تحلیلی بر مؤلفه‌های مؤثر بر قیمت‌گذاری مسکن مورد پژوهی: منطقه 5 شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 استاد گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، گروه جغرافیا، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

در حال حاضر مسکن بعنوان بزرگ‌ترین چالش در کلان شهر تهران محسوب می‌شود که با بیشترین میزان افزایش نوسان قیمت روبه‌رو بوده است. براساس گزارش مرکز آمار ایران طی سالهای (1399-1394) در تهران حدود 28.675 واحد مسکونی پروانه ساختمانی صادر شده است که در این بین بر اساس تعداد معاملات انجام شده در تهران، منطقه پنج تهران بیشترین حجم معاملات خرید و فروش مسکن را به خود اختصاص داده است. ازاین‌رو هدف پژوهش شناسایی عوامل موثر بر قیمت مسکن در منطقه 5 شهر تهران می باشد. روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و پیمایشی می باشد. از مطالعات کتابخانه ای برای تدوین مبانی نظری، پیشینه و شناسایی متغیرهای پژوهش استفاده گردید. سپس متغیرها در ابعاد (ساختاری، دسترسی و محیطی) تقسیم بندی گردیدند. در مرحله بعد با روش پیمایشی از بین 78 مشاورین املاک در منطقه 5 تهران پرسشگری صورت گرفت؛ از نرم‌افزارهای SPSS و EViews 10 در بخش تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد در بین مؤلفه‌های فیزیکی ساختمان، متغیر زیربنا، استفاده از مصالح مرغوب، قرارگیری واحد در طبقات و از میان متغیرهای دسترسی فاصله تا فضای سبز و پارک، فاصله تا مراکز آموزشی، فاصله تا نزدیکترین ایستگاه حمل و نقل عمومی و در بین متغیرهای محیطی عرض کوچه و وضعیت ترافیکی آن عوامل مؤثر بر قیمت مسکن بوده است. افزون بر آن نتایج تحلیل آماری نشان می‌دهد که به ترتیب شاخص‌های ساختاری، دسترسی، محیطی بر قیمت مسکن به ‌طور مستقیم تأثیرگذار بوده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Factors Affecting Housing Pricing Under Study: District 5 of Tehran

نویسندگان [English]

 • Leila Masoumi 1
 • Mohamad Reza Pourmohamadi 2
 • Rasoul Ghorbani 2
1 Ph.D. Candidate of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Tabriz University, Tabriz, Iran
2 Professor, Department of Geography and Urban Planning, Department of Geography, Tabriz University, Tabriz, Iran
چکیده [English]

Introduction
With the beginning of the land reform program in 1963 and with the collapse of the feudal system, a large wave of new population and labor force applying for land and housing went to the cities. As a result, construction activities and related economic activities intensified. The land, in economic activities, is sometimes produced as input and sometimes as a durable commodity. It creates attractiveness for people, and the demand for it increases in inflationary conditions. In these conditions, with the increase in demand, housing prices increase. Micro and macro factors that are effective in determining housing prices can be divided into two categories of external stimuli, such as the increase in the volume of money and liquidity, inflation, capital market, stock market, and in general, the factors that are rooted in macroeconomic and political activities. Internal drivers can be referred to as the price of land, the price of consumables, branches, and the cost of wages. In the neoclassical approach, land as an attractive input needs mechanisms to coordinate it according to demand and add to its capital value. According to economists such as Lancaster, Muth, and Rosen, the characteristics of goods are significant for consumers, and what is desirable for them is the quality of the product.
Materials and Methods
Considering the nature of the subject, the present research is of an applied type with a descriptive-analytical approach. The data collection tool was based on library and survey methods. Library studies were used to formulate theoretical foundations and background and identify research variables. In the next step, real estate consultants in Tehran Municipality’s Region five were questioned by the survey method using a researcher-made questionnaire. Then, the factors that affected housing prices in the study area during 2011-2021 were investigated. A multivariate regression analysis method was used using the Hedonic function to analyze the correlation between the variables. Furthermore, SPSS and EV
views 10 were used to analyze the data.
Results
The analysis of the factors affecting housing prices in the Tehran Region five showed that out of 33 variables in structural, accessibility, and environmental dimensions, the coefficients of 28 variables were significant at the error level of 0.5. Among the physical variables affecting the price of housing, the floor area at 0.193, the building age at 0.166, the selection of suitable materials at 0.151, the location of the unit on the floors, especially the middle ones at 0.143, and the possibility of direct lighting (being towards the north or south direction of the housing) at 0.125 had a positive and significant effect on the housing price; for one unit of change in the mentioned variables, the housing price is increased. Among the accessibility variables, the distance between residential units to the nearest park and green space, that of residential units to the nearest educational centers, and that of residential units to the nearest public transportation station (metro, BRT, bus station, or taxi station) (-0.143, -0.124, -0.106, respectively) had a negative and significant effect on housing prices. The distance between residential units from the mentioned variables was effective in reducing housing prices. Among the environmental variables, the distance from narrow streets (-0.095) and the increase in traffic level (-0.087) decreased the housing price. Based on the one-sample t-test results, physical and structural indicators were the most important factors influencing the increase in housing prices, and accessibility and environmental components affected increasing housing prices, respectively. Pearson's parametric test results indicated a positive or direct correlation between structural indicators and housing prices. The coefficients obtained from this test showed that the correlation in structural, accessibility, and environmental indices were 0.659, 0.487, and 0.441, respectively. Moreover, the intensity of the influence of indices on housing prices using multivariable regression was (0.757).
Conclusion
Providing housing at a reasonable price is always considered a fundamental necessity in urban housing planning. From the point of view of microeconomics, housing is an immovable commodity, heterogeneous and dependent on a specific location, which, compared to others, is affected by various structural, spatial, and human variables in its valuation. This research analyzed the factors affecting housing prices in the Tehran Region five and indicated the way the micro factors increase housing prices. The hedonic function of housing for Tehran Region five was divided into structural, accessibility, and environmental dimensions to achieve the research goal. The results showed that among the mentioned components, the floor area, the year of construction, the materials of the housing, the location of the unit on the floors and the north-south direction of the housing, the distance of the residential units to the nearest park and green space, that of the residential units to the nearest educational center, that of residential units to the nearest public transportation station, alley and street width, and alley and street traffic conditions were significant variables in housing prices. The correlation test results showed a positive correlation between structural, accessibility, and environmental components on housing prices. In examining the rates of coefficients according to the regression test, it was found that the structural, accessibility, and environmental indicators directly influenced the housing price. Identifying the dimensions affecting housing prices can play a vital role in predicting and controlling housing prices, checking the quality of construction and living environment, and consumer preferences.

