نوسازی شهری؛ بررسی نقش سرمایه اجتماعی-فرهنگی در مشارکت مردم در بازسازی بافت فرسوده شهری(مطالعه موردی شهرهای گنبد وگرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه جامعه شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزاد اسلامی، بابل، ایران

چکیده

نوسازی شهری به عنوان یکی از راهکارها؛ تدبیری در مواجه با فرسودگی پهنة بافت‌های فرسوده می‌باشد. سرمایة اجتماعی با شامل شدن ارزش‌هایی چون اعتماد و مشارکت و همبستگی در پهنة سکونتی، مفهومی است که در فرآیند نوسازی شهری در دهه‌های اخیر اهمیتی ویژه یافته است. مشارکت در نوسازی بافت‌فرسوده تحت تاثیر عوامل مختلفی است که سرمایه ‌اجتماعی و فرهنگی مهم‌ترین پیش نیازهای آن است. مقاله با هدف بررسی نقش سرمایه ‌اجتماعی-فرهنگی بر مشارکت شهروندان گنبدی و گرگانی در نوسازی بافت‌فرسوده انجام شد. چارچوب نظری مبتنی بر نظریات پاتنام؛ کلمن و بوردیو است. روش تحقیق؛ پیمایشی و ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه است. نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای و حجم نمونه382 نفر از ساکنین بافت‌فرسوده می‌باشد.
یافته‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌اجتماعی-فرهنگی بر مشارکت ساکنین تاثیر مثبت داشته است. شاخص اعتماد اجتماعی؛ حس همکاری؛ انسجام اجتماعی و سرمایه اجتماعی درون‌گرا و برون‌گرا؛ سرمایه فرهنگی با شاخص‌های سرمایه فرهنگی عینیت یافته؛ سرمایه فرهنگی تجسم یافته؛ سرمایه فرهنگی نهادینه شده بیشترین تاثیر را بر مشارکت ساکنین در بازسازی بافت فرسوده داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Urban modernization; Investigating the role of socio-cultural capital in people's participation in the reconstruction of worn-out urban fabric(Case study of Gonbad and Gorgan cities)

نویسنده [English]

  • abolghasem heidarabadi
DepartAssistant Professor, Department of Sociology, Babol Branch, Islamic Azad University, Babol, Iran
چکیده [English]

Urban modernization as one of the solutions; The measure is in the face of widespread wear and tear of worn-out tissues. Social capital, including values such as trust, participation, and solidarity in the residential sector, is a concept that has become particularly important in the process of urban renewal in recent decades. Participation in the renovation of dilapidated structures is influenced by various factors, the most important of which are the social, cultural and cultural capital. The paper aimed to investigate the role of capital ‌ social-cultural on the participation of Gonbad and Gorgani citizens in the renovation of the worn-out texture. Theoretical framework based on patent theories; Coleman and Bourdieu. Research Methods; Survey and data collection tools are questionnaires. Sampling by clustering method and sample size is 382 residents of worn-out tissue.
The findings show that socio-cultural capital has a positive effect on the participation of residents. Social trust index; Sense of cooperation; Social cohesion and introverted and extroverted social capital; Cultural capital is objectified by cultural capital indicators; Embodied cultural capital; Institutionalized cultural capital has had the greatest impact on the participation of residents in the reconstruction of worn-out tissue.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Renovation
  • Social Capital
  • Cultural capital
  • participation
  • Dirty urban texture