شناسایی عوامل مؤثر بر تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت، گروه مدیریت، مؤسسۀ آموزش عالی طلوع مهر، قم. ایران

2 دکتری مدیریت، گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه‌ای شمسی‌پور، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد مدیریت، گروه مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد فراهان، ایران

4 کارشناس ارشد حقوق، گروه حقوق، مؤسسۀ آموزش عالی طلوع مهر، قم، ایران

چکیده

افزایش جمعیت شهرها و گسترش پدیده شهرنشینی در قرن بیست و یکم سبب گردیده است که نه تنها شهرهای موجود با گسترش فیزیکی و کالبدی مواجه شوند، بلکه تبدیل و دگرگونی سکونت‌گاه‌های روستایی به شهری نیز مورد توجه قرار گیرند. هدف از این پژوهش شناسایی عوامل مؤثر بر تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک بوده است. تحقیق از نظر روش، تلفیقی از روش‌های کیفی و کمی می باشد. در مرحله اول، از روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا جهت جمع آوری اطلاعات از منابع مکتوب و الکترونیکی در حوزه تامین منابع درآمدی استفاده شده است و در مرحله دوم، جهت تعیین ابعاد و مؤلفه‌های مؤثر بر تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک از تکنیک دلفی استفاده گردید. به منظور تعیین روایی از روایی محتوای سی و آر و جهت محاسبه پایایی از روش آلفای کرونباخ استفاده گردیده است. در این تحقیق به منظور شناسایی عوامل مؤثر جهت تأمین منابع درآمدی پایدار شهرداری اراک از روش تحلیل عاملی تاییدی ‌و اکتشافی با نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل استفاده شده است. نتایج حاکی از آن بوده است که که مولفه های، عوارض عمومی، عوارض بر ارتباطات و حمل و نقل، کمک های مالی دولت، عوارض آلودگی محیط زیست، افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین و روابط مالی شهرداری و شهروندان) به عنوان مولفه های موثر در منابع درآمدی پایدار در شهرداری اراک بوده اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the Factors Affecting the Provision of Sustainable Revenue Sources in Arak Municipality

نویسندگان [English]

  • Hamideh Abbasi 1
  • Rasool Sarihi 2
  • Abbas Shahabadi Farahani 3
  • MohammadHossein Abbasi 4
1 PhD, Department of Management, Toloue Mehr Institute of Higher Education, Qom, Iran
2 PhD in Management, Department of Accounting, Shamsipur University of Technology, Tehran, Iran
3 Master of Management, Department of management, Farahan Branch, Islamic Azad University, Farahan, Iran
4 Master of Law, Law Department, Toloue Mehr Institute of Higher Education, Qom, Iran
چکیده [English]

