ارزیابی کارآمدی شورایاری‌ها در نهاد مدیریت محله تهران از منظر حکمروایی شایسته شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 دانشیار جغرافیای انسانی و آمایش، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

در کشور ما برای نیل به حکمروایی شایستۀ شهری که از جمله مولفه‏های آن مشارکت و تمرکززدایی نهادی است، طرح‏ها و برنامه‏های محدودی مد نظر بوده است. از جملۀ آن شورای اسلامی شهر تهران، با هدف جلب مشارکت حداکثری شهروندان در ادارۀ امور شهری اقدام به تصویب طرح شورایاری محلات و اجرای آن کرد. پیرو آن شهرداری تهران طرح مدیریت محله را در راستای تکمیل و تقویت انجمن شورایاری محلات، تمرکززدایی و ارتقای مدیریت محله‌مبنا اجرا کرد، اما با گذشت چند سال از تصویب و اجرای این طرح، بازخورد مثبتی که در راستای حکمروایی شایسته باشد، دیده نشده است، در پژوهش حاضر ضمن شناسایی مهم‌ترین چالش‏ها و مشکلات این طرح از منظر حکمروایی شایسته، مهم‌ترین راهبردهای بهبود عملکرد مدیریت محله ارائه شده است. پژوهش حاضر به ‏لحاظ روش از جمله پژوهش‏های توصیفی‌ـ ‌تحلیلی و به ‏لحاظ ماهیت از نوع کاربردی است. روش گردآوری داده‏ها اسنادی و پیمایشی و ابزار گردآوری نیز پرسش‏نامۀ محقق‌ساخته است. برای تدوین راهبردهای حرکت به سوی حکمروایی خوب شهری در کلان‌شهر تهران از روش تحلیلی SWOT استفاده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد میان وضع موجود و آرمان‌های حکمروایی خوب شهری در شهر تهران فاصلۀ زیادی وجود دارد و تبدیل ساختار مدیریت محله به مدیریت مشارکتی به تمهیدات عمیق‌تر و گسترده‌تری نیازمند است. ایجاد و توسعۀ مدیریت هماهنگ و یکپارچه از طریق واگذاری مدیریت امور محلی در حوزۀ اجرایی، ارتقا و تقویت نقش شوراها در تهیه و تصویب برنامه‏های توسعۀ منطقه و کمک به توانمندسازی نهاد مدیریت محله مهم‌ترین راهبردهای پیشنهادی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Performance of Community Council in Tehran’s Neighborhood Management with Emphasis on Good Urban Governance

نویسندگان [English]

  • Saeedeh Khosravi 1
  • Mohsen Kalantari 2
  • Jamileh Tavakolinia 2
1 Ph.D. Student of Geography and Urban Planning, Department of Human Geography and Spatial Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Department of Human Geography and Spatial Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
Good local government is the closest, most realistic, and popular example of good governance, in which the participation of the people is confirmed, the supervision is objective and tangible, and it forms the culture of democracy and good governance at the national level. However, strong local government and solid local democracy are necessary for each other. In our country, limited plans and programs have been considered to achieve proper governance of the city, and one of its components is institutional participation and decentralization. The Islamic Council of Tehran approved the plan of the neighborhood council and its implementation to attract the maximum participation of citizens in the administration of urban affairs. After that, Tehran Municipality implemented the neighborhood management plan to complete and strengthen the neighborhood council association, decentralization, and promote neighborhood-based management. However, after several years of approval and implementation of this plan, there has been no positive feedback in line with governance. In the present study, while identifying the most critical challenges and problems of this project from the perspective of good governance, the essential strategies to improve the performance of neighborhood management are presented.
Materials and Methods
The approach of this research is descriptive-analytical and applied in terms of purpose and is a method of collecting documentary and survey information. The data collection tool was both survey and documentary in such a way that the documentary data were used for conducting background studies and theoretical foundations. Survey data and questionnaire tools were used to obtain the findings and perform the analysis. It should be noted that the questionnaire was closed and in the form of a Likert scale. The study’s statistical population was selected based on purposive non-probabilistic sampling, including 40 councilors and district managers with expertise and experience. Data analysis in this research was done in two stages. In the first stage, the subject was studied,  and the second stage was done through surveys, interviews, and questionnaires, by which the research indicators and its proposed solutions were questioned. In the analysis section, using the SWOT analysis method in terms of importance and weighting of experts in the form of analytical matrices, the performance of neighborhood management is evaluated with emphasis on Tehran city councils, and solutions are presented.
