شناسایی ابعاد اثرگذار همه‌گیری کوید 19 بر کسب‌وکار دست‌فروشان شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیارگروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری- عضو هیئت علمی دانشگاه کردستان

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری دانشگاه کردستان ، سنندج، کردستان، ایران

3 دکترای شهرسازی دانشگاه تربیت مدرس کارشناس ارشد شرکت مادر تخصصی بازافرینی ایران- تهران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری دانشگاه کردستان گروه شهرسازی دانشکده هنر و معماری

چکیده

از انتهای سال 1398، با آغاز همه گیری ویروس کوید 19، نه‌تنها حوزه سلامت مردم، بلکه دیگر حوزه های زندگی نیز با چالش روبرو شد. مهمترین چالش پس از سلامت، دشواری های اقتصادی شهری و ملی بود که در این میان بخش غیررسمی همچون سایر گروه ها، تحت تاثیر این بیماری قرار گرفت. از جمله شاغلین بخش غیررسمی، دست‌فروشان خیابانی هستند که با وجود تاثیر غیرقابل انکار بر رونق اقتصاد و پویایی فضاهای شهری، در بیشتر کشورها از حمایت رسمی برخوردار نیستند و در دوره همه گیری با مشکلات بسیاری روبرو شدند. ازآنجایی که مطالعات اندکی در این زمینه وجود دارد، هدف نوشتار، شناسایی و استخراج ابعاد مختلف کسب و کار دست‌فروشان شهریست که در این دوران تحت تاثیر کوید 19 قرار گرفته است. پژوهش به کمک روش تحلیل محتوای کمی و کیفی و در دو مرحله کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است. ابتدا به کمک شاخص‌های پایه مستخرج از پیشینه، پرسش‌هایی در شکل نیمه ساختاریافته تدوین شد. با هدف دستیابی به اشباع نظری، مجموع 23 مصاحبه عمیق از دست‌فروشان کرمانشاه انجام و با کمک فرایند کدگذاری سه مرحله ای مقولات و ابعاد اصلی دسته بندی شد. 6 بعد اقتصادی، بهداشت و سلامت، اخلاقی-هنجاری، آموزشی، مدیریت-نظارت و روانشناختی-ذهنی به عنوان مهمترین ابعاد اثرگذار بیماری کوید 19 بر حوزه کسب و کار دست‌فروشان شناسایی شد. نتایج نشان میدهد، با توجه به فراوانی مقولات، ایشان در حوزه بعد اقتصادی بیش از سایر ابعاد، دچار آسیب شده اند که خود عاملی برای کاهش کیفیت در سایر ابعاد 5 گانه، است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Exploring the Impact of the Coronavirus on Street Vendors Activities in Kermanshah, Iran

نویسندگان [English]

  • Kayoumars Irandoost 1
  • Nina Khalighi 2
  • Samaneh Khabiri 3
  • Arain Asiaee 4
1 Associate Professor, Department of Urban Planning and Design, Faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Assistant Professor, Department of Urban Planning and Design, Faculty of Art and Architecture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
3 ph.D in urban design
4 MA Student- urban design university of kurdistan, sanandaj iran
چکیده [English]

