تأثیر رویکردهای تأمین مالی شهرداری بر درآمد شهرداری‌ها (مطالعۀ موردی: شهرداری‌های تهران، بریتیش کلمبیا و کانادا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه تخصصی اقتصاد شهری، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

2 استادیار، گروه اقتصاد، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

3 دانشیار، گروه اقتصاد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه
‌شهرداری‌ها به عنوان نهاد‌های مسئول در ارائۀ خدمات عمومی و توسعۀ شهرها، برای تأمین مالی و عملکرد خود به منابع مالی قوی و پایدار نیاز دارند. رویکردهای تأمین مالی شهرداری‌ها به عنوان یکی از عوامل اساسی در تأمین درآمد شهرداری‌ها و تأثیرگذار بر عملکرد آن‌ها مطرح است. تأمین مالی شهرداری‌ها به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم انجام می‌شود. رویکردهای مستقیم تأمین مالی شهرداری شامل درآمدهای عمومی مانند مالیات‌ها، عوارض، هزینه‌های خدمات شهری و دیگر منابع درآمدی است که به طور مستقیم از مشارکت و مالیات شهروندان تأمین می‌شود. این رویکرد به عنوان یکی از روش‌های اصلی تأمین مالی شهرداری‌ها استفاده می‌شود و میزان درآمد شهرداری‌ها بستگی به نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان دارد. رویکردهای غیرمستقیم تأمین مالی شهرداری‌ها نیز شامل منابع مالی غیرعمومی و غیردولتی مانند همکاری با بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری‌های شهری، سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توسعه و سرمایه‌گذاری در بورس اوراق بهادار است. این رویکرد به عنوان یک منبع تکمیلی برای تأمین مالی شهرداری‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و می‌تواند به افزایش درآمد شهرداری و متناسب با نیازها و ظرفیت‌های شهری منطقه مورد توسعه قرار گیرد. تأثیر رویکردهای تأمین مالی شهرداری بر درآمد شهرداری‌ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از رویکردهای متناسب و مناسب برای تأمین مالی شهرداری‌ها می‌تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری‌ها شده و امکان ارائۀ خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب رویکردهای مالی مناسب و اجرای بهینۀ آن‌ها می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، توسعۀ شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. بر این اساس، بنا به اهمیت موضوع، هدف از تحقیق حاضر ارزیابی روش‌های تأمین مالی در شهرداری‌ها است. با بررسی این موضوع، می‌توان به تصمیم‌گیری بهتر در مورد انتخاب رویکردهای مالی مناسب برای شهرداری‌ها کمک کرد و بهبود عملکرد و درآمد آن‌ها را تسهیل کرد، چرا که منابع مالی شهرداری، موتور محرکه ارائۀ خدمات شهری است و فقدان منابع کافی و یا عدم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی صحیح برای تأمین آن، فعالیت‌های شهرداری را با مشکل مواجه می‌کند.
مواد و روش‌ها
در راستای هدف این مقاله، با استفاده از اطلاعات در دسترس برای سه نمونۀ مختلف شامل نمونۀ سری زمانی مبتنی بر صورت‌های مالی شهرداری تهران در دورۀ زمانی 1387-1400 (به‌ عنوان نمونۀ داخلی) و نمونه‌های پانل مبتنی بر داده‌های ایالت بریتیش کلمبیا با 15 شهرداری و نیز کانادا با 12 شهرداری برای دورۀ زمانی 2010-2020 (نمونه‌های خارجی)، به بررسی تأثیر رویکردهای تأمین مالی بر درآمد شهرداری‌ها پرداخته شد. با توجه به نوع اطلاعات سری زمانی و پانل دیتای مورد استفاده برای نمونه‌های یادشده، از روش حداقل مربعات معمولی (OLS) و گشتاورهای تعمیم‌یافته (GMM) به‌ عنوان روش‌های برآورد مدل تحقیق استفاده ‌شده است. درخور یادآوری است برای رویکردهای آماری یادشده، پیش‌آزمون‌های پایایی، هم‌انباشتگی و سارگان انجام‌شده است. 
