تبیین معیارهای ارتقاء حس دلبستگی به مکان با رویکرد برنامه ریزی طراحی محور (شهر پرند)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری شهرسازی ، دانشکده عمران، هنر و معماری ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران.

2 استاد گروه شهرسازی ، دانشکده عمران ، هنر و معماری ، واحد علوم و تحقیقات ، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران ، ایران.

3 دانشیارگروه شهرسازی، دانشکدۀ عمران، هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

حس دلبستگی به مکان به عنوان زنجیره‌ای میان افراد و محیط‌های معنادار است که مبنای تعامل عاطفی مثبت انسان با فضاست که به عنوان بعد مهمی در بهبود کیفیت زندگی شهری است. از طرفی، برنامه‌ریزی طراحی‌محور نیز به عنوان رویکردی میانی بین برنامه‌ریزی و طراحی به عنوان تفکری کیفیت‌گرا به دنبال پاسخ‌گویی به مسائل کیفی موجود در شهر است. بنابراین، مسئله تحقیق، رسوخ مباحث کیفی در مقیاس‌های کلان است. هدف از این مطالعه، تبیین معیارهای ارتقای حس دلبستگی به مکان با تأکید بر رویکرد برنامه‌ریزی طراحی‌محور در شهر جدید پرند که دارای جاذبه‌های تاریخی‌ـ فرهنگی و طبیعی و موقعیت استقراری مناسب است. روش این پژوهش، آمیخته اکتشافی است که پس از بررسی مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش و تجزیه‌وتحلیل کیفی سوابق موضوعی، از روش تحلیل محتوای استقرایی و روش کدگذاری در بخش کیفی استفاده شد. در بخش کمی پس از توزیع 394 پرسشنامه، از روش آمار توصیفی و استنباطی با نرم‌افزارهای SPSS و PLS و آزمون‌های کولموگروف‌ـ اسمیرنف و رگرسیون و همبستگی استفاده شد. با توجه به نتایج آزمون، بین کلیۀ متغیرهای پژوهش، همبستگی وجود دارد. فرضیات اصلی پژوهش بیان می‌کنند که سه عامل هویت مکان، وابستگی به مکان و عوامل برنامه‌ریزی طراحی محور بر ارتقای حس دلبستگی به مکان تأثیر مثبت و معناداری دارند. با آزمون فرضیه می‌توان اظهار داشت که با ارتقای مؤلفه‌های محیطی‌ـ زمینه‏ای، احساسی‌ـ عاطفی، اجتماعی‌ـ مشارکتی، کالبدی، فرهنگی‌ـ اعتقادی، شناختی‌ـ ادراکی، طراحی و برنامه ‏ریزی، حس دلبستگی به مکان در شهر پرند ارتقای پیدا می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explain the Criteria for Promoting a Sense of Attachment to a Place with the Design Led Planning Approach (Parand City)

نویسندگان [English]

 • Maryam Behroozi 1
 • Hamid Majedi 2
 • Zahra Sadat Saeede Zarabadi 3
1 Ph.D. Candidate in Urban Planning, Faculty of civil engineering art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Faculty of civil engineering art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Faculty of civil engineering, art, and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
The sense of attachment to a place is one of the most important components of quality in urban spaces, which has semantic, emotional, and functional factors. This feeling takes place after understanding and judging the environment. In the case of satisfaction, it causes the optimal use of the environment and ultimately causes the continuation of the presence of individuals. In the evaluation and experiences of the implementation of urban development projects in the world and especially in our country, it has been proven that these projects have had little success in creating a qualified urban environment. In this regard, a new approach to preparing urban development plans with an approach to the city and an integrated vision called design-oriented planning has been proposed, which is a general process to connect planning to design. This topic is a product-oriented design that pays attention to all dimensions: physical, economic, social, psychological, perceptual, and visual. As one of the five cities around Tehran, Parand city is of special importance due to its location and characteristics.   Its special place is due to its special place to organize the population and the activity of the urban complex in the master plan and the plan of the urban complex of Tehran, i.e., the plans beyond it. Moreover, Parand city has a special regional location, which is strategic in terms of location. This research seeks the question of how design-based planning as an approach to improve the quality of the urban environment can be used to formulate a model to improve the sense of attachment to the place as one of the most important components of quality in Parand city. The key goal of this research in this direction is to determine the criteria for improving the sense of attachment to the place as an important dimension in improving the quality of urban life, emphasizing the Design-Led planning approach in Parand city.
 
Materials and Methods
In this research, according to the purpose and nature of the research, the combined or mixed exploratory research method has been used. In the first stage, the theoretical foundations, studies, and background related to the sense of attachment to place and design-oriented planning were analyzed and compiled systematically. In order to ensure the validity of the qualitative part, the opinions of professors and scientific experts and the theory of experts were used. The inductive content analysis method was used to analyze qualitative data. Therefore, in this section, with the help of open, central, and selective coding, the content categories in the studied model that was available in the literature and documents of the research subject have been searched, and finally, after coding, the research analysis model has been presented. In the second step, in the quantitative method, the questionnaire was made from qualitative data, and the face and content validity of the questionnaire was confirmed by experts, supervisors, and consultants. Kolmogorov-Smirnov tests, regression, and correlation tests were also used to analyze the data.
 
Findings
Based on the obtained results, it is determined that according to the conceptual model of the research, there is a significant relationship between all the variables of the research. In other words, there is a kind of convergence between the design and the planning criteria of the design-oriented planning variable and the criteria of place dependence and place identity variables of place attachment, that is, by promoting the criteria of place identity, place dependence, design-oriented planning, one can feel an attachment to Improve the location.
Furthermore, the effect of place identity, place dependence, and design-oriented planning in order to promote place attachment is positive and meaningful.
 