The increase in the population of cities and the expansion of urbanization in the 21st century has caused not only the existing cities to become more developed and physical, but also the transformation of rural settlements into cities. The purpose of this study was to identify the factors on sustainable income sources of Arak Municipality. Research in terms of method is an interpretation of qualitative and quantitative methods. In the first stage, a qualitative method and analytical content type is used to collect information from written and electronic sources in the field of revenue sources, and in the second stage, the ratio and components of sustainable revenue sources of Arak Municipality. The Delphi technique was used. C and R validity was used to determine the validity and Cronbach's alpha method was used to calculate the reliability. In this research, in order to identify the factors for sustainable sources of income in Arak Municipality, the method of factor analysis of confirmation and exploration with SPSS and LISREL software has been used. The results showed that components (public tolls, tolls on communications and transportation, government grants, environmental tolls, increasing toll rates on land value and financial relations between municipalities and citizens) as medical components. They are a source of stable income in Arak Municipality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resource provision
  • sustainable income
  • municipality
[1] Boor N. Identifying the financial resources of municipalities and the feasibility of providing sustainable urban revenues, as in the case of Noshahr. Master Thesis. 2011; Islamic Azad University Tehran Branch.[In Pesrian]
[2] Mesgari S, Naimi Sadigh A, Abdolshah M. Investigating the factors affecting the income of municipalities and providing appropriate strategies for sustainable revenue. GeoRes. 2018; 33 (2) :73-89.[In Pesrian]
[3] Ghanbari, A., Mousavi, M., Saied Abadi, R., Bagheri Kashkoli, A., Hoseini Amini, H. Strategies of Enabling Municipality's Income Enhancement In Small Cities (Case Study: Zarch). Geography and Environmental Planning, 2011; 22(2): 41-58.[In Pesrian]
[4] Mohebbi F, Molavi Bistooni Sh, Mostafavi Sabet. S.A, Badri M.H. Bolooki A. Improving Urban Management in Small Cities through Evaluation of Municipality’s Sustainable Revenue Sources (Case Study: in Iran). Applied Environmental and Biological Sciences,2015 5(12S), 241-245.[In Pesrian]
[5] Asadpuor A. Analysis of stable income urban municipalities with a sustainable development approach Case Study in Bandar Abbas Urban Management, 2017 16(46), 97 – 112.[in Pesrian]
[6] Khmel V, Zhao S. Arrangement of financing for highway infrastructure projects under the conditions of Public–Private Partnership, IATSS Research, Article In Press, Available at: http://dx.doi.org/10.1016/j.iatssr.2015.05.002.
[7] Zyari K A, Mahdi A, Mahdian Bahnamiri M. Study and identifying of financial resources and strategies for sustainable income for municipalities A case study municipality of Mahabad city,2013 11(31),107-124.[In Pesrian]
[8] Chetan V, Hitesh V. Creative Financing of Urban Infrastructure In India Through Market based Financing and Public Private Partnership Options. University of Toronto, new Delhi National Institute of Public Finance and Policy new Delhi,2011, No.3-7.
[9] Navarro A.M, Llanto G.M. Financing Infrastructure in the Philippines: Fiscal Landscape and Resources Mobilization, Discussion Paper Series, 01, Philippine Institute for Development Studies ,2014.
[10] Antón A, Boyd E, Alejandra I, María E. Universal social insurance for Mexico: Modeling of a financing scheme. Economic Modelling 2016, 52: 838–850.
[11] Wong C P-W, Bird R M. China’s Fiscal System: A Work in Progress, University of Washington and University of Toronto, 2006.
[12] Mohanty P.K, Mirsa B.M, Goyal R. Jeromi P.D. Municipal Finance In India: An assessmen, Department of Economic Analysis and Policy Reserve Bank of India Mumbai, Development Research Group,2007, No 26.
[13] Akhundi F. The role of municipal revenue sustainability in achieving urban development goals, Economy of the city, 2012 (16),70-73.[In Pesrian]
[14] Hashemi M, Mazlumi M. Strategies to achieve the desired income system of metropolises with the orientation of achieving sustainable urban development, Proceedings of the Fifth Conference on Municipal Finance, Problems and Solutions (with the approach of resistance economy), 2011. Tehran.[In Pesrian]
[15] Yeganegi Dastgerdi V. A look at the role of urban development agencies in financing municipalities. City Economy. 2011; (12): 47-58.[In Pesrian]
[16] Akbari Nasab Y, Fatahi S. Municipalities and revenue generation challenges. Fifth International Conference on Management and Accounting. 2016.Karaj.[In Pesrian]
[17] Andalib A, Sabet Ghadam M. The role of sustainable urban development revenues in spatial-physical planning. City Identity.2009; 3 (5): 85-98.[In Pesrian]
[18] Montazeri R, Khodaee Z. The role of sustainable financial resources in municipal revenue sources, city economy. 2012; (13): 39-26.[In Pesrian]
[19] Dirie I. Municipal finance: Innovative resourcing for municipal infrastructure and service provision. In A report prepared for commonwealth local government forum in cooperation with ComHabitat.2005.
[20] Lalehpour M. Explaining the relationship between Tehran's urban financial management system and its physical-spatial organization. Urban management studies. 2014; 6 (19): 29-17.[In Pesrian]
[21] Access Economics. A Review of the Finacial Sustainability of Local Government in Tasmania. A Report for the Local Government Association of Tasmania by Access Economic Pty Limited ,2007.
[22] General Office of Recognition and Revenue Collection of Tehran Municipality. Comprehensive plan of sustainable revenues and other financial resources of Tehran Municipality. Resolution of the sixty-fourth, sixty-sixth and sixty-eighth official and extraordinary public sessions of the Islamic Council of the city. Tehran.[In Pesrian]
[23] Sepahvand, R, Arefnejad, M. Prioritization of indicators of urban permanent development with a group Analytic hierarchy process: A case study in Isfahan city. Urban Structure and Function Studies, 2013; 1(1): 43-59.[In Pesrian]
[24] Maleki S, Damanbagh S. Evaluation of sustainable development indexes with emphasis on physical and social indexes and urban services (A case study of Ahvaz city). Urban Structure and Function Studies, 2013; 1(3): 29-54. [In Pesrian]
[25] Azad Armaki T, Mobaraki M, Shahbazi Z. Investigation and Identification of Social Development Applied Indicators (Usingthe Delphi technique). scds. 2012; 1 (1) :7-30.[In Pesrian]
[26] Madadi A, Norouzi Sani P, Hosseinzadeh Dalir K. Analysis of financing methods of Tabriz Municipality with emphasis on sustainable revenues. New Attitudes in Human Geography. 2020; 12 (4): 346-368. [In Pesrian]
[27] Sohrabi R, Safari A. Identification and ranking of the most important methods of stable incoming procurement of municipal by using MCDM techniques (Case study: Hamadan Municipalit. Urban Economics, 2019; 4(2): 91-110. [In Pesrian]
[28] Gross M, Wolny-Kucińska A. Public real estate resource–A burden or a source of income? A study of municipal land management in Poland. Land Use Policy. 2021 Jul 1;106:105447.
[29] Blas F, Giacobone G, Massin T, Rodriguez Touróna F. Impacts of vehicle automation in public revenues and transport equity. Economic challenges and policy paths for Buenos Aires, Research in Transportation Business & Management, Available online 29 September 2020, 100566.
[30] Jacobs N.P. Local government revenue enhancement: a case study of Umsobomvu Local Municipality (Doctoral dissertation, Stellenbosch: Stellenbosch University), 2019.