تحلیل پیشران‌های اثرگذار بر پراکنش فضاهای سبز شهری با تکیه‌بر رهیافت عدالت محیط زیستی با رویکرد آینده پژوهی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

شهرها به‌عنوان کانون‌های تمرکز فعالیت و زندگی انسان‌ها برای اینکه بتوانند پایداری خود را تنظیم کنند، چاره‌ای جز پذیرش ساختار و کارکردی متأثر از سیستم‌های طبیعی ندارند. در این میان فضاهای سبز شهری به‌عنوان جزء ضروری و لاینفک پیکره یگانه شهرها در متابولیسم آن‌ها نقش اساسی را دارا می‌باشد که کمبود آن‌ها می‌توانند اختلالات جدی در حیات شهرها به وجود آورد. بنابراین هدف پژوهش حاضر، تبیین پیشران‌های تأثیرگذار بر پراکنش فضای سبز شهر اصفهان با تکیه‌بر رهیافت عدالت محیط زیستی است. روش تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و ازنظر روش‌شناسی توصیفی_تحلیلی است به‌نحوی‌که ابتدا با روش دلفی عوامل شناسایی پس از اعتبار بخش آن توسط کارشناسان در قالب پرسشنامه میک‌مک مورد ارزیابی قرارگرفته است و برای این کار از روش‌های اقتصادسنجی در تطبیق داده‌ها با رویکرد آینده‌پژوهی توسط خبرگان و کارشناسان شهری کمک گرفته است. یافته‌های تحقیق حاضر مشخص کرد که از بین عوامل 20 گانه، استفاده از فناوری‌های نوظهور و سازگاربامحیط‌زیست، تأکید بر رواج استفاده از سوخت‌های پاک در فضاهای شهری، توجه به وضعیت اقتصادی اقشار ساکن در شهرها، استفاده از مقررات و سیاست‌گذاری‌ها در برنامه‌ریزی محیط‌زیستی توسط سمن‌ها، سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی محیط‌زیستی در شهرها و دسترسی به انرژی‌های سوختی مناسب در شهرها پیشران‌های کلیدی اثرگذار بر پراکنش فضاهای سبز شهری در اصفهان با رویکرد عدالت محیط زیستی محسوب می‌گردند. بنابراین، انتظار می‌رود با بهره‌گیری از پیشران‌های یادشده شهر اصفهان بتواند به آستانه‌ای مناسب از عدالت محیط زیستی برای شهروندان در دسترسی به فضاهای سبز شهری دست یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis of the Effective Drivers on the Distribution of Urban Green Spaces Based on the Approach of Environmental Justice with Future Study Approach (Case Study: Isfahan City)

نویسندگان [English]

 • Aliakbar َAnabestani 1
 • Fatemh Sadat Mousavi Noghli 2
1 Professor, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
2 MSc. Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Today, the concept of cities cannot be assessed without effective green space in its various forms. As centers of human activity and life, cities have no choice but to accept the structure and function affected by natural systems to regulate their sustainability. In the meantime, urban green spaces as a necessary and integral part of the single body of cities have a fundamental role in their metabolism, and their lack can cause serious disturbances in the life of cities. Isfahan city is one of the most important cities in tourism in the country and has been known as the city garden for a long time and is one of the most prominent and beautiful cities in Iran. On the other hand, due to the existence of Zayandehroud (flowing from west to east of Isfahan) and its branches, the spatial distribution of urban parks and green spaces in different regions seems to differ significantly. Therefore, in the current research, we try to analyze the key factors and the main driving forces affecting the distribution of urban green spaces in Isfahan. Then its main elements and factors are presented by designing possible scenarios in the future, the path to achieving environmental justice with a future research approach.  Therefore, the main question of the research is: What are the key drivers affecting the distribution of urban green spaces in Isfahan based on the approach to environmental justice in the future (Horizon 1410)?