یافته‌ها
بر اساس یافته‌های تحقیق، 10 نوع روش‌ تأمین مالی شامل تأمین مالی مشارکت، سرمایه‌گذاری، اوراق، قراردادها، درآمدهای ناشی از عوارض، درآمد ناشی از بهای خدمات شهری، درآمدهای به دست‌آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک‌های اعطایی دولت و سازمان‌های دولتی و سایر منابع تأمین اعتبار تعیین شد. به ‌منظور ایجاد مدل آماری تحقیق برای سه نمونۀ مورد بررسی، این روش‌ها در قالب پنج متغیر تعریف و تأثیر آن بر درآمدهای شهرداری ارزیابی شد، به طوری که در مدل تحقیق تأثیر درآمدهای ناشی از عوارض، بهای خدمات و درآمدهای مؤسسه‌های انتفاعی شهرداری، درآمدهای به‌دست‌آمده از وجوه و اموال شهرداری، کمک‌های اعطایی، اعانات و هدایا و دارایی‌ها و نیز درآمدهای وصولی در حوزۀ استحفاظی شهرها بر درآمد شهرداری مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس یافته‌های تحقیق تمامی روش‌های تأمین درآمد به‌جز درآمدهای وصولی در حریم استحفاظی شهرها تأثیر مثبت و معنا‌داری بر درآمد شهرداری تهران دارند. در میان عوامل مؤثر، درآمد ناشی از عوارض اثر بزرگ‌تری دارد و در هر سه مرحلۀ تحقیق به ‌عنوان منبع درآمدی پایدار شهرداری‌ها معرفی شد.
با توجه به ضریب اهمیت روش تأمین مالی مبتنی بر سرمایه‌گذاری جمعی با تأثیر مثبت بر درآمد شهرداری ایالت بریتیش کلمبیا (1/468)، این روش نیز به ‌عنوان روشی نوین و پایدار برای شهرداری‌ها شناسایی شد؛ ولی در رویکردهای تأمین مالی شهرداری‌ها در ایران مورد توجه قرار نگرفته است، چرا که اساساً در صورت‌های مالی شهرداری رقمی برای آن درج نشده است.
نتیجه‌گیری
نتایج این تحقیق نشان می‌دهد عوارض به عنوان یکی از منابع تأمین مالی شهرداری‌ها، نقش بسیار مهمی در تأمین درآمد و عملکرد شهرداری‌ها ایفا می‌کند. عوارض در اصل به مبالغ مالی اشاره دارند که از افراد و سازمان‌ها بابت استفاده از خدمات و منافع عمومی دریافت می‌شود. این عوارض می‌توانند به ‌صورت مالیات‌ها، عوارض شهرسازی، عوارض انتقال و مالیات‌های محلی متنوعی در نظر گرفته شوند. تأثیر عوارض بر درآمد شهرداری بسیار حائز اهمیت است. دریافت عوارض به عنوان یک منبع تأمین مالی، می‌تواند به شهرداری‌ها امکان فراهم کند تا به خدمات عمومی بهتری برای شهروندان خود بپردازند و از توسعه و بهبود زیرساخت‌ها و خدمات شهری استفاده کنند. همچنین، درآمد حاصل از عوارض می‌تواند در تأمین هزینه‌های شهرداری‌ها برای اجرای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی و توسعۀ شهری مورد استفاده قرار گیرد. با افزایش جمعیت و نیازهای شهری، تأمین مالی شهرداری‌ها تبدیل به یک چالش مهم شده است. در این زمینه، عوارض به عنوان یکی از ابزارهای اصلی تأمین مالی شهرداری‌ها مطرح می‌شوند، اما تأثیر مستقیم عوارض بر درآمد شهرداری‌ها وابسته به میزان و نوع عوارض، نیازها و قدرت خرد جمعیت و توان مالی شهروندان است. از سوی دیگر، روش‌های مبتنی بر مشارکت جمعی به عنوان یکی از روش‌های نوین و مؤثر در تأمین مالی شهرداری‌ها، در سال‌های اخیر به طور گسترده مورد توجه و استفاده قرار گرفته‌اند. این روش‌ها با هدف جمع‌آوری منابع مالی از طریق مشارکت و همکاری شهروندان و سازمان‌ها در فعالیت‌های شهری، به شهرداری‌ها امکان می‌دهند تا بهترین خدمات را به شهروندان خود ارائه کنند و پروژه‌های توسعه را پیش ببرند. روش‌های مبتنی بر مشارکت جمعی شامل انواع مختلفی از فعالیت‌ها و مکانیسم‌ها هستند. این روش‌ها می‌توانند شامل حمایت مالی مستقیم از سوی شهروندان و سازمان‌ها، ایجاد شراکت‌های عمومی‌ـ خصوصی، تشکیل صندوق‌های مشارکتی، ایجاد پلتفرم‌های آنلاین برای جمع‌آوری و انتقال وجوه مالی، ایجاد سیستم‌های مالی مبتنی بر واحدهای مصرف انرژی و غیره باشند. تأثیر روش‌های مبتنی بر مشارکت جمعی در تأمین مالی شهرداری‌ها بسیار حائز اهمیت است. استفاده از این روش‌ها می‌تواند منجر به افزایش درآمد شهرداری‌ها شده و امکان ارائۀ خدمات بهتر و بهبود شرایط زندگی شهروندان را فراهم کند. همچنین، انتخاب روش‌های مبتنی بر مشارکت جمعی مناسب و اجرای بهینۀ آن‌ها می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری، توسعۀ شهری و ایجاد رشد اقتصادی در شهرها کمک کند. این در حالی است که در ایران به این رویکرد و تشویق آن و تلاش برای تقویت و توسعۀ آن توجه کافی نشده است. اگرچه مشارکت می‌تواند در دیگر روش‌ها همچون اخذ عوارض و ارائۀ خدمات مستتر باشد، ولی دارای پتانسیل بالایی برای بهره‌مندی مؤثر و قابل ‌توجه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Municipal Financing Approaches on the Income of Municipalities (Case study: Tehran, British Columbia, and Canada municipalities)

نویسندگان [English]

  • Alireza Tafazzoli 1
  • Mohammad Dalmanpour 2
  • Ali Emami Meybodi 3
  • Ashkan Rahimzadeh 2
1 Ph.D. Student, Department of Urban Economics, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Economics, Zanjan Branch, Islamic Azad University, Zanjan, Iran
3 Associate Professor, Department of Economics, Allameh Tabatabai University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction 
