سنجش توسعه‌یافتگی بر اساس شاخص‌های امنیّت اقتصادی و تحلیل شهرستان (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشگر دکتری شهرسازی، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و هنر، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

چکیده

آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که، استان سیستان و بلوچستان با توجّه به دوره‌های پنج‌ساله آمار نفوس و مسکن مرکز آمار ایران ، روند رو به کاهش در شاخص‌های اقتصادی داشته است. یکی از عوامل تأثیرگذار بر روی اقتصاد استان بحث امنیّت اقتصادی استان است. سطح‌بندی امنیّت اقتصادی شهرستان‌های استان برای دستیابی به مدل توسعه می‌تواند به‌عنوان یک مسیر درست محسوب شود. ازاین‌رو، سؤال تحقیق عبارت است از: وضعیت پهنه‌بندی شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان در بُعد امنیّت اقتصادی چگونه است؟ پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی و از نوع تحقیقات علمی است و بر اساس ماهیت و روش از روش توصیفی – تحلیلی استفاده‌شده است. ماهیت داده‌های مورداستفاده کمّی است و شیوۀ گردآوری داده‌ها و اطلاعات میدانی و اسنادی است. چارچوب نگارش را می‌توان بر پایۀ رابطۀ متقابل شاخص‌های امنیّت در بُعد اقتصادی، جمع‌آوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی (مصاحبه) و تهیۀ پرسشنامه گردآوری‌شده است. بر اساس نتایج حاصله در حوزه امنیّت اقتصادی در شاخص‌های قاچاق کالا و ارز و غیره، بازارچه‌های مرزی، نرخ بیکاری، درآمد متغیر، فقر مالی، اشتغال و فرصت‌های شغلی توسط اتباع بیگانه، محرومیت شهرستان درزمینۀ زیربناها، کمبود آب و خشک‌سالی‌های پی‌درپی، شغل‌های کاذب، دوری از محورهای اصلی توسعه، امنیّت شغلی شهرستان‌های فنوج، قصرقند، مهرستان (زابلی)، زابل و کنارک به ترتیب اولویت نسبت به دیگر شهرستان‌ها دارای امنیّت بیشتری می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Measuring Development Based on Economic Security Indicators and City Analysis (Case Study: Sistan and Baluchestan Province)

نویسنده [English]

  • Ehsan Dorostkar
PhD researcher in Urbanism, Department of Urbanism, Faculty of Architecture and Art, University of Guilan, Rasht, Iran
چکیده [English]

Statistics of the Statistics Center of Iran show that, Sistan and Baluchestan province, according to the five-year periods of population and housing statistics of the Statistics Center, Leveling the economic security of the cities of the province to achieve the development model can be considered as a right path. Therefore, the research question is: What is the zoning situation of the cities of Sistan and Baluchestan province in terms of economic security? The present research is based on applied purpose and scientific research and based on the nature and method, descriptive-analytical method has been used. The nature of the data used is quantitative and the method of data collection and field information is documentary. The writing framework can be compiled based on the interrelationship of security indicators in the economic dimension, data collection through library studies and field research (interview) and preparation of a questionnaire. Based on the results obtained in the field of economic security in indicators of smuggling of goods and currency, etc., border markets, unemployment rate, variable income, financial poverty, employment and job opportunities by foreign nationals, deprivation of the city in terms of infrastructure, water shortage Consecutive droughts, false jobs, distance from the main axes of development, job security of Fanuj, Qasr Ghand, Mehrestan (Zaboli), Zabol and Konarak counties are more secure than other counties, respectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic security
  • city analysis
  • development