Materials and Methods
In this study, the research method is applied in terms of the goal and in terms of the way of doing the research. It is a mixture of descriptive-analytical and the explanation of the structure. This is applied as a future research approach and, based on this, we have investigated the most important factors affecting the distribution of urban green spaces with the approach to environmental justice in the city of Isfahan. Information was collected by document method (library resources, scientific journals) and field method (using a questionnaire tool). In this research, the statistical population consists of 28 experts comprising of city managers (mayors, deputy mayors, heads of organizations, and managers of urban areas), members of the city's Islamic Council, experts in the field of civil engineering in the governorate and city affairs office and governorate councils of Isfahan, professors of Isfahan universities, Isfahan Industrial and Isfahan Arts and other universities of this city along with the professors of Shahid Beheshti University and specialists of the urban area. In this research, structured interviews with a number of experts in the fields of planning and urban environment were carried out using the Delphi method to identify the key factors, and then by combining the factors obtained from the interviews and the studied documents in the background of the validity and reliability research of the variables by experts. It was confirmed and finally; the factors were evaluated in the form of a prospective research questionnaire.
Findings
Using field and library studies, the most important influencing factors on the distribution of urban green spaces were identified with an emphasis on environmental justice in Isfahan city, and further, using the quantitative method of future research and the use of Micmac software, the degree of influence or effectiveness of the identified factors was determined. Therefore, the research findings show that among the 20 key factors affecting the distribution of urban green spaces with an emphasis on environmental justice, after examining the indicators and extracting the key influencing factors (direct and indirect), 6 key drivers are "the use of emerging and environmentally compatible technologies". "Emphasis on the use of clean fuels in urban areas", "Attention to the economic status of the strata living in cities", "Using regulations and policies in environmental planning by NGOs in Isfahan city", "Investment in environmental infrastructure areas in cities" and "access to suitable fuel energies in cities" that have had the greatest effect on the distribution of urban green spaces with an emphasis on environmental justice in Isfahan city.
Conclusion
In a summary of the results of the research, it can be mentioned that attention to the use of emerging technologies in the field of environment and investment in this field can have significant effects on the distribution of urban green spaces and proper access to them by citizens based on the approach of environmental justice in the short term planning horizon of ten years. Moreover, paying attention to the economic structure of the citizens and their financial resources can provide a suitable platform for the distribution of urban green spaces in Isfahan. Currently, the neighborhoods, districts, and urban areas in Isfahan have a better situation in terms of access to urban green spaces and are benefited. On the other hand, less benefited areas are facing deprivation in social and economic fields. In addition, they are facing deprivation of access to urban green spaces. In addition, paying attention to the rules and regulations for the location of urban green spaces, relying on the approach of environmental justice, and involving more non-governmental organizations in the field of provision and optimal access of citizens to green space, is necessary. In the end, the opinion of elite urban experts in the planning horizon of the next ten years in the field of main and key drivers affecting the distribution of urban green spaces can provide a suitable guide map for managers and urban decision-makers in Isfahan.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Environmental Justice
 • Future Study
 • Isfahan City
 • Urban Green Space
 1. Esmaieli, A. Investigation, and analysis of the use of green space (parks within the city) from the point of view of urban planning (Case example of regions 1 and 8 of Tabriz Municipality). Unpublished Master thesis, 2002; Tarbiat Modarres University. [In Persian]
 2. Shiri, A. Presenting the model of optimal location of urban green space using GIS in the example of Zanjan city parks. Unpublished Master thesis, 2006; University of Zanjan. [In Persian]
 3. Mousa Kazemi, S.M. & Aliakbari, S. Bio-social sustainability analysis of Ilam city with emphasis on the distribution of green space uses. Journal of Geography, 2010; 8(26); 135-149. [In Persian]
 4. Jacobs, J. The Death and Life of Great American Cities, Pimlico, 1961; London.
 5. Zarrabi, A. & Tabrizi, N. Optimal planning of urban green spaces. Journal of Sabzineh Shargh, 2006; 16. [In Persian]
 6. Hekmati, J. Green space engineering (designing parks and villas). 2007; Tehran: Iranian Agricultural Science Publications. [In Persian]
 7. Jim, C. Y., & Chen, W. Y. Pattern and divergence of tree communities in Taipei’s main urban green spaces. Landscape and urban planning, 2008; 84(3-4); 312-323.