Findings
The research findings also indicate that the council of potential neighborhoods is the center of proper communication between citizens and city managers. However, councils have many dysfunctions and have not been able to be as effective as they should be. The survey results show that the neighborhood residents have little knowledge of the council’s activities. Also, the councilors acknowledge the ignorance of the residents about their activities. They believe this is because their position is not properly defined, and on the other hand, they have a weak relationship with the municipal institution. The uniformity of urban management at the neighborhood level is also remarkable. There is no difference between the management of densely populated and sparsely populated neighborhoods in Tehran, while the appointment of neighborhood managers is another shortcoming in this regard. According to the sixth principle of the Iranian constitution, the country’s affairs must be governed by popular vote and through elections. They capture and manage the affairs of the country. Given the existence of local councils in the constitution, it should be said that the duties and powers of the councils are advisory, and councilors do not interfere directly in the affairs of districts and urban areas. In contrast, good local community governance requires people to interfere in matters related to themselves and their community. With participation, firm ground for citizens is provided.
Conclusion
Neighborhood management in the true sense depends on people’s intervention, their participation in the management of neighborhood affairs, and the creation of an intra-local self-government system with the necessary authority and power to bargain, make decisions and oversee local affairs. This perception is in the form of the Einstein model (ladder of citizenship participation), the expansion of citizenship power, which is reflected in decisions related to the distribution of resources. In this view, the goal of neighborhood management is to decentralize power (distribute decision-making power to be closer to the people). Neighborhood management means local community development. This perception is more of the councilors’ view of the issue and is focused on developing the neighborhood and solving its problems in various areas of planning and implementation. Neighborhood management means managing neighborhood services, manifested in the form of neighborhood houses. In this view, the goal is to decentralize the responsibility of distributing and managing services rather than decentralizing power. The goal is also to hand over costly and unnecessary matters in the areas of administration and services to the people, which in no way means increasing their citizenship power. This perception is mainly related to the municipality’s middle managers regarding the neighborhood’s management. However, what currently exists in the municipality of Tehran as neighborhood management which is guided by the concept of organizing social participation in the neighborhoods of Tehran, has more capacity than the concept of “neighborhood service management”(Services to be provided by the municipality in the neighborhoods). The conceptual problem stems from the fact that senior municipal managers have articulated the meaning of local government in a process that is, at its best, the service manager at the neighborhood level. However, studies show that neighborhood management in the current situation, focusing on neighborhood housing, is like “neighborhood service management”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Council
  • Decent governance
  • Neighborhood Management Plan
  • Tehran Metropolis
[1]. Poorahmad A. Piri E. Mohammadi, Y. Parsa, Sh. Heidari, S. Good Urban Governance in Urban Neighborhoods (Case Study: Marivan City). IUESA. 2018; 6 (24): 81-98. [In Persian]
[2]. Lupala J. M. Urban Governance in the Changing Economic and Political Landscapes: A Comparative Analysis of Major Urban Centers of Tanzania. Current Urban Studies 2015; 3, 147-160.
[3]. Chakrabarty B. K. Urban Management: Concepts, Principles, Techniques and Education. Cities 2001; 18 (5): 331-345.
[4]. Camp B, Jimenez M. The state of local democracy; Evaluation Framework, Tavana School, First Edition, 2016, 123 p.
[5]. Rostai Sh, Andesta F. The Feasibility Study of Participatory Urban Governance Model in the Neighborhood (NBN Program) in Tabriz (Case study: Zone 2). Geographical Urban Planning Research 2019; 6 (4): 675-694. [In Persian]
[6]. Bailey S. Elliott M. Taking Local Government Seriously: Democracy, Autonomy and the Constitution. Cambridge Law Journal 2009; 68 (2): 436-472.
[7]. Halsall J. Community Governance – Where did it all go Wrong? Journal of Administration and Governance JOAAG 2012; 7 (2): 1-8.