The Coronavirus has affected not only public health in the last 2 years, but also has caused national and economic challenges all over the world. Informal sectors suffered mostly in this predicament and led to drastic shortage in their quality of life. Informal sectors are considered as one of the most fundamental actors in economic prosperity of the cities and urban space dynamism. Since there are few studies addressing this group, the main objective of this article is to explore and identify the most important dimensions of corona virus which hurt life and business of street vendors as a group of informal workers. A qualitative approach was chosen in order to gather the gist of changes and shortages in vendor’s life. Using content analysis method, 23 in-depth interviews were conducted in Kermanshah streets in Iran. Six major dimensions were extracted using coding mechanism: economic, health, ethical and normative, educational and managerial, psychological dimensions. The result shows that this group has suffered irreparable damage in mentioned areas during pandemic. From the economic point of view, the poor are stuck in a cycle of poverty, and the Corona crisis has taken away any chance of getting out of this cycle. Also, the psychological feeling of being ignored along with the feeling of shame and helplessness (towards the family and society) has greatly expanded the boundaries of the impact of this phenomenon. An aspect which effects the social resilience of urban communities and need further investigation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content Analysis
  • Covid-19(Corona virus)
  • Informal Sector
  • Street Vendors
[1] Martínez L, Short J. R. The Pandemic City: Urban Issues In The Time Of COVID-19. Sustainability. 2020;13(6): 32-95
[2] Pakzad J. An Intellectual History Of Urbanism.Volume 1. Shahidi Publication. Armanshahr. 2015[In Persian]
[3] Osborne J. Preparing For The Pandemic: City Boards Of Health And The Arrival Of Cholera In Montreal, New York, And Philadelphia In 1832. Urban History Review/Revue D'histoire Urbaine. 2008; 36(2): 29-42.
[4] United Nations(a). World Social Report: Inequality in A Rapidly Changing World. United Nations. 2020 Available Online: Https:// Www.Un. Org/Development/Desa/Dspd/Wp-Content/Uploads/Sites/22/2020/02/World-Social-Report2020-Fullreport.Pdf (Accessed On 28 November 2020
[5] United Nations(b). the Sustainable Development Goals Report.United Nations. 2020.Available Online: Https://Unstats.Un.Org/ Sdgs/Report/2020/ (Accessed On 28 November 2020)
[6] De La Varga O. COVID-19: A Mirror for The Urban World’s Contradiction. In Cities on The Frontline: Managing the Coronavirus Crisis; De Losada, A.F., Abdulah, H., Eds.; CIDOB Report #5; Center for International Affairs: Barcelona, Spain. june 2020:87-90
[7] Alonso J. A, Roubaud F. La Economía Informal En México. México. Estudios Sociológicos De El Colegio De México. 1998 16(48): 774–777
[8] Martinez L, Estrada D. Street Vending and Informal Economy: Survey Data from Cali, Colombia. Data In Brief Journal. 2017; 14: 132-137
[9] Chen M. A. Rethinking the Informal Economy Linkages with The Formal Economy and The Formal Regulatory Environment. Unuworld Institute for Development Economics Research (UNU-WIDER). 2005; 1(46):1–30
[10] Recchi S. Informal Street Vending: A Comparative Literature Review.Interntinal Journal of Sociology and Social Policy. September 2020; 41(7/8):805-825
[11] Sheykhi M. Causes And Consequences Of Peddling, Journal Of Political-Economic Information.1990;35: 66-70 [In Persian]
[12] Bayat A. Street Policies:The Movement Of The Poor In Iran. Shirazeh Publication. 2000[In Persian]
[13] Https://Meidaan.Com/Archive/74772 . (Accessed On 23 july 2021)
[14] Chen M.A, Grapsa E, Ismail G, Rogan M, Aldivia M, Alfers L, Harvey J, Caolina Oganda A, Orleans Reed S, Roever S. Covid 19 And Informal Work: Distinct Pathways of Impact and Recovery In 11 Cities Around the World. WIEGO Publications. may 2021; 42: 1-42
[15] Thompson R., Thompson C, Pelerman O, Gupta S, Obolski U. Increased Frequency Of Travel In The Presence Of Cross-Immunity May Act To Decrease The Chance Of A Global Pandemic. Philosophical Transactions Of The Royal Society B. 2019; 374(1775)
[16] Madhav N, Oppenheim B, Gallivan M, et al. Pandemics: Risks, Impacts, and Mitigation. In: Disease Control Priorities: Improving Health and Reducing Poverty. 3rd ed. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank, Washington (DC); 2017. PMID: 30212163.
[17] Nicola M, Alsafi Z, Sohrabi C, Kerwan A, Al-Jabir A, Iosifidis C, Agha M, Agha R. The socio-economic implications of the coronavirus pandemic (COVID-19): A review. Int J Surg Lond Engl. 2020; 78:185–193.
