شاخص‌های رضایت شغلی کارکنان شهرداری تهران بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه جامعه شناسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 گروه جامعه شناسی، واحد رودهن، دانشگاه آزاد اسلامی، رودهن، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تبیین شاخص‌های رضایت شغلی کارکنان شهرداری تهران بر حسب ویژگی‌های جمعیت شناختی انجام شد، روش تحقیق در این پژوهش پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است، جامعه آماری شامل کلیه کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی شهرداری تهران در سال 1399 بود که در شهرداری یکی از مناطق 22 گانه یا نواحی شهرداری‌ها مشغول به خدمت بودند که تعداد آنها طبق آمار کارگزینی شهرداری تهران برابر 2354 نفر است. حجم نمونه بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه کوکران برابر 378 نفر بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای و تصادفی ساده انتخاب شدند، ابزار جمع آوری داده‌ها پرسش نامه‌های ضایت شغلی مینه سوتا(MSQ) و پرسش‌نامه‌ی ویژگی‌های محقق ساخته ویژگی-های جمعیت شناختی بود، که روایی آن با استفاده از روایی صوری و محتوایی تایید شد و پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شد، تجزیه و تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم افزار spss21 انجام شده است.

یافته های تحقیق نشان می دهد بین جنسیت ، وضعیت تاهل از نظر میزان رضایت شغلی تفاوت معناداری وجود ندارد اما بین رضایت شغلی در همه ابعاد آن ( ماهیت کار ، حقوق و پرداخت ، فرصت های ارتقا ، نظارت و سرپرستی ) به استثنای جو سازمانی برحسب سطوح مختلف تحصیلی و سابقه شغلی به استثنای فرصت های ارتقا و سبک رهبری و شرایط فیزیکی تفاوت معنادار وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Job Satisfaction Indicators of Tehran Municipal Employees according to demographic characteristics

نویسندگان [English]

  • shokofeh osanloo bakhtiyari 1
  • Majid Radfar 2
  • Tahmores Shiri 1
1 Sociology Department, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Sociology Department, Rodehen Branch, Islamic Azad University, Rodehen, Iran.
چکیده [English]

The purpose of this study was to explain the job satisfaction indicators of Tehran Municipality employees in terms of demographic characteristics. The research method in this study is survey and applied in terms of purpose. The statistical population includes all official, contract and contract employees of Tehran Municipality in It was 1399 that they were working in the municipality of one of the 22 districts or districts of municipalities, which according to the recruitment statistics of Tehran Municipality is equal to 2354 people. The sample size was 378 people based on the Cochran's sample size estimation formula, which were selected using stratified random sampling method. The researcher-made trait was a demographic trait, the validity of which was confirmed using face and content validity and its reliability was calculated using Cronbach's alpha, and the data were analyzed using software. spss21 is done.