 8. Dadashi, S., Kazemi, A.,Ahmadi, A. & Gili, M.R. Spatial analysis of urban green space by using geographic information system (GIS). 2007; Mashhad: Proceedings of the Urban Planning and Management Conference. [In Persian]
 9. Mamanposh, A.R. & Tofangsaz, R. Spatial evaluation and analysis of the green space of Isfahan city. The third national conference of green space and urban landscape, Kish Island, 2007; Organization of municipalities and villages of the country. [In Persian]
 10. Lee, S. H., Park, S., & Kim, T. Review on investment direction of green technology R&D in Korea. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015; 50, 186-193.
 11. Banerjee, S. & Akuli, R.K. Advantages of green technology, Recent Research in Science and Technology, 2014; 6(1), 97-100.
 12. Hajiani, E. Methodological evaluation criteria for future study techniques. Journal of Strategy, 2011; 20(59): 77-105. [In Persian]
 13. Khazaiee, S. Elahi Dehaghi, I. Success factors in national foresight, Journal of Future Studies, 2012; 1(2): 5-28. [In Persian]
 14. Ghadiri, A., Tabatabaiean, S.H., Mohammadi, M., Zolfagharzadeh, M.M. & Nazemi, A. Preparing for the future of the company: the will of the concept and the combined index. Journal of Innovation Management,2016; 5(4): 125-153. [In Persian]
 15. Saritas, O. & Burmaoglu, S. The evolution of the use of Foresight methods: a scient metric analysis of global FTA research output. Scient metrics, 2015; 105(1): 497-508.
 16. Miles, I. Saritas, O. & Sokolov, A. Foresight for STI: What and Why. In Foresight for Science, Technology and Innovation (pp.9-20), 2016; Springer, Cham.
 17. FAO. Horizon Scanning and Foresight An overview of approaches and possible applications in Food Safety, 2014; FAO.
 18. Eyvazi, M.R. Political future research. Journal of Strategy, 2016; 25(79): 177-198. [In Persian]
 19. Namdarian, L., Hasanzadeh, A.R. & Majidpour, M. Evaluating the impact of foresight on science, technology and innovation policymaking. Journal of Innovation Management, 2014; 3(2): 73-102. [In Persian]
  Enayatollah, S. Layered analysis of causes (theory and case studies of an integrated and transformative future research methodology - collection of articles), Trans: M. Manzavi, 2nd, 2015; Tehran: Educational and Research Institute of Defense Industries. [In Persian]
 20. Abbasi, A. concepts of future research and its effects on policy making). Journal of Science and Technology Policy, 2006; 2 & 3. [In Persian]
 21. Pedram, A.R. Jalaivand, A. Familiarity with future studies. 2012; Tehran: Educational and Research Institute of Defense Industries. [In Persian] 
 22. Rahmani, B. & Majidi Khamneh, B. Factors affecting women’s participation in preserving the urban environment, with an emphasis on the ecofeminist approach, case study: Districts 6 and 8 of Tehran Municipality. Journal of Environmental-based Territorial Planning, 2009; 2(7): 15-38. [In Persian]
 23. Faryadi. Sh. The urban environment; The organization of municipalities and rural districts of the Ministry of Interior in the urban and rural management encyclopedia (pp. 685-689). 2008; Tehran: Ministry of Science, Research and Technology and Ministry of Interior. [In Persian]
 24. Beri, J. Environment and Social Theory. Trans: H. Pouyan & N. Tavakoli, 1st edition, 2010; Tehran: Environmental Protection Publications. [In Persian]
 25. Morar, T., Radoslav, R., Spiri, L.C. & Pacurar, L. Assessing pedestrian accessibility to green space using GIS. Transylvanian Review of Administrative Sciences, 2013; 45 :116-139.