[18] Dam A. V, Long H. Moms.Black Americans and Educators Are in Trouble as Economic Recovery Slows. TheWashington Post. 2020. Available online:
 https://www.washingtonpost.com/business/2020/10/02/september-jobs-inequality (accessed on 30 November 2020).
[19] Rudan I. Answering 20 More Questions On COVID-19. J Glob Health. March-April 2020; 10
[20] ILO (International Labour Organization). Transition to formality in Latin America and the Caribbean. Lima: ILO, Regional Office for Latin America and the Caribbean.2014
[21] Mckibbin WJ, Fernando R. The Global Macroeconomic Impacts Of COVID-19: Seven Scenarios. cama working paper. march 2020; 19: 1-43 Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3547729 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3547729
[22] Romero-Michel J. Health and Economic Measures in Response to the COVID-19 Pandemic- Effect on Street Vendors, The Journal of Infection in Developing Countries. 2021; 15(2):198-203. Doi:10.3855/Jidc.13465
[23] Acharjya Deka B. Withstanding COVID 19 And Its Effects by Street Vendors: A Study on Their Livelihoods During Post Lockdown Phase in Guwahati City. Journal Of Critical Reviews 2020; 7(13): 4656-4667
[24] Patel A. Preventing COVID-19 Amid Public Health And Urban Planning Failures In Slums Of Indian Cities. World Medical & Health Policy.2020; 12(3): 266-273. Doi:Https://Doi.Org/10.1002/Wmh3.351
[25] Patel A, Shah P. Rethinking Slums, Cities, And Urban Planning: Lessons From The COVID-19 Pandemic. Cities & Health. july 2020: 1-3. Doi:10.1080/23748834.2020.1790252
[26] Gil D, Domínguez P, Undurraga E.A, Valenzuela E. The Socioeconomic Impact Of COVID-19 In Urban Informal Settlements. Medrxiv, 2021: Doi:10.1101/2021.01.16.21249935
[27] Durizzo K, Asiedu E, Van Der Merwe A, Van Niekerk A, Günther I. Managing The COVID-19 Pandemic In Poor Urban Neighborhoods: The Case Of Accra And Johannesburg. World Development. 2020; 137: 105-175: DOI: Https://Doi.Org/10.1111/Issj.12285
[28] Allam Z. Chapter8:The Forceful Reevaluation Of Cash-Based Transactions By COVID-19 And Its Opportunities To Transition To Cashless Systems In Digital Urban Networks. In Z. Allam (Ed.), Surveying The Covid-19 Pandemic And Its Implications. Elsevier. 2020 :107-117
[29] Corburn J,Vlahov D, Mberu B, Riley L, Caiaffa W.T, Rashid S.F, ... Martínez-Herrera E. Slum Health: Arresting COVID-19 And Improving Well-Being In Urban Informal Settlements. Journal Of Urban Health. 2020:1-10
[30] Hamidah N, Valasa G, Jhawar M, Danandjojo Y, Gebrehiwet D. Covid-19 In Informal Settlemetns: How Poor Living Conditions Affect Communities' Response To The Pandemic. In:Social Innovation In The Face Of Covid-19 Pandemic. Lirias Published Online. 2020 : 52-61
[31] FAO. Urban Food Systems And COVID-19: The Role Of Cities And Local Governments In Responding To The Emergency. Policy Brief. 2020
[32] Raju E, Dutta A, Ayeb-Karlsson S. COVID-19 In India: Who Are We Leaving Behind? Progress In Disaster Science. 2021: 10. Doi:Https://Doi.Org/10.1016/J.Pdisas.2021.100163
[33] Baker J, Cira D, Lall S. COVID-19 And The Urban Poor: Addressing Those In Slums. World Bank Group. may 1 2020: 1-18
[34] Sahasranaman A, Jensen H.J. Spread Of COVID-19 In Urban Neighbourhoods And Slums Of The Developing World. Journal Of The Royal Society Interface. 2021; 18(174)
[35] Wilkinson A. Local Response In Health Emergencies: Key Considerations For Addressing The COVID-19 Pandemic In Informal Urban Settlements. Environment And Urbanization. may 2019; 32(2):503-522
[36] IDEA (Independent Democracy Of Informal Economy Association ). Social And Economic Impacts Of The COVID-19 Pandemic On Vulnerable Groups (Tuk-Tuk Drivers, Street Vendors And Domestic Workers) In Phnom Penh City, Cambodia.2020 .Retrived Cotober 2021 from: https://www.amrc.org.hk/content/social-and-economic-impacts-covid-19-pandemic-vulnerable-groups-tuk-tuk-drivers-street
[37] ISST. Emerging From The Lockdown: Insights From Women Street Vendors’ Lives In Delhi. Retrived october 2021 From: Https://Www.Isstindia.Org/Publications/1610689722_Pub_Final_Designed_Street_Vendors_Report_Compressed.Pdf
[38] Zaw Oo.Th, Minten B, Headey D, Lambrecht L, Goudet S. Monitoring The Impacts Of COVID-19 In Myanmar Food Vendors. strategy support program policy no40. dec 2020 :1-8 .DOI : Https://Doi.Org/10.2499/P15738coll2.134015
[39] Dzawanda B, Matsa M, Nicolau M. Poverty on the rise: The impact of the COVID-19 lockdown on the informal sector of Gweru, Zimbabwe. International social science journal, 2021; 71(2) DOI: https://doi.org/10.1111/issj.12285