Findings show that there is no significant difference between gender and marital status in terms of job satisfaction, but between job satisfaction in all its dimensions (nature of work, salary and pay, promotion opportunities, supervision and supervision) except organizational climate by level There is a significant difference between different educational and work backgrounds with the exception of promotion opportunities and leadership style and physical condition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • demographic characteristic
  • Job satisfaction
  • Tehran municipality
ایمانی، ز. (1389). «بررسی عوامل دموگرافیک مؤثر بر تعهد حرفه‌ای معلمان مدارس دولتی دخترانۀ مقطع ابتدایی ناحیۀ 2 شهرستان ارومیه». پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی. دانشگاه ارومیه.
‌ایران‌نژاد پاریزی، م.، بابایی زکیلکی، م.، سبحان‌اللهی، م. (1396)، مدیریت رفتار سازمانی، شریر نهورن جان آر، هانت، جیمز جی، ازبورن ریچارد ان. تهران: مؤسسه تحقیقات و آموزش مدیریت.
بختیارپور، س.، رحمتی، ع. (1394)، «بررسی وضعیت رضایت شغلی با مؤلفه‏های (جنسیت، سن، مدرک تحصیلی، وضعیت تأهل و وضعیت مسکن) در زنان و مردان شاغل در اورژانس آتش‏نشانی شهرهای دزفول و اندیمشک»، اولین همایش ملی روان‌شناسی و خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز.
بروس، ش. (1369). بررسی و برنامه‏ریزی زندگی شغلی. ترجمه: زندی‌پور، ط. تهران: انتشارات فردوس.
بخشی‌آبادی، ح. (1383)، «عوامل مؤثر بر انگیزش شغلی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان»، مجلۀ ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 4(12)، 33-44.
دانیالی، ش.، شهنازی، ح.، کثیری دولت‏آبادی، ن.، حسن‏زاده، ا.، شریفی‏راد، غ.، ربیعی، ل. (1389)، «بررسی میزان رضایت شغلی کارکنان شبکه بهداشتی درمانی خمینی شهر»، تحقیقات نظام سلامت، 7(6)، 702-709.
دیویس، اس. نیواسترام، ج. (1389)، ‌رفتار سازمانی در کار. ترجمۀ محمدعلی طوسی، چاپ دوم، تهران مرکز آموزش مدیریت دولتی.
سیدجوادین، م. (1386)، «بررسی رابطۀ بین فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیران ادارات تربیت بدنی استان‏های آذربایجان غربی و شرقی»، ماهنامۀ حرکت، 35، 143-158.
شاکری‏نیا، ا. (1387). «امنیت، رضایت شغلی و بهداشت ‏روانی»، نشریه تدبیر، 72، 32-35.
شفیع‌آبادی، ع(1386)، نظریه‏های راهنمایی و مشاوره شغلی، تهران: انتشارات رشد.
غیاثوندیان، ش.، صدیقیانی، آ.، کاظم‏نژاد، ا.، ایران‌شاهی، ا. (1395)، «بررسی همبستگی رضایت ارتباطی با تعهد سازمانی در پرستاران»، اخلاق و تاریخ پزشکی، 9(6)، 20ـ 32.
گری، دسلر. (1398)، ‌مبانی مدیریت، مترجم: مدنی، داود، نشر قومس، جلد دوم.
مصباح، ن.، اکبرزاده ع.، حسین‏پور لنگرودی، ح.، (1392)، «بررسی رابطه بین ویژگی‏های شخصیتی و جمعیت‌شناختی با رضایت شغلی کارکنان شرکت پتروشیمی تبریز (زن و مرد)»، زن و مطالعات خانواده، 4(13)، 99ـ 124.
مقیمی، م. (1385)، سازمان و مدیریت رویکردی پژوهشی، تهران، انتشارات ترمه.
مهداد، ع. (1385)، «نگاهی نو به فرهنگ و عدالت سازمانی در سازمان‏های آموزشی»، مجلۀ اختصاصی روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، اصفهان، چاپ جنگل.
مهدوی، م. (1397)، «عوامل مؤثر در رضایت شغلی کارکنان». ماهنامۀ تعاون، 107.
میرزایی، ح.، فتحی، ل. (1392)، «مطالعۀ میزان رضایتمندی شغلی کارکنان شرکت گاز استان آذربایجان شرقی»، مطالعات جامعهشناسی، 5(18)، 137ـ 151.
هزاوه‏ای، م. ع.، صمدی، ل. (1386). «رابطۀ اخلاق سازمانی و رضایت شغلی در بین مدیران شعب بانک ملت در استان قم». تهران، پایان‌نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
هومن، ح ع. (1381). تهیه و استاندارد ساختن مقیاس سنجش رضایت شغلی. تهران: انتشارات مرکز آموزش مدیریت دولتی.
 
Lu, H., While, A. E., & Barriball, K. L. (2005). “Job satisfaction among nurses: a literature review”. International journal of nursing studies42(2), 211-227.
Parker, S. K., Morgeson, F. P., & Johns, G. (2017). “One hundred years of work design research: Looking back and looking forward”. Journal of applied psychology102(3), 403.
Judge, T. A., Parker, S. K., Colbert, A. E., Heller, D., & Ilies, R. (2002). “Job satisfaction: A cross-cultural review”.
Kims.(1992).”Exploring the rela onship between continuing professional education on and job satisfaction”. Journal of personality and social psychology , 51,435.
Turner, C. S. (2006). “A study of job satisfaction with situational characteristics and occurrences among middle school principals in South Carolina”. South Carolina State University.
Long, J. L. (2006). “Relationships between personality type, Job satisfaction, and Job performance in the Mississippi State University Extension Service”. Mississippi State University.
DeSantis, V. S., & Durst, S. L. (1996). “Comparing job satisfaction among public-and private-sector employees”. The American Review of Public Administration26(3), 327-343.
Dormann, C., & Zapf, D. (2001). “Job satisfaction: A meta‐analysis of stabilities”. Journal of Organizational Behavior: The International Journal of Industrial, Occupational and Organizational Psychology and Behavior22(5), 483-504.
Islam, N., & Saha, G. (2016). “Job satisfaction of bank officers in Bangladesh”. Available at SSRN 2856224.
Rogelberg, S. G. (Ed.). (2007). “Encyclopedia of industrial and organizational psychology ”. 1. Sage.