افزایش امنیت پایدار آبی، محیط‌زیست، غذایی و انرژی در چارچوب هم‌بست چهارگانه آب، محیط‌زیست، غذا و انرژی در زندگی شهری کمک کند. گل‌خانه تاریک انرژیتیک رومیزی در مقیاس خانگی به کار گرفته می‌شود. برای این سامانه از دو منظر سرمایه‌گزار و خانوار شهر تهران، تحلیل اقتصادی انجام شده است و هزینه‌ها و درآمدها از این دو منظر محاسبه شده است. طبق محاسبه‌های انجام‌شده، سود و زیان تجمعی این سامانه در پایان هر سال نیز از این دو منظر ارائه شده است. از منظر سرمایه‌گزار این سامانه دارای دوره بازگشت سرمایه حدود 5 سال است. از منظر خانوار شهر تهران این سامانه دارای بازگشت سرمایه زیر 4 سال است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Mini Energetic Dark Greenhouse (MEDG) with an approach to family economy of Tehran

نویسندگان [English]

  • Sara Mahmoodian Yonesi
  • Yazdan Alvari
  • Mahdi Soofi
  • Abolghasem Mosayyebi
  • Majid Zandi
Renewable Energy Laboratory of Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Water, environment, food and energy are vital resources for human beings; Therefore, creating sustainable security in these interconnected resources is very important. In this research, a solution called Mini Energitic Dark Greenhouse (MEDG) is introduced and its components are described. The impact of this system on various areas of urban management is also explained. This approach can simultaneously help to increase the sustainable security of water, environment, food and energy in the framework of the water, environment, food and energy nexus in urban life. Mini Energitic Dark Greenhouse (MEDG) is used on a home scale. For this system, economic analysis has been done from two perspectives of investors and households in Tehran and costs and revenues have been calculated from these two perspectives. According to the calculations made, the cumulative profit and loss of this system at the end of each year is presented from these two perspectives. From the investor's point of view, this system has a payback period of about 5 years. From the perspective of Tehran households, this system has a return on investment of less than 4 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sustainable Food Security
  • Water Environment
  • Food and Energy Nexus
  • Urban Family Economics
  • Mini Energetic Dark Greenhouse