ارزیابی تناسب سرزمین و اولویت بندی مکان های دفن پسماند شهرستان زاهدان با استفاده از تکنیک PROMETHEE

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

2 استاد، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

در این مقاله، روش ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ با هدف ارزیابی تناسب سرزمین به منظور مکان‌یابی دفن پسماندهای شهری در شهرستان زاهدان ارائه شده است. ابتدا معیارهای مؤثر بر انتخاب محل دفن با توجه به شرایط منطقه و با نظر خبرگان (پرسشنامۀ دلفی) بررسی و 18 زیرمعیار در دو گروه، معیار اکولوژیکی و معیار اجتماعی‌ اقتصادی تعیین و با استفاده از (ANP) در نرم‌افزار Super Decision 3.2 وزن‌های هر معیار محاسبه، ضمن استاندارسازی با منطق فازی و بولین، لایه‌های هر یک از این معیارها در نرم‌افزار 10.3 ARC GIS تهیه شد. با تلفیق معیارها WLC))، در نهایت منطقۀ مطالعه‌شده در پنج کلاس قابلیت اراضی شامل: فاقد توان، توان ‏کم، توان متوسط، توان زیاد و توان خیلی‏زیاد طبقه‏بندی که بیشترین سطح منطقه را طبقۀ فاقد توان (76/99 درصد) و مناطق مناسب حدود 231/0 درصد منطقۀ مطالعه‌شده را به خود اختصاص داده است. با شناسایی مکان‌های مناسب دفن، با نرم‌افزار PROMETHEE اولویت‌بندی 22 مکان در شهر زاهدان و 35 مکان در شهر نصرت‌آباد، انجام و مناسب‌ترین مکان‌ها برای کاربری دفن معرفی شد. با توجه به میزان رشد جمعیت شهرستان زاهدان در سال 1420 جمعیت به 611374 نفر خواهد رسید، که محدودهای شناسایی‌شده دارای اولویت (بیشترین توان) ظرفیت پذیرش پسماند برای 20 سال آینده را دارد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ اﻧﺠﺎم‌ﮔﺮﻓﺘﻪ روی اوزان به روش تک‌پارامتری و (GAIA) مشخص شد، ﮔﺰﻳﻨﻪ‌های اﻧﺘﺨﺎب‌ﺷﺪه ﻣﻨﺎﺳﺐ و دارای اﺳﺘﺤﻜﺎم ﻻزم هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Performance Evaluation And Prioritization Of Waste Landfills In Zahedan City Using PROMETHEE Technique

نویسندگان [English]

  • Khadijeh Safari 1
  • Seyed Ali Jozi 2
  • Sahar Rezaian 3
1 PhD. Candidate in Environmental Management, Faculty of Marin Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran.
2 Professor, Department of Environmental Engineering, Faculty of Marin Science and Technology, North Tehran Branch, Islamic Azad University,Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Environmental Engineering, Faculty of Technical and engineering, North Shahrood Branch, Islamic Azad University,Shahrood, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Along with population growth and the production of various products, human beings are faced with a large amount of waste that poses a significant risk to human health and the environment regarding materials and constituent elements. It seems necessary to reduce the adverse effects of municipal solid waste in Iran and other developing countries by integrating the knowledge of local experts and modern technologies, including new waste management methods and analysis of multi-criteria decision making to act easier and faster. One of the strengths of using the multi-criteria decision-making method to locate waste landfills is the possibility of using a set of powerful interactive tools to adjust compensability and compensation between criteria, which allows rapid evaluation of relationships between criteria. In addition to the fuzzy prioritization method, the Prometheus method, by providing a variety of preferential functions, provides the opportunity to obtain a more realistic definition of decision criteria. These features were created to show the combination of these two methods to show remarkable ability to solve the problem of evaluation and prioritization. This paper presents method three to assess land suitability to locate municipal waste landfills in Zahedan (including Zahedan and Nusratabad cities).