کلیدواژه‌ها [English]

 • District five of Tehran
 • Factors Affecting Housing Prices
 • Hedonic Prices
 • Housing Price
 1. Arshin M. Sarwar R. evaluation of the government's executive policies in providing housing for low-income urban groups, case study: Mashhad metropolis. Urban Management Studies Quarterly July 2016; 9(30):81-95. ]in Persian[ 
 2. Jeanty P. Partridge M. Irwin E. Estimation of a spatial simultaneous equation model of population migration and housing price dynamics. Regional Science and Urban Economics 2010 September;40(5): 352- 343 
 3. Shen Y. Karimi K. The economic value of streets: mix-scale spatio-functional interaction and housing price patterns. Applied Geography 2017 January;79: 202-187
 4. Gholizadeh AA. Demand for Housing Assets, Theoretical Basics and Policy Applications. Planning and Budgeting Quarterly October 2010;42: 57-80.] in Persian[
 5. Sadr K. Khalsi M. Land market pattern. Planning and Budgeting Quarterly Number 1999;11: 47-74.] in Persian[
 6. Dorandish A. Toheidi AH. Mousavi M. Investigating factors affecting the price of saffron :using hedonic pricing model and artificial neural network. Saffron Agriculture and Technology Spring 2017;1(6): 91-103.] in Persian[
 7. Akbari N. Emadzadeh M. Razavi SA. Investigating factors affecting housing prices in Mashhad. Economic Research Quarterly July 2004;11: 97-117.] in Persian[
 8. Christian A. Hilber L. The economic implications of house price capitalization: a synthesis. Real Estate Economics 2015 April; 45(2): 339-301.‏ 
 9. Gao G. Bao Z. Cao J. Qin AK. Sellis T. Location-centered house price prediction: A multi-task learning approach. ACM Transactions on Intelligent Systems and Technology 2022 April ; 13(2): 25-1‏ 
 10. Cunningham C R. House price uncertainty, timing of development, and vacant land prices: Evidence for real options in Seattle. Journal of Urban Economics 2006 January; 59(1): 31-1‏ 
 11. Pashardes P. Savva C. S. Factors affecting house prices in Cyprus: 1988-2008. Cyprus Economic Policy Review 2009 January; 3(1): 25-3
 12. Rahadi RA. Wiryono SK. Koesrindartoto DP. Syamwil IB. Factors influencing the price of housing in Indonesia. International Journal of Housing Markets and Analysis 2015 June;8(2):188-169
 13. Wang Y.Jiang Y. An empirical analysis of factors affecting the housing price in Shanghai. Asian Journal of Economic Modelling 2016 November; 4(2): 111-104 
 14. Allen R. The relationship between legal status and housing cost burden for immigrants in the United States. Housing Policy Debate 2022 December; 32(3): 455-433‏ 
 15. Liew C. Haron NA. Factors influencing the rise of house price in Klang Valley.‏ International Journal of Research in Engineering and Technology 2013 October; 2(10):272-261
 16. Zandi G. Mahadeva A. Supramaniam L. Aslam A. Theng LK. The economical factors affecting residential property price: The case of Penang island. International Journal of Economics and Finance 2015 November; 7(12):210-200
 17. Colak, Z. A causality analysis on factors affecting housing prices: case of Turkey. Journal Of Business Economics And Finance 2021 June; 10(2): 71-58‏ 
 18. Huang M. Lu B. Measuring the Housing Market Demand Elasticity in China-Based on the Rational Price Expectation and the Provincial Panel Data. Open Journal of Social Sciences 2016 January ; 4(01): 25-21‏
 19. Arnot R. Economic Theory and Housing. In E. S. Mills, editor, Handbook of Regional and Urban Economics, Elsevier Science Publishers, 1987 September;2(24)
 20. Chambers DN. Schwartz MB. The Estimation of Housing Demand: A Review of the Evidence,National Association of REALTORS November 1988
