بررسی میزان مطلوبیت مستندات حقوقی مرتبط با مطالعات و پژوهش در شهرداری تهران از نگاه متخصصین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‏ ریزی منطقه‏ ای، گروه شهرسازی، دانشکدۀ معماری و شهرسازی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

چکیده

مدیریت یک شهر، مستلزم برنامه‌ریزی برای آن می‌باشد. تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی نیز فرآیند پیچیده‌ای است؛ به‌خصوص زمانی که در یک مقیاس بزرگ‌تر همانند شهر باشد. مدیریت شهر در صورتی موفق خواهد بود که مقدمات لازم جهت این امر انجام بگیرد. انجام پژوهش در این زمینه قطعا کمک بزرگی به فرآیند برنامه‌ریزی برای مدیریت یک شهر خواهد کرد و قوانین و مقرراتی که در زمینه پژوهش‌های شهری وجود دارند نیازمند توجه بیشتری هستند. در این میان، دو نهاد شهرداری و مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران در راستای هم اقدامات بسیاری جهت انجام پروژه‌ها و طرح‌ها انجام داده‌اند. هدف این تحقیق، بررسی قوانین و مقررات موجود در رابطه با مطالعات و پژوهش‌های شهری و ایجاد یک پشتوانه حقوقی برای آن‌ها است. بنابراین در ابتدا با بررسی متن این قوانین و دسته‌بندی و جمع‌بندی آن‌ها و سپس با استفاده از روش مصاحبه عمیق با متخصصین و خبرگان، مشکلات قوانین شناسائی و جهت رفع نواقص آن‌ها پشنهاداتی ارائه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the Desirability of Legal Documents Related to Studies and Research in Tehran Municipality from the Perspective of Experts

نویسندگان [English]

  • Samaneh JaliliSadrabad 1
  • Parya Sanjideh 2
1 Assistant Professor of Regional &Urban Planning, School of Architecture and Environmenal Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
2 Master’s Student in Regional Planning, School of Architecture and Environmenal Design, Iran University of Science and Technology, Tehran, Iran
چکیده [English]