Materials and Methods
In this paper, while identifying the factors affecting the location of landfills in Zahedan (including Zahedan and Nusratabad cities), the influential factors of prioritization and optimal location criteria, taking into account the ecological potential of the region, are determined and weighted and prioritized. Criteria and constraints were assessed using multi-criteria decision making (MCDM) methods. During the evaluation studies and to measure the capabilities of Zahedan city for urban development uses, first, all the maps were digitized. Then, the map data was transferred to the GIS environment by formatting, and a geographical database also was prepared. After the constraint evaluation stage, using the Network Analysis (ANP) method, weighting and decision making about land units are done. Then, the places identified by the Visual Promethee Academic method are prioritized, and in this regard, the best and most appropriate ones. The highest location was zoned and located for the landfill of Zahedan (Zahedan and Nusratabad cities). To know the effectiveness of each evaluation criteria used in locating the landfill in Zahedan, the sensitivity analysis of the model corrected by the GAIA method has been performed.
Findings
In this article, the most suitable areas in the south and southeast Zahedan county were identified after identifying proper places for waste burial. According to the five classification classes, the region’s highest level is the category without power (99.76%), and the regions with power are about 0.231%. In the area with power, 22 units for Zahedan county and 35 units for Nusrat Abad county were found suitable for waste disposal. To prioritize the identified sites, finally, in the visual software environment, the proposed burial sites were selected by the method (PROMETHEE), one of the multi-criteria decision-making methods (MADM), which aims to rank the options. In Zahedan county, units No. 7, 8, 12, and around Nusratabad county, units No. 28, 27, and 29 have been introduced as the best-proposed areas for waste disposal.
Conclusion
Zahedan province, with a growth rate of 0.61 percent in 1400, will reach 611374 people in 1420. Consequently, the amount of waste production will also increase. The rate of waste production per person is 613 grams per day. At present, up to 375 tons of waste is produced per day. According to population estimates in 1420 and future lifestyle changes, it is predicted that 2737,500 tons of city waste will be generated in the next 20 years. According to calculations, including the landfill and the required infrastructure space, based on the amount of waste generated in the next 20 years, about 90 hectares of land is needed. On the other hand, according to the results of this study, approximately 7,107 hectares of suitable land with a very high capacity for burying county waste in Zahedan county have been identified, which shows that it will meet the needs of Zahedan citizens even more than 20 years. Finally, a sensitivity analysis of the corrected model has been performed to determine the effectiveness of each evaluation criterion in locating the Zahedan landfill.
The derivative results of this paper from the GAIA and one-parameter methods show that this paper’s ranking is strong.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Evaluation
  • Prioritization of landfills
  • Sensitivity analysis
  • Municipal waste
  • Zahedan City
[1] Tahmoorian F, Khabbaz H. Performance comparison of a MSW settlement prediction model in Tehran landfill. Journal of Environmental Management 2019 November; 254(4):109809.
[2] Mareschal B, Brans J P. Geometrical Representations for MCDA. The GAIA Module. European Journal of Operational Research 2019 February; 34(1): 69–77.
[3] Yildirim V, Memisoglu T and Bediroglu S and Colak H E. Municipal solid waste landfill site selection using multi-criteria decision making and Gis (case study of Bursa Province). Journal of Environmental Engineering & Landscape Management 2018 Jun; 26 (2): 107–119. 
[4] Cheng C, Thompson R G. Application of Boolean logic and GIs for determining suitable locations for temporary disaster waste management sites. International Journal of Disaster Risk Reduction 2017 December; 20(1): 78-92.
[5] Mallick J. Municipal Solid Waste Landfill Site Selection Based on Fuzzy-AHP and Geoinformation Techniques in Asir Region Saudi Arabia. Journal of Sustainability 2021 February; 13(3): 1538.
[6] Kamdara I, Ali SH, Bennuic A, Techato K and Jutidamrongphan W. Municipal solid waste landfill siting using an integrated GIS-AHP approach (A case study from Songkhla, Thailand) Journal of Resources, Conservation & Recycling 2019 october; 149(10): 220–235. 
[7] Ajibade F O, Olajire O O, Ajibade T F, Nwogwu N A, Lasisi K H, Alo A B, etal. Combining multicriteria decision analysis with GIS for suitably siting landfills in a Nigerian State. Journal of Environmental and Sustainability Indicators 2019 December; 3(4): 100010. 
