تغییر در هزینه پردازش مقالات

در راستای همکاری با نویسندگان محترم، پردازش کلیه مقالاتی که از 1401/4/1 به بعد ارسال شوند، رایگان خواهد بود.