به‌کارگیری رهیافت حقوق مالکیت در برنامه ریزی شهری برای حل مشکل آثار بیرونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر دکتری برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهیدبهشتی، تهران، ایران

2 استاد برنامه ریزی و طراحی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

ردیابی و رفع آثار بیرونی، به ‏همراه تأمین منافع و کالاهای عمومی به‏ عنوان کلیدی‏ترین چالش‏های حوزۀ عمومی، دلیل و ماهیت وجودی برنامه‏ریزی شهری بوده و همواره در کانون کاربست و عمل آن قرار داشته‏ است. آثار بیرونی، به‏ عنوان هزینه‏ها و منافع جانبی ناشی از فعالیت‏های یک فرد (عامل) هستند که بر رفاه افراد (عاملان) دیگر و یا جامعه تأثیر می‏گذارد، ارزش‏ آن محاسبه نشده و به طرفین متضرر، پرداخت و از طرف‏های منتفع، دریافت نمی‏شود. برنامه‏ریزان و سیاست‌گذاران شهری تا کنون برای حل مشکل آثار بیرونی، ابزارهای سیاستی مختلفی ازجمله؛ کنترل و هدایت توسعه، مالیات‏ستانی و پرداخت یارانه، و... را به ‏کار گرفته‏اند. از آنجا که آثار بیرونی در شهر ابعاد چندگانۀ حقوقی، اقتصادی، اجتماعی و فضایی دارد، اتخاذ رهیافتی میان‏رشته‏ای و چندانتظامه برای کشف قوای علّی و سازوکارهای مولد آن‌ها، ضرورتی اجتناب‏ناپذیر است. بنابراین، هدف این مقاله تبیین شیوۀ میان‌کنش و نقش نهادهای حقوق مالکیت و برنامه‏‏ریزی شهری در تولید و کنترل آثار بیرونی در شهر است. پس از ارائۀ یک گونه‏بندی از انواع ابزارهای سیاستی رفع آثار بیرونی، با به‏کارگیری منطق استدلال پس‌کاوی تحت پارادایم واقع‏گرایی انتقادی، این مقاله به یک چهارچوب مفهومی دست می‏یابد که تخصیص حقوق مالکیت زمین در نظام برنامه‏ریزی شهری را اصلی‏ترین سازوکار مولد و کنترل آثار بیرونی در شهر شناسایی و تبیین می‏کند. از این‌رو، بر به‏کارگیری رهیافت حقوق مالکیت، که در فصل مشترک دو انتظام اقتصاد و حقوق قرار دارد، در نظام برنامه‏ریزی شهری کشور تأکید می‏شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Applying the Property Rights Approach in Urban Planning to Solve the Problem of Externalities

نویسندگان [English]

  • Mohammad Reza Goleij 1
  • Mohammad Hossein Sharifzadegan 2
1 PhD Candidate in Urban and Regional Planning, Department of Urban and Regional Planning and Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Urban and regional Planning and Design, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Addressing the externalities and the provision of public interests as the key challenges of the public domain are the raison d’être of urban planning and have been placed at the center of its practice. Externalities are the side costs and benefits of individual activities that affect the well-being of other individuals and society. Its value is not calculated and compensated to the injured parties and is not captured from the interested parties. The density and proximity of spaces and activities in the city make the production of externalities more likely. It can be argued that the analysis of externalities lies at the heart of urban economics and planning. So far, urban planners and policymakers have adopted various policy tools, such as development control, taxation, and subsidies, to solve this problem.
The gap between the goals of development plans and the status quo of cities and the inability of applied tools and methods to control externalities has led planners to explore the possibility of using the other options. Given that externalities have multiple legal, economic, and social (or spatial) dimensions, adopting an interdisciplinary approach is an inevitable choice. Therefore, this article aims to identify causal powers and generative mechanisms of externalities and explain the interaction and role of property rights and urban planning institutions in controlling externalities in the city. 
Materials and Methods
Based on purpose, this article is basic and explanatory-analytical in nature. To identify the causal powers and generative mechanisms that produce externalities in the city and to explain how these elements interact with each other in this process, critical realist paradigm and retroductive reasoning strategy were selected. In critical realism presented by Bhaskar, reality is constituted by three layers: the empirical, the actual, and the real. Critical realism holds that science is the identification of the deeper real level, including social structures, constructs, and institutions that form the phenomena.
