تحولات پژوهش های شهریِ شهر تهران در قرن اخیر؛ با تاکید بر مطالعات اجتماعی و برنامه‌ریزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار جامعه شناسی توسعه، موسسه تحقیقات جمعیت کشور، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش به بررسی تحولاتی که در یکصد سال اخیر در پژوهش‌های شهری تهران به‌خصوص در حوزه‌های اجتماعی و مدیریت و برنامه‌ریزی صورت گرفته، پرداخته شده است. روش پژوهش، مرور سیستماتیک بوده است. تحولات پژوهش‌های شهری تهران در شش دوره قابل تقسیم‌ است: 1) دورۀ دهه‌های 1300 تا 1320 که دورۀ شکل‌گیری نهادی و فعالیت‌های اجرایی در شهر تهران است. 2) دورۀ دوم، شامل دهۀ‌های 1320 و 1330 است. در این دوره مطالعات محدود شهری از تهران وجود دارد و اغلب نیز توسط مستشاران و مشاوران خارجی انجام گرفته و دولت راهبر اصلی مطالعات است. 3) دورۀ دهه‌های 1340 و 1350، دورۀ شکل‌گیری پژوهش‌های شهری به معنای واقعی کلمه در تهران است. 4) دورۀ چهارم، شامل مطالعات دهۀ 1360 است. این دوره، تداوم مطالعات دورۀ قبلی است و در آن مسائل و مشکلات شهری همچون مهاجرت، حاشیه‌نشینی، معضلات شهری، حمل‌و‌نقل و ترافیک همچنان مطرح هستند. اما بحث عمران و طرح‌های عمرانی با غلظت بیشتری مطرح است. سه دورۀ قبلی، دوره‌های نگاه مهندسی یا تکنوکراتیک به شهر و معضلات شهری است. 5) دورۀ پنجم دهۀ 1370 را شامل می‌شود. این دوره، دورۀ تغییر پارادایمی در مطالعات شهری تهران است. در این دهه ما شاهد توجه به مردم، مشارکت، رضایت و نگرش آن‌ها و همچنین، حرکت به سمت مردم در برنامه‌ریزی‌های شهری تهران هستیم. 6) دورۀ ششم، دهه‌های 1380 و 1390 را شامل می‌شود. در این دوره، توسعۀ انسان‌محور به معنای واقعی کلمه مطرح می‌شود و به نوعی ما با توسعۀ انسانی و توسعۀ پایدار روبه‌رو هستیم. 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Changes in Urban Studies in Tehran in the Last Century; with Emphasis on Social and Planning Studies

نویسنده [English]

  • Valiollah Rostamalizadeh
Assistant professor in Development Sociology, National Population Studies and Comprehensive Management Institute, Tehran, Iran
چکیده [English]

Introduction
New urbanization in Iran began around 1921. Also, the rapid growth of urbanization began after 1953 and after the 28 Mordad coup. According to the first census of Tehran, conducted in 1246 AH, the total population of Tehran was declared to be 155736 people. Furthermore, between 1939 and 1941, according to the one-day census, the population of Tehran was 540087.
Following the modernization in Iran during the 1930s, 40s, and 50s,  the city of Tehran gradually became larger, and many immigrants entered it. So, new issues in social, cultural, infrastructure, and management areas arose in the city, and according to Pourahmad et al. (2006), urban issues and problems appeared from the 1960s onwards. Subsequently, numerous research has been done by public and governmental institutions and organizations and individual and interested researchers.
Tehran Urban Research has gradually had an institution and structure from the government and the municipality since the early 1970s. AH, and it is the Tehran urban research and planning center, the foundations of which were formed in 1973. After this period, more and more diverse studies were conducted because municipal institutions, universities, research institutes, and research offices of official organizations began to study the various dimensions of Tehran’s urban life.
Therefore, after about half a century of activity of Tehran urban research and planning center (and other study institutions in Tehran municipality) and also a century of urban studies in Tehran, the study of these research activities, especially in the social and planning fields, helps to identify the changes during this period.
Materials and methods
In this paper, these studies were first collected by referring to documents (reports, books, and research projects) in social studies and urban management and planning in the city and municipality of Tehran. Then, considering the content and structure, the trend of changes in urban studies in Tehran has been studied. The method used was a systematic review.