[8]. Hemti M. A Comparative Study of the Pillars and Requirements of Local Government in Iran and Japan. Comparative Law Review 2018; 8 (2); 821-844. [In Persian]
[9]. Sarrafi M. Iran's Super Urban Problem and the Role of Urban Planners. Quarterly Journal of Architecture and Urban Planning 2001; 62-63: 45-50. [In Persian]
[10]. Fani Z, Saremi F. Challenges of advancing the neighborhood-based management system in the sustainable development of Tehran, Sofeh 2008; 47: 91-108. [In Persian]
[11]. Barari A. Kazemian Gh. Sharifzade F. Ghorbanizade F. Processes and Strategies for Establishing Good Urban Governance in Metropolises of Iran, the Case Study of Mashhad. Urban Management 2019; 56: 35-54. [In Persian]
[12]. Hendriks F. Understanding good urban governance: essentials, shifts, and values. Urban Affairs Review 2014; 50(4): 553 -576.
[13]. McCann E. Governing urbanism: urban government studies 1,2 and beyond. Urban Studies 2016; 54: 312 -326.
[14]. Lewis D. Mioch J. Urban Vulnerability and Good Governance 1. Journal of Contingencies and Crisis Management 2016; 13 (2): 50 -53.
[15]. Weiss T. G. Governance, good governance and global governance: conceptual and actual challenges. Third world quarterly 2000; 21 (5): 795-814.
[16]. Barakpour N. Asadi A. Transition from urban management to urban governance, University of Arts Publications 2009; Tehran. [In Persian]
[17]. Sarrafi M. Tavakolinia J. Aghaie A. Axis area, the need to promote local management in Tehran Municipality (Region 4). Environmental Management of Malayer Azad University 2011; 14 (12); 118-137. In Persian
[18]. World Bank. Municipal governance and institution building. Report of the Portfolio Management Task Force 2009.
[19]. Rajabi A. The method of citizen participation in the process of urban development. Environmental Based Territorial Planning (Amayesh) 2011; 4 (12): 101-116. In Persian
[20]. Halsall J. P. Oberoi R. Cook I. J. G. Wankhade P. Understanding Community Governance: A Global Perspective. International Journal of Asian Social Science 2013; 3(5): 1112-1127.
[21]. Evans B. Joas M. Sundback S. Theobald K. Governing Sustainable Cities, Earthscan 2005.
[22]. Bartlett W. Popovski V. Local governance and social cohesion, Seventh Work Programme 2013.
[23]. Blai H. Participation and Accountability at the Periphery: Democratic Local Governance in Six Countries. World Development 2000; 28 (1): 21–39.
[24]. Cox K. R. Mair A. Locality and Community in the Politics of Local Economic Development. Association of American Geographers 2010; 78 (2): 307-325.
[25]. McGill R. Urban Management in Developing Countries. Cities 1998; 15 (6): 463-471.
[26]. McGill R. Urban Management Checklis. Cities 2001; 18 (5): 347–354.
[27]. Mahboubi S. Habibi D. Explaining the Relationship between Good Urban Governance and Citizens' Satisfaction with Municipal Performance: A Case Study of Gonbodan Municipality. Haft Hesar Journal of Environmental Studies 2017; 30: 47-58. In Persian
[28]. Movahed A., Kaman Rudi M, Sasanpour F. A Study of Good Urban Governance in Urban Stages: A Case Study of District 19 of Tehran Municipality, Second Year, No. 7, 2015, pp. 147-176. [In Persian]
[29]. Articles of Association of Neighborhood Trustees (Shurayari). The Islamic Council of Tehran approved the 35th session and the subsequent amendments of the fourth session of the 145th session, 2008. [In Persian]
[30]. Islamic Consultative Assembly Research Center, Local Government; Comparative Institutional Framework Subject Code 260. 2014. [In Persian]
[31]. Organizing social participation in the neighborhoods of Tehran. Islamic Council of Tehran approved 229 official sessions. 2009. [In Persian]
[32]. Coordination Headquarters of the Councils of the Islamic Council of Tehran (1400), available at: https://www.shorayaran.com. [In Persian]