After a systematic review of resources related to the research issue, a comprehensive typology of various internalization tools was proposed, and the first conceptual framework was developed. Then using the qualitative content analysis method, texts and documents of formal rules and interviews were analyzed, and eventually, the first conceptual framework was revised.
Findings
The first finding of the article is a comprehensive typology of various internalization tools, which results from a systematic literature review related to the research problem (descriptive phase). By using retroductive reasoning, this research tried to go from the empirical layer (examples of externalities) to deeper actual and real layers. Therefore, based on the existing knowledge (literature), a preliminary conceptual framework was developed at first and then modified and finalized after applying the mentioned methods. As the second finding, this conceptual framework (output of analysis phase) identifies the causal powers and generative mechanisms of externalities in the city and explains how property rights and spatial planning institutions interact with each other in this process. Finally, a framework for policies, mechanisms, and tools for internalizing externalities has been introduced as the third finding (prescriptive phase).
Conclusion
The emergence of a new turn in planning theory has been a search for the institutional and legal foundations of spatial planning and an emphasis on the importance and role of institutions in their efficiency and effectiveness. The novelty of this article is in adopting a critical view of the existing approaches to solve the problem of externalities in the city through applying an institutional approach to urban planning. Under the critical realism and retroductive strategy, this article developed a conceptual framework that identifies and explains the allocation of land property rights in the urban spatial planning system as the primary generative mechanism in the control of externalities. This framework shows that the externalities of urban activities and spaces are the empirical layer of reality that institutions and rules of urban planning and property rights constitute its deeper real layer. In fact, the interaction of urban planning and property rules with each other in the process of allocating land property rights in the city is the main mechanism of the physical-activity space production and then externalities. Therefore, planners must put the distribution and allocation of land rights at the center of planning practice, and the emphasis will be placed on applying the property rights approach, which is at the interface between the law and the economics in the urban planning system in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Realism
  • Externality
  • Property Rights
  • Social Cost
[1] Pearce, B. J. Property Rights vs. Development Control: A Preliminary Evaluation of Alternative Planning Policy Instruments. TPR. 1981 Jan 1; 52(1): 47-60.
[2] Koleini, M. Osool-e-Kafi. (Trans. Ostadvali H.) vol 4. 4th ed. Tehran: Dar-al-saqlain; 2014. [In Persian]
[3] Tavakoli, M. concise of property law and property rights (civil rights 2). Tehran: Maktoub-e-akhar; 2018. [In Persian]
[4] Needham, B. Planning, Law and Economics: The rules we make for using land. London: Routlege; 2006.
[5] Krabben, E. van. der. A Property Rights Approach to Externality Problems: Planning Based on Compensation Rules. Urban Studies. 2009 Sep 8; 46(13): 2869–2890. 
[6] Mankiw, N. G. Principles of Economics. 9th ed. Boston: Cengage Learning; 2021.
[7] Jing, W. & Sun, B. Negative externalities in the sharing economy: sources, paths and recommendations, International Journal of Crowd Science. 2018; 2(2):149-163.
[8] Gupta, A. K. Prakash, A. On Internalization of Externalities. Working Paper No.1126. Indian Institute of Management. Ahmedabad;1993.
[9] DeNyse, G. How Can We Get There? The role of government and business in creating a sustainable world given a market economy. Massachusetts; MIT Course: Sustainable Energy. 2000. 
[10] Tiesdell, S. Allmendinger, P. Planning tools and markets: towards an extended conceptualization. In: Adams D, Watkins C, White M. eds. Planning, Public Policy and Property Markets. Series: Real estate issues. Oxford: Blackwell Publishing; 2005. p.56-76. 
[11] Lai, L. W. C. Property rights justification for planning and a theory of zoning. Progress in Planning. 1997; 48(3):161–246. 
[12] Havel, M. B. property rights regime in land development-analysis of the influence of institutions on land development in terms of property rights theory. doctoral dissertation. Helsinki University of Technology. 2009.
[13] Buitelaar, E. Needham, B. Epilogue: Property rights between tools and social values. TPR. 2007; 78(1):119–122. 
[14] Lueck, D, Miceli, T. J. Property law. In: Polinsky A, Shavell S. eds. Handbook of Law and Economics. Amsterdam: North-Holland Publishing; 2007. p.183- 257.
