برآورد ارزش زیبایی شناختی فضای سبز درختی منطقه جهانشهر کرج به روش رضایت خاطر (هدونیک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم و مهندسی جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشیار گروه جنگل‏داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

3 استاد گروه جنگل‏داری و اقتصاد جنگل، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

4 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

چکیده

فضای سبز درختی به ‌دلیل زیبایی و سایه‌‌اندازی اثر مثبت و قابل توجهی بر قیمت زمین و ساختمان‌‌های اطراف دارد. با این حال، این ارزش‌ اغلب نادیده گرفته می‌شود. این پژوهش با هدف برآورد اثر فضای سبز درختی بر قیمت ساختمان در منطقه جهانشهر کرج صورت پذیرفت. برای ارزش‌گذاری فضای سبز درختی از روش رضایت خاطر (هدونیک) بهره گرفته شد. داده‌های خرید و فروش 220 دارائی مسکونی (آپارتمان/خانه) منطقه جهانشهر کرج در سال 1395 از شرکت دولتی خدمات انفورماتیک راهبر تهیه شد. اطلاعات مکانی و ویژگی‌های محله و فضای سبز درختی با استفاده از تصویرهای ماهواره‌ایQuickBird و نر‌م‌افزار Arc Gis10/3 جمع‌آوری گردید. فضای سبز درختی اطراف ساختمان‌های بررسی‌شده به ‌کمک درصد تاج پوشش درختی در پنجره‌ای به‌شعاع‌های مختلف در اطراف ساختمان‌ها برآورد شد. سپس، از شعاع بهینه، که بالاترین همبستگی بین درصد تاج پوشش با قیمت را دارد، در مدل رضایت خاطر (هدونیک) بهره گرفته شد. یافته‌ها نشان داد که متغیرهای ساختمان و فضای سبز درختی اثر معنی‌داری بر قیمت هر متر مربع ساختمان دارد. شعاع بهینه برای برآورد درصد پوشش درختی در اطراف ساختمان‌ها 300 متر برآورد شد. تحلیل کشش پذیری نشان داد که هر یک درصد افزایش پوشش درختی در اطراف ساختمان‌های مسکونی، قیمت هر متر مربع بنا را 6/ درصد نسبت به میانگین افزایش می‌دهد. از این رو، فضای سبز درختی جهانشهر با پوشش میانگین 29/4 درصد، قیمت هر متر مربع ساختمان‌های مسکونی را 17/6 درصد افزایش می‌دهد. همچنین به ازای هر 1 کیلومتر دوری از پارک 1/9 درصد از قیمت هر متر مربع بنا کاسته ‌می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Estimating the aesthetic value of tree green spaces in Jahanshahr neighborhood of Karaj city using hedonic pricing method

نویسندگان [English]

  • Ali Ghaffari 1
  • Seyed Mahdi Heshmatol Vaezin 2
  • Jahangir Feghhi 3
  • Amir Alambeigi 4
  • Moustafa Janatbabaer 1
1 Senior Expert of Forest Sciences and Engineering, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Professor, , Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Assistant Professor, Faculty of Natural Resources, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Tree green space has a remarkable positive effect on neighboring land and building prices mainly due to its shading and aesthetic quality. Yet, this value are often overlooked. This paper aims to estimate the effect of tree green space on building price in Jahanshahr neighborhood of Karaj city. Hedonic pricing method was used to value tree green space. The data on 220 residential real estate transactions in 2016 within study areas were obtained from the state-owned Rahbar informatics services company. Spatial information and characteristics of neighborhood and tree green space were collected using QuickBird satellite image and Arc Gis10/3 software. Tree green space neighboring studied buildings was quantified using the percentage of tree crown cover within different radius window surrounding the properties. Then, the optimal radius providing the highest correlation between tree cover and building prices was used in the hedonic model. The findings showed that the characteristics of building and tree green space have significant effects on per-m2 price of buildings. The optimal radius used to calculate tree cover around residential buildings found to be 300 meters. Price elasticity revealed that every 1% increase in the tree cover raise the per-m2 price by 0.6% at the sample mean. Therefore, tree green space in Jahanshar with average tree cover of 29/4 % raise the per-m2 price of buildings by 17/6 %. The results also showed that a 1% increase in the road distance to closest park reduces the per-m2 price of buildings by 9.1%. Finally, % morexpensive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Aesthetic value
  • tree cover
  • Hedonic pricing method
  • Tree green space
  • Real estate transactions