Findings
Changes in urban research in Tehran can be divided into six periods; 1) 1920- 1940s, the period of institutional formation and executive activities in Tehran. 2) The second period includes the 1940s and 1950s. During this period, there were limited urban studies from Tehran, most of them were done by foreign advisors and consultants, and the government was the prominent leader in the studies. 3) The 1960s & 1970s are the period of formation of urban research in Tehran. 4) The fourth period includes the studies of the 1980s. During this period, urban issues and problems such as migration, marginalization, urban problems, transportation, and traffic were still raised. However, the discussion of development plans is more concentrated. The previous three periods are the periods of engineering or technocratic view of the city and urban problems. 5) The fifth period includes the studies of the 1990s. This period is a period of a paradigm shift in urban studies in Tehran. In this decade, attention to people, their participation, satisfaction, and attitudes are discussed, and in the urban planning of Tehran, attention is paid to the people. 6) The sixth period includes the 2000s & 2010s. In this period, we are facing human development and sustainable development.
Conclusion
Changes in urban studies in the last century in Tehran have been significant changes. One of the most important changes is the quantitative change. The number of studies has been increasing steadily since the 1980s, and one of the most important reasons was the formation of a formal institution for research in Tehran in the mid-1970s.
However, the most critical change in urban studies in Tehran can be seen in the 1990s due to entering new topics in the urban studies of Tehran with the political atmosphere and developmental attitudes of that period.
In the 1950s, 60s, 70s, and even 08s, the main discussion in Tehran urban studies were urban issues and problems, urbanization and the uncontrolled expansion of the city, suburbanization, traffic, and problems arising from them. Moreover, in these decades, priority was given to the issues of construction and physical development.
The 1990s should be considered the decade of a paradigm shift towards the people in the urban planning of Tehran. The decade in which people, their participation, satisfaction, and attitudes gradually became important is likely to be the acceptance and legitimacy of local managers.
The 2000s and 2010s are also the decades of conceptual and approach change in urban studies in Tehran, and human development and sustainable development are considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Changes in Tehran
  • Tehran
  • Urban Research
  • Urban Studies
[1] Ahmadi H, Chahardoli H. Urban hierarchy. Tehran: Center for Urban Planning Studies- Office of Civil Planning of the Ministry of Interior; 1997. [In Persian]
[2] Pilehvar A A. An Introduction to the Political Economy of Urbanization in Iran. Tehran: Publication of Danesh Negar; 2014. [In Persian]
[3] Ghasemi Ardehaei A. Kord Zanganeh J. Analysis of Migration Flows to 22 Areas of Tehran. Iranian Journal of Official Statistics Studies. 2018 28 (2): 247-271. [In Persian]
[4] Fathi E. Trend of population changes in Tehran: from the past to the future. Journal of Statistics. 2018; 6 (1): 32-35. [In Persian]
[5] Pour Ahmad A, Hataminejad H, Hoseini SH. Pathology of urban development plans in the country. Geographical research. 2006; 38 (58): 167-180. [In Persian]
[6] Andranovich G D, Riposa G. Doing Urban Research. Translated by Nejati Hoseini SM.Tehran: Publications of the Iran's Municipalities and village administrators; 2003. [In Persian]
[7] Sheikhi M T. Urban sociology. Tehran: Publication of Enteshar Joint Stock; 2006. [In Persian]
[8] Ansari A. Contemporary Urban Sociology. Tehran: Publication of Jame Shenasan; 2012. [In Persian]
[9] Naghdi A. An Introduction to Urban Sociology, Human and City. Tehran: Fanavaran Publication; 2003. [In Persian]
[10] Savage M, Ward A. Urban Sociology. Translated by Pourreaz G. Tehran: Publication of Samt; 2009. [In Persian]
[11] Zarrabi A, Rezaei M. Planning for Sustainable Urban Development. Scientific- Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR). 2013; 22(58): 13-17. [In Persian]
[12] Mohammadzadeh Titkanlou H. Changes in urban planning theories and its impact on evaluation methods. The Journal of Planning and Budgeting. 1999; 4(9): 47-68. [In Persian]
[13] Vahid M.Tehran metropolitan in the mirror of urban policy making. Political Quarterly. 2008; 38(4): 279-297. [In Persian]
[14] Gharakhani M. Social Policy Research in Iran. Social Development & Welfare Planning. 2012; 3(9): 123-148. [In Persian]
[15] Shahri J. Old Tehran, Volume 1- 4. Tehran: Moin Publications; 2005. [In Persian]
[16] Shabani E, Kamyab J. Urban Politics in Iran’s Contemporary History (1921-1941) with an Emphasis on Public Spaces of Tehran. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar. 2013; 9(23): 83-92. [In Persian]
[17] Modarresi M. Systematic analysis of factors affecting the growth of women's home businesses. Journal of Development Strategy. 2018; 14 (55): 160-186. [In Persian]
[18] Flick U. An introduction to qualitative research. translated by Hadi Jalili. Tehran: Ney Poblication; 2008. [In Persian]
[19] Imani Jajarmi, H. Critical study of urban development policies and plans in Iran. Quarterly of Social Studies and Research in Iran. 2016; 5(1): 79-102. [In Persian]
[20] Habibi M, Ahari Z, Emami R. From the collapse of fortifications to the idea of highways (the background of urban planning and Designing in Tehran from 1930-1968). Journal of Soffeh. 2020; 20 (50): 87-102. [In Persian]
[21] Vosoughi M. Rural Sociology. Tehran: Keyhan Publication; 2004.