[15] Demsetz, H. Towards a theory of property rights. AER.1967; 57(2):347–359. 
[16] Bromley, D. W. Environment and economy: property rights and public policy. Oxford: Blackwell; 1991.
[17] Geuting, E. Proprietary governance and property development: Using changes in the property-rights regime as a market-based policy tool. TPR. 2007; 78(1):23–39.
[18] Ross, S. How Do Property Rights Affect Externalities and Market Failure?. 2021 September 30, available at https://www.investopedia.com/ask/answers/092916/how-do-property-rights-affect-externalities-and-market-failure. 
[19] Coase, R. H. The problem of social costs. J. Law Econ. 1960; 3:1– 44. 
[20] Rueter F H, Kushner Ph. Economic Incentives for Land Use Control. Washington D. C.: EPA; 1977.
[21] Webster C J, Lai L W C. Property rights, planning and markets: Managing spontaneous cities. Cheltenham: Edward Elgar; 2003.
[22] Buitelaar E. The Cost of Land Use Decisions: Applying Transaction Cost Economics to Planning & Development, Oxford: Blackwell; 2007. 
[23] Buitelaar E. Neither market nor government: Comparing the performance of user rights regimes. TPR. 2003; 74(3):315-330. 
[24] Coase R H. The Firm, the Market and the Law. Chicago: University of Chicago Press;1988.
[25] Barzel Y. Economic analysis of property rights. Cambridge: Cambridge University Press; 1989.
[26] North D C. Institutions, institutional change and economic performance. Cambridge and New York: Cambridge University Press;1990.
[27] Libecap G D. Property rights in economic history: Implications for research. Explorations in Economic History. 1986; 23(3):227–252. 
[28] Yasrebi S A M, Rezapoor Akerdi MA. The study of the foundations of economic analysis of the property rights, with an emphasis on the concept of externalities. Comparative Law Review. 2017; 8(1): 58-63. [In Persian] 
[29] Calabresi G, Melamed A.D. Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral. Harvard Law Review.1972; 85(6):1089-1128.
[30] Pan, H. Yang, T. Jin, Y. Dall'Erba S. & Hewings, G. Understanding heterogeneous spatial production externalities as a missing link between land-use planning and urban economic futures. Regional Studies. 2021; 55(1): 90-100.
[31] Graves, Ph. E. Externalities, public goods, and property rights revisited: regulations based on traditional B–C analyses are too lax. Journal of Environmental Economics and Policy. 2020; 9(2): 220-226. DOI: 10.1080/21606544.2019.1660232.
[32] Akinbogun, S. & Jones, CA. Externalities and Planning Failure in the Housing Market of an African City. International Journal of Housing Markets and Analysis. 2018; 11(2): 433-447. https://doi.org/10.1108/IJHMA-06-2017-0056.
[33] Libecap, G. D. Addressing Global Environmental Externalities: Transaction Costs Considerations. Journal of Economic Literature. 2014; 52(2): 424–479. 
[34] Christiansen, V. & Smith, S. Externality-Correcting Taxes and Regulation. The Scandinavian Journal of Economics. 2012; 114(2): 358–83. 
[35] Karami, M. H. The Comparison of Encounter to externality in Iranian Economy on the Neoclassical Economics and New Institutional Economics Approaches (with Legal Method), JIEEs. 2020; 17(33):87-111. [In Persian]
[36] Moulaee, A. Efficient-making The Tools of Compare with Externality in Wastes Management Act. Journal Encyclopedia of Economic Law. 2016; 23(9): 60-84. [In Persian]
[37] Abedi, Z. Saffari, M. & Sharifi, V. Proposition a model for estimating the enviromental impacts(externalities) of urbar transportation in Tehran. Human & Environment. 2011; 9(3): 53-58. [In Persian]
[38] Mesbahi Mogadam, G. Rezaei, M. & Movahedi Beknazar, M. Confronting the Negative Externalities from the Islamic Economics Point of View. Islamic Economics Studies Bi-quarterly Journal. 2010; 2(2): 67-89. [In Persian]
[39] Tavana M. The Paradigm of Critical Realism: Approach to an Interdisciplinary Methodology. ISIH. 2015; 7(1): 27-56. [In Persian]
[40] Blaikie, N. Designing social research. Cambridge: Polity Press; 2000.