[8] Karimi H, Herki B, Gardi S Q, Galalizadeh S, Hossini H, Mirzaei K, etal. Site selection and environmental risks assessment of medical solid waste landfill for the City of Kermanshah-Iran. International Journal of Environmental Health Research 2020 Mar;32(1): 155-167 
[9] Pasalari H, Nabizadeh Nodehi R, Mahvi A H, Yaghmaeian K, Charrahi Z. Landfill site selection using a hybrid system of AHP-Fuzzy in GIS environment (A case study in Shiraz city, Iran). Journal of MethodsX 2019 Jun; 6(1): 1454–1466.
[10] Statistical Yearbook of Sistan and Baluchestan Province.
[11] Pendashteh A, Ghavidel A. Proposing waste management methods in rural areas of Guilan province. Journal of Environmental Science and Technology 2015; 17 (1): 115-123. [In Persian]
[12] Amiri W, Suri Salman, Hassanvand. Environmental examination of Khorramabad waste landfill as well as optimal landfill location using an integrated method of hierarchical analysis and GIS. Journal of Geotechnical Geology 2014; 10 (1): 15-23. [In Persian]
[13] Groc M. Routes, Requestes, Bids, and Citations. GIS in solid Waste Services googel. net 2004.
[14] Aliani H, BabaieKafaky S, Saffari A, Monavari SM. Land evaluation for ecotourism development—an integrated approach based on FUZZY, WLC, and ANP methods. Int J Environ Sci Technol 2017; 14(9): 1999-2008. 
[15] Saaty T L, Vargas L G. Decision Making with the Analytic Network Process, Springer, Pittsburgh, USA 2017; 108–109.
[16] Sener S, Sener E, Karagüzel R S. olid Waste Disposal Site Selection with GIS and AHP Methodology (A Case Study in Senirkent-Uluborlu (Isparta) Basin, Turkey). Journal of Environmental Monitoring Assessment 2010; 10: 1010-1023.
[17] Amiri M, Nikzad V, Mo'rab Y and Foroughi N. Investigation of location for waste landfill using fuzzy logic in GIS and fuzzy hierarchical analysis model (Case study Minoodasht city). Journal of Environmental Science and Technology 2014; 16 (Special Issue 1): 485-501. [In Persian]
[18] Soroudi M. Land suitability assessment of Tehran Provience for landfill sitting. ISLAMIC AZAD UNIVERSITY SCIENCE AND RESEARCH BRAC 2018.
[19] Jahromi H, Hosseinzadeh Asl H. Investigation of location for waste landfill in Bandar Abbas using Hierarchical Analysis Model. Journal of Human and Environment 2012; 10(1): 76-65. [In Persian]
[20] Eastman J, Ridrisi A. Guide to GIS and image processing. Clark labs, Clark University 2006; 327 pp.
[21] Abdullah L, Chan W and Afshari A. Application of PROMETHEE method for green supplier selection: a comparative result based on preference functions. Journal of Industrial Engineering International 2019;15: 271–285.
[22] Brans J P. Elaboration d’instruments d’aide à la décision. La méthode PROMETHEE. In R. Nadeau and M. Landry, " editors, L’aide à la decision. Nature, Instruments et Perspectives d’Avenir 1982;  :183–213.
[23] Beskese A, Demir H H, Ozcan H K and Okten H E. Landfill site selection using fuzzy AHP and fuzzy TOPSIS: a case study for Istanbul. Journal of Environmental Earth Sciences 2015; 73(7), 3513-3521.
[24] Eskandari M, Homaee M, Mahmoodi S, Pazira E and Van Genuchten MT. Optimizing landfill site selection by using land classification maps. Journal of Environmental Science and Pollution Research 2015; 22(10): 7754–7765. 
[25] Abd-El Monsef H. Optimization of municipal landfill siting in the Red Sea coastal desert using geographic information system, remote sensing and an analytical hierarchy process. Journal of Environ Earth Sci 2015; 74(3): 2283–2296. 
