اولویت پذیرش مقالات

از تاریخ 1401/5/1 مقالات نقطه نظر، تک نگاری و پروفایل شهری در اولویت پذیرش قرار می گیرند.