Managing a city requires planning for it. Decision making and planning is also a complex process; Especially when it is like a city on a larger scale. The city administration will be successful if the necessary arrangements are made for this. Doing research in this area will definitely help a lot in the planning process for managing a city, and the rules and regulations that exist in the field of urban research need more attention. In the meantime, the two municipal institutions and the Center for Studies and Planning of the city of Tehran have taken many measures to carry out projects and plans. The purpose of this study is to review the existing laws and regulations related to urban studies and research and to provide a legal basis for them. Therefore, first by examining the text of these rules and classifying and summarizing them, and then by using the method of in-depth interviews with experts and experts, the problems of the rules are identified and suggestions are made to address their shortcomings.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Desirability
  • Legal Documents
  • Tehran Municipality
[1] Sanei M, Akrami S. Examining the status of law and legalism. National Defense Strategic Management Studies Quarterly. 2017;1 (3): 47-29. [In Persian]
[2] Azizi M, Abui Ardakan M, Nouri N. The role of laws and regulations in the realization of integrated management in the urban complex of Tehran. Journal of Armanshahr Architecture and Urban Planning. 2011. 4 (6): 117-128. [In Persian]
[3] Endacott R, Whitehead D. Managing a research project. Nursing and midwifery research: Methods and appraisal for evidence-based practice. 2013.
[4] Igwe NN, Ude AO. Project planning and Implementation in Nigeria: Revisiting International best practices. European Scientific Journal. 2018;14(14):152-74.
[5] Olsson A, Meek L. Effectiveness of research and innovation management at policy and institutional levels: Cambodia, Malaysia, Thailand, and Vietnam. 2013.
[6] Tabit M. Philosophy of Law. Translated by Hassan Rezaei-Khavari 2010. 2005. Mashhad: Razavi University of Islamic Sciences. [In Persian]
[7] Rasekh M. Intrinsic and transversal features of law. Journal of Parliament and Research. 2006. 13 (51): 13-40. [In Persian]
[8] Haghpanah R. The place of law and legalism in the Qur'an. Journal of Islamic Social Research. 1998.4 (14): 253-278 [In Persian]
[9] Kabiri M. Models of application of research findings and their role in research management, as an interdisciplinary field. Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities. 2009. 1 (4): 147-168. [In Persian]
[10] Alwani S, Nategh T, Farahi M. The role of social capital in the development of organizational knowledge management. Iranian Journal of Management Sciences. 2007. 2 (5): 35-70. [In Persian]
[11] Fattahi R, Parikh M, Salari M, Zarahsaz M, Rajab Ali Begloo R, Pazuki F. Strategies and action plan of the research management system in libraries and information centers (sample study: Library, Museums and Astan Quds Razavi Documentation Organization). Journal of National Library and Information Studies. 2016. 27 (1): 43-62 [In Persian]
[12] Pitt M, MacVaugh J. Knowledge management for new product development. Journal of knowledge management. 2008 Jul 18.
[13] Gharehbiglo H, Shadidizaji B, Yazdani S. The survey of affecting factors on knowledge management (Case study: Municipality of the city of Rasht in Iran). Procedia-Social and Behavioral Sciences. 2012 Oct 24; 62:1155-63.
[14] Cajková A, Jankelová N, Masár D. Knowledge management as a tool for increasing the efficiency of municipality management in Slovakia. Knowledge Management Research & Practice. 2021 Mar 18:1-1.
[15] Gaffoor S, Cloete F. Knowledge management in local government: The case of Stellenbosch Municipality. South African Journal of Information Management. 2010 Jan 1;12(1):1-7.
[16] Hitka M, Kucharčíková A, Štarchoň P, Balážová Ž, Lukáč M, Stacho Z. Knowledge and human capital as sustainable competitive advantage in human resource management. Sustainability. 2019 Jan;11(18):4985.
[17] Zamani H. Evaluating the maturity of knowledge management of Khuzestan Regional Electricity Company from a strategic / managerial perspective: Combined research. Journal of Information Management. 2019. 5 (2): 27-47. [In Persian]
[18] Bandarian R. Explain the strategic management model of research and technology in organizations supporting research and technology; Case study. Journal of Parliament and Strategy. 2018. 26 (97): 107-136. [In Persian]
[19] Ansari M, Youshanlouei HR, Mood MM. A Conceptual model for success in implementing knowledge management: A case study in Tehran municipality. 2012.
[20] Choy CS, Suk CY. Critical factors in the successful implementation of knowledge management. Journal of knowledge management practice. 2005 Jun;6(1): 234-58.
[21] Sunassee NN, Sewry DA. An investigation of knowledge management implementation strategies. InProceedings of the 2003 annual research conference of the South African institute of computer scientists and information technologists on Enablement through technology 2003 Sep 17 (pp. 24-36).
[22] Economic and Social Commission for Western Asia United Nations. Knowledge management methodology: an empirical approach in core sectors in ESCWA member countries. UN; 2003.
[23] Nonaka I, Peltokorpi V. Objectivity and subjectivity in knowledge management: a review of 20 top articles. Knowledge and process management. 2006 Apr;13(2):73-82.
[24] Haak-Saheem W, Darwish T. K (2014). The Role of Knowledge Management in Creating a Culture of Learning: The Case of Dubai Municipality. Management Decision, 52 (9), 1611-1629. ISSN 0025-1747.
[25] Bandarian R, Ghazatloo A, Bandarian M. A review of strategic research and technology management models in research and technology organizations. Journal of Industrial Technology Development. 2012. 10 (19): 59-72. [In Persian]
[26] Azimi N. Recognizing the success factors of research management (R&D) of the executive organs of the country. Journal of Approach.2018. 28 (69): 1-12. [In Persian]
[27] Pirannejad A. A meta-analysis of knowledge management research in Iranian government organizations. Journal of Public Management. 2016. 8 (2): 299-324. [In Persian]
[28] Bandarian R, Bandarian M, Ebrahimi M. Explain the need to develop strategic management models of research and technology. Journal of Industrial Technology Development. 2013(20):49-59. [In Persian]
[29] Procedure for preparing a proposal for submitting a proposal (RFP), Tehran Center for Studies and Planning. 2011. [In Persian]
[30] Methodology of field data collection, Tehran Center for Studies and Planning. 2012. [In Persian]