Municipalities, as institutions responsible for providing public services and developing cities, need strong and stable financial resources to finance and operate. Municipalities’ financing approaches are considered one of the basic factors in providing the income of municipalities and affecting their performance. Municipalities are financed in two ways, direct and indirect. Direct municipal financing approaches include public revenues such as taxes, tolls, municipal service fees, and other sources of income that are directly funded by citizens’ contributions and taxes. This approach is used as one of the main methods of financing municipalities, and the amount of income of municipalities depends on the needs and micropower of the population and the financial power of the citizens. Indirect financing approaches of municipalities also include non-public and non-governmental financial sources such as cooperation with the private sector, urban investments, investment in development projects, and investment in the stock exchange. This approach is used as a supplementary source for financing municipalities and can increase the municipality’s income and be developed according to the urban needs and capacities of the region. The impact of municipal financing approaches on the income of municipalities is very important. Using appropriate approaches to finance municipalities can lead to an increase in the income of municipalities and provide the possibility of providing better services and improving the living conditions of citizens. Moreover, choosing appropriate financial approaches and their optimal implementation can help increase investment, urban development and create economic growth in cities. Therefore, according to the importance of the subject, the purpose of the present research is to evaluate the financing methods in municipalities. By examining this issue, it is possible to help make better decisions about choosing appropriate financial approaches for municipalities and facilitate the improvement of their performance and income, since the financial resources of the municipality are the driving engine of the provision of municipal services, and the lack of sufficient resources or the lack of proper planning and forecasting to provide them, make the municipal activities difficult.
Materials and Methods
In line with the purpose of this article, using available information for three different samples, including a time series sample based on the financial statements of Tehran Municipality in the period 1387-1400 (as an internal sample) and panel samples based on data from the state of British Columbia with 15 municipalities and also, in Canada, with 12 municipalities for the period of 2010-2020 (foreign samples), the impact of financing approaches on the income of municipalities was investigated. According to the type of time series information and panel data used for the aforementioned samples, Ordinary Least Squares (OLS) and Generalized Method of Moments (GMM) have been used as estimation methods for the research model. It should be noted that for the above statistical approaches, reliability, co-accumulation, and Sargan pre-tests have been performed.
Findings
Based on the findings of the research, 10 types of financing methods were determined which include partnership financing, investment, bonds, contracts, income from tolls, income from the price of urban services, income from municipal funds and property, grants from the government and government organizations, and other sources. In order to create a statistical research model for the three investigated samples, these methods were defined in the form of five variables, and their effect on the municipal revenues was evaluated. Thus, in the research model, the impact of revenues from tolls, the price of services and revenues of municipal for-profit institutions, revenues from municipal funds and property, grants, grants and gifts, and assets, as well as revenues collected in the field of city protection, on the municipality’s income was investigated. According to the findings of the research, all the methods of providing income, except for the income collected in the protection zone of the cities, have a positive and significant effect on the income of Tehran municipality. Among the effective factors, the income from tolls has a greater effect and was introduced as a sustainable source of income for municipalities in all three stages of the research.
