شناسایی پیش‌ران های اصلی توسعه شهری با استفاده از رویکرد آینده‌نگاری (مطالعه موردی: کلان‌شهر تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جامعه‌شناسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

آینده‌پژوهی به عنوان رشته‌ای نوظهور، در دهه‌های اخیر به شدت مورد توجه محافل دولتی، دانشگاهی و بنگاه‌های اقتصادی قرار گرفته است و در حال حاضر دستاورد‌های آینده‌پژوهان نقش مهمی در تصمیم‌سازی حکومت‌ها، نهادها و شرکت‌های خصوصی ایفا می‌کند. پژوهش حاضر با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل اثرات متقابل که یکی از روش‌های متداول و مورد پذیرش آینده‌نگاری است، و با استفاده از نرم‌افزار میک‌مک به شناسایی پیش‌ران‌های اصلی توسعه شهری کلانشهر تهران پرداخته است. بدین منظور ابتدا با مطالعه منابع کتابخانه‌ای داخلی و خارجی، تمام عوامل مؤثر بر توسعه شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت و پس از تهیه لیستی از این عوامل، در جلسات مصاحبه با صاحب نظران، یافته‌های پژوهش تکمیل شده و ‏مبتنی بر آنها پرسش‌نامه‌ تدوین شده و فرآیند نظرسنجی آغاز شد. در نهایت به کمک نرم افزار (MicMac) و با روش تحلیل اثرات متقابل، داده‌ها تحلیل و سناریوهای پژوهش ارائه شدند. نتایج به دست آمده از اجرای مدل حاکی از این است که کلانشهر تهران سیستمی ناپایدار می‌باشد و در صفحه پراکندگی هشت دسته (عوامل تاثیرگذار، دو وجهی، تاثیرپذیر، و مستقل) قابل شناسایی هستند. در نهایت از میان 51 عامل مورد بررسی پس از بررسی میزان و چگونگی تاثیرگذاری این عوامل بر یکدیگر و بر وضعیت آینده کلانشهر تهران با روش‌های مستقیم . غیرمستقیم 12 عامل کلیدی (مدیریت یکپارچه شهری،وضعیت اقتصادی، فقر، حکمروایی خوب شهری، عدالت اجتماعی و فضایی، امنیت، بیکاری، تحریم، اقتصاد متنوع، مشارکت، مسئولیت پذیری شهروندان، ارتقای آموزش و فرهنگ) بیشترین نقش را در وضعیت آینده توسعه و شکوفایی کلانشهر تهران دارند، انتخاب شدند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identify the Main Drivers of Urban Development Using a Future Studies Approach (Case study: Tehran)

نویسندگان [English]