[31] Tehran Municipality Study System, Tehran Municipality Research and Development Commission. 2007. [In Persian]
[32] Description of duties and organization of Tehran Municipality Research and Development Commission, Tehran Municipality Research and Development Commission. 2007. [In Persian]
[33] Tehran Municipality Research Regulations, Note 20 Committee of Municipal Budget. 2009. [In Persian]
[34] Regulations for interaction with elites and top talents in Tehran Municipality, Tehran Municipality Research and Development Commission. 2008. [In Persian]
[35] Regulations of Strategic Studies Committees of Tehran City Center for Studies and Planning, Tehran Municipality Research and Development Commission, Tehran Municipality Research and Development Commission Working Group. 2008. [In Persian]
[36] Executive Regulations for Supporting Student Theses and Dissertations in the Field of Urban Management - with Emphasis on the City of Tehran, Tehran Municipality Research and Development Commission, Tehran Municipality Research and Development Commission Working Group. 2008. [In Persian]
[37] Executive Instructions for Using Expert Services in Study Projects Subject to Paragraph 4 of Article 31 of the Tehran Municipality Transactions Regulations, Tehran City Studies and Planning Center Commission. 2007. [In Persian]
[38] Instructions for proposing, reviewing and approving Tehran Municipality study projects, Tehran Municipality Research and Development Commission. 2007. [In Persian]
[39] Instructions for preparing and registering research reports, Tehran Center for Studies and Planning. 2009. [In Persian]
[40] Instructions on how to calculate and pay the fees of judges of scientific works, Tehran Municipality Research and Development Commission. 2009. [In Persian]
[41] Instructions for the process of conducting research projects, Tehran Center for Studies and Planning. 2010. [In Persian]
[42] Instructions on how to calculate and pay supervisors' fees, Tehran Center for Studies and Planning. 2010. [In Persian]
[43] Instructions for forming a specialized committee to study study projects, Tehran Center for Studies and Planning. 2010. [In Persian]
[44] Standards for holding a specialized committee, Tehran Center for Studies and Planning. 2010. [In Persian]
[45] Necessity of conducting internet surveys while preparing RFP and registration in MBO system, Tehran Center for Studies and Planning. 2010. [In Persian]
[46] Guidelines for supporting student dissertations in Tehran Municipality, Tehran Center for Studies and Planning. 2010. [In Persian]
[47] Instructions for forming a specialized working group under the auspices of the Research Committee, Tehran Center for Studies and Planning. 2010. [In Persian]
[48] Standards for reviewing study projects in the specialized committee, Tehran Studies and Planning Center. 2011. [In Persian]
[49] Instructions for the process of supervising research projects, Tehran Center for Studies and Planning. 2011. [In Persian]
[50] Instructions for employing part-time experts in research activities, Tehran Center for Studies and Planning. 2011. [In Persian]
[51] Instructions for concentrating information resources in the Documentation Center, Tehran Center for Studies and Planning. 2011. [In Persian]
[52] Instructions on how to calculate and pay supervisors' fees, Tehran Center for Studies and Planning. 2011. [In Persian]
[53] Agreement and general conditions of research contracts, Tehran Center for Studies and Planning. 2011. [In Persian]
[54] Instructions for the process of conducting research projects (large scale), Tehran Center for Studies and Planning. 2011. [In Persian]
[55] Instructions for evaluating the received proposals and selecting the executor, Tehran Center for Studies and Planning. 2011. [In Persian]
[56] Instructions for holding scientific-specialized meetings, Tehran Center for Studies and Planning. 2011. [In Persian]
[57] Instructions on how to encourage and punish the center's staff based on the evaluation results, Tehran Center for Studies and Planning. 2011. [In Persian]
[58] Instruction for evaluating the performance of organizational units of the study center (Instruction for evaluating the performance of organizational units and human resources and determining the extent to which the goals of the center are achieved), Tehran Center for Studies and Planning. 2011. [In Persian]
[59] Instructions for conducting small-scale study projects for regions, Tehran Center for Studies and Planning. 2011. [In Persian]
[60] Instructions on how to prepare a report on study projects, Tehran Center for Studies and Planning. 2012. [In Persian]
[61] Instructions for compiling and publishing scientific-specialized reports, Tehran Center for Studies and Planning. 2013. [In Persian]
[62] Instructions for writing and translating books, Tehran Center for Studies and Planning. 2013. [In Persian] (1)
[63] Instructions for writing and translating books, Tehran Center for Studies and Planning. 2013. [In Persian] (2)
[64] Instructions for preparing the annual plan, Tehran Center for Studies and Planning. 2013. [In Persian]
[65] Instructions for forming the Research and Innovation Council in 22 regions, Tehran Center for Studies and Planning, Deputy Coordinator and Regional Affairs. 2019. [In Persian]
[66] Instructions for supporting student dissertations in Tehran Municipality, Tehran Center for Studies and Planning, undated. [In Persian]
[67] Instructions for supporting the authorship, translation and publication of books, Tehran Center for Studies and Planning, undated. [In Persian]
[68] Instructions for holding scientific-specialized meetings, Tehran Studies and Planning Center, undated. [In Persian]
[69] Instructions on how to calculate and pay the fees of judges of scientific works, Tehran Studies and Planning Center, without date. [In Persian]
[70] Instructions for concentrating information resources in the Documentation Center, Tehran Center for Studies and Planning, undated. [In Persian]
[71] Instructions on how to pay for scientific and research bachelor's meetings, Tehran Center for Studies and Planning, undated. [In Persian]
[72] Instructions for proposing the title of research projects, Tehran Studies and Planning Center, undated. [In Persian]
[73] Instructions for compiling and publishing scientific-specialized reports, Tehran Center for Studies and Planning, undated. [In Persian]
[74] Instructions for employing specialized and expert experts in research activities, Tehran Studies and Planning Center, undated. [In Persian]
[75] Duties of "Scientific Supervisor" of study-research projects, Tehran Studies and Planning Center, undated. [In Persian]