واکاوی موانع کسب‌وکارهای شبکه توزیع کالا و خدمات در استان ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد گروه کارآفرینی و توسعۀ روستایی دانشگاه ایلام

2 دانشیار گروه کارآفرینی و توسعۀ روستایی، دانشگاه ایلام

3 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه ایلام

چکیده

هدف از انجام این پژوهش واکاوی موانع کسب‌وکارهای شبکه توزیع کالا و خدمات در استان ایلام بوده است. روش‌شناسی پژوهش، توصیفی و از میان روش‌های توصیفی از پیمایش بهره برده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان و متخصصین آشنا با حوزه‌ی شبکه توزیع کالا شرکت توزیع و پخش مواد غذایی بوده است که تعداد 30 نفر از خبرگان و 3 شرکت پخش مواد غذایی به عنوان نمونه آماری به‌صورت هدفمند مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز با انجام مصاحبه ساختارمند و استفاده از پرسشنامه نه ارزشی آل ساعتی گردآوری شد. روایی پرسشنامه توسط متخصصان مرتبط با موضوع بررسی شد. پایایی آن نیز با بررسی میزان ناسازگاری ماتریس‌های تصمیم حاصل از قضاوت هرکدام از پاسخ‌دهندگان تأیید شد. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی و نرم‌افزارهای SPSS 23 و Expert choice 11 انجام گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده از این پژوهش، مهم‌ترین موانع کسب‌وکارهای شبکه توزیع کالا و خدمات عوامل اقتصادی، فرهنگی، مدیریتی، زیرساختی، اداری- حقوقی، انسانی و بازاریابی بودند. بیشترین موانع کسب‌وکارهای شبکه توزیع کالا و خدمات و زیرساختی، و کمترین موانع این کسب و کارها نیز فرهنگی بود. همچنین نتایج بررسی زیر معیارهای موانع کسب‌وکارهای شبکه توزیع کالا و خدمات نشان داد که ضعیف بودن اتحادیه‌هایی که درزمینه‌ی نظارت، توزیع و پخش کالا فعالیت دارند، بیشترین بازدارنده کسب‌وکارهای شبکه توزیع کالا و خدمات در استان ایلام هستند. به عبارتی دیگر اتحادیه‌ها در سطح استان ایلام عملکرد خوبی در زمینه نظارت بر شبکه‌ی توزیع کالا و خدمات و پخش کالا ندارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analyzing Barriers of Enterprises of Goods and Services Distribution Network in Ilam Province

نویسندگان [English]

  • Yazdan Ghadimi 1
  • Homayoon Moradnejadi 2
  • Heshmatolah Asgari 3
1 MS Graduated Student, Department of entrepreneurship and rural development, Ilam University
2 Associate Prof., Department of entrepreneurship and rural development Faculty of Literature and Humanities,.Ilam University, Ilam, I.R. Iran.
3 Associate Professor, Department of Economics, Ilam University
چکیده [English]

The aim of this study was to analyze barriers of Entrepreneurship Development in Enterprises of goods and services distribution network in Ilam province. A descriptive- survey method was used for this research. The statistical population of the study was experts and specialists familiar with the field of food distribution network of food distribution and Distribution Company that 30 experts and 3 food distribution companies were studied as a statistical sample. Instrument of data gathering was structured interview using Al Saati nine order professional questionnaires. The validity of questionnaire was considered by expert opinion of university professor and experts. The reliability of questionnaire assured by considering of Incompatibility of decision matrices due to judgment of each respondent. The analytic hierarchy process (AHP) and Expert Choice 11 and SPSS 23 software was used for data analysis. Findings showed that the most important barriers in Enterprises of goods and services distribution network were include as: infrastructural, economic, managerial, marketing, administrative-legal, human, and cultural Barriers, that among these factors, infrastructure factors were the most important barriers and cultural factors was the least important barriers in these Enterprises. Also, the results of the study of the following criteria for barriers to businesses in the distribution network of goods and services showed that Weakness of unions in the field of supervision, distribution and distribution of goods, the most deterrents are the businesses of the distribution network of goods and services in Ilam province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Enterprises
  • Good and Service Distribution Network