 21. Goodman AC. An Econometric Model of Housing Price, Permanent Income, Tenure Choice, and Housing Demand. Journal of Urban Economics 1988 November;23: 327-53
 22. Henderson JV. Ioannides YM.Ioannides.Tenure Choice and the Demand for Housing. Economica 1986 March: 231-46
 23. Gholizadeh AA,theoretical foundations and policy applications, Planning and Budgeting Quarterly October 1999;42: 23-57.] in Persian[
 24. Becker G. A Theory of the Allocation of Time. Economic Journal 1965 December;75: 493-517
 25. Lancaster A. A New Approach to Consumer Theory. Journal of Political Economy 1966 April;74(2): 132-57‏ 
 26. Rosen HS. Housing Decisions and the U.S. Income Tax. Journal of Public Economics 1979 December;11: 23-1
 27. Selim S. Determinants of House Prices In Turkey: A Hedonic Regression Model. Doğuş Üniversitesi Dergisi 2008 January 9 (1): 76-65‏ 
 28. Keskin B. Hedonic Analysis of Price In The Istanbul Housing Market. International Journal of Strategic Property Management 2008 March ; 12(2): 138-125 
 29. Dokmeci V. Onder Z. Yavas A. External Factors, Housing Values and Rents: Evidence from survey Data. Journal of Housing Research 2003 April ; 14 (1): 99-83
 30. Lehner M. Modelling housing prices in Singapore applying spatial hedonic regression; Master of Science Thesis. Institute for Transport Planning and Systems (IVT), ETH Zurich, Zurich 2011 July; 97-1
 31. Rahman MM. Khanam R. Xu S. The Factors Affecting Housing Price in Hangzhou: An Empirical Analysis. International Journal of Economic Perspectives 2012 November; 6 (4): 66-57
 32. Yayar R. Gül D. Mersin Kent Merkezinde Konut Piyasası Fiyatlarının Hedonik Tahmini Hedonic Estimation of Housing Market Prices in Mersin City Centre. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2014 January; 14(3): 100–87
 33. Wang Y. Wang S. Li G. Zhang H. Jin L. Su Y, et al. Identifying the determinants of housing prices in China using spatial regression and the geographical detector technique. Applied Geography 2017 December; 79(1): 36-26‏
 34. Ernawati M. Hasnanywati H. Atasya O. Factors Influencing the Housing Price: Developers Perspective. International Scholarly and Scientific Research & Innovation 2016 April;10(5): 1682-1676 
 35. Ersoz F. Ersoz T. Soydan M. Research On Factors Affecting Real Estate Values By Data Mining. Journal of Real Estate Economics and Construction Management 2018 January; 6( 1): 239-220 
 36. Warsi HR. Mousavi MN. Investigating factors affecting housing prices using the hedonic price model (case study: three cities of Yazd). Geography and Environmental Studies Quarterly Number 2009; 1(3):4-12.] in Persian[
 37. Pourmohammadi MR,Ghorbani R. Taghipour AA. The Estimation of Hedonic Price Model for Tabriz City.Geographical Planning of a S PACE Quarterly Journal September 2014; 3(9):83-105. ] in Persian[
 38. Rahimi Kakejoub A. Eisalou AA. Mohammadian Mosammam H. Rahmati A. An Investigation into Effective Factors Deciding Urban Housing Prices via Hedonic Pricing Model : The Case of District 2 of the City of Sanandaj. Journal of Urban Economics and Management August 2013; 1(3):33-43.] in Persian[
 39. Clapham E. Englund P. Quigley J. Redfearn C. Revisiting the past and settling the score: Index revision for house price derivatives. Real Estate Economics 2006 June; 34(2): 302-275
 40. Bartik TJ.The Estimation of Demand Parameters in Hedonic Price Models. Journal of Political Economy 1987 August; 95(1):88–81
 41. Detailed plan of District 5 of Tehran Municipality.Sharmand Consulting Engineers 2007.] in Persian[
 42. Housing price and rent information in Tehran, Presidency of the Republic, Country Planning and Budget Organization, Iran Statistics Center 2015-2020.] in Persian[
 43. Information on building permits, Iran Statistics Center 1989-2021.] in Persian[