 26. Shelton, D. The Environmental Jurisprudence of International Human Rights Tribunals, in Linking Human Rights and the Environment, 2003; (Romina Picolotti & Jorge D. Taillant eds):.9-30.
 27. McDonald, S. The Eco-cinema experience, in Rust, S., Monani, S. and Cubitt, S. (eds.), Eco-cinema Theory and Practice, 2013; Routledge, New York, pp. 17-42.
 28. Majnonian, H. Discussions about parks, green spaces and promenades. First edition, 1995; Tehran: Publications of the Organization of Parks, Green Spaces and Amusement Parks. [In Persian]
 29. Kjelgran, R., Thaiutsa, B. & Puangchit, L. Urban green space, street tree and heritage large tree assessment in bangkok, Thailand. Journal of Urban forestry & urban greening, 2008; 7: 219-229.
 30. Fazelnia, Gh., Kiyani, a. & Mahmoudian, H. Locating and prioritizing urban parks using TOPSIS & AHP and GIS (Case study: Alshtar city). Journal of Human Geography Research, 2011; 87, 137-152. [In Persian]
 31. Ebrahimzadeh, I, Ebadi Jokandan, E. An analysis on the spatial-spatial distribution of green space use in the three-city area of Zahedan. Journal of Geography and Development, 2008; 6(11): 39-58. [In Persian]
 32. Varesi, H.R., Mohammadi, J. & Shahivandi, A. Locating urban green space using geographic information system (case example: Khorramabad city). Journal of Geography and Regional Development, 2008; 5(10): 83-103. [In Persian]
 33. Zangiabadi, A. & Rakhshaninasab, H.R. Spatial statistical analysis of urban green space development indicators (case study: urban areas of Isfahan). Journal of Environment Study, 2009; 38(49): 105-116. [In Persian]
 34. Meshkini, A., Rahimi, M., Mohammadpour, S. Akbarpour Saraskanroud, M. Evaluation and analysis of urban uses with an emphasis on the use of urban green spaces in Golestan city. Journal of Geography and Regional Development, 2010; 8(15): 91-115. [In Persian]
 35. Poumohammadi, M.R. Ghorbani, R. Beheshtiroy, R. Per capita urban green space in Iran and the world, with a reflection on its efficiency and inefficiency in the cities of the country. Journal of Geography and Planning, 2011; 16(36): 33-58. [In Persian]
 36. Hoseini, S.A., Ahmadi, S. & Veisi, R. Investigation and analysis of park and urban green spaces in Shiraz city. Journal of Urban Ecology Researches, 2012; 3(5): 51-70. [In Persian]
 37. Mohammadi Dehcheshmeh, M. & Hakim, M. Urban sustainability in Tehran from the perspective of parks and public green spaces, evaluation based on Zarib dispersion model. Shahrnagar Magazine, 2014; 52. [In Persian]
 38. Mohamamdi, S. Quantitative and qualitative evaluation of the green spaces of Qazvin city and providing solutions to achieve the desired situation (Case study: Al-Ghadir and Dehkhoda parks). 2013; The second international congress of structure, architecture and urban development. [In Persian]
 39. Hataminezhad, H., Veisian, M., Mohammadi Varzaneh, N. & Alizadeh, A. Analysis and prioritization of urban green space using TOPSIS and GIS techniques (case study: Dehgolan city). Journal of Environmental-based Territorial Planning, 2014; 7(26): 65-88. [In Persian]
 40. Khakpor, B., Kazemi Biniaz, M., Asadi, A., Razavi, M. Analysis of urban green space and the optimal location using raster calculator (Case Study: 3rd Mashhad Municipality Zone). Journal of Environmental Science and Technology, 2015; 17(2): 117-129. [In Persian]
 41. Novrouzi, Y. & Charejou, F. The role and importance of green space in sustainable urban development, 2015; International Conference on Architectural Engineering and Urban Planning. [In Persian]