Conclusion 
In this regard, the sense of attachment to the place was considered as a central category, and three factors of place identity, dependence on the place, and design-oriented planning (as an influential element and innovation in research) were identified as elements influencing the sense of attachment to the place. According to the findings of this research and the conceptual model of the research, there is a positive and significant correlation between all research variables, in other words, between the design and the planning factors, the design-oriented planning variable, and the criteria of place dependence and place identity, the variable of attachment to a certain place. There is convergence, that is, by improving the criteria of place identity, place dependence, and design-oriented planning, the sense of attachment to place can be improved in Parand city. In examining the authenticity of the claim of the existence of the effect of place identity, place dependence, design-oriented planning, and design factors in the second phase of Parand city on promoting the sense of attachment, since their significance level is less than 5%, their effect is accepted in the direction of promoting attachment to the place. Considering the background of the research and examining the results of the current research with recent research, it can be acknowledged that the missing element in recent research is the role of the design-oriented planning approach in promoting the sense of attachment to the place because in the evaluation and experiences of the implementation of the project Urban development projects in the world and especially in our country have proven that urban development projects have had little success in creating a quality urban environment. Therefore, various urban thinkers have supported the presence of quality-oriented thinking specific to urban design in all scales (macro and micro) of urban development plans to create a quality environment, and thus a new approach in preparing urban development plans with a visionary approach to the city. They were integrated into the name of design-oriented planning. In this research, the role of this factor was investigated by identifying the relevant indicators that can be of great help to urban designers.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Design-Oriented Planning
 • Parand City
 • Place Attachment
 • Place Dependence
 • Place Identity
 1. Mirzajani F, Designing an elementary school in Rasht with a sense of attachment to the place. Master’s thesis in the field of architectural engineering, Ahrar Institute of Higher Education. 2019.
 2. Falahat M. The concept of sense of place and its shaping factors. Journal of fine arts, architecture and urban planning. 2006;31.
 3. Seyedhoseini M, Habib F, Majedi H. Interactive approach of levels and scale of urban design in the planning process. Bagh Nazar magazine. 2012;9(22):12-21.
 4. Rezaei M, Arefi V, Farshchiyan A. Color and its effect of synergizing the sense of belonging to the place in the spatialization of the place of Islamic architecture. Arts and humanities studies. 2016; 10(17:49-56.
 5. Farnum J, Hall T, Kruger LE. Sense of Place in Natural Resource Recreation and Tourism: An Evaluation and Assessment of Research Findings. USDA Forest Service, Portland. 2005; 12: 59-63.
 6. Mirgholami M, Ayeshem M. Presenting the evaluation model of sense of place based on physical, cognitive, functional and social components, case example: Imam Street, Urmia. Journal of urban studies. 2016;5(19):69-80.
 7. Mizamohamadi A, Taghipor B. Designing a sustainable residential complex with an emphasis on environmental psychology from the perspective of belonging to a place. Specialized scientific quarterly of green architecture. 2017;4(13):21-28.
 8. Lim TSY, Hassan N, Ghaffarianhoseini A, Daud MN. The relationship between satisfaction towards neighbourhood facilities and social trust in urban villages in Kuala Lumpur. Cities. 2017: 67: 85–94.
 9. Quinn T, Bousquet F, Guerbois C. Changing places: The role of sense of place in perceptions of social, environmental and overdevelopment risks. Global Environmental Change. 2019: 57: 101-130
 10. Ujang N, Zakariya K. Place Attachment and the Value of Place in the Life of the Users. Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2015, 168(9): 373-380.
 11. Fornara F, Lai AE, Bonaiuto M, Pazzaglia F. Residential place attachment as an adaptive strategy for coping with the reduction of spatial abilities in old age. Frontiers in Psychology. 2019, 10:856-862.
 12. Abd Elrahman AS, Asaad M. Urban design & urban planning: A critical analysis to the theoretical relationship gap. Ain Shams Engineering Journal. 2020, 17: 67-79.
 13. Jafaripor S, Forotan M. Evaluation of place attachment: explanation of factors and indicators. Haft Hesar Environmental Studies Journal. 2013;4(14):63-76.
 14. Shie A, Habibi K, Saeidi M. Designer-centered planning as a new approach in urban planning. Journal of Bagh Nazar. 2014;12(35):82-98.
 15. Etesamipor M, Ardeshiri M, Majedi H, Zarabadi Z. Analyzing and explaining the evolution of urban standards in Iranian cities, case of study: Shiraz metropolis. Journal of research and urban planning. 2019; 7(1):42-56.
 16. Letafati Z, Ansari H. Explaining a model in identifying and strengthening the factors affecting the sense of place and collective memory (case example: Dez riverside). Iranian Architectural Journal. 2019;15:46-54.
 17. Rezvani N, Behzadfar M, Habibi K. Evaluation of historical contexts based on the norm of sense of belonging to a place (Study example: Sarcheshme neighborhood of Gorgan). 2017;8(29):97-102.
 18. Kasemets K, Rammo A, Palang H. Turning a landscape into a suburban community and the realization of a sense of place. Cities. 2019; 88: 37-47.
 19. Song Z, Daryanto A, Soopramanien D. Place attachment, trust and mobility: Three-way interaction effect on urban residents’ environmental citizenship behaviour. Journal of Business Research. 2019; 105:168-177.
 20. Sebastien L. The power of place in understanding place attachments and meanings. Geoforum. 2020; 108: 204-216.
 21. Studies of the new city of Parand.Department of Housing and Urban Development.Consulting Engineers of Naghsh Mohit. 2013