  • Zeynab Alamati 1
  • Alireza Kaldi 2
  • Mehrdad Navabakhsh 2
1 PhD Candidate in Development Sociology; Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Sociology, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Futurism as an emerging discipline has received a great deal of attention in recent decades from governments, academia, and businesses, and the achievements of futurists are now very important in the decision-making of governments, institutions, and private companies.The present study, by studying the resources of domestic and foreign libraries, examined all the factors affecting the development of Tehran and after preparing a list of these factors, in interviews with experts, the research findings were completed and based on them a questionnaire was developed and the process The poll begins. Finally, using software (MicMac) and interaction analysis method, data were analyzed and research scenarios were presented. According to the research findings, according to the results of Mick Mac, four factors of integrated urban management, economic situation, poverty and good urban governance were identified as the first four factors influencing the system. According to the score of direct and indirect influence of 51 factors, finally the first 12 factors affecting the future of Tehran metropolis development were selected to determine the final uncertainties and were scored according to the importance and predictability. And the drivers that had the most uncertainty in the future development of Tehran in order to present future scenarios of Tehran development were identified that the three variables of integrated urban management, economic status and poverty were selected as the most influential variables and uncertainty.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurism
  • Key drivers
  • Tehran
  • Uncertainly
  • Urban Development
[1] Tabatabayan K, Ghani Rad M A, Atari M, Naderi Manesh M, Khaki Gh R. Futurology Roundtable Necessary to enter the person authoritatively. Tadbir. 2007; 179: 17-6. [In Persian]
[2] Godet M. Creating futures: Scenario planning as a strategic management tool. Washington. DC: Economica. 2006.
[3] Dufva M, Könnölä T, Koivisto R. Multi-layered foresight: Lessons from regional foresight in Chile. Futures. 2015; 73: 100-111.
[4] Moghimi A. Futuristic epistemology in theoretical approaches to urban planning. Architecture and construction industry. Urban Management. 2014; 14 (38): 104-75. [In Persian]
[5] Schwartz P. The Art of the Long View. New York: Doubleday.1991.
[6] Coates J F. Foresight in federal government policymaking. Futures Research Quarterly. 1985; 3(7):25-19.
[7] Zali N, Atrian. F. Development of regional tourism development scenarios based on future research principles (Case study: Hamadan province). Land use planning. 2016; 8 (1). 131-107. [In Persian]
[8] Komijani A, Ayouzi M. The paradigm of futures studies: from reading to representing integrated futures. Journal of Humanities Methodology. 2020; 26. (105): 17-1. [In Persian]
[9] Moradipour H, Norouzian M. Futurology. Concepts and Methods. Rahyaft. 2005; 36: 45-50. [In Persian]
[10] Davoodpour Z. How the metropolis of Tehran was formed. 2009; (8 &9) [In Persian]
[11] Mehdizadeh J. The Concept and Scope of Tehran Urban System; Journal of Architecture and Urban Planning, Issue, 1997; 6:35-4.
[12] Störmer E, Truffer B, Dominguez D, Gujer W, Herlyn A, Hiessl H. The exploratory analysis of trade-offs in strategic planning: Lessons from Regional infrastructure foresight. Technological Forecasting and Social Change. 2009; 76(9): 1150-1162.
[13] Qelich M, Mirzaei H, Rabbani I. Urban foresight as an approach to urban policy and planning (with emphasis on the experience of Tehran metropolis foresight). Bi-Quarterly Journal of Iranian Futurology. 2019;  4 (1): 69-51. [In Persian]
[14] Zare A, Hosseini S, Ghobadi M, Javadi A. Futuristic research of systematic efforts in the 21st century. Journal of Industrial Management and Engineering. 2019; 1 (1): 82-71. [In Persian]
[15] Nedaye Tusi S. Capital Privacy Management Futurism. Quarterly Journal of Economics and Urban Planning. 2021; 2. (1): 66-45. [In Persian].
[16] Taheri Demneh M, Kazemi M, Heidari Darani Z. Three believable stories from the future of Isfahan Urban futurism with a scenario approach. Journal of Spatial Planning. 2021; 10 (3): 22-1. [In Persian]
[17] Rabbani I. Explaining the Futuristic Model of Sustainable Urban Development Management (Case Study: Tehran Metropolis). PhD Thesis in Geography and Urban Planning. Tarbiat Modares University. 2018. [In Persian]
[18] Malekzadeh N, Bazazzadeh M, Rafieian M. Identification and analysis of key factors affecting urban development with a futuristic approach (Case study: Karaj metropolis). Geography and development of urban space. 2016; 3 (2): 52-35. [In Persian]
[19] Naimi K, Pourmohammadi M. Identifying key factors affecting the future status of low-income urban settlements in Sanandaj with emphasis on the application of futures research. Quarterly Journal of Urban Studies. 2016; 20: 63-53 [In Persian].
[20] García G, Manteiga S, Moreira R C, Gumersindo M. Assessing the sustainability of Spanish cities considering environmental and socio-economic indicators. Cleaner Production. 2018; 178(3).
[21] Khademnejad A, Ezzatpanah B, Shams al-Dini A. Foresight of the process of physical development of cities with a scenario-writing approach (Case study: Mako city). Scientific Quarterly of Urban Research and Planning. 2021; 11. (43): 97-85. [In Persian]
[22] Mubaraki M, Sarukhani B, Vosoughi M. The social dialectic of space and culture; Recognition and sociological explanation of the spatial distribution of culture in Arak. Urban Sociological Studies.2021; 11 (38): 43-1. [In Persian]
[23] Zovko V. Exploration of the future a key to sustainable development. Interdisciplinary Description of Complex Systems. 2013; 11(1):98-107.
[24] Fath Rad M, Jalilund M, Molaei M, Samiei S, Nasrollahi Wasti L. Methodological coordinates of the field of futures studies as an integrated metaparadigm. Interdisciplinary Studies in the Humanities 2013;6 (1):161-135. [In Persian]
[25] Abafat S, Rezazadeh H, Karimi Bostani M. Urban Development Foresight with Infrastructure Development Approach (Case Study: Ardabil City). Environmental Management. 2021; (50) 2: 50-21 [In Persian].
[26] Izadi F, Ahmadi Dehrshid A, Charejoo F. Future research on the development of Kurdistan province. Issues and challenges facing it. Applied research in geographical sciences. 2020; 21 (62): 279-261. [In Persian]
[27] Hajiani A, Hemmati A. An overview of interaction analysis patterns and the introduction of a pattern with correlation logic. Management Futures Research Quarterly. 2016; (102): 69-64. [In Persian]
[28] Rabbani I, Taybi P, Qelich M, Ismail Nejad T. Futurism of Tehran metropolis. Tehran: Tehran Municipality. 2018. [In Persian]
[29] Fahey L, Randall RM. (Eds.). Learning from the Future (Chapters 1 & 2). New York: John Wiley and Sons.2002:69-100.
[30] Eskandari Thani M, Moradi M, Rezaei A. Foresight of cooperative businesses based in South Khorasan province. Birjand (Birjand University). 2020. [In Persian]
[31] Izadfar A, Sasanpour F, Toulaei S, Soleimani M. Key factors affecting the future of sustainable urban regeneration (Case study: dysfunctional context of District 14 of Isfahan). Geographical explorations of desert areas. 2020; 8 (2):216-187. [In Persian]
[32] Beheshti M, Zali A. Identifying the key factors of regional development with a planning approach based on the case study scenario of East Azerbaijan province. Journal of Space Planning and Planning.2011; 6 (4): 130-149. [In Persian]
[33] Godet M. Strategic Foresight. Lipsor Working Paper. France. Paris.2008.
[34] Municipality of Tehran. Generalities of the proposed program of Tehran Municipality (2017-2021) Tehran. City of Hope. Participation and Prosperity. 2016. [In Persian]
[35] Islamic Council of Tehran. Third Five-Year Development Plan of Tehran (2019-2023). 2018. [In Persian]
[36] Dalkey N C. An Elementary Cross- Impact Model. Technological Forecasting and Social Change. 2001; (3).317-329.
[37] Amer M, Daim TU, Jetter A. A Review of Scenario Planning. Futures. 2013; (42): 23-40.
[38] Hazeri S, Ahdnejad M, Meshkin A, Piri E. Assessing the Status of Urban Prosperity Components) Case Study: Tabriz Metropolis, Scientific Quarterly of Planning Studies of Human Settlements. 2021; 16 (1): 63-80
[39] Voros J. A generic foresight process framework. Foresight. 2003 Jun 1.