 42. Khosravi, A.G. The effect of the activities of the green space organization of Lahijan Municipality on the performance of urban service chain management (case study: areas under the supervision of Lahijan Municipality). Unpublished master’s thesis, 2016; Islamic Azad University, Rasht branch. [In Persian]
 43. Alavi, S.a., Shahrokhifar, Z. & Garousi, A.R. Spatial (Physical) Distribution of Temporary Accommodation Centers in Crisis Management (Case Study: District 7 of Tehran). Journal of Geography and Environmental Studies, 2017; 6(22): 7-24. [In Persian]
 44. Tahmasebi Moghaddam, H., Zanganeh, M., Heydari, M. T., Imani, M. Explaining the Spatial Distribution Pattern of Urban Inner Parks with Spatial Justice Approach, Study Area: Sabzevar City. Journal of Urban Ecology Researches, 2022; 12(25): 31-48. doi: 10.30473/grup.2022.8664 [In Persian]
 45. Sarvar, R. & Bargahi, R. Assessment of urban green space using hierarchical analysis method. Case study: Gorgan city. Journal of Geographical Space Planning, 2020; 10(35): 1-16. [In Persian]
 46. Mohammadi Hamidi, S., Nazmfar, H., Akbari, M. Spatial Analysis of Parks and Urban Green spaces by using Copras Models and GIS (Case study: 22 regions of Tehran). Human Geography Research, 2020; 52(2): 437-455. doi: 10.22059/jhgr.2018.248988.1007610 [In Persian]
 47. Miri, S. Urban green space, public health and environmental justice, a case study: Hangzhou, China. Green Architecture Quarterly, 2021; 25: 47-54. [In Persian]
 48. Mirzadeh Tabatabayee S, Robati M, Azizi Z. Determination of Spatial Pattern of Urban Green Spread (Case Study: District 5 of Tehran Municipality). Journal of Applied Research of Geographical Sciences, 2022; 22 (67) :171-188
  URL: http://jgs.khu.ac.ir/article-1-3419-fa.html [In Persian]
 49. Comber, A., Brunsdon, Ch. & Green, E. Using a GIS-based network analysis to determine urban greenspace accessibility for different ethnic and religious groups. Landscape and urban planning, 2008; 86(1): 103-114.
 50. Van Dillen, S. M, de Vries, S., Groenewegen, P.P. & Spreeuwenberg, P. Green space in urban neighborhoods and resident’s health: adding quality to quantity. Journal of Epidemiology and Community Health, 2012; 66(6).
 51. M Ikiugu, M. M. Kinoshita, I. Tashiro, Y. Urban green space analysis and identification of its potential expansion areas, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 2012; 35: 449-458.
 52. Kabisch, N. Ecosystem service implementation AND Governance challenges in urban green space planning the case of Berlin, Germany. Land Use Policy, 2015; 42, 557-567.
 53. Fan, Y., Zhao., M., L. & Zhao, R. Research on the accessibility of urban green space based on road network- A case study of the park green space in city proper of Nanjing. Journal of Forest and Environmental Science, 2016; (32): 1:1-9.
 54. Kabisch, N. Strohbach, M. Haase. D & Kronenberg. J. Urban green space availability in European Cities Ecological Indicators, 2016; 70: 586-596.
 55. Abebe, M.T., Megento, T.L. (2017). Urban green space development using GIS-based multi-criteria Geomatics, 2017; 9(4): 247-261.
 56. Godet, M., Durance, Ph., & Gerber, A. Strategic Foresight La Prospective Use and Misuse of Scenario Building. 2008; LIPSOR Working Paper (#10), Paris
 57. Anabestani, A., Hosieni, S. P. Analysis of Key Drivers Affecting the Acceptance of Community-based Tourism in Rural Settlements with a Futuristic Approach (Case Study: Shirvan County). Journal of Geography and Development, 2021; 19(65): 171-202. doi: 10.22111/j10.22111.2021.6531 [In Persian]