 According to the coefficient of the importance of the financing method based on collective investment with a positive effect on the income of the municipality of the state of British Columbia (1.468), this method was also identified as a new and sustainable method for municipalities; However, it has not been taken into account in the approaches of financing municipalities in Iran, because basically, there is no figure for it in the financial statements of the municipality.
Conclusion
The results of this research show that tolls, as one of the financing sources of municipalities, play a very important role in providing income and performance to, municipalities. Toll refers to financial amounts e collected from individuals and organizations for using services and public benefits. These duties can be considered taxes, urban development duties, transfer duties, and local taxes. The effect of tolls on municipal income is very important. Receiving tolls as a source of financing can enable municipalities to provide better public services to their citizens and benefit from the development and improvement of urban infrastructure and services. Moreover, the income from tolls can be used to cover the costs of municipalities for the implementation of construction projects and urban development. With the increase in population and urban needs, financing municipalities has become an important challenge. In this context, tolls are considered one of the main means of financing municipalities. However, the direct impact of tolls on the revenue of municipalities depends on the amount and type of tolls, the needs and micropower of the population, and the financial ability of citizens. On the other hand, the methods based on collective participation as one of the new and effective methods of financing municipalities have been widely noticed and used in recent years. These methods aim to collect financial resources through the participation and cooperation of citizens and organizations in urban activities, allowing municipalities to provide the best services to their citizens and advance development projects. Methods based on collective participation include different types of activities and mechanisms. These methods can include direct financial support from citizens and organizations, creating public-private partnerships, forming cooperative funds, creating online platforms for collecting and transferring financial funds, and creating financial systems based on energy consumption units. The effect of methods based on collective participation in financing municipalities is very important. The use of these methods can lead to an increase in the income of municipalities and provide the possibility of providing better services and improving the living conditions of citizens. Furthermore, choosing methods based on appropriate collective participation and their optimal implementation can help increase investment, urban development and create economic growth in cities. Meanwhile, in Iran, this approach and its encouragement and efforts to strengthen and develop it have not received enough attention. Although participation can be hidden in other methods such as collecting fees and providing services, it has a high potential for effective and significant benefits.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Crowdfunding
  • Financing Methods
  • Generalized Method of Moments (GMM)
  • Municipal Revenues
[1] Hornuf L. Schwienbacher A. Market mechanisms and funding dynamics in equity crowdfunding. Journal of Corporate Finance. 2018; 50. 556-574. https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2017.08.009
[2] Zunguze T. Defying the odds: Understanding the critical success factors for financing independent power producers in Zimbabwe (Doctoral dissertation University of Cape Town). 2017. University of Cape Town. http://hdl.handle.net/11427/25643
[3] Frank M. Z. Goyal V. K. Testing the pecking order theory of capital structure. Journal of financial economics. 2003; 67(2). 217-248. https://doi.org/10.1016/S0304-405X(02)00252-0
[4] Ezzatpanah B. Sobhani N. Rashidi Ibrahim Hessari, Asghar. Investigating the distribution of urban land use factors in urban development plans from the perspective of social justice, case study: Shahindej city. Scientific-research journal of urban ecology research. 2014; 6(12). 49-64. [In Persian]
[5] Sadeghi M. Mirhosseini E. Ghahrani A. Bahmani Z.Sadeghizadeh S. comparative study of revenue sources of municipalities. Quarterly Journal of New Researches in Management and Accounting. 2022; No. 59. pp. 87-94 [In Persian]
[6] Kavita E. K. Towards an integrative tourism development framework for local communities in Namibia (Doctoral dissertation, University of Pretoria). 2015. http://hdl.handle.net/2263/46191