[26] Jamshidi Zanjani A, Rezaei M. Landfill site selection using combination of fuzzy logic and multi-attribute decision-making approach. Journal of Environmental Earth Sciences 2017; 76(448)
[27] Aqsaei H, Souri, B. Investigation of location for municipal waste landfill using spatial information techniques Case study: Sanandaj. Bi-Quarterly Journal of Environmental Research 2017; 8(15): 229 – 215. [In Persian].
[28] Bahrani S, Ebadi T, Ehsani H, Yousefi H and Maknoon R. Modeling landfill site selection by multi-criteria decision making and fuzzy functions in GIS, case study: Shabestar, Iran. Environmental Earth Sciences 2016; 75(4): 1–14. 
[29] Govind Kharat M, Jaisingh Kamble Sh, Raut R D, Kamble S S. Identification and evaluation of landfill site selection criteria using a hybrid Fuzzy Delphi, Fuzzy AHP and DEMATEL based approach, Model. Earth Syst. Environ 2016; 2(98).
[30] Mirzaei M, Salman Mahini A, Mirkarimi S H. Investigation of location for landfill using hierarchical analysis process and TOPSIS method (Case study: Golpayegan city). Journal of Natural Environment 2014; 67(1): 119 – 105. [In Persian]
[31] Maleki S, Akbari Mehr R. Investigation of location for Municipal Waste Landfill Using ANP-DEMATEL combined Analysis in GIS Environment (Case Study of Boyerahmad County). Geography and Environmental Studies 2018; 7(25). [In Persian]
[32] Khosravi Y, Ashjaei H. Investigation of location for Qazvin municipal waste landfill using AHP method in ArcGIS software. Man and environment 2018 Winter; 15(4): 63-51. [In Persian]
[33] Seidaei S E, Hosseinzadeh Sourshajani N. Optimal investigation of location for landfill using Geographic Information System (GIS) and hierarchical analysis process, Case study (Miankuh section of Ardal city). Environmental Risk Management 2017; 4(2): 174 – 157. [In Persian] 
[34]Majumdar A, Hazra T and Dutta A. Landfill Site Selection by AHP Based Multi-criteria Decision Making Tool (A Case Study in Kolkata, India). Journal of The Institution of Engineers 2017; A98(3): 277-283.
[35] Yousefi H, Javadzade Z, Nooroalahi Y and Yousefi-Shahbazi A. Landfill Site Selection Using a Multi-Criteria Decision-Making Method (A Case Study of the Salafcheghan Special Economic Zone 2018; 10(4)
[36] Kahvand M, Gheitarani N, Khanian M and Ghadarjani R. Urban Solid WasteLandfill Selection by Sdss (Case Study: Hamadan). Environmt Protection Engineering 2015; 41(2): 47– 55.
[37] Ni-Bin Chang. G. Parvathinathan, Jeff B. Breeden. 2015. Combining GIS with fuzzy multicriteria decision-making for landfill siting in a fast-growing urban region, Journal of Environmental Management. 6(3):139–153.
[38] Jiao Sh, Zhang X, Xu Y. A review of Chinese land suitability assessment from the rainfall-waterlogging perspective: Evidence from the Su Yu Yuan area. Journal of Cleaner Production 2017; 144(4): 100-106.
[39] Vosoogh A, Baghvand A, Karbassi A and Nasrabadi T. Landfill Site Selection Using Pollution Potential Zoning of Aquifers by Modified DRASTIC Method (Case Study in Northeast Iran). 2017; 41(2): 229-239.
[40] Bani Asadi R, Ahmadizadeh S R, Etebari B abd Qomi Motazeh A. Investigation of location for municipal waste disposal with emphasis on environmental and economic criteria in the northern regions of Iran, Astara city. Quarterly Journal of Environmental Science and Technology 2017; 19(5): 415 – 405. [In Persian]
[41] Ranjbar A, Torabi SA and Hakimpur F. Location urban waste landfill based on the Analytic Hierarchy and promethee V with programmable zero & one (Case study: Tabriz city). Journal of geomatics science and technology 2014; 4(2): 21730. [In Persian].
[42] Ariani H, Babaei S, Saffari M and Monavari M. Assessing the land capability to identify suitable areas for tourism development using the ANP network analysis process. Remote sensing and GIS in natural resources 2017; 7 (4): 5-22. [In Persian]