[22] Institute of Social Studies and Research, University of Tehran. Lectures and reports in the first seminar on social issues in Tehran, May 1962. Tehran: Publications of the Institute of Social Studies and Research, University of Tehran; 1964. [In Persian]
[23] Habibi M. Change and expansion of Tehran during the Reza Shah. In Tehran: The capital of two hundred years. Tehran: Technical and Engineering Consulting Organization of Tehran. French Iranian Studies Association; 1996. [In Persian]
[24] Shamai A, Pourahmad A. An Analytical Review of Urban Renovation & Improvement Policies & Programs in The National Development Plans. Geographic Research Quarterly. Fall 2004; 36(49): 179-202. [In Persian]
[25] Razavi Alhashem B, Musai M. Analysis (SWOT) of Civil Participation in The Designing of the Urban Management Planning Patterns (Case Study: Tehran Capital). Social Sciences. 2010; 16(47): 161-196. [In Persian]
[26] Ziari K. Plan and planning in Iran. Journal of the Faculty of Literature and Humanities, University of Tehran. 2003; 52(164): 599-618. [In Persian]
[27] Institute of Social Studies and Research, University of Tehran. List of researches and publications of the Institute of Social Studies and Research from 1958 to the fall of 1979. Tehran: Publications of the Institute of Social Studies and Research, University of Tehran; 1979. [In Persian]
[28] Farmanfarmaian A, Victor Gruen Institute, Consulting Engineers. Tehran master plan (1968). Tehran: Planning and Budget Organization; 1968. [In Persian]
[29] Setiran Consulting Engineers. Studies of the first period and the second period of land use planning. Tehran: Planning and Budget Organization; 1977. [In Persian]
[30] The Mandala Collaborative/Wallace, McHarg, Roberts and Todd. Pardisan; Plan for an Environmental Park. Winchell Press; 1975.
[31] Khanifar, H. The concept of land preparation and its usages in Iran. Town and Country Planning. 2010; 2(2): 5-26. [In Persian]
[32] Secretariat for the Supervisory Council on the Tehran Development. An attitude to the activities of the Supervisory Council for the Tehran development (Report No. 166). Tehran: Secretariat of the Council; 1984. [In Persian]
[33] Secretariat for the Supervisory Council on the Tehran Development. Investigating the role of the Supervisory Council on the expansion of Tehran in relation to the regional and urban planning system of Tehran (Report No. 59). Tehran: Secretariat of the Council; 1978. [In Persian]
[34] Alvani S, Akhavan Alavi S, Mahmeli Abyaneh H. A Detailed Study of Research Role and Utilization in the Urban Management Case study: Tehran Urban Management System. The Monthly Scientific Journal of Bagh-e Nazar. 2018; 15(63): 5-16. [In Persian]
[35] Irandoust K, Bouchani M H, Tavallai R. Analysis of the transformation of the country's internal migration pattern with emphasis on urban migration. Journal of Urban Studies. Spring 2013; 2 (6): 105-118. [In Persian]
[36] Tehran Urban Research & Planning Center. Evaluation the performance Strategic Planning of Tehran Municipality, Tehran Plan - 80. Tehran: Tehran Urban Research & Planning Center; 1999. [In Persian]
[37] Tehran Urban Research & Planning Center. Comprehensive plan of Tehran - 2006, Strategic-structural plan for "comprehensive" development and construction of Tehran "main document". Tehran: Tehran Urban Research & Planning Center; 2016. [In Persian]