[7] Vaidya C. Vaidya H. Creative Financing of Urban Infrastructure in India through Market-based Financing and Public-Private Partnership Options. In 9th Metropolitan Congress. 2011; Sydney (pp. 22-26). https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2018.05.031
[8] Khmel V. Zhao S. Arrangement of financing for highway infrastructure projects under the conditions of Public–Private Partnership. IAtSS Research.2016; 39(2). 138-145. https://doi.org/10.1016/j.iatssr.2015.05.002
[9] Jahani B. Asghar B. Ruhollah J. evaluation of municipal financing tools using the AHP FUZZY technique. the 5th conference on municipal finance. problems and solutions (with a resistance economy approach).2013; [In Persian]
[10] Dutta S. and Dutta P. Ranking MFIS in India: using TOPSIS. INTERNATIIONAL JOURNAL OF RESEARCHIIN COMMERCE, IT AND MANAGEMENT. 2011;Vol. 1, No. 3. DOI:10.33889/IJMEMS.2021.6.5.086
[11] Kazemian G. Saidi Rizvani N. Feasibility of assigning new tasks to municipalities. the fourth chapter of analyzing the tasks of municipalities in Iran. Tehran: Publications of the Organization of Municipalities of the country. 2004; [In Persian]
[12] Kuppuswamy V. Bayus, B. L. Crowdfunding creative ideas: The dynamics of project backers. In The economics of crowdfunding. 2018; (pp. 151-182). http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2234765
[13] Agh A. Bakhdori K. Ker M. strategies to increase the revenue of municipalities. new researches in management and accounting. 2022; number 59. pp. 79-86. [In Persian]
[14] Ebrahimi Restorati M. investigating the effect of audit and non-audit fees on the financing ability of companies admitted to the Tehran Stock Exchange. 2022.
[15] Moradi Z. investigation of financing methods of municipalities with emphasis on resistance economy policies (case study of Shiraz municipality). the second international conference on innovation in business and economic management, Tehran. 2019; [In Persian] 
[16] Watan D. financing and investment methods in municipalities, the fourth international conference on modern studies of economics, management and accounting in Iran.2019; [In Persian]
[17] Yegangi S. Mostafavi N. Safarkhani S. evaluation of sustainable sources of income in urban management (case study: Zanjan municipality). source: Economy and urban management, 8th year, autumn 2019; number 32 [In Persian]
[18] Zhang W. Yan X. Chen Y. Configurational path to financing performance of crowdfunding projects using fuzzy set qualitative comparative analysis. Engineering Economics. 2022; 28(1). 25-34. DOI: https://doi.org/10.5755/j01.ee.28.1.15422
[19] Gooch D. Kelly R. M. Stiver A. van der Linden J. Petre, M. Richards M. Walton, C. The benefits and challenges of using crowdfunding to facilitate community-led projects in the context of digital civics. International Journal of Human-Computer Studies.2020; 134.33-43. https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2019.10.005
[20] Radu A. L. Dimitriu M. Scoring method applied to financing programmes in the context of sustainable development. Procedia Economics and Finance. 2012; 3, 527-535. https://doi.org/10.1016/S2212-5671(12)00191-8
[21] Zheng H. Li D. Wu J. Xu Y. The role of multidimensional social capital in crowdfunding: A comparative study in China and US. Information & Management. 2011; 51(4), 488-496. DOI:10.1016/j.im.2014.03.003
[22] Tehran Municipality. financial statements.2021.
[23] Financial statements of Tehran Municipality.Tehran Municipality.2022.
[24] Mollick E. The dynamics of crowdfunding: An exploratory study. Journal of business venturing. 2014; 29(1). 1-16. https://doi.org/10.1016/j.jbusvent.2013.06.005
[25] Suri A. Econometrics with the use of Evioz. Cultural Publications. 2013; [In Persian]
[26] Shirin B. Shams E. Khansari, Z. the book on the use of Evioz in econometrics, published by the Research Institute of Economic Affairs. 2004; [In Persian]
[27] Ranjbar H. Mohammadi M. Iranmanesh M. Hatami Y. Investigating the effect of export diversification on economic growth in the Middle East and North Africa region. the first national electronic conference on Iran’s economic outlook. 2013; December 28. [In Persian]
[28] Nofarsti M. single root and cointegration in econometrics. Rasa Cultural Services Institute. 2013; [In Persian]
[29] Abrishmi M. Zamanzadeh N. the relationship between oil impulses and the economic growth of OPEC member countries: is this relationship asymmetric? Quarterly Journal of Energy Economics Studies.2010; No. 21, pp. 112-93. [In Persian]
[30] Qolipour R. Darvishzadeh M. Pirannejad, A. Investigating the methods. sources and obstacles of achieving sustainable urban income. case study: Urmia Municipality. Public Administration Quarterly.2018; 11